Bạn sẽ xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và thiết lập ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (98.63 KB, 10 trang )


ĐỀ ƠN THI GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 6

NĂM 2020 - 2021

MÔN TIẾNG ANH CĨ ĐÁP ÁN

A. Đề đánh giá giữa kì 1 lớp 6 mơn Anh bao gồm đáp án

Chọn câu trả lời đúng trong những A , B, C , D để kết thúc câu

1. I ____________________ the Ngoc Son Temple tomorrow .

Bạn đang xem:

A. Is going to visit

B. Am visiting

C. Am going to visit

D. Visit

2. It’s usually cold in the ____________ .

A. Winter

B. Spring

C. Summer

D. Fall

3. ____________ are you going khổng lồ stay ? _ In a hotel .

A. What

4. How often does Phong watch television ?

A. Twice a day

B. For two days

C. On Sundays

D. A day twice

5. What are they doing now ?

A. They are going to watch a soccer match .

B. They watch a soccer match .

C. They are watching a soccer match .

D. They watching a soccer match .

6. Does Thu usually go swimming ___________ the summer ?

A. On

B. In

C. For

D. On

7. ____________ are they going to lớn stay in da Lat ? _ For a week .

A. How long

B. What

C. How often


8. My father sometimes ____________ to lớn music .

A. Is going to lớn listen

B. Is listening

C. Listens

D. Listen

9. Let ‘s _____________ khổng lồ the movies .

A. Going

B. Go

C. Khổng lồ go

D. To going

Đọc kỹ đoạn văn tiếp sau đây và vấn đáp các câu hỏi

Mrs chi is working in the garden. She has a beautiful garden behind her house. There are a lot of flowers in the garden all year round. She usually puts flowers in the living room. She has many friends in Qui Nhon. Her friends are going to lớn visit her family next week. Mrs đưa ra often gives them a few flowers when they leave her house .

1. What is Mrs Chi’s garden lượt thích ?

...

2. Are there always many flowers in her garden ?

...

3. Where does she usually put flowers ?


(4)

4. When are her friends going to lớn visit her family ?

...

5. What does she often give them when they leave her house ?

...

Đặt thắc mắc cho từ gạch ốp chân


1. They are going lớn stay in Nha Trang for two days .

...

2. Phái mạnh plays badminton twice a week .

...

3. Thu is watching television now .

...

Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1. It / often warm / the spring .

...

2. What / you / go / vì / tomorrow morning ?

...

3. What about / stay / Hue / a week ?

...

ĐÁP ÁN


(5)

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - A; 5 - C;


6 - B; 7 - A; 8 - C; 9 - B;

Đọc kỹ đoạn văn tiếp sau đây và vấn đáp các câu hỏi

1 - It is a beautiful garden.

2 - Yes, there are.

3 - She puts them in the living room.

4 - Next week.

5 - She gives them a few flowers.

Đặt câu hỏi cho từ gạch ốp chân

1 - How long are they going lớn stay in Nha Trang?

2 - How often does phái mạnh play badminton?

3 - What is Thu doing now?

Dùng từ lưu ý viết thành câu trả chỉnh

1 - It is often warm in the spring.

2 - What are you going to do tomorrow morning?

3 - What about staying in Hue for a week?


B. Đề thi giờ đồng hồ Anh thân học kì 1 lớp 6 bao gồm đáp án

I. LANGUAGE FOCUS (2,5 ps)


(6)

1. A. Vases B. Dishes C. Tables

2. A. Books B. Keys C. Pots

3. A. Stu dy B. U niform C. Mo nday

Choose the best option to complete each sentence. Circle A, B or C.

4. There ___________ two pictures and a clock on the wall.

A. Is

B. Are

C. Be

5. He _____________ his grandparents next weekend?

A. Is visiting

B. Visit

C. Is he visiting

6. We always cook meals in the ___________.


A. Kitchen

B. Bedroom

C. Living room

7. In Mi"s house the tea table is in the middle of the living room. In my house, it is ___________ thesofa and the armchair.

A. Between


(7)

C. Next to

8. Ngoc talks a lot. She is a __________ girl.

A. Funny

B. Talkative

C. Cheerful

9. My best friend is very ______. She cares about other people.

A. Kind

B. Shy

C. Funny

10. My father _____________ to work by bus every day.

A. Goes

B. Go

C. Going

II. WRITING (2,5 ps)

Rearrange the sentences. You can not change the words.

Example: 0. There/ library/ many/ the/ books/ are/ in/ .

-> There are many books in the library.

1. They/ are/ on/ playground/ playing/ the/ games/ . / .

_________________________________________________________


(8)

_________________________________________________________

3. Does/ drive/ your/ you/ mother/ khổng lồ school/ ?

_________________________________________________________

4. What/ you/ are/ at/ looking/ ?

_________________________________________________________

5. I/ Tuesdays/ on/ English/ study

_________________________________________________________

III. READING (2,5 ps)

Read the passage written by Mai. Decide whether the sentences aretrue (T) or false (F). Circle T or F.

I have many good classmates, but my best friends are Vy và Thảo. Vy sits next to lớn me, and Thảo sitsin front of us. Both of them are very smart và creative. Vy is good at English, & Thảo is best atmaths. They help me a lot with my study. During break time, we often play many games to lớn gether.Our favourite is hide và seek. Thảo và I lượt thích science, so we join the school"s science club. Vy likesdancing, so she is in the dance club. Vy often performs in front of the whole school at the beginningof each month, & we love watching her. I think I"m very lucky to lớn have two best friends!

1. Mai is mainly taling about her school activities. T F

2. Mai, Vy & Thảo sit at the same table. T F

3. They don"t have any favourite game. T F

4. Mai"s friends help her lớn study. T F

5. Vy is not in the same club as Mai và Thảo. T F


(9)

Listen to a girl talking about a person. Circle the best answer A, B orC.

1. Who is the author talking about?


A. Her friends B. Her neighbor C. Her best friend

2. Which of these sentences describes Mai?

A. Mai is short with long straight hair & a round face.

B. Mai is tall with short straight hair and a long face.

C. Mai is tall with long straight hair và a round face.

3. Which clothing does Mai like wearing?

A. T-shirts and skirts B. T-shirts và jeans C. Skirts & dresses

4. Which of the signs is Mai"s sign?

A. Virgo B. Libra C. Pisces

5. Why does the author like Mai?

A. Because she"s interesting. B. Because she"s friendly. C. Because she"s talkative.

Đáp án

I. Language focus.

1. Pronunciation

1- C. Tables 2- B. Keys 3- B. Uniform


2. Vocabulary & grammar

4- B. Are 5- C. Is he visiting 6- A. Kitchen

7- A. Between 8- B. Talkative 9- A. Kind 10- A. Goes


(10)

1- They are playing games on the playground.

2- The students are playing now.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Sarcasm Là Gì, Sự Khác Biệt Giữa Sarcasm Và Irony

3- Does your mother drive you to school?

4- What are you looking at?

5- I study English on Tuesday.

III. Reading

1 – F 2 – F 3 – F 4 – T 5 – T

IV. Listening

1 – C 2 – C 3 – B 4 – B 5 – A

Mời các bạn đọc đọc thêm tài liệu giờ Anh lớp 6 tại đây:

Bài tập tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit: https:upload.123doc.net.comtai-lieu-tieng-anh-lop-6

Bài tập tiếng Anh lớp 6 nâng cao:
https:upload.123doc.net.comtieng-anh-pho-thong-lop-6


Tài liệu liên quan


*
31 đề thi thử đại học 2011 lịch trình mới tất cả đáp án 1 190 0
*
Đề thi thân học kì 1 lớp 6 môn Anh (chương trình mới) tất cả đáp án 3 715 2
*
bộ đề ôn thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 7 lịch trình mới gồm đáp án 7 1 16
*
Ngữ pháp và bài xích tập giờ anh 9 tập 1 - công tác mới- bao gồm đáp án 155 4 4
*
BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 9 TẬP 1 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI CÓ ĐÁP ÁN 123 538 0
*
Tải cỗ đề thi thân kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 - 5 Đề đánh giá tiếng Anh lớp 8 thân kì 1 công tác mới bao gồm đáp án 33 162 0
*
Tải cỗ đề thi thân kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 - 5 Đề chất vấn tiếng Anh lớp 6 giữa kì 1 lịch trình mới bao gồm đáp án 26 114 2
*
Tải cỗ 10 đề thi học tập kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh năm 2020 - 10 Đề thi giờ Anh 10 học tập kì 1 lịch trình mới bao gồm đáp án 33 54 1
*
download Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh năm học tập 2018 - 2019 - Ôn thi cuối học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 3 lịch trình mới gồm đáp án 4 38 0
*
tải Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn giờ Anh năm 2020 - 2021 - Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 thân kì 1 công tác mới bao gồm đáp án 10 343 4
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã sẵn sàng tải về


(13.42 KB - 10 trang) - download Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn giờ Anh năm 2020 - 2021 - Đề đánh giá tiếng Anh lớp 6 giữa kì 1 lịch trình mới gồm đáp án
Tải phiên bản đầy đầy đủ ngay
×