*
thư viện Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài xích hát

Tài liệu bộ đề thi Toán lớp 3 thân học kì 1có đáp ánnăm học tập 2021 - 2022 bao gồm 9đề thi tổng vừa lòng từ đề thi môn Toán 3của các trườngTiểu họctrên toàn quốc đã được soạn đáp án cụ thể giúp học viên ôn luyện để đạt điểm cao trong bài thiGiữa học tập kì 1 Toán lớp 3. Mời các bạn cùng đón xem:

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 toán 3

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM Khoanh vào vần âm trước ý đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1. Trong phép tính 63:7= ? hiệu quả là:

A.7 B. 8 C. 6 D. 9

Câu 2. Vào phép tính 34x4 =?Kết quả là:

A. 124 B. 136 C. 140 D. 130

Câu 3. 1km= ......m

A. 10m B.100m C.1000m D. 500m

Câu 4. Một tấm học có 35 bạn, xếp phần lớn thành 5 hàng. Vậy mỗi hàng gồm bao nhiêu bạn?

A. 5 chúng ta B. 6 bạn C. 7 chúng ta D. 8 bạn

Câu 5. 32: x= 8 thì x=?

A. X=3 B. X=5 C. X=4 D. X= 264

Câu 6. Tất cả 24 bông hoa, 14số nhành hoa là:

A. 6 bông hoa B. 24 nhành hoa C. 4 hoa lá D. 8 cành hoa

Câu 7. 12 gấp gấp đôi được:

A.14 B.16 C. 24 D. 12

Câu 8. 1m5dm bằng:

A. 15m B. 15dm C. 10dm D. 10m

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 624+ 282 b)593- 327 c) 48x 6 d) 84:4

Câu 2. Tính

a) 28x 3-25 b) 84:4 + 139

Câu 3. Kiếm tìm biết:

a) X x 4= 32 b) 27: x= 3

Câu 4. Nga hái đuợc 6 bông hoa. Hằng hái được vội vàng 3 lần số hoa của Nga hái. Hỏi Hằng hái được mấy hoa lá ?

Câu 5. 1 trong các buổi tập múa tất cả 7 bạn nam, số bạn gái gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi buổi tập múa gồm bao nhiêu bạn nữ?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. TRẮC NGHIỆM

1.D

2.B

3.B

4.C

5.C

6.A

7.C

8.B

Câu 1:

Ta có: 63:7 = 9

Chọn D.

Câu 2:

Ta có: 34 x 4= 136(4 nhân 4 bằng 16, viết 6 lưu giữ 1, 4 nhân 3 bằng 12 thêm một bằng 13 viết 13).

Chọn B.

Câu 3:

1hm=100m

Chọn B.

Câu 4:

Cách giải:

Mỗi hàng tất cả số các bạn là:

35: 5= 7 (bạn)

Đáp số: 7 bạn.

Chọn C.

Câu 5:

32: x= 8

x= 32: 8

x= 4

Vậy x = 4

Chọn C.

Câu 6:

14 số cành hoa là:

24:4= 6 (bông hoa).

Đáp số: 6 bông hoa.

Chọn A.

Câu 7:

12 gấp gấp đôi được:

Đáp số: 24.

Chọn C.

Câu 8:

Ta có: 1m5dm= 1m+ 5dm= 10dm+ 5dm = 15dm

Chọn B.

II. TỰ LUẬN

Câu 1

a) b) c) d)

*
*
*
*

Câu 2:

a) 28x 3-25 = 84- 25 = 59 b) 84: 4 + 139 = 21 + 13 = 160

Câu 3:

a) X x 4= 32

X = 32:4

X= 8

b) 27: x = 3

x = 27:3

x = 9

Câu 4:

Hằng hái được số hoa lá là:

6x 3= 18 (bông hoa)

Đáp số: 18 bông hoa.

Câu 5:

Số bạn gái là:

7x3= 21(bạn)

Đáp số: 21 bạn nữ.

-----------------------------------------------------------

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

ĐỀ SỐ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào vần âm trước ý đúng trong những câu sau:

Câu 1. Số đề nghị điền vào chỗ chấm là:

A. 10 B. 55 C. 505 D. 550

Câu 2. Tác dụng của phép tính là:

A. 127 B. 117 C. 163 D. 173

Câu 3. Tra cứu xbiết: 48 : x = 6

A. X= 42 B.x = 288 C. X= 54 D. X=8

Câu 4.13của 30 là ......... Số cần điền vào khu vực chấm là:

A. 10 B. 33 C. 27 D. 90

Câu 5. 42: x= 6 thì x=?

A. X=6 B.x= 9 C.x=7 D.x=8

Câu 6. 7 x 6 + 14 =?Kết quả của phép tính là:

A. 17 B. 56 C. 63 D. 42

Câu 7. 96: 3=?. Kết quả của phép tính là:

A. 93 B. 23 C. 32 D. 99

Câu 8. 6 vội lên 6 lần rồi giảm xuống 4 lần được tác dụng là:

A. 36 B. 40 C. 8 D. 9

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a)126+187 b)233-72 c) 12x6 d) 68:2

Câu 2. Tính

a) 26x 7 -109 b) 56 : 7 + 98

Câu 3. Tra cứu biết:

a) 24: x= 6 b) X x 3= 27

Câu 4. Chị hái được 23 quả cam, mẹ hái được gấp bố số cam của chị. Hỏi người mẹ hái được bao nhiêu quả cam?

Câu 5. Chị em có một tấm vải lâu năm 56m. Người mẹ đã may áo cho các bạn hết số vải vóc đó. Hỏi chị em đã may từng nào mét vải vóc ?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

I. TRẮC NGHIỆM

1.C

2.B

3.D

4.A

5.C

6.B

7.C

8.D

Câu 1: Phương pháp: Đổi 5m= 500cm, rồi cùng 5cm với. Ta tìm kiếm được số thích hợp điền vào vị trí chấm.

Cách giải: 5m5cm= 505 cm

CHỌN C.

Câu 2: Phương pháp: tiến hành phép trừ, tiếp đến chọn tác dụng đúng.

Cách giải:

Ta có: 145- 28= 117

CHỌN B.

Câu 3: Phương pháp: ý muốn tìm số phân tách ta đem số bị phân tách chia cho thương.

Cách giải: Ta có:

48: x = 6

x = 48: 6

x = 8

Vậy x= 8

CHỌN D.

Câu 4: Phương pháp: muốn tìm 13của 30kg ta rước 30 phân chia cho 3.

Cách giải:

13của 30là: 10

Số yêu cầu điền là: 10.

CHỌN A.

Câu 5: Phương pháp: ý muốn tìm số chia ta rước số bị phân chia chia cho thương.

Cách giải: Ta có:

42 : x = 6

x = 42 : 6

x = 7

Vậy x = 7

CHỌN C.

Câu 6: Phương pháp: Ta triển khai tính nhân trước, tiếp đến thực hiện tính cộng.

Cách giải:

Ta có: 7 x 6 + 14 = 42 + 14 = 56

CHỌN B.

Câu 7: Phương pháp: tiến hành phép phân tách số tất cả hai chữ số mang lại số có 1 chữ số.

Cách giải:

96:3=32

CHỌN C.

Câu 8: Phương pháp: dựa vào đề bài viết phép tính với tìm ra kết quả.

Cách giải:

6 gấp lên 6 lần ta được: 6 x 6= 36

rồi giảm xuống 4 lần ta được: 36 : 4 = 9

Vậy hiệu quả là 9.

CHỌN D.

II. TỰ LUẬN

Câu 1.

a) b) c) d)

*
*
*
*

Câu 2:

a) 26x7 -109 = 182 - 109 = 73

b) 56 : 7 + 98 = 8+ 98 = 106

Câu 3:

a) 24: x = 6

x= 24: 6

x= 4

Vậy x= 4

b) X x 3 = 27

X = 27:3

X = 9

Vậy X = 9

Câu 4:

Mẹ hái được số trái cam là:

23x 3= 69 (quả cam)

Đáp số: 69 quả cam.

Câu 5:

Mẹ sẽ may hết số vải là:

56 : 2= 28 (m)

Đáp số: 28 m

----------------------------------------------------------

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

ĐỀ SỐ 3

I. TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong những câu sau:

Câu 1. 5⁢m⁢5⁢c⁢m=…⁢…⁢…⁢c⁢m. Số bắt buộc điền vào nơi chấm là:

A. 10 B. 55 C. 505 D. 550

Câu 2. 145 - 28 = ?Kết quả của phép tính là:

A. 127 B. 117 C. 163 D. 173

Câu 3. Search x biết: 48 : x = 6

A. X = 42 B. X = 288 C. x = 54 D. X = 8

Câu 4. 13 của 30là . Số yêu cầu điền vào vị trí chấm là:

A. 10 B. 33 C. 27 D. 90

Câu 5. 42 : x = 6 thì x = ?

A. X = 6 B. X = 9 C. x = 7 D. X = 8

Câu 6. 7×6+14=?.Kết trái của phép tính là:

A. 17 B. 56 C. 63 D. 42

Câu 7. 96:3=?. Công dụng của phép tính là:

A. 93 B. 23 C. 32 D. 99

Câu 8. 6 vội lên 6 lần rồi sụt giảm 4 lần được hiệu quả là:

A. 36 B. 40 C. 8 D. 9

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 126 + 187 b) 233 - 72 c) 12× 6 d) 68 : 2

Câu 2. Tính:

a) 26 ×7 – 109 b) 56 : 7 + 98

Câu 3. Tìm kiếm x biết:

a) 24 : x = 6 b) x ×3 = 27

Câu 4. Chị hái được 23 trái cam, chị em hái được gấp ba số cam của chị. Hỏi bà bầu hái được từng nào quả cam?

Câu 5. Mẹ có một lớp vải lâu năm 56m. Chị em đã may áo cho các bạn hết 12số vải đó. Hỏi chị em đã may bao nhiêu mét vải?

*

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

I. TRẮC NGHIỆM

1.C

2.B

3.D

4.A

5.C

6.B

7.C

8.D

Câu 1:

5m 5cm =505cm.

CHỌN C.

Câu 2:

Ta có: 145 -28 =117

CHỌN B.

Câu 3:

Ta có:

48 : x = 6

x = 48 : 6

x =8

Vậy x = 8 .

Câu 4:

13của 30kg là: 30 : 3 =10(kg)

Số bắt buộc điền là: 10.

CHỌN A.

Câu 5:

Ta có:

42 : x = 6

x = 42 : 6

x = 7

Vậy x = 7 .

Câu 6:

Ta có: 7 ×6 +14 = 42+14=56

CHỌN B.

Câu 7:

96 : 3 = 32

CHỌN C.

Câu 8:

6 cấp lên 6 lần ta được: 6 ×6 = 36

rồi giảm sút 4 lần ta được: 36 : 4 = 9

Vậy tác dụng là 9.

CHỌN D.

II. TỰ LUẬN

Câu 1:

*

Câu 2:

a)26×7-109=182-109=73

b)56:7+98=   8+ 98=   106

Câu 3:

a) 24 : x = 6

x = 24 : 6

x = 6

Vậy x = 6

b)

x×3 = 27x       = 27 : 3x        =9

Vậy x = 9

Câu 4:

Mẹ hái được số quả cam là:

23 ×3 = 69 (quả cam)

Đáp số: 69 quả cam.

Câu 5:

Mẹ đang may không còn số vải vóc là:

56 : 2 = 28 (m)

Đáp số: 28m.

-----------------------------------------------------------

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

ĐỀ SỐ 4

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Tăng 14llên 6 lần được:

A. 94l B. 90l C. 82l D. 84l

Câu 2: Số “bốn trăm nhì mươi hai” được viết là:

A. 412 B. 422 C. 242 D. 224

Câu 3: Phép phân tách 71 : 3 tất cả số dư bằng:

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 4: Để may một bộ xống áo cần 4m vải. Số mét vải để may hết 27 bộ áo quần là:

A. 108m B. 110m C. 112m D. 114m

II. Phần từ bỏ luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 62 x 5 b) 96 : 3 c) 27 x 4 d) 90 : 5

Bài 2 (2 điểm): Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

a, 1dam = ….m b, ….dam = 70m

c, ….hm = 30dam d, 6dam = …m

e, 6hm = ….dam f, 1hm = ….m

Bài 3 (1 điểm): có 85kg gạo chia phần nhiều vào các túi, mỗi túi chứa được 2kg gạo. Hỏi có thể chia được số gạo vào từng nào túi cùng thừa từng nào ki-lô-gam gạo?

Bài 4 (2 điểm): Tính độ nhiều năm của con đường gấp khúc ABCD biết AB = 37cm, độ dài cạnh BC dài ra hơn AB 5cm và độ dài cạnh CD vội 5 lần độ nhiều năm cạnh AB.

Bài 5 (1 điểm): Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất:

25 + 44 + 33 + 75 + 67 + 56

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

D

B

C

A

II. Phần từ luận

Bài 1: học viên tự đặt phép tính rồi tính

a, 62 x 5 = 310 b, 96 : 3 = 32 c, 27 x 4 = 108 d, 90 : 5 = 18

Bài 2:

a, 1dam = 10m b, 7dam = 70m

c, 3hm = 30dam d, 6dam = 60m

e, 6hm = 60dam f, 1hm = 100m

Bài 3:Số túi gạo phân tách được là:

85 : 2 = 42 (túi) (dư 1kg)

Đáp số: 42 túi gạo, dư 1kg gạo

Bài 4:

Độ lâu năm cạnh BC là:

37 + 5 = 42 (cm)

Độ dài cạnh CD là:

37 x 5 = 185 (cm)

Độ dài con đường gấp khúc ABCD là:

37 + 42 + 185 = 264 (cm)

Đáp số: 264cm

Bài 5:

25 + 44 + 33 + 75 + 67 + 56 = (25 + 75) + (44 + 56) + (33 + 67) = 100 + 100 + 100 = 300

-----------------------------------------------------------

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời hạn phát đề)

ĐỀ SỐ 5

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào vần âm trước ý đúng trong những câu sau:

Câu 1. Số 42 là công dụng của phép nhân nào?

A. 6×6 B. 6×7 C. 6× 9 D. 6 ×5

Câu 2. 7 ×8 = ..................Số đề nghị điền vào khu vực chấm là:

A. 42 B. 49 C. 50 D. 56

Câu 3. 4hm = ..m

A. 40m B. 400m C. 4000 m D. 400 m

Câu 4. 14 của 80 kilogam là:

A. 20kg B. 30kg C. 40kg D. 50kg

Câu 5. 54 : x = 6 thì x = ?

A. X = 9 B. X = 7 C. X = 8 D. X =6

Câu 6. Số “Chín trăm linh chín” viết là:

A. 99 B. 909 C. 919 D. 900

Câu 7. Đoạn dây thứ nhất dài 27dm, đoạn dây máy hai dài gấp 6 lần đoạn dây vật dụng nhất. Hỏi đoạn dây máy hai dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

A. 168dm. B.162dm. C. 122dm. D. 142dm.

Câu 8. đến dãy số: 9; 12; 15; …; …; …. Những số thích hợp để điền vào chổ chấm là:

A. 18; 21; 24 B. 16; 17; 18 C. 17; 19; 21 D. 18; 20; 21

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 285 + 108 b) 452 - 136 c) 48 : 4 d) 77 : 7

Câu 2. Tìm kiếm x, biết:

a) 439 – x =145

b) x×7 = 70

Câu 3. Một trại bao gồm 70 con lợn, trại đã phân phối 17số lợn đó. Hỏi trại đã buôn bán bao nhiêu con lợn ?

Câu 4. Một siêu thị bán vải ngày đầu bán được vải, ngày máy hai bán được số vải gấp cha lần ngày đầu. Hỏi ngày vật dụng hai cửa hàng bán được từng nào mét vải?

Câu 5. Một thùng dầu gồm 40 lít. Sau thời điểm sử dụng, số dầu còn lại trong thùng bằng 14 số dầu vẫn có. Hỏi vào thùng còn sót lại bao nhiêu lít dầu?

*

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

I. TRẮC NGHIỆM

1.B

2.D

3.B

4.A

5.A

6.B

7.B

8.A

Câu 1:

42 là công dụng của phép nhân: 6 ×7

Chọn B.

Câu 2:

Ta có: 7 ×8 = 56

Chọn D.

Câu 3:

4hm = 400m

Chọn B.

Câu 4:

14 của 80kg là:80 : 4 =20(kg)

Đáp số: 20kg.

Chọn A.

Câu 5:

54 : x = 6

x =54 : 6

x =9

Vậy x = 9

Chọn A.

Câu 6:

Số "chín trăm linh chín" viết là: 909.

Chọn B.

Câu 7:

Đoạn dây lắp thêm hai lâu năm là: 27× 6 =162(dm)

Đáp số: 162dm.

Chọn B.

Câu 8:

Các số thích hợp để điền vào vị trí chấm là: 18; 21; 24.

Chọn A.

II. TỰ LUẬN

Câu 1:

*

Câu 2:

a) b)

439-x=145                 x= 439-145    x= 294 x× 7=70                 x=70:7          x=10

Vậy x = 294 Vậy x = 10

Câu 3:

Trại đã phân phối số nhỏ lợn là:

70 : 7 = 10 (con lợn)

Đáp số: 10 nhỏ lợn.

Câu 4:

Ngày thiết bị hai cửa hàng đó bán tốt số mét vải là:

35×3 =105(m)

Đáp số: 105m vải.

Câu 5:

Trong thùng còn lại số lít dầu là:

40 : 4 = 10 (lít)

Đáp số: 10 lít.

-----------------------------------------------------------

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời hạn phát đề)

ĐỀ SỐ 6

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái đặt trước giải đáp đúng.

Câu 1. Ngày 8 mon 3 năm 2021 là trang bị hai. Hỏi ngày 15 tháng 03 thuộc năm sẽ là ngày vật dụng mấy?

A. đồ vật hai B. Thứ ba C. Chủ nhật D. Thứ bảy

Câu 2. Kim ngắn đồng hồ thời trang chỉ số IX, kim dài đồng hồ chỉ số XII. Hỏi đồng hồ cho biết mấy giờ?

A. 5 giờ B. 6 tiếng C. 11 giờ D. 9 giờ

Câu 3. Một tờ học tất cả 40 học viên được chia phần đa thành 5 tổ. Hỏi 3 tổ như thế có bao nhiêu học sinh?

A. 24 học viên B. 32 học viên C. 36 học sinh D. 28 học viên

Câu 4. Phải mang ra hai tờ giấy bạc bẽo nào nhằm số tiền còn sót lại bằng số chi phí ở bên phải?

*

A. Tờ 1000 đồng cùng tờ 200 đồng B. Tờ 2000 đồng cùng tờ 100 đồng

C. Tờ 2000 đồng với tờ 200 đồng D. Tờ 500 đồng với tờ 1000 đồng

Câu 5. Một hình tròn đường kính là 6cm. Buôn bán kính hình trụ đó là

A. 4cm B. 12cm C. 3cm D. 5cm

Câu 6. Một cuộn dây dài 95m, đã phân phối 15cuộn dây. Hỏi cuộn dây sót lại bao nhiêu mét?

A. 19m B. 54m C. 64m D. 76m

Câu 7. Một sảnh trường hình chữ nhật tất cả chiều rộng 200m chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Tính chu vi sảnh trường em?

A. 1200m B. 800m C. 1500m D. 1900m

Câu 8. Một hình tròn có nửa đường kính 48cm. Hỏi 2 lần bán kính của hình tròn đó bởi bao nhiêu xăng-ti-mét?

A. 96cm B. 90cm D. 144cm D. 85cm

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính

a) 2372 + 1928 b) 8290 - 3458 c) 2021×5

Câu 2. Tìm y , biết: y×5 = 2025

Câu 3. Tính giá trị của biểu thức: 4881 +1872 : 9

Câu 4. Người mẹ em viền bao bọc một loại khăn tay hình vuông có cạnh là 25cm. Hỏi độ dài chị em em buộc phải viền toàn cục chiếc khăn là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Câu 5. Bao gồm 6 thùng sách, mỗi thùng đựng 315 quyển. Số sách kia chia đều cho 7 thư viện trường học. Hỏi từng thư viện được bao nhiêu quyển sách?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 6

I. TRẮC NGHIỆM

1.A

2.D

3.A

4.C

5.C

6.D

7.A

8.A

Câu 1:

Ngày 8 tháng 3 năm 2021 là thiết bị hai. Hỏi ngày 15 tháng 03 cùng năm đó là cũng là lắp thêm hai.

Chọn A.

Câu 2:

Cách giải:

IX chỉ số 9.

XII chỉ số 12.

Vậy kim ngắn đồng hồ đeo tay chỉ số 9, kim lâu năm chỉ số 12 giờ là lúc: 9 giờ.

Chọn D.

Câu 3:

Số học viên của một nhóm là:

40 : 5 = 8 (học sinh)

3 tổ như vậy có số học viên là:

8 ×3 = 24 (học sinh)

Đáp số: 24 học sinh.

Chọn A.

Câu 4:

Số tiền sinh hoạt trong hình chữ nhật là:

2000 + 2000 +1000 + 2000 + 500 + 200 +100 = 7800 (đồng)

Số tiền nghỉ ngơi trong hình chữ nhật nhiều hơn thế số tiền sinh hoạt trong hình tròn trụ là:

7800 -5600 =2200 (đồng)

Như vậy để số tiền làm việc trong hình chữ nhật bằng số tiền sinh sống trong hình tròn thì ta bắt buộc bớt đi vào hình chữ nhật số tiền bởi 2200 đồng.

Vậy ta đề xuất bớt đi tờ 2000 đồng cùng tờ 200 đồng.

Chọn C.

Câu 5:

Bán kính hình trụ có đường kính 6cm là:

6 : 2 =3(cm)

Đáp số: 3cm.

Chọn C.

Câu 6:

Đã cung cấp đi số mét là:

95 : 5 =19(m)

Cuộn dây còn lại là:

95 -19 =76(m)

Đáp số: 76m.

Chọn D.

Câu 7:

Chiều lâu năm sân trường kia là:

200× 2 = 400(m)

Chu vi của sảnh trường là:

(400 + 200)×2 =1200(m)

Đáp số: 1200m.

Chọn A.

Câu 8:

Đường kính của hình tròn trụ là:

48× 2 = 96(cm)

Đáp số: 96cm.

Chọn A.

II. TỰ LUẬN

Câu 1:

a) 2372 + 1928 b) 8290 - 3458 c) 2021×5

2372+19284300 8290-34584832 2021×510105

Câu 2:

Ta có:

y ×5 = 2025

y = 2025 :5

y = 405

Vậy y = 405 .

Câu 3:

Ta có:

4881 + 1872 : 9

= 4881 + 208

= 5089

Vậy quý hiếm của biểu thức đã cho là: 5089.

Câu 4:

Mẹ em phải viền cục bộ chiếc khăn là:

25×4 =100(cm)

Đáp số: 100cm .

Câu 5:

Có toàn bộ số quyển sách là:

315× 6 = 1890 (quyển sách)

Mỗi thư viện được số cuốn sách là:

1890 : 7 = 270 (quyển sách)

Đáp số: 270 quyển sách.

------------------------------------------------------------

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(không kể thời hạn phát đề)

ĐỀ SỐ 7

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào giải đáp đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số “hai trăm chín mươi lăm” được viết là:

A. 259 B. 592 C. 295 D. 952

Câu 2: 4cm gấp lên 7 lần được:

A. 28cm B. 35cm C. 42cm D. 49cm

Câu 3: bà bầu có 24 gói bánh, chị em cho Lan 1/4 số bánh. Số gói bánh mẹ còn sót lại là:

A. 24 gói bánh B. 12 gói bánh C. 18 gói bánh D. 6 gói bánh

Câu 4: Chu vi của hình vuông có cạnh bởi 6dm là:

A. 36dm B. 24dm C. 42dm D. 54dm

II. Phần từ bỏ luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính

a, 382 + 132 b, 983 - 517 c, 48 x 7 d, 68 : 4

Bài 2 (2 điểm): tìm kiếm X, biết:

a, X + 163 = 791 b, X – 273 = 544

c, X x 3 = 81 d, X : 7 = 15

Bài 3 (2 điểm): tủ sách thư viện của một trường tiểu học tất cả 7 giá sách. Từng giá gồm 45 quyển. Các bạn Lan vẫn mượn sinh sống thư viện 36 cuốn sách và các bạn Hà vẫn mượn ngơi nghỉ thư viện 25 quyển sách. Hỏi tủ sách còn lại bao nhiêu quyển?

Bài 4 (2 điểm): Tính chu vi của hình chữ nhật biết chiều rộng của hình chữ nhật bằng với độ lâu năm cạnh hình vuông có chu vi 24cm cùng chiều dài gấp 5 lần chiều rộng.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 7

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

A

B

D

B

II. Phần trường đoản cú luận

Bài 1: học viên tự đặt phép tính rồi tính

a, 382 + 132 = 514 b, 983 – 517 = 466 c, 48 x 7 = 336 d, 68 : 4 = 17

Bài 2:

a, X + 163 = 791

X = 791 – 163

X = 628

b, X – 273 = 544

X = 544 + 273

X = 817

c, X x 3 = 81

X = 81 : 3

X = 27

d, X : 7 = 15

X = 15 x 7

X = 105

Bài 3:

Số quyển sách tất cả ở thư viện là:

45 x 7 = 315 (quyển sách)

Số sách Lan cùng Hà sẽ mượn ngơi nghỉ thư viện là:

36 + 25 = 61 (quyển sách)

Thư viện còn lại số cuốn sách là:

315 – 61 = 254 (quyển sách)

Đáp số: 254 quyển sách

------------------------------------------------------------

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

ĐỀ SỐ 8

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào giải đáp đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Số 728 được đọc là:

A. Bảy trăm nhì mươi tám B. Bảy hai tám

C. Bảy mươi nhì mươi tám D. Bảy trăm cùng hai tám

Câu 2: giảm 15kg đi 3 lần được:

A. 6kg B. 5kg C. 8kg D. 7kg

Câu 3: hiệu quả của phép tính 63 : 7 là:

A. 12 B. 11 C. 10 D. 9

Câu 4: Lớp 3A có 35 bạn học sinh, trong các số ấy có 17 bạn học sinh nam. Hỏi lớp học tập đó bao gồm bao nhiêu bạn học sinh nữ?

A. 15 học sinh B. 18 học sinh C. 23 học sinh D. 25 học tập sinh

II. Phần từ bỏ luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính

a, 22 x 3 b, 25 x 6 c, 78 : 3 d, 90 : 5

Bài 2 (2 điểm): triển khai phép tính:

a, 22cm + 78cm b, 862km – 449cm

c, 16dm x 7 d, 92dam : 4

Bài 3 (2 điểm): Khối 3 có 84 học sinh tham gia tập nhảy, trong số đó có 1/6 số học viên xếp thành vòng tròn, số sót lại xếp đa số thành 5 hàng. Hỏi từng hàng bao gồm bao nhiêu học tập sinh?

Bài 4 (2 điểm): cho một hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 30cm. Chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 8

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

A

B

D

B

II. Phần từ luận

Bài 1: học viên tự đặt phép tính rồi tính

a, 22 x 3 = 66 b, 25 x 6 = 150 c, 78 : 3 = 26 d, 90 : 5 = 18

Bài 2:

a, 22cm + 78cm = 100cm

b, 862km – 449cm = 413cm

c, 16dm x 7 = 112dm

d, 92dam : 4 = 23dam

Bài 3:

Số học sinh xếp vòng tròn là:

84 : 6 = 14 (học sinh)

Số học sinh xếp thành sản phẩm là:

84 – 14 = 70 (học sinh)

Mỗi hàng gồm số học sinh là:

70 : 5 = 14 (học sinh)

Đáp số: 14 học tập sinh

Bài 4:

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

30 : 3 = 10 (cm)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(30 + 10) x 2 = 80 (cm)

Đáp số: 80cm

------------------------------------------------------------

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Xem thêm: 185 Câu Chia Đông Từ Trong Tiếng Anh Lớp 6 Chia Động Từ Trong Ngoặc

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

ĐỀ SỐ 9

I. Phần trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)

* Khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng cho mỗi câu vấn đáp sau:

1. Chữ số 6 trong những 675 có giá trị là bao nhiêu?

A. 600 B. 60 C. 6

2. Kết quả của phép tính 853 - 634 = ? là:

A. 229 B. 219 C. 291

3. Bao gồm 35 trái cam xếp các vào 7 đĩa. Hỏi mỗi đĩa gồm bao nhiêu trái cam ?

A. 5 B.28 C. 42

4. Hiệu quả của phép tính 130 + 6 x 8 là:

A. 270 B. 370 C. 178

5. Tìm số nhỏ nhắn nhất trong những số sau : 412 ; 421 ; 570 ; 635.

A. 635 B. 570 C. 421 D. 412

6. Phép tính X - 265 = 356 ; X có mức giá trị là:

A. 126 B. 216 C. 621

7. Vào một phép phân tách cho 5 số dư bự nhất hoàn toàn có thể là mấy ?

A. 4 B. 3 C. 2

8. Hoà bao gồm 7 nhãn vở. Bình gồm số nhãn vở vội vàng 4 lần số nhãn cở của Hoà. Hỏi Bình có bao nhiêu nhãn vở ?

A. 25 B. 28 C. 30

II. Phần từ luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

14 x 7 30 x 6 87 : 2 99 : 3

Bài 2. Điền dấu >,

2m đôi mươi cm … 2m 25cm 8m 62 cm … 8m 60 cm

4m 50 centimet … 450 centimet 3m 5 cm … 300 cm

Bài 3 : (1 điểm)

Một shop có 49 kg hãng apple và đã bán tốt 17số táo apple đó. Hỏi cửa hàng đã bán tốt bao nhiêu ki - lô - gam táo apple ?