ĐỀ THI HỌC KỲ 1 HÓA HỌC 10, TRƯỜNG thpt MARIE CURIE, QUẬN 3, TPHCM, NĂM 2017-2018

 

Câu 1: (1 điểm) cho nguyên tử oxi (O) bao gồm số Z = 8.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 hóa 10

a) Viết cấu hình eletron nguyên tử oxi.b) Dựa vào thông số kỹ thuật electron nguyên tử hãy xác định vị trí của oxi trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học.

Câu 2: (1 điểm) mang đến nguyên tử Mg (magie) có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2 với tổng số hạt mang điện ngay số khối.

a) xác minh số khối của nguyên tử magie.b) Viết ký kết hiệu nguyên tử magie.

Câu 3: (2 điểm)

a) đối chiếu tính sắt kẽm kim loại giữa thành phần Beri (Be) cùng nguyên tố liti (Li). Giải thích.b) so sánh tính kim loại giữa thành phần natri (Na) và nguyên tố liti (Li). Giải thích.c) sắp xếp các nguyên tố Be, Na, Li theo hướng tính sắt kẽm kim loại tăng dần.

Câu 4: (1 điểm) Viết phương trình phản nghịch ứng hóa học có màn trình diễn chiều di chuyển electron cùng ghi năng lượng điện tích của các ion trong hợp chất tạo thành khi mang đến nhôm (Al) công dụng với Clo (Clo). Cho biết thêm Al (Z = 13), Cl (Z = 17).

Câu 5: (1 điểm) Theo quy tắc chén bát tử, hãy viết công thức cấu trúc của những hợp hóa học sau: HCl, SO3.

Câu 6: (1 điểm) Ta có phương trình làm phản ứng chất hóa học sau:

K2Cr2O7 + HBr + H2SO4 Br2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

Thực hiện các yêu ước sau đây:

a) khẳng định số oxi hóa của những nguyên tố crom (Cr) cùng nguyên tố brom (Br).b) xác minh chất oxi hóa, hóa học khử.c) Biểu diễn quá trình oxit hóa, quy trình khử.d) thăng bằng phương trình phản ứng chất hóa học trên theo phương thức thăng bởi electron.

Câu 7: (2 điểm) thành phần R là một trong những nguyên tố phổ cập nhất vào vỏ Trái Đất. Yếu tắc R thuộc đội IVA, trong hợp chất khí với hiđro của R gồm tỉ lệ trọng lượng giữa hiđro với R là mH : mR = 1 : 7.

a) Hãy xác minh nguyên tố R.b) Oxit cao nhất của R phổ biến trong tự nhiên ở dạng cat hay thạch anh, cũng giống như trong kết cấu thành tế bào của tảo mèo và một trong những thảo trùng. Oxit cao nhất của R cũng là thành phần đa phần của một số trong những thủy tinh và chất thiết yếu trong bê tông. Hãy tính thành phần tỷ lệ về khối lượng của R bao gồm trong oxit cao nhất.

Câu 8: (1 điểm) Hòa tan trọn vẹn 0,324 gam kim loại M vào hỗn hợp HCl thì chiếm được 0,3024 lít khí hiđro (đktc). Hãy khẳng định kim loại M.

 

 

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 HÓA HỌC 10, TRƯỜNG trung học phổ thông GIA ĐỊNH, QUẬN BÌNH THẠNH, TPHCM, NĂM 2017-2018

 

Câu 1: triển khai chuỗi bội phản ứng sau (ghi rõ đk phản ứng nếu như có):

a) Al H2 HCl Cl2 NaCl NaOHb) FeCl2 FeCl3 Fe(OH)3

Câu 2: cân đối phản ứng sau theo cách thức thăng bởi e. Xác minh chất oxi hóa, hóa học khử, sự khử, sự oxi hóa:

a) Zn + HNO3 Zn(NO3)2 + NO + H2Ob) NaCrO2 + Cl2 + NaOH Na2CrO4 + NaCl + H2O

Câu 3:

a) Viết công thức cấu trúc của những phân tử sau: Br2, NH3, SiO2, H2SO4.b) phụ thuộc độ âm điện, hãy cho biết thêm kiểu links trong phân tử các chất sau ở trong loại link ion, link cộng hóa trị bao gồm cực hay links cộng hóa trị không cực: BaO, C2H4, NaCl, O2.

Câu 4: mang lại 18,6 (g) hỗn hợp A tất cả Fe cùng Zn ta kết hợp trong 100 ml dung dịch HCl 0,75M (lấy dư) thấy bao gồm 6,72 (l) khí (đktc) cất cánh ra và dung dịch B.

a) Tính % khối lượng mỗi kim loại.b) Tính nồng độ mol những chất trong dung dịch B, coi thể tích dung dịch không biến đổi sau mỗi phản nghịch ứng.

Câu 5: Cho các thành phần hỗn hợp Y tất cả 2 khí CO2 cùng NO2 gồm tỉ khối đối với khí Oxi là 1,4. Tính % theo thể tích và % theo cân nặng của CO2 trong hỗn hợp Y.

Câu 6: mang đến 3 (g) một oxit của một sắt kẽm kim loại nhóm IA vào nước dư, thu được dung dịch X. Mang đến X chức năng với 90 ml hỗn hợp H2SO4 1M, thấy hỗn hợp sau bội phản ứng có tác dụng quỳ tím hóa xanh. Xác định công thức oxit sắt kẽm kim loại đã dùng.

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 HÓA HỌC 10, TRƯỜNG thpt HÀN THUYÊN, QUẬN PHÚ NHUẬN, TPHCM, NĂM 2017-2018

 

Câu 1: (1 điểm) khẳng định số proton, electron, nơtron cùng số khối của: Al3+; Br; P3-; NH4+.

Câu 2: (1 điểm) Viết công thức cấu trúc của các chất sau: H2CO3, N2, SiO2, C2H6O.

Câu 3: (1 điểm) Cho thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng của 2 ion sau: X2-: 3s23p6 với Y3+: 2s22p6.

a) Viết phương trình chế tác thành 2 ion trên. B) Viết cấu hình electron của nguyên tử X và Y.

Câu 4: (1 điểm) đối chiếu tính kim loại của các nguyên tố sau: .

Câu 5: (2 điểm) cân nặng bằng những phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron. Xác minh chất khử, hóa học oxi hóa, quy trình khử, quy trình oxi hóa:

a) phường + H2SO4 H3PO4 + SO2 + H2O b) Zn + HNO3 Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

Câu 6: (2 điểm) Một nguyên tử của thành phần R tất cả phân mức tích điện ngoài cùng là ns2np3. Vào oxit cao nhất của nó đựng 43,662% R về khối lượng.

a) xác minh tên R.b) đến oxit cao nhất của R vào H2O, sau đó lấy sản phẩm chức năng với NaOH dư. Viết những phương trình bội phản ứng xảy ra.

Câu 7: (2 điểm) mang lại 16,45 gam một oxit sắt kẽm kim loại X thuộc đội IA tan không còn trong 200 ml dung dịch HCl 1,75M.

a) search tên kim loại X.b) giả dụ hòa tan không còn lượng oxit kim loại trên vào nước thì thu được hỗn hợp A. Tính thể tích hỗn hợp H2SO4 0,2M bắt buộc để trung hòa hết hỗn hợp A.

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 HÓA HỌC 10, TRƯỜNG trung học phổ thông LÊ QUÝ ĐÔN, ĐỀ A, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2017-2018

 

Câu 1: (2 điểm) Viết công thức kết cấu khai triển của các phân tử: H2S, Cl2O3, P2O5 và C6H6 (benzen)

Câu 2: (1,5 điểm) Viết phương trình tạo thành ion tự nguyên tử, phương trình hình thành liên kết ion cùng phương trình chất hóa học (có vẽ sự dịch rời electron) để giải thích sự hình thành link ion vào phân tử K2S.

Câu 3: (0,5 điểm) trong các các phản nghịch ứng (a), (b), (c), (d) bên dưới đây, bội nghịch ứng nào thuộc một số loại phản ứng oxi hóa – khử ? (không buộc phải giải thích).

Ÿ Giấm nạp năng lượng (dung dịch CH3COOH) là các gia vị quen thuộc. Một trong những phản ứng sinh hóa xẩy ra trong quy trình sản xuất giấm là lên men ancol etylic:

CH3CH2OH + O2 CH3COOH + H2O (a)

Ÿ Để nhận ra sự có mặt của khí độc H2S, ta rất có thể dùng miếng giấy thanh lọc tẩm dung dịch muối chì axetat (không màu), phản ứng xẩy ra tạo hóa học kết tủa màu sắc đen:

H2S + (CH3COO2)Pb PbS (đen) + 2CH3COOH (b)

Ÿ Nước Javel bao gồm chứa NaClO (muối có tính oxi rất mạnh), được áp dụng làm chất tẩy trắng, gần cạnh trùng. Trong phòng thí nghiệm, nước Javel được điều chế bởi phản ứng:

Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O (c)

Ÿ “Thuốc chuột” có thành phần đó là Zn3P2. Thuốc làm chuột chết do sau thời điểm ăn, Zn3P2 bị thủy phân to gan lớn mật tạo khí photphin (PH3) siêu độc:

Zn3P2 + 6H2O 3Zn(OH)2 + 2PH3 (d)

Câu 4: (3 điểm) thăng bằng phương trình hóa học của các phản ứng lão hóa – khử sau theo phương thức thăng bằng electron và cho thấy chất khử, chất oxi hóa làm việc mỗi phản ứng:

a) SO2 + KMnO4 + H2O K2SO4 + MnSO4 + H2SO4b) As2S3 + HNO3 + H2O H3AsO4 + NO + H2SO4

Câu 5: (2 điểm) mang đến 2,4 gam một sắt kẽm kim loại X (có hóa trị II) chức năng hoàn toàn cùng với 100 gam dung dịch HCl 14,6% thu được dung dịch B cùng 2,24 lít khí hidro (đktc).

a) xác minh tên kim loại X.b) những chất trong dung dịch B công dụng vừa đủ với V lít dung dịch NaOH 0,5M. Viết phương trình làm phản ứng xảy ra và tính cực hiếm của V.

Câu 6: (1 điểm) thăng bằng phản ứng oxi hóa – khử sau theo phương pháp thăng bởi electron:

MxOy + HNO3 Mn(NO3)n + NO + H2O

 

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 HÓA HỌC 10, TRƯỜNG thpt BÙI THỊ XUÂN, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2017-2018

 

Câu 1: (4 điểm)

a) Viết thông số kỹ thuật electron và xác xác định trí của Cl (Z = 17) trong bảng tuần hoàn.b) Viết phương trình hóa học xảy ra khi mang lại khí clo lần lượt chức năng với H2O, Na. Trong các sản phẩm tạo thành, viết công thức cấu tạo chất bao gồm chứa links cộng hóa trị và phân tích và lý giải sự chế tạo ra thành hợp hóa học có link ion.c) đến sơ đồ pha chế clo trong phòng thí nghiệm.

Hãy cho biết chất A, B và viết phương trình hóa học những phản ứng xẩy ra trong quá trình điều chế trên.

Câu 2: (2 điểm)

a) Hòa tan hoàn toàn 4,6 gam kim loại kiềm R vào nước, sau phản nghịch ứng thu được 2,24 lít khí (đktc). Xác định khối lượng mol nguyên tử R.b) mang đến m gam nhôm chức năng vừa đầy đủ với 6,72 lít khí clo (đktc), sau phản nghịch ứng thu được muối bột X. Tính m và nồng độ % của hỗn hợp thu được khi hòa tan toàn thể muối X trên vào 100 gam H2

Câu 3: (2 điểm) cân bằng các phản ứng sau bằng cách thức thăng bằng electron:

a) Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + H2O b) Fe3O4 + H2SO4(đặc)  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Câu 4: (2 điểm)

a) Một ion M2+ bao gồm tổng số phân tử proton, nơtron, electron là 58, trong những số đó số hạt sở hữu điện tích âm bởi 45% số khối. Tìm kiếm số hiệu nguyên tử của M.b) Hòa tan trọn vẹn 12,6 gam các thành phần hỗn hợp Y bao gồm Mg và sắt kẽm kim loại X (tỉ lệ mol tương xứng là 3:2) bằng dung dịch H2SO4 sệt nóng dư nhận được 1,344 lít H2S (đktc); 3,84 gam S (không có thành phầm khử như thế nào khác). Xác định cân nặng mol nguyên tử của X.

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 HÓA HỌC 10, TRƯỜNG trung học phổ thông LƯƠNG THẾ VINH, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2017-2018

 

Câu 1: (1 điểm) xác định số oxi hóa của những nguyên tố trong số phân tử và ion sau: N2, Al3+, Fe2O3,

Câu 2: (2 điểm) Hãy giải thích sự hình thành liên kết giữa:

a) Magie.b) Natri cùng lưu huỳnh.

Câu 3: (2,5 điểm) Một nguyên tố tạo hợp chất khí với hiđro có công thức RH4.

a) R là nguyên tố nào.b) Viết thông số kỹ thuật electron của yếu tắc R, xác xác định trí (ô, chu kì, nhóm) của nguyên tố R vào bảng hệ thống tuần hoàn.c) Viết công thức cấu trúc hợp chất khí của thành phần R với hiđro.

Câu 4: (1 điểm) tìm kiếm số proton, electron, nơtron của nguyên tử với ion sau đây:

a)b)

Câu 5: (1,5 điểm) Hòa tan trọn vẹn 1,7 gam tất cả hổn hợp hai sắt kẽm kim loại A, B đông đảo thuộc đội IA và ở nhị chu kì tiếp tục nhau vào bảng tuần hoàn vào nước nhận được 0,672 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X.

a) khẳng định tên hai sắt kẽm kim loại đó.b) Tính nồng độ mol từng hóa học tan trong hỗn hợp X, biết đã sử dụng 500 ml nước cho phản ứng. Trả thiết thể tích sau bội phản ứng biến hóa không đáng kể.

Câu 6: (2 điểm) cân nặng bằng những phản ứng thoái hóa khử sau bằng phương thức cân bởi electron. Khẳng định chất khử, chất oxi hóa, quá trình khử và quy trình oxi hóa.

a) C + HNO3(đặc) CO2 + NO2 + H2Ob) FeS + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2S + H2O

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 HÓA HỌC 10, TRƯỜNG thpt NGUYỄN THỊ MINH KHAI, QUẬN 3, TPHCM, NĂM 2017-2018

 

Câu 1: Cho 3 nhân tố X, Y, T.

X có mức năng lượng tối đa là: 4s1.

Y2+ có thông số kỹ thuật e phần ngoài cùng là: 2s22p6.

T tất cả số hiệu nguyên tử là 20.

a) Viết cấu hình e không hề thiếu X, Y, T. Xác định vị trí X, Y, T trong bảng tuần hoàn hóa học?b) Xếp theo sản phẩm tự kim loại tăng cao X, Y, T?

Câu 2: Hợp hóa học khí cùng với hiđro tất cả dạng RH3. Vào hợp chất oxit tối đa của R, oxi chỉ chiếm 56,338% theo khối lượng. Khẳng định tên nguyên tố R? kiếm tìm % cân nặng R trong hợp chất hiđroxit khớp ứng với oxit cao nhất?

Câu 3: bộc lộ sự hình thành link ion vào phân tử CaCl2?

Câu 4: Viết cách làm e, cách làm cấu tạo: CO2, H2SO4?

Câu 5: Cân bằng các phản ứng sau theo cách thức thăng bằng e, xác minh chất khử, hóa học oxi hóa:

a) Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + H2Ob) KI + KMnO4 + H2SO4 K2SO4 + MnSO4 + I2 + H2

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 10,8 (g) sắt kẽm kim loại X hóa trị III bằng số lượng vừa đủ 6,72 (l) khí oxi (đktc) nhận được oxit M tương ứng.

a) khẳng định tên sắt kẽm kim loại X?b) mang lại lượng oxit M thu được trên tan hoàn toàn vào hỗn hợp H2SO4 25% thu được hỗn hợp Y. Để trung hòa - nhân chính dung dịch Y cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tính mật độ % những chất tung trong dung dịch Y?

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 HÓA HỌC 10, TRƯỜNG trung học phổ thông LÊ QUÝ ĐÔN, ĐỀ B, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2017-2018

 

Câu 1: (2 điểm) Viết công thức cấu tạo khai triển của những phân tử: H2S, P2O3, HNO3 với C3H8.

Câu 2: (1,5 điểm) Viết phương trình sinh sản ion tự nguyên tử, phương trình hình thành link ion và phương trình chất hóa học (có vẽ sự di chuyển electron) để giải thích sự hình thành link ion trong phân tử K2O.

Câu 3: (3 điểm) trong những các phản nghịch ứng (a), (b), (c), (d) dưới đây, phản ứng nào thuộc các loại phản ứng lão hóa – khử ? (không nên giải thích).

Ÿ Giấm nạp năng lượng (dung dịch CH3COOH) là các gia vị quen thuộc. Một trong những phản ứng sinh hóa xẩy ra trong quy trình sản xuất giấm là lên men ancol etylic:

CH3CH2OH + O2 CH3COOH + H2O (a)

Ÿ Để phân biệt sự xuất hiện của xung khí H2S, ta có thể dùng miếng giấy thanh lọc tẩm hỗn hợp muối chì axetat (không màu), phản bội ứng xảy ra tạo chất kết tủa màu đen:

H2S + (CH3COO)2Pb PbS (đen) + 2CH3COOH (b)

Ÿ Nước Javel bao gồm chứa NaClO (muối bao gồm tính oxi rất mạnh), được sử dụng làm hóa học tẩy trắng, ngay cạnh trùng. Trong phòng thí nghiệm, nước Javel được điều chế bằng phản ứng:

Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O (c)

Ÿ “Thuốc chuột” có thành phần chính là Zn3P2. Thuốc làm chuột chết do sau thời điểm ăn, Zn3P2 bị thủy phân to gan lớn mật tạo khí photphin (PH3) cực kỳ độc:

Zn3P2 + 6H2O 3Zn(OH)2 + 2PH3 (d)

Câu 4: (3 điểm) cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau theo phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất khử, chất oxi hóa ngơi nghỉ mỗi phản ứng:

a) phường + HNO3 H3PO4 + NO2 + H2Ob) K2Cr2O7 + HCl KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O

Câu 5: (2 điểm) mang lại 1,56 gam kim loại R (ở nhóm IA) vào 200 gam nước, sau phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được 0,448 lít khí hidro (đktc) cùng dung dịch B.

a) xác minh tên kim loại R.b) Để trung hòa dung dịch B nên dùng toàn vẹn m gam dung dịch HCl 20%. Tìm quý giá của m.

Xem thêm: Đại Học Sư Phạm Tphcm Điểm Chuẩn 2020, Đại Học Sư Phạm Tphcm Công Bố Điểm Chuẩn Năm 2020

Câu 6: (1 điểm) Anion tất cả tổng số phân tử proton, nơtron, electron là 53; trong đó số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không có điện là 17. Khẳng định tên yếu tố R.