Câu 3. đến 500 gam benzen phản ứng với lếu láo hợp bao gồm (HNO_3) đặc với (H_2SO_4) đặc. Lượng nitrobenzen chế tác thành được khử thành anilin. Biết rằng năng suất mỗi bội phản ứng phần đa là 78%. Trọng lượng anilin chiếm được là

A. 362,7 gam.

B. 465 gam.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 12 chương 3 4 có đáp án

Bạn sẽ xem: đề soát sổ 1 huyết hóa 12 chương 3 4

C. 596,2 gam.

D. 764,3 gam.

Câu 4. Trường phù hợp nào sau đây sắp xếp đúng?

 

Monosaccarit

Đisaccarit

Polisaccarit

A.

Glucozơ

Mantozơ

Glicogen

B.

Saccarozơ

Tinh bột

Xenlulozơ

C.

Fructozơ

Đường mía

Saccarozơ

D.

Đường nho

Glicogen

Mantozơ

Câu 5. thực hiện phản ứng tráng gương không thể khác nhau được từng cặp dung dịch nào sau đây?

A. Glucozơ và saccarozơ.

B. Axit fomic và rượu etylic.

C. Saccarozơ cùng Mantozơ. 

D. Fructozơ và glucozơ.

Câu 6. Một hợp chất hữu cơ solo chức tất cả công thức (C_3H_6O_2) không chức năng với kim loại mạnh, chỉ công dụng với hỗn hợp kiềm, nó ở trong loại

A. Ancol.

B. Este.

C. Anđehit.

D. Axit.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

X, Y, Z, T là các chất hữu cơ vừa lòng các điều kiện sau:

(eginarrayl Xleft( C_6H_8O_4 ight) + 2NaOH o Y + 2Z\ Y + 2HCl o T + 2NaClendarray)

– Đun Z cùng với (H_2SO_4) sệt thu được (C_2H_6O.)

 – T phản bội ứng với HBr cho thành phầm duy nhất.

Xác định công thức kết cấu của X với viết những phương trình bội nghịch ứng minh họa.

Câu 2. (3 điểm)

1. Giải thích các hiện tượng lạ sau:

a) Chất béo để lau dễ dẫn đến ôi.

b) làm rơi hỗn hợp HCl vao tua vải bông thì vị trí bị axit lâm vào sẽ mủn dần với rách.

2. Viết các phương trình phản ứng khi cho những chất sau: Glucozơ, axit aminoaxetic, triolein (left( C_3H_5(OOCC_17H_33)_3 ight)), lần lượt chức năng với (H_2,NaOH,Ag_2O/NH_3,HCl.)

Câu 3. (2 điểm)

Một hợp hóa học hữu cơ A gồm phần trăm trọng lượng các thành phần như sau: 40,4% C; 7,9% H; 15,7% N; 36% O.

A phản nghịch ứng cùng với HCl theo tỉ lệ thành phần mol là 1:1.

1. Tìm cách làm phân tử của A.

2. Viết CTCT của A và những phương trình phản bội ứng minh họa biết A bội phản ứng với dung dịch kiềm đun cho nóng thu được ancol, A không hẳn là chất lưỡng tính.

Lời giải đưa ra tiết

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Lựa chọn B.

Monosaccarit không gia nhập phản ứng thủy phân.

Câu 2. Lựa chọn D.

Protein được xem như gồm những chuỗi polipeptit – do các amino axit trùng ngưng sản xuất thành.

Câu 3. Lựa chọn A.

(C_6H_6 o C_6H_5NO_2 o C_6H_5NH_2)

78 gam 93 gam

500 gam ( o ) 596,2 gam

Vì công suất mỗi quy trình đều là 78% . Bởi đó khối lượng anilin là:

( m_anilin = 596,2.(0,78)^2 = 362,7gam.)

Câu 4. Chọn A.

Glicogen là dạng tinh bột dự trữ trong gan. Mantozơ là đisaccarit.

Câu 5. Chọn D.

Fructozơ và glucozơ có thể chuyển hóa qua lại trong những trường bazơ ( o ) cả hao đều có thể tráng bạc.

Câu 6. Chọn B.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

Đun Z với (H_2SO_4) sệt thu được (C_2H_6O o Z:CH_3OH)

Câu 2. (3 điểm)

1. A) Nối đôi C=C ở nơi bắt đầu axit phệ không no của chất mập bị thoái hóa chậm vì chưng oxi không khí chế tạo thành peoxit, hóa học này phân bỏ thành các sản phẩm có mùi khó khăn chịu.

b) HCl làm cho xúc tác mang lại phản ứng thủy phân xenlulozơ:

(left( C_6H_10O_5 ight)_n + nH_2O o nC_6H_12O_6)

c) Đun nóng có tác dụng protein kết hợp trong nước đông tụ thành những tảng “riêu cua” ko tan tách khỏi dung dịch.

Xem thêm: Firefighter : Lính Cứu Hỏa Đọc Tiếng Anh Là Gì Mới Nhất 2022

 

*

Câu 3. (2 điểm).

1. A bội nghịch ứng với HCl theo tỉ trọng mol là 1 trong : 1 ( o ) A bao gồm một nguyên tử N

Gọi A là (C_xH_yO_zN)

(Rightarrow dfrac12x40,4 = dfracy7,9 = dfrac16z36 = dfrac1415,7)