A.( + infty ) nếu(left| q ight| ge 1)B.0 nếu(left| q ight| C.0 nếu(left| q ight| > 1)D.0 nếu(left| q ight| le 1)

Câu 2:Mã câu hỏi:61879

Câu 1.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết chương giới hạn lớp 11 trắc nghiệm

Chọn mệnh đề sai trong những mệnh đề sau:


A.(lim c = c) nếu như (c) là hằng sốB.(lim frac1n^k = 0) với (k) nguyên dươngC.(lim frac1n = 0)D.(lim n^k = 0) cùng với (k) nguyên dương
A.(mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) = a Leftrightarrow mathop lim limits_x o x_0^ + fleft( x ight) = a)B.(mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) = a Leftrightarrow mathop lim limits_x o x_0^ - fleft( x ight) = a)C.(mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) = a Leftrightarrow mathop lim limits_x o x_0^ + fleft( x ight) = mathop lim limits_x o x_0^ - fleft( x ight) = a)D.(mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) = a Leftrightarrow mathop lim limits_x o x_0^ + fleft( x ight) = mathop lim limits_x o x_0^ - fleft( x ight))

Câu 4:Mã câu hỏi:61887

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng?


A.Hàm số đựng căn bậc hai thường xuyên trên toàn bộ tập số thực R.B.Hàm số đa thức thường xuyên trên tổng thể tập số thực R.C.Hàm con số giác liên tục trên toàn cục tập số thực R.D.Hàm số phân thức liên tục trên toàn bộ tập số thực R.

Câu 5:Mã câu hỏi:61891

(mathop lim limits_x o + infty frac2x^2 - 3x^6 + 5x^5) bằng


A.0B.- 3C.( - frac35)D.2

Câu 6:Mã câu hỏi:61895

Giới hạn của hàm số: (mathop lim limits_x o 1 mkern 1mu (9 + x)) bằng:


A.10B.( - infty )C.( +infty )D.9

Câu 7:Mã câu hỏi:61902

Biết dãy số (left( u_n ight))thỏa mãn (left| u_n - 3 ight|
A.(lim u_n = 3)B.(lim u_n = -3)C.(lim u_n = 1)D.(lim u_n = 2)

Câu 8:Mã câu hỏi:61913

Nếu (mathop lim limits_ mkern 1mu u_n = 9)thì (mathop lim limits_ mkern 1mu frac2018sqrt u_n + 7 )bằng


A.504,5B.126,125.C.2018D.224,2

Câu 9:Mã câu hỏi:61918

Cho phương trình: (x^5 + x - 1 = 0)(1). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


A.(1) bao gồm nghiệm trên khoảng (-1; 1).B.(1) tất cả nghiệm trên khoảng (0; 1).C.(1) có nghiệm trên R.D.Vô nghiệm.

Câu 10:Mã câu hỏi:61922

(mathop lim limits_ mkern 1mu frac2.3^n - 5^n + 12^n + 5^n) bằng


A.( + infty )B.0C.1D.- 5

Câu 11:Mã câu hỏi:61926

Cho hàm số (f(x) = left{ eginarraylfracx^2 - 4x - 2,,khi,,x e 2\m,,,,,,,,,,,,khi,,x = 2endarray ight.). Hàm số đã cho liên tục tại (x_ mo = 2)khi mbằng:


A.Hàm số (f(x))liên tục trên (a;b)nếu nó liên tiếp tại các điểm trực thuộc (a;b).B.Hàm số (f(x))có miền xác định (R,a in R). Hàm số thường xuyên tại (x=a) ví như (mathop lim limits_x o a fleft( x ight) = fleft( a ight)).C.Tổng, hiệu, tích, yêu quý của hai hàm số liên tục tại một điểm là 1 trong hàm số liên tiếp tại điểm đó.D.Các hàm số phân thức hữu tỉ tiếp tục trên từng khoảng chừng của tập xác định.

Câu 13:Mã câu hỏi:61940

Chọn khẳng định sai vào các xác minh sau:


A.Hàm số (y = fracx^2 - 5x + 2x - 2) liên tục trên những khoảng (left( - infty ;,2 ight), left( 2;, + infty ight)).B.Hàm số (f(x) = left{ eginarraylfracx^2 - 4x + 2,,,khi,,x e - 2\- 3,,,,,,,,,,,,khi,,x = - 2endarray ight.)liên tục trên điểm (x=-2).C.Hàm số (y = sqrt x^2 + 8 )liên tục trên điểm (x=1).D.Hàm số (y = sin x) thường xuyên trên R

Câu 14:Mã câu hỏi:61944

(mathop lim limits_n o infty frac - n^3 + n^2 - 3n + 14n + 2) bằng


A.0B.( + infty )C.( - frac14)D.( - infty )

Câu 15:Mã câu hỏi:61950

Cho hàm số (fleft( x ight) = left{ eginarraylfracx^2 - 6x + 5x^2 - 1,,khi,,x e 1\a + frac52,,,,,,,,,,,,,,,khi,,x = 1endarray ight.). Tìm ađể hàm số liên tục tại x = 1.


A.(a=2)B.(a = - frac92)C.(a = frac32)D.(a=0)

Câu 16:Mã câu hỏi:61952

Tính (mathop lim limits_x o 0 fracsqrt 1 + ax .sqrt<3>1 + bx - 1x)theo (a; b)


A.(fraca3 - fracb2)B.(fraca2 + fracb3)C.(fraca3 + fracb2)D.(fraca2 - fracb3)

Câu 17:Mã câu hỏi:61962

(mathop lim limits_x o 2 fracx^2 - 4left) bằng


A.Không tồn tại.B.4C.( + infty )D.0

Câu 18:Mã câu hỏi:61964

(mathop lim limits_x o fracpi 4 fracmathop m s olimits minx - c mosx an left( fracpi 4 - x ight)) bằng


A.( - sqrt 2 )B.( + infty )C.0D.(frac12)

Câu 19:Mã câu hỏi:61970

Cho hàm số (y=f(x))có đồ dùng thị như mẫu vẽ bên. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai:

*


A.(mathop lim limits_x o + infty fleft( x ight) = 2)B.(mathop lim limits_x o - infty fleft( x ight) = 2)C.(mathop lim limits_x o 1^ + fleft( x ight) = 0)D.(mathop lim limits_x o 4^ - fleft( x ight) = + infty )

Câu 20:Mã câu hỏi:61977

Cho hàm số (f(x) = 3x^3 + 3x - 2). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?


A.Phương trình (f(x) = 0) có tối thiểu một nghiệm trong vòng (0; 1).B.Phương trình (f(x) = 0) vô nghiệm trong khoảng (0; 1).C.Phương trình (f(x) = 0) có khá nhiều nhất là 3 nghiệm.D.Phương trình (f(x) = 0) có tối thiểu một nghiệm trong khoảng (-1; 1).

Câu 21:Mã câu hỏi:61981

Khi (x)tiến tới ( - infty ), hàm số (fleft( x ight) = left( sqrt x^2 + 2x - x ight)) có giới hạn bằng:


A.1B.0C.(+infty )D.(-infty )

Câu 22:Mã câu hỏi:61984

Biết hàm số (fleft( x ight) = left{ eginarraylfracax^3 - 2x^2 + x - 2 - fracbx^3 - x^2 - 4,,,khi,x e 2\- frac7a200,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,khi,x = 2endarray ight.)liên tục trên điểm x = 2. Tìm hệ thức tương tác giữa avà b.


A.(5a - 8b = 0)B.(a - 3b = 0)C.(2a + 3b = 0)D.(8a - 5b = 0)

Câu 23:Mã câu hỏi:61987

Nếu (mathop lim limits_x o 1 fracfleft( x ight) - 5x - 1 = 2)và (mathop lim limits_x o 1 fracgleft( x ight) - 1x - 1 = 3)thì (mathop lim limits_x o 1 fracsqrt fleft( x ight).gleft( x ight) + 4 - 3x - 1)bằng:


A.(frac176)B.17C.7D.(frac237)

Câu 24:Mã câu hỏi:61997

Nếu phương trình (ax^2 + left( b + c ight)x + d + e = 0), (left( a,b,c,d in R ight))có nghiệm (x_0 ge 1)thì phương trình (fleft( x ight) = 0)với (fleft( x ight) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e)cũng gồm nghiệm. Khi đó, mệnh đề nào dưới đây đúng.

Xem thêm: Xem Tử Vi 2002 Năm 2021 Nữ Mạng, Tử Vi Tuổi Ngọ 2002 Năm 2021 Nam Nữ Mạng Sinh Năm


A.(fleft( sqrt x_0 ight).fleft( - sqrt x_0 ight) > 0)B.(fleft( sqrt x_0 ight).fleft( - sqrt x_0 ight) = left( x_0 - 1 ight)left( bx_0 + d ight)^2)C.(fleft( sqrt x_0 ight).fleft( - sqrt x_0 ight) = - left( x_0 - 1 ight)^2)D.(fleft( sqrt x_0 ight).fleft( - sqrt x_0 ight) le 0)

Câu 25:Mã câu hỏi:62003

Một quả bóng tenis được thả từ độ dài 81 (m).Mỗi lần đụng đất, quả bóng lại nảy lên nhì phần tía độ cao của lần rơi trước. Tính tổng các khoảng cách rơi và nảy của trái bóng từ cơ hội thả bóng cho đến lúc bóng ko nảy nữa.