Đề thi thân kì 1 Toán lớp 8 bao gồm đáp án năm 2021 (11 đề)

x-lair.com biên soạn và sưu tầm Đề thi thân kì 1 Toán lớp 8 tất cả đáp án năm 2021 (11 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 8 của những trường trên toàn quốc sẽ giúp học viên có chiến lược ôn luyện từ đó được điểm cao trong số bài thi Toán lớp 8.

Bạn đang xem: Đề thi toán giữa kì 1 lớp 8

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 2)

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm).

Hãy lựa chọn phương án vấn đáp đúng trong những trường phù hợp sau:

1) Tích của đơn thức x2 và đa thức 5x3 -x-1 là:

A. 5x6-x3-x2 B. -5x5+ x3 +x2

C. 5x5-x3-x2 D. 5x5-x-1

2) Đa thức 3x2-12được so sánh thành nhân tử là:

A. 3x(x-2)2 B. 3x( x2+4)

C. 3(x - 2)(x + 2) D. X(3x - 2)(3x + 2)

3) Cho tứ giác ABCD biết

*
lúc ấy số đo góc B là

A. 1500 B. 1050

C. 750 D. 300

4) Đa thức x4-3x3+6x2-7x+m phân chia hết cho đa thức x - 1 khi m bằng

A. 0 B. - 3

C. 3 D. 1

5) Giá trị nhỏ nhất của nhiều thức A= x2+4x+11 là

A. 7 B. - 2

C. - 4 D. 11

6) đến tam giác ABC vuông tại A, O là trung điểm của BC. D là vấn đề đối xứng cùng với A qua O. Đẳng thức nào sai trong những đẳng thức sau?

A.

*
B.
*

C. AB = CD D. AD = BC

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

1) tìm kiếm x biết x(x – 1) + x – 1 = 0

2) Tính quý hiếm biểu thức: A= (x-y)(x2+xy+y2) +2y2tại

*
*

Câu 2 (2 điểm) Cho đa thức A= 2x4 + 3x3 - 4x2 -3x +2 cùng đa thức B = x + 2

1) có tác dụng tính phân tách đa thức A mang lại đa thức B.

2) Hãy phân tích đa thức yêu quý của phép chia đa thức A mang đến đa thức B thành nhân tử.

Câu 3 (2,5 điểm) Cho hình bình hành ABCD trong những số ấy có BC = 2AB. điện thoại tư vấn M là trung điểm của BC, N là trung điểm của AD.

1) minh chứng rằng tứ giác MNDC là hình bình hành.

2) Kẻ DE vuông góc cùng với AB tại E, DE giảm MN trên F. Chứng tỏ F là trung điểm của DE.

3) minh chứng rằng:

*

Câu 4 (0,5 điểm) cho những số x, y, z thỏa mãn nhu cầu đồng thời:

x+ y+ z= 1; x2+y2+z2= 1; x3 + y3+z3 =1

Tính cực hiếm của biểu thức: M= x8+y11+ z2018

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

A. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Câu 1: C (0,5đ)

Câu 2: C (0,5đ)

Câu 3: A (0,5đ)

Câu 4: C (0,5đ)

Câu 5: A (0,5đ)

Câu 6: B (0,5đ)

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1

1) x(x – 1) + x – 1 = 0

=> (x - 1)(x + 1) = 0 (0,25đ)

*
(0,5đ)

Vậy

*
(0,25đ)

2) A= (x-y)(x2+xy+y2) +2y2

= x3 + y3 (0,5đ)

Tại

*
biểu thức A có giá trị là
*
(0,5đ)

Câu 2. Thực hiện tại được đúng phép chia A= 2x4 + 3x3 - 4x2 -3x +2 với đa thức B = x + 2

1) (2x4 + 3x3 - 4x2 -3x +2) : (x+2) = 2x3-x2-2x + 1 (1đ)

2) 2x3-x2-2x + 1= 2x( x2-1)-(x2-1) = (x2 - 1)(2x-1) (0,5đ)

=(x-1)(x+1)(2x-1) (0,5đ)

Câu 3

1) đã cho thấy được MC // ND (0,25đ)

Do đó tứ giác MNDC là hình bình hành (0,5đ)

2) đã cho thấy được NF // AE (0,25đ)

và N là trung điểm cạnh AD của rã giác DAE (0,25đ)

→ F là trung điểm của DE (0,5đ)

3) Ta có:

*
(cặp góc so le trong)

Chỉ ra được tam giác MED cân nặng tại M

*

Chỉ ra được

*
(0,25đ)

Do kia

*

Mặt khác

*
(tam giác BMN cân tại M)

*
(cặp góc so le trong)

Vậy

*
(0,25đ)

Câu 4.

Ta có: (x+y+z)3 = x3+y3+z3 + 3(x+y)(y+z)(z+x)

Kết phù hợp với các điều kiện đã cho, ta có:(x+y)(y+z)(z+x)= 0

→ Một trong các thừa số của tích(x+y)(y+z)(z+x) phải bởi 0

Giả sử (x + y) = 0, kết phù hợp với điều kiện: x + y + z = 1 → z = 1

Kết hợp với điều kiện: x2+y2+z2= 1→ x = y = 0

Vậy vào 3 số x, y, z phải có 2 số bởi 0 và 1 số ít bằng 1. (0,25đ)

Vậy S = 1 (0,25đ)

Chú ý: Dưới đấy là hướng dẫn cơ bản, bài xích làm của học sinh phải trình diễn chi tiết. HS giải bởi nhiều cách khác biệt đúng vẫn chấp nhận cho điểm từng phần tương ứng.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM)

Hãy viết vào tờ giấy thi vần âm in hoa đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Khai tiển biểu thức x3-8x3 ta được kết quả là:

A. (x-2y)3 B. X3-2y3

C. (x-2y)(x2+2xy+4y2) D. X3-6x2y + 12xy2-8y3

Câu 2. kết quả phép tính -x2(3-2x)là:

A. 3x2-2x3 B.2x3-3x2 C.-3x3+2x2 D.-4x2

Câu 3. Để 4y2-12y +

*
trở thành một hằng đảng thức. Giá trị trong ô vuông là:

A. 6 B. 9 C. – 9 D. Một kết quả khác

Câu 4. Biểu thức 1012 – 1 có giá trị bằng

A. 100 B. 1002 C. 102000 D. Một kết quả khác

Câu 5. quý giá của biểu thức x2+2xy+y2 tại x = - 1 và y = - 3 bằng

A. 16 B. – 4 C. 8 D. Một hiệu quả khác

Câu 6. Biết 4x(x2-25)=0, các số x kiếm được là:

A. 0; 4; 5 B. 0; 4 C. -5; 0; 5 D. Một hiệu quả khác

Câu 7.

A. -2x +4 =2(2-x) B. -2x+4 = -2(2-x)

C. -2x +4= -2(x+2) D. -2x+4= 2(x-2)

Câu 8. Triển khai phép nhân x(x-y)

A.x2-y B.x-xy C.x-x2 D.x2-xy

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)

Bài 1 (1,5đ): Phân tích những đa thức sau thành nhân tử

a. 36a4-y2 b. 6x2 +x -2

Bài 2 (1,5đ). tìm kiếm x, biết:

a. X( x-4)+1 = 3x-5 b. 2x3-3x2-2x+3= 0

Bài 3 (1,5đ).

a. Mang đến biểu thức A= x3-9x2+27x -27 . Tính quý hiếm của A khi x = 1.

b. Tìm đa thức thương và đa thức dư trong phép phân tách đa thức A (x) cho B (x). Biết:

A(x)= 2x3+x2-x+ a cùng B(x) = x-2

Bài 4 (3,0đ). Cho hình bình hành ABCD gồm AB > BC. Đường phân giác của góc giảm AB tại M, mặt đường phân giác của góc giảm CD trên N.

a. Minh chứng AM = CN.

b. Chứng minh tứ giác DMBN là hình bình hành.

c. điện thoại tư vấn H, K theo thứ tự là hình chiếu của N cùng N bên trên BN và DM. Chứng tỏ hai đoạn thẳng AC cùng MN cắt nhau trên trung điểm của từng đường.

Bài 5 (0,5đ).

Xem thêm: " Đồ Án Tốt Nghiệp Tiếng Anh Là Gì ? Tìm Hiểu Thêm Về Các Đồ Án Tốt Nghiệp

Tìm giá chỉ trị lớn nhất của biểu thức:

A = -2x2 -10y2 +4xy +4x+ 4y +2016

HƯỚNG DẪN CHẤM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM)

Câu 1: C (0,25đ)

Câu 2: B (0,25đ)

Câu 3: B (0,25đ)

Câu 4: C (0,25đ)

Câu 5: A (0,25đ)

Câu 6: C (0,25đ)

Câu 7: A (0,25đ)

Câu 8: D (0,25đ)

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)

Bài 1

a. 36a4-y2= (6a)2-y2= (6a-y)(6a+y) (0,75đ)

b.6x2 +x -2 = 6x2+4x -3x -2

= 2x( 3x+2) - (3x+2) = (2x-1)(3x+2) (0,75đ)

Bài 2

a. X(x-4) +1 = 3x-5

*
x(x-1) - 6(x-1)=0 (0,25đ)

*
(x-1)(x-6)=0 (0,25đ)

*
*

Vậy

*
là giá bán trị đề nghị tìm. (0,25đ)

b. 2x3-3x2-2x+3= 0

*
x2( 2x-3) -(2x-3) =0 (0,25đ)

*
(2x-3)(x2-1) =0

*
(2x-3)(x-1)(x+1)=0 (0,25đ)

*
.....

*
*

Vậy

*
là giá chỉ trị bắt buộc tìm. (0,25đ)

Bài 3

a. Xét biểu thức:

A= x3-9x2+27x -27

= x3 -3.x2.3 +3.x.32- 33

=(x-3)3 (0,25đ)

Với x = 1 biểu thức A được viết lại như sau:

A=(1-3)3 = -8

Vậy A = - 8 khi x = 1 (0,25đ)

b.Thực hiện đúng được phép chia A(x)= 2x3+x2-x+ a đến B(x) = x-2, tìm kiếm được thương bằng:2x2+5x +9 cùng dư bởi a + 18. (1,0đ)

Bài 4

Vẽ đúng hình (0,25đ)

a. Chứng tỏ được AM = cn (1,25đ)

b. Chứng tỏ được tứ giác DMBN là hình bình hành (1đ)

c. Lập luận nghiêm ngặt chỉ ra được nhị đoạn trực tiếp AC và MN giảm nhau trên trung điểm của mỗi mặt đường (0,5đ)