Cùng bài viết liên quan về cỗ đề thi thân học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4: bộ đề thi thân học kì 1 môn giờ Anh lớp 4 là tài liệu tham khảo nhằm mục đích giúp các em học viên ôn tập về kỹ năng và kiến thức từ vựng và ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 4. Trong khi tài liệu này sẽ giúp các em học sinh tự rèn luyện tiếng Anh để sẵn sàng cho những kỳ thi tiếng Anh.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 4 giữa kì 1


Bộ đề thi thân học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2017 là tư liệu tham khảo nhằm giúp những em học viên ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng của môn giờ Anh và giúp các thầy cô giáo bao gồm thêm tư liệu tìm hiểu thêm ra đề thi. Sau đây, mời quý thầy giáo viên và các em học viên cùng tham khảo.


10 đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 4

Đề cương ôn thi môn giờ Anh lớp 4 công tác mới

Bài luyện tập thi học tập sinh tốt tiếng Anh lớp 4, 5


Đề thi thân học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 

Đề số 1

Ly Tu trong Primary School

Name:…………………………….. THE FIRST MIDDLE TERM TEST

Class: 4… English: 4 (40’)

I. Circle the odd one out (1p) Khoanh tròn từ không giống loại

1. A. Work B. Morning C. Afternoon D. Evening

2. A. Monday B. Tuesday C. January D. Friday

3. A. Where B. What C. When D. O’clock

4. A.August B. Match C. May D.November

II. Circle the correct words. (2p) Khoanh tròn giải đáp đúng

1. What day is it today?

A. It’s in September. B. It’s Monday. C. It’s on Tuesday

2. Where are you from?

A. I’m from đài loan trung quốc B. I’m Chinese C. I speak Chinese

3. Are you Chinese ? No, I’m …………….

A. Vietnam B. Cold C. Australian

4. Can you swim?. No I ……………

A. Can’t B. Can C. Not

5. When is your ………………? It’s on the first of October.

A. Class B. Birthday C. Nationality

III. Read và complete (2p) Đọc với hoàn thành

March birthday morning date fine

Miss Hien: Good morning class

Class: Good (1)__________, Miss Hien. How are you?

Miss Hien: I’m (2)_________, thank you. What (3)_______ is it today, Mai?

Mai: It’s the sixteenth of (4)____________.

Miss Hien: Thank you. It’s Mr Loc’(5)____________ tomorrow.

VI. Read và match (2) Đọc cùng nối

1. What day is it today? A. I can skip.

2. What nationality are you? B. My name is Linda.

3. When’s your birthday? C. I can play football.

4. What’s your name? D. It’s on the twenty-first of June.

5. What can you do? E. I’m VietNamese.

Answer: 1 - ……. , 2- ……… , 3- …….. , 4- ………, 5-………..

V. Answer the questions about you.(1p) trả lời câu hỏi

1.When’s your birthday?

->…………………………………….

2. What can you do?

->………………………………….

1.When’s your birthday?

->…………………………………….

2. What can you do?

->………………………………….

 Đề số 2

NAME:…………………………….. THE FIRST MIDDLE TERM TEST

Class: 4 English: 4 (35’)

(2017-2018)

A: Listening: Listen and number (2 p)

*

B: Reading & writing

I. Circle the odd one out (1p)

1. Japan England Vietnamese

2. Three first second

3. September Sunday October

4. Swim swing friend

II. Reorder the letter (1p)

a. Ribdathy ………… b. Follboat……… c. Charm……….. D. Pajan ………

III. Circle the correct word (1p)

1. What …… (national/ nationality) are you?

2. Where are you from? I am from……. (English/ England)

3. See you …… (late/ later)

4. When is your birthday? It’s on the ….. (second/ two) of September.

IV. Reorder the words. (2 p)

1. Swimming/ I/ go ………………………………………………………………

2. What/ today/ it/ day/ is/ ?/…………………………………………………………

3. Go/ to/ Do/ school/ you/ Sunday/ on/ ?/ ………………………………………………

4. Is/ the/ When/ English/ next/ class/ ? …………………………………………………

V. Answer the questions (3 p)

1. What nationality are you? ………………………………………………………

2. Can you play the piano? …………………………………………………………

3. When is your birthday? ……………………………………………………………

 

Đề số 3

Đề bình chọn giữa kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4

End of first test

Grade: 4

Time: 40’

Date: …/…/…

Subject: English

Name:

Class:

 

Mark:

A/ PART 1: Lisening (4 pts)

I. Listen & match (1pt). There is an example.

*

II. Listen và circle: (1pt). There is an example.

1. A. Good morning B. Good afternoon C. Good evening

2. A. Play table tennis B. Play volleyball C. Play piano

3. A. Bat Trang Village B. Van Phu Village C. Van Noi Village

4. A. Reading a text B. Listening to lớn music C. Writing a dictation

5. A. At trang chủ B. On the beach C. At the zoo

III. Listen và number: (1pt). There is an example.

*

IV. Listen and tick: (1pt). There is an example.

*

*

*

B/ PART II: Reading (3.5 pts)

I, Choose the word or phrase that best completes the sentence. There is an example. (2 pts)

1, What day is it today? It’s………

a. Monday b. The first of October c. June

2, What can you do? I can ­…………..

a. Skip b. Swimming c. Played badminton

3, What are they doing? They………

a. Are writing a dictation b. Is writing a dictation c. Write a dictation

4, What did you bởi yesterday? I………..

a.painted a picture b. Am painting a picture c. Paint a picture

5, What’s his hobby? He likes……

a.flies a kite b. Flying a kite c. Watered the flowers

II, Read và do the task:(1.5 pts)

My name is Nam. I am Vietnamese. My birthday is the thirty of October. I am in grade 4 in class 4A at Le Loi Primary School. I go lớn school from Monday khổng lồ Friday. At school, I love English best. I can sing many English songs . My favorite thể thao is football. On the weekend, my friends & I usually play football on the field. We have a lot of fun together.

*

2, Read the passage again & anwer the question:

A, What’s his name?

His name is Nam.

Xem thêm: Viết Phương Trình Tiếp Tuyến Của Đường Tròn Song Song Với Đường Thẳng

B, What nationality is he?

…………………………………………………………………………………………………

C, When’s his birthday?

…………………………………………………………………………………………………

D, What class is he in?

…………………………………………………………………………………………………

C/ PART III: Writing (2.5 pts)

I, Fill in each gap the most suitable word from the table. There are two extra words và an example.(1.25 pts)

Hi! My name is Akiko. I am from Tokyo, Japan. I am (0) Japanese. I am in Ho đưa ra Minh đô thị now. I have a lot of friends. My best (1)_______is Mai. She is nine years old. She is so beautiful. She is (2)________Vietnam. She likes (3)________to music. She can sing very well, but she can’t (4) _______piano. It (5)________Sunday yesterday. We went khổng lồ the Music Club. We were happy.

Japanese is listening was listens play from friend

nnnnnnnnn

II, Look at the pictures and complete sentences. There is an example. (1.25 pts)