Đề cương cứng ôn tập học kì 1 giờ Anh 9 năm 2021 - 2022 tóm tắt triết lý về ngữ pháp, ma trận đề thi và một trong những dạng bài tập giữa trung tâm trong công tác học kì 1 Anh 9. Đây là tài liệu có ích giúp các em học sinh ôn tập sẵn sàng thật tốt kiến thức cho bài thi học tập kì 1 sắp tới tới.

Bạn đang xem: Đề cương tiếng anh 9

Đề cưng cửng ôn tập học kì 1 Anh 9 là tư liệu vô cùng quan trọng giúp cho các bạn học sinh có thể ôn tập giỏi cho kì thi học tập kì một năm 2021. Đề cương ôn thi HK1 Anh 9 được soạn rất chi tiết, rõ ràng với phần nhiều dạng bài, định hướng và cấu trúc đề thi được trình bày một bí quyết khoa học. Trường đoản cú đó các bạn dễ dàng tổng phù hợp lại con kiến thức, luyện giải đề. Nội dung chi tiết, mời chúng ta cùng theo dõi và quan sát tại đây.


Đề cưng cửng ôn thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 9 năm 2021


Phần 1. Kim chỉ nan ôn tập học tập kì 1 giờ Anh lớp 9

1. Thì thừa khứ đơn:

a. Kết cấu câu:

(+) S + V(ed/ cột 2) + O Với rượu cồn từ tobe: S + was/ were …………

Có hai cách vẻ ngoài động từ sinh sống thì thừa khứ đơn: bao gồm quy tắc cùng bất quy tắc

* Đối với hễ từ có quy tắc: ta thêm –ed vào sau đụng từ nguyên mẫu.

e.g. Visit > visited; work > worked; watch > watched

Đặc biệt: - Nếu rượu cồn từ tận cùng bằng –e thì chia sẻ thêm –d: live -> lived, race > raced

- Nếu động từ tận cùng bởi một phụ âm + y hãy thay đổi y thành i cùng thêm ed: dry > dried

Nhưng : stay > stayed; enjoy > enoyed

- trường hợp là cồn từ có một nguyên âm tuyệt nhất + phụ âm, hãy gấp rất nhiều lần phụ âm cuối rồi thêm ed:

shop > shopped; wrap > wrapped; plan > planned

- Nếu hễ từ bao gồm hai vần trở lên, tận cùng bởi một nguyên âm đơn + phụ âm, và có trọng âm

cuối cùng, thì hãy gấp đôi vần cuối cùng rồi hãy thêm ed:

e.g. Occur > occurred ; prefer > preferred; cơ mà : enter > entered


- Không gấp rất nhiều lần những phụ âm ở đầu cuối như x, w, y: snow > snowed; fix > fixed

* Đối với hễ từ bất quy tắc: cồn từ vượt khứ được chia ở cột 2 vào bảng cồn từ bất quy tắc

e.g. Vì > did ; give > gave; go > went

(-) S + did not (didn’t + V(bare-inf) cùng với tobe: S + was not (wasn’t)/ were not (weren’t) …

e.g. - You didn’t understand me.

e.g. - That was not a good story

(?) Did + S + V(bare-inf) Với to lớn be: Was/ Were + S + ….

e.g. - Were you sick?

- What did you vì chưng at Christmas?

b. Biện pháp dùng: Thì thừa khứ đối kháng được dùng để chỉ:

- Hành động, sự khiếu nại đã xảy ra tại 1 thời điểm xác minh trong vượt khứ.

e.g. Tom visited đài loan trung quốc last year

- hành vi sự khiếu nại đã triển khai trong một khoảng thời gian ở quá khứ, dẫu vậy nay hoàn toàn chấm dứt

e.g. He lived in Hanoi from 1990 lớn 2000. (hiện nay anh ta không thể sống ngơi nghỉ Hà Nội)

Từ đi kèm (dấu hiệu dấn biết): trạng từ chỉ thời gian: ago, last night/ week/ month…, yesterday….

c. Vạc âm: 3 cách phát âm của không ít động từ có quy tắc ở dạng quá khứ đối kháng –ed:

- Nếu hễ từ tận cùng bằng những âm /t/ hoặc /d/, thì ed cung cấp được gọi là /id/.

need > needed want > wanted decide > decided

- Nếu gần như động tự tận thuộc bằng các âm /f/, /k/, /p/, /s/, /∫/, /f∫/, / ks/, thì ed cấp dưỡng được gọi là /t/.


wash > washed; book> booked; stop > stopped

watch > watched ; wash > washed ; fax > faxed; laugh > laughed

- Nếu phần đa động trường đoản cú tận thuộc bằng các âm khác ko kể hai trường phù hợp trên, thì ed cung cấp đọc là /d/.

play > played ; plan > planed ; offer > offered

2. Thì thừa khứ solo dùng wish:

a. Thì quá khứ đối kháng với WISH: S + wish + S + V(ed/cột 2/ were)

-> biểu đạt mong ước ở hiện tại (mong ước không có thật hoặc trái với thực tiễn hiện tại).

e.g. - I wish I were a teacher.

- I wish I had a computer.

-I wish I didn’t have to bởi this job

b. Động từ bỏ COULD với WISH: S + wish + could + V(bare-inf).

e.g. - I wish I could swim. Tôi ước tôi biết bơi (thật sự bây giờ tôi không biết bơi)

- I wish you would stop smoking. Tôi ước bạn sẽ bỏ dung dịch lá.

c. Lưu giữ ý:- chúng ta cũng có thể thay wish bởi would rather.

e.g. I’d rather my vacation was longer (giá mà kỳ du lịch của tôi được bền hơn)

- Would là thì thừa khứ đơn của will, would được sử dụng trong mệnh đề sau wish để mô tả hành rượu cồn tương lai mà bạn có nhu cầu nó xảy ra.

e.g. I wish my mother would come with me tonight. I don’t want khổng lồ be home alone.

Phần 2: Ma trận đề thi học tập kì 1 Anh 9

Topic

Knowledge

Comprehension

Application

Advanced-application

Listening 1

Topic : personnal information

Listen và Filling the blank one words

Listen và Filling the blank one words

Số câu 4

Số điểm : 1,0 tỉ trọng 10 %

Số câu : 1

Số điểm: 0.25

Số câu: 3

Số điểm: 0,75

Số câu: 0

Số điểm: 0

Số câu: 0

Số điểm: 0

Listening 2

Topic: education

Listen & choose the best answer

Listen and choose the best answer

Số câu: 4

Số điểm : 1,0 tỉ lệ thành phần 10 %

Số câu: 3

Số điểm: 0,75

Số câu: 1

Số điểm: 0,25

Số câu: 0

Số điểm: 0

Số câu:0

Số điểm: 0

Reading 1

Topic:

personnal information

Read the passage and choose True (T) or False (F

Read the passage & choose True (T) or False (F

Số câu : 5

Số điểm: 1,0 tỉ lệ 12.5%

Số câu: 2

Số điểm:0,4

Số câu: 3

Số điểm: 0,6

Số câu: 0

Số điểm:

Số câu:0

Số điểm:

Reading 2

Topic: Community

Read the passage and tick True or Fals

Read the passage & tick True or Fals

Số câu : 4

Số điểm: 2 Tỉ lệ đôi mươi %

Số câu: 2

Số điểm:1,0

Số câu: 2

Số điểm: 1.0

Số câu:

Số điểm:

Số câu:

Số điểm:

Language focus 1

Multiple choice

- Vocabulary ( 2 topics)

- Grammar & structures (word linking/verbs of liking/word form )

- Pronunciation

Pronunciation

Vocabulary

( 3 topics)

- verbs of liking

-word form

verbs of liking

Số câu : 8

Số điểm:2 tỉ lệ 20%

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Language focus 2

Find và correct the mistakes.

Reported speed

Compound verbs

passive

Số câu : 4

Số điểm:1,0 tỉ lệ 10 %

Số câu: 0

Số điểm: 0

Số câu:2

Số điểm: 0.5

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Số câu: 0

Số điểm: 0

Writing 1

Rewrite the sentences .

Compound words

Pasive form

preposition

Số câu : 4

Số điểm:1,0 tỉ trọng 10 %

Số câu: 0

Số điểm:0

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Writing 2

Make the senteces with “wish”

Số câu : 2

Số điểm: 1 tỉ lệ thành phần 10 %

Số câu:1

Số điểm:0,5

Số câu: 1

Số điểm: 0.5

Tổng số câu: 35

Tổng số điểm: 10,0

Tỉ lệ 100%

Số câu: 11

Số điểm : 3.0

30%

Số câu: 15

Số điểm: 4.0

40%

Số câu:7

Số điểm 2.0

20%

Số câu: 2

Số điểm 1,0

10%


Phần 3: bài xích tập ôn thi học tập kì 1 Anh 9

A. PHONETICS:

I. Choose the word, which is pronounced differently from the others.

Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Tiếng Anh Viết Về Danh Lam Thắng Cảnh, Đoạn Văn Tiếng Anh Viết Về Danh Lam Thắng Cảnh

1. A. Village B. Shrine C. River D. Picnic

2.A. out B. Round C. About D. Could

3. A. Played B. Enjoyed C. Watched D. Arrived

4. A. Bamboo B. Afternoon C. Food D. Foot

5.A. Town B. Grown C. Mountain D. Down

6.A. Qualify B. Scenery C. Grocery D. Academy

7.A. Speak B. Need C. Heart D. Read

8.A. Praticed B. LearnedC. Asked D. Watched

9.A. Teacher B. Ready C. Speaker D. Easily

10.A. Hard B. Delicious C. Wonderful D. Grandmother

11. A. Talked B. Played C. Asked D. Liked

12. A. Worked B. Stopped C. Watched D. Wanted

13. A.days B. Says C. Stays D. Plays

14. A. Waited B. Mended C. Worked D. Wanted

15. A. Promises B. Misses C. Surprises D. Goes

16, A. Goes B. Faces C. Misses D. Places

17,A. Naked B. Looked C. Booked D. Walked

18.A. Asks B. Plays C. Breaths D. Hopes

19.A. Kissed B. Helped C. Forced D. Raised

20.A. Sees B. Sports C. Pools D. Trains

21. A. Naked B. Stayed C. Played D. Opened

22. A. Stopped B. Checked C. Booked D. Needed

23. A. Tombs B. Lamps C. Brakes D. Invites

24.A. Books B. Floors C. Combs D. Drums

25.A. Investigates B. Provides C. Clothes D. Plays

26.A. Played B. Needed C. Opened D. Defined

27.A. Stays B. Says C. Bays D. Days

28.A. Missed B. Stayed C. Listened D.opened

29. A. Devoted B. Suggested C. Provided D. Played

30.A. Goes B. Watches C. Loves D.houses

31.A. Village B. Right C. Sights D. Flight

32. A. Trains B. Stamps C. Hotels D. Caves

33. A. Visited B. Wanted C. Decided D. Looked

34. A. About B. Found C. Bought D. South

35. A. Ate B. Banyan C. Late D. Taken

36. A. Thành phố B. River C. Trip D. Shrine

37. A. Lakes B. Roofs C. Steps D. Taxis

38. A. Walked B. Practised C. Pleased D. Missed

39. A. Played B . Cooked C. Talked D. Laughed

40. A. Watches B. Trees C. Buses D. Sentences

41. A. Roofs B. Boards C. Hangs D. Clothes

42. A. out B. Round C. About D. Would

43. A. Chair B. Kiểm tra C. Machine D. Child

44. A. happy B. hour C. high D. hotel


II. From each number, pick out one word which has the bít tất tay on the first syllable.