Ở những bài trước các em sẽ biết có chất điện li mạnh khỏe và tất cả chất năng lượng điện li khôn xiết yếu và để review được mức độ điện li ra ion của hóa học điện li vào dung dịch fan ta sử dụng khái niệm độ năng lượng điện li.

Bạn đang xem: Điện ly


Vậy độ điện li là gì? hằng số phân li là gì những tính ra sao? hằng số phân li thuộc vào nhân tố nào?chúng ta sẽ biết qua nội dung bài viết dưới đây.


I. Độ điện li

- Độ điện li α (anpha) của hóa học điện li là tỉ số thân số phân tủ phân li ra ion (n) cùng tổng số phân tử hòa tan (n0).

 

*

* Ví dụ: Độ năng lượng điện li của CH3COOH trong hỗn hợp nồng độ 0,043M là 0,02 giỏi 2%, nghĩa là: vào dung dịch này cứ 100 phân tử CH3COOH hòa tan tất cả 2 (=n) phân tử phân tử phân li ra ion, còn lại 98 (=n0) phân tử không phân li ra ion, vậy:

*

Như vậy, theo tư tưởng về độ điện li thì chất điện li mạnh bạo có α = 1, hóa học điện li yêu tất cả 0 * Ví dụ: Ở 250C, độ điện li của CH3COOH trong hỗn hợp nồng độ 0,1M là 1,3%, trong dung dịch 0,01M là 4,1%.

II. Hằng số phân li

- Sự phân li của hóa học điện li yếu ớt trong dung dịch là quá trình thuận nghịch.

- Khi vận tốc phân li (chiều thuận) cùng tốc độ kết hợp các ion chế tạo lại phân tử (chiều nghịch) bằng nhau → cân bằng của quá trình điện li được kết lập.

- y hệt như mọi cân bằng hóa học khác, thăng bằng điện li cũng có hằng số cân nặng bằng.

* Ví dụ: CH3COOH là axit yếu, trong hỗn hợp có thăng bằng sau:

 CH3COOH  CH3COO- + H+

- Ở trạng thái thăng bằng nồng độ CH3COOH và nồng độ của những ion CH3COO-, H+ không biến chuyển đổi, yêu cầu ta có:

 

*

Ở đây, , là mật độ mol của CH3COOH, CH3COO-, H+ ở trạng thái cân bằng.

- Hằng số thăng bằng K ở đây đó là hằng số phân li.

- quý giá của hằng số phân li Ka chỉ dựa vào vào bản chất axit cùng nhiệt độ.

- cực hiếm của hằng số phân li Ka của axit càng nhỏ, lực axit của chính nó càng yếu. 

* Ví dụ: Ở 250C, Ka của CH3COOH là 1,75.10-5 và của HClO là 5,9.10-8.

 → Lực axit của HClO yếu hơn so với lực axit của CH3COOH, nghĩa là nếu hai axit này còn có cùng nồng độ mol ở cùng ánh sáng thì độ đậm đặc mol H+ trong hỗn hợp HClO nhỏ hơn.

- Bazơ yếu cũng đều có hằng số phân li bazơ Kb

- giá trị hằng số phân li bazơ Kb cũng chỉ dựa vào vào bản chất bazơ và nhiệt độ.

⇒ Độ điện li phụ thuộc vào vào: nhiệt độ, thực chất của chất điện li (thể hiện qua hằng số điện li, phân li K) cùng nồng độ của hóa học điện li.

III. áp dụng biết hằng số năng lượng điện li tính pH của axit, bazơ

* bài xích tập 1: Tính pH của hỗn hợp CH3COOH 0,1M biết hằng số năng lượng điện li của nó là pKa = 4,75.

(Lưu ý: pKa = -lgKa với pKb = -lgKb)

* Lời giải:

- Ta có, phương trình phân li (t0 thời điển ban đầu, tcb thời gian khi PT đijện li đạt trạng thái cân bằng):

CH3COOH  CH3COO- + H+

t0: 0,1 0 0

pli: x x x

tcb: 0,1 - x x x

Mà pKa = -lgKa = 4,75 ⇒ Ka = 10-4,75

Từ biểu thức tính Ka ta có:

 

*

⇒ x2 = 10-4,75.0,1 - 10-4,75.x

⇒ x = 1,325.10-3 (nhận) hoặc x = -1,34.10-3(loại).

Vậy pH = -lg(1,325.10-3) = 2,87.


* Bài tập 2: Tính pH của dung dịch NH4OH 1M biết hằng số năng lượng điện li của nó là Kb = 1,75.10-5.

* Lời giải:

- Ta có, phương trình phân li (t0 thời điển ban đầu, tcb thời điểm khi PT đijện li đạt trạng thái cân nặng bằng):

NH4OH 

*
 NH4+ + OH-

t0: 1 0 0

pli: x x x

tcb: 1 - x x x

Từ biểu thức tính Kb ta có:

 

*

⇒ x2 = 1,76.10-5 - 1,76.10-5x

⇒ x = 4,1864.10-3 (nhận)

hoặc x = 4,2.10-3 (loại)

Vậy pOH = -lg(4,1864.10-3) = 2,378

⇒ pH = 14 - 2,378 = 11,62.

(lưu ý: pOH + pH = 14).

Xem thêm: Đời Phải Trải Qua Giông Tố Nhưng Không Được Cúi Đầu Trước Giông Tố

Như vậy với bài viết này các em đã hoàn toàn có thể hiểu được Độ năng lượng điện li là gì? Hằng số phân li là gì? dựa vào vào yếu tố nào? Chúc những em học tốt, đều góp ý và thắc mắc các em hãy còn lại nhận xét nghỉ ngơi dưới nội dung bài viết để x-lair.com ghi dìm và hỗ trợ nhé.