Đề Anh cuối học kì 1 lớp 6 năm học tập 2019 – 2020: Circle the word whose underlined, bold part is pronounced differently from the others


Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 học kỳ 1

Dưới đấy là đề đánh giá cuối học kì 1 lớp 6 môn giờ Anh năm học 2019 - 2020, đề thi gồm 5 phần cụ thể như sau: I. Circle the word whose underlined, bold part is pronounced differently...

Các em cùng tìm hiểu thêm đề thi cuối học tập kì 1 năm học 2019 - 2020 môn giờ đồng hồ Anh, được update chi ngày tiết tại đây.Part A: Listening: Listen lớn the following dialogue và fill in each numbered blank with...

Thi học kì 1 môn Anh lớp 6 năm 2019 Quận Thủ Đức: Jane: “Where is your friend’s house, in the thành phố or in the country?”
Dưới đây là đề thi cuối học kì 1 lớp 6 năm học 2019 - 2020 được quận Thủ Đức tổ chức thi, đề thi tất cả 6 phần rõ ràng như sau.LƯU Ý quan lại TRỌNG: Đề tất cả 4 trang....

Đề số 8 - Đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 6 học tập kì 1: Robot will help us bởi the housework such as cleaning the floor, ________ meals and so onI. ListenListen & decide if the statements below are...
: Sam has more than 4 best friends. ___________"/>
Đề số 7 - kiểm soát học kì 1 - tiếng Anh 6 mới: There are many shops near here, so the streets are very busy và ___________ during the day.I. You are going lớn hear Sam talking about his...

Đề số 6 - bài bác kiểm tra học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 6 mới: When my friend misses the lessons, I always ________ him my notesI. Listen & complete.Question 1. Tim gets up at ______.Question 2. Betty eats...
Thi học tập kì 1 môn giờ Anh 6 bắt đầu Đề số 5: Dave doesn’t have any class at school next week. ______
Đề số 5 - Đề soát sổ học kì 1 môn giờ Anh 6 mới: How many pictures are there on the wall? – There ______ only one.I. Listen & decide if the statements below are True (T) or Fasle...
Đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh 6 mới: There _________ a lot of food in the fridge, so help yourselfI. Listen & write true (T) or false (F) for each statement.Question 1. Ben comes from nước australia but...
Đề số 3 - Đề thi học kì 1 - tiếng Anh 6 mới: Why is walking in the streets in a summer afternoon is not a good idea in da Nang?I. ListeningWrite true (T) or false (F) for each...
Đề số 2 - Đề soát sổ môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 bắt đầu học kì 1: You must remember to bring a ________. It’s very useful when you go into a cave because it’s very dark there.I. Listen và put...


Xem thêm: Các Anh Hùng Dân Tộc Nhỏ Tuổi Trong Lịch Sử Việt Nam Thời Kháng Chiến Hiện Đại

x-lair.com - website siêng về đề thi, bình chọn và giải bài xích tập từ bỏ lớp 1 đến lớp 12. Trang web với sản phẩm triệu lượt truy cập mỗi tháng, với đối tượng là học tập sinh, gia sư và cha mẹ trên cả nước.