Câu 1.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương ancol phenol có đáp án

Để đốt cháy hoàn 100ml dung dịch cồn (92^circ ) (D = 0,8 g/ml) thì thể tích ko khí buộc phải dùng là:

A.500 lít. B.540,6 lít.

C.537,6 lít. D.650 lít.

Câu 2. Đốt cháy trọn vẹn 30ml hỗn hợp ancol etylic (chưa rõ độ cồn). Dẫn hết thành phầm cháy vào nước vôi trong dư chiếm được 100 gam kết tủa. Trả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn, (D_C_2H_5OH = 0,8g/ml.) Ancol etylic mang dùng tất cả độ động là:

A.(85^circ ) 

B.(96^circ )

C.75

D.(90^circ )

Câu 3. Cách làm của ancol nào dưới đây khi tách nước thu được sản phẩm?

A.3-Metylbutan-1-ol

B.2-Metylbutan-1-ol

C.3-Metylbutan-2-ol

D.2-Metylbutan-2-ol

Câu 4. trong công nghiệp, glixerol được chế tạo theo sơ trang bị nào sau đây?

A.(propen o propanol o glixerol)

B.(bu an o axitbutilic o glixerol)

(C.propen o anlyl m clorua o 1,3)-điclopropan-2-ol( o )glixerol

D.metan( o )etan( o )propan( o )glixerol.

Câu 5. Ancol etylic được sinh sản thành bằng cách thức nào sau đây?

A. Thủy phân saccarozo.

B. Lên mên glucozo.

C.Thủy phân xenlulozo.

D. Lên men tinh bột.

Câu 6. Khi đối chiếu nhiệt độ sôi của ancol etylic với nước thì:

A.Nước có ánh sáng soi cao hơn vì nước gồm phân tử khối bé dại hơn.

B.Ancol có ánh sáng soi cao hơn nữa vì ancol là chất dễ bay hơi.

C.Nước có ánh sáng soi cao hơn nữa vì nước tạo được nhiều liên kết hiđro hơn.

D.Nước và ancol đều phải sở hữu nhiệt độ sôi gần bằng nhau.

Câu 7. Cho cha ancol: ancol metylic; ancol etylic cùng ancol propylic. Điều xác định nào sau đây không đúng?

A. Toàn bộ đều nhẹ nhàng hơn nước.

B. Tung vô hạn vào nước.

C. ánh nắng mặt trời sôi tăng dần.

D. Đều gồm tính axit.

Câu 8. Đốt cháy trọn vẹn hai ancol (X) với (Y) đồng đẳng sau đó nhau, thu được tỉ lệ số mol CO2 : H2O tăng dần. Hỏi (X) thuộc hàng đồng đẳng của ancol nào sau đây?

A.Ancol no.

B.Ancol ko n gồm một liên kết đôi.

C.Ancol thơm.

D.Ancol nhiều chức.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9. Mang lại 0,1 mol ancol X phản bội ứng không còn với natri dư nhận được 2,24 lít khí H2 (đktc). Hỏi số team chức (-OH) của ancol X mang dùng?

Câu 10. mang đến natri tính năng với 1,06 gam các thành phần hỗn hợp hai ancol đồng đẳng thường xuyên của ancol metylic thấy thoát ra 224ml hiđro (đktc). Khẳng định công thức phân tử của mỗi ancol.

Câu 11. đến 4,6 gam một ancol no, đa chức, mạch hở X tác dung với natrij dư thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Biết (M_X le 92). Khẳng định công thức phân tử của ancol X.

Lời giải đưa ra tiết

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

C

B

A

C

Câu

5

6

7

8

Đáp án

B

C

D

A

 II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9.

Cứ 1 mol ancol solo chức phản bội ứng với natri thu được 0,5 mol H2, 0,1 mol ancol chức năng với natri tạo nên 0,1 mol H2 suy ra ancol X cất hai đội chức (-OH).

Câu 10.

Gọi công thức của nhị ancol: (C_nH_2n + 1OH) x (mol); với CmH2m+1OH y (mol).

*

Ta có: (n_ancol = x + y = 2 imes dfrac22422400 )(,= 0,02left( mol ight) m left( I ight))

Ta rất có thể sử dụng 3 phương pháp biện luận sau:

+ cách thức 1: Biện luận n theo y tốt y theo n.

Theo đề bài, ta có: (xleft( 14n + 18 ight) + yleft( 14m + 18 ight) = 1,06 m left( II ight))

Giả sử n 2H5OH cùng C3H7OH.

- phương pháp 2. Biện luận y theo n. Điều kiện: (n

+ phương thức 2: dựa vào phân tử khối trung bình

Ta có: (overline M = dfrac1,060,02 = 53)

Như vậy, bao gồm một ancol tất cả M 53

( Rightarrow M 3OH (M = 32) với C2H5OH (M = 46)

Và (M")> 53 là C3H7OH (M = 60) và nhiều ancol khác

Vì là hai ancol đồng đẳng liên tiếp nên nghiệm phải chăng là: C2H5OH với C3H7OH.

+ phương thức 3: thực hiện số nguyên tử cacbon trung bình

Gọi phương pháp chung của nhì ancol: (C_overline n H_2overline n + 1OH)

*

Ta có: (n_H_2 = dfrac0,22422,4 = 0,01left( mol ight))

Từ (1) ( Rightarrow C_overline n H_2overline n + 1OH = 0,02left( mol ight) )

(Rightarrow overline M = dfrac1,060,02 = 53)

Mà: ( Rightarrow overline M = 14overline n + 18 = 53 Rightarrow overline n = 2,5)

Vì nhị ancol đồng đẳng tiếp tục nên nghiệm hợp lí là: C2H5OH với C3H7OH.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Resistance Là Gì, Nghĩa Của Từ Resistant, Nghĩa Của Từ Resistance, Từ Resistance Là Gì

Câu 11.

Ta có: (n_H_2 = dfrac1,6822,4 = 0,075left( mol ight))

Gọi bí quyết của ancol no, đa chức, mạch hở tất cả dạng: CnH2n+2-x(OH)x*

Theo đề bài, ta bao gồm phương trình:

(eginarraylM_X = dfrac0,15xleft( 14n + 2 + 16x ight) = 4,6\ Leftrightarrow 2,1n + 0,3 = 2,2x m left( 1 ight)endarray)

Mặt khác: (1n + 2 + 16x le 92 m left( 2 ight))

Giải (1) với (2) ( Rightarrow left{ eginarraylx = 3\n = 3endarray ight. )