Đề thi học tập kì 1 lớp 10 môn chất hóa học năm 2021 - 2022 có 4 đề đánh giá cuối kì 1 bao gồm bảng ma trận kèm theo lời giải đề thi.
Bạn đang xem: Đề hóa học kì 1 lớp 10

Đề thi học kì 1 môn chất hóa học lớp 10 năm 2021


Ma trận đề bình chọn học kì 1 lớp 10 môn Hóa

SỞ GD & ĐT …….

TRƯỜNG THPT………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN HÓA HỌC LỚP 10

Thời gian làm bài bác : 45 Phút;

Nội dung con kiến thức

Mức độ thừa nhận thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Xác định thông số kỹ thuật electron nguyên tử, ion phụ thuộc số hiệu nguyên tử

2

0, 5

2

0, 5

4

1, 0

10%

2. Xác xác định trí nguyên tử vào bảng tuần trả dựa vào thông số kỹ thuật electron nguyên tử

2

0, 5

2

0, 5

5%

3. Từ cấu hình electron nguyên tử. Dự đoán loại nguyên tố

1

0, 25

2

0, 5

3

0, 75

7, 5%

4. Khẳng định loai liên kết trong số hợp chất

2

0, 5

2

0, 5

5%

5. Xác minh số oxi hóa

2

0, 5

2

0, 5

4

1, 0

10%

6. Làm phản ứng thoái hóa - khử

1

0, 25

4

1, 0

1

2, 0

5

3, 25

32, 5%

7. Nguyên tử - Đồng vị

2

2, 5

1

0, 5

3

3, 0

30%

Tổng

10

2, 5

25%

10

2, 5

25%

2

2, 5

25%

2

2, 5

25%

24

10

100%


Đề thi hóa học kì 1 lớp 10 năm 2021

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM): Em hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau đây:

Câu 1. Cấu hình electron như thế nào dưới đó là của nguyên tử X (Z = 8)?

A. 1s22s22p63s2

B. 1s22s22p4

C. 1s22s22p63s1

D. 1s22s22p6

Câu 2. Cho Cr (Z= 24), thông số kỹ thuật electron của Cr là

A. 1s22s22p63s23p63d54s1

B. 1s22s22p63s23p63d44s2

C. 1s22s22p63s23p63d6

D. 1s22s22p63s23p63d14s2

Câu 3. Nguyên tử của yếu tắc Y bao gồm Z = 17. Cấu hình electron của Y- là

A. 1s22s22p63s23p5

B. 1s22s22p63s23d5

C. 1s22s22p63s23p6

D. 1s22s22p53s23p5

Câu 4. Cấu hình electron làm sao dưới đây là của Fe3+

A. 1s22s22p63s23p63d5

B. 1s22s22p63s23p63d64s2

C. 1s22s22p63s23p63d6

D. 1s22s22p63s23p63d34s2

Câu 5. Nguyên tử các nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron là

X: 1s22s22p63s23p4 Y: 1s22s22p63s23p6 Z: 1s22s22p63s23p64s2

Trong các nguyên tố X, Y, Z nguyên tố kim loại là

A. X

B. Y

C. Z

D. X với Y

Câu 6. Nguyên tử nguyên tố X có electron cuối cùng được điền vào phân lớp 3p1. Nguyên tử của yếu tố Y gồm electron sau cuối điền vào phân lớp 3p3. Tóm lại nào dưới đây là đúng?

A. Cả X với Y đa số là kim loại

B. Cả X cùng Y mọi là phi kim

C. X là kim loại, Y là phi kim

D. X là phi kim, Y là kim loại

Câu 7. Cấu hình electron của thành phần X: 1s22s22p6. X là
Xem thêm: Trắc Nghiệm Quản Trị Học Chương 3 Phần 1, Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Quản Trị

A. Kim loại

B. Phi kim

C. Khí hiếm

D. Kim loại hoặc phi kim

Câu 8. Vị trí của nguyên tử nguyên tố 12X: 1s22s22p63s2 vào bảng tuần trả là

A. Chu kì 3, team IIA

B. Chu kì 2, nhóm IIIA

C. Chu kì 3, team VIIIA

D. Chu kì 2, nhóm IIA

Câu 9. Nguyên tử thành phần X ở trong chu kì 2, đội IIIA. Vậy cấu hình electron của yếu tố X là

A. 1s22s22p4

B. 1s22s22p1

C. 1s22s22p63s2

D. 1s22s22p6

Câu 10. Phân tử nào sau đây có links cộng hóa trị phân cực?

A. HCl

B. Cl2

C. NaCl

D. H2

Câu 11. Dãy gồm những chất mà phân tử chỉ có liên kết ion là

A. NaCl, Cl2, HCl

B. LiF, KBr, NaCl

C. LiF, Cl2, NaCl

D. KBr, HCl, NaCl

Câu 12. Số lão hóa của lưu lại huỳnh trong những phân tử H2SO3, S, SO3, H2S thứu tự là

A. +6; 0; +6; -2

B. +4; 0 ; +6; -2

C. +4; 0; +6; +2

D. +4; 0; +4; -2

Câu 13. Số lão hóa của nitơ trong ion NH4+ là

A. +3

B. -3

C. +4

D. -4

Câu 14. Số oxi hóa của clo trong số hợp chất HCl, HClO, NaClO2, KClO3 và HClO4 theo lần lượt là

A. -1, +1, +2, +3, +4

B. -1, +1, +3, +5, +6

C. -1, +1, +3, +5, +7

D. -1, +1, +4, +5, +7

Câu 15. Số oxi hóa của nguyên tử cacbon vào CH4, CO32-, HCO3-, CO, CO2 theo thứ tự là

A. -4, +4, +4, +2, +4

B. +4, -4, +4, +2, +4

C. -4, +6, +4, +4, +2

D. -4, +4, +6, +2, +4

Câu 16. Trong các phản ứng sau, bội nghịch ứng làm sao HCl vào vai trò là chất oxi hóa?

A. 4HCl + MnO2→ MnCl2+ Cl2 + 2H2O

B. 4HCl + 2Cu + O2→ 2CuCl2+ 2H2O

C. 2HCl + fe → FeCl2+ H2

D. 16HCl + 2KMnO4→ 2MnCl2+ 5Cl2+ 2KCl + 8H2O

Câu 17. đến phản ứng sau: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của HNO3 là

A. 8

B. 10

C. 12

D. 4

Câu 18. Cho Cl2 tác dụng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường, xảy ra phản ứng:


Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Trong phản nghịch ứng này Cl2 vào vai trò là

A. Chất oxi hóa

B. Chất khử

C. Vừa là hóa học oxi hóa, vừa là chất khử

D. Ko là chất oxi hóa cũng không là hóa học khử

Câu 19. Trong quá trình Bro → Br-1, nguyên tử Br đã:

A. Dấn thêm một proton

B. Dường đi một proton

C. Nhường nhịn đi một electron

D. Nhấn thêm một electron

Câu 20. Trong những phản ứng sau, bội nghịch ứng nào NH3 không nhập vai trò là chất khử?

A. 4NH3+ 5O2 4NO + 6H2O

B. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

C. 2NH3+ 3CuO 3Cu + N2 + 3H2O

D. 2NH3+H2O2+MnSO4→MnO2+ (NH4)2SO4

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 1 (1,5 điểm). Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một thành phần A nằm trong phân nhóm chính nhóm VII là 28. Xác định nguyên tố A và vị trí của A trong bảng tuần hoàn?

Câu 2 (1,5 điểm) Biết Bo gồm hai đồng vị và gồm nguyên tử khối trung bình là 10, 81.

a) Tính thành phần phần trăm các đồng vị của Bo?

b) tất cả bao nhiêu % khối lượng đồng vị trong H3BO3?

Câu 3 (2 điểm). Hỗn vừa lòng A có 11, 2 gam Fe cùng 9, 6 gam S. Nung A sau một thời hạn được hỗn hợp B tất cả Fe, FeS, S. Tổ hợp hết B trong H2SO4 đặc, rét thu được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tính V?

(Cho: sắt = 56, S = 32, O = 16, H = 1)

Đáp án đề thi học kì 1 Hóa 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5, 0 điểm):Mỗi câu đúng 0, 25 điểm