$$eqalign & nleft( - alpha ight) = - sin left( alpha ight);;;;;;;;;;;;;cos left( - alpha ight) = cos alpha cr & an left( - alpha ight) = - an left( alpha ight);;;;;;;;;;;;;cot left( - alpha ight) = - cot left( alpha ight) cr $$


Bạn đang xem: Cung liên kết

*
Hình 2. Phụ nhau
$$eqalign & sin left( fracpi 2 - alpha ight) = cos alpha ;;;;;;;;;;;;;cos left( fracpi 2 - alpha ight) = sin alpha cr và an left( fracpi 2 - alpha ight) = cot alpha ;;;;;;;;;;;;;cot left( fracpi 2 - alpha ight) = an alpha cr $$
*
Hình 3. Hơn kém nhau $fracpi 2$Công thức lượng giác - hai cung hơn hèn nhau $fracpi 2$: $alpha$ với $fracpi 2 + alpha $.
$$eqalign và sin left( fracpi 2 + alpha ight) = cos alpha ;;;;;;;;;;;;;cos left( fracpi 2 + alpha ight) = - sin alpha cr và an left( fracpi 2 + alpha ight) = - cot alpha ;;;;;;;;;;cot left( fracpi 2 + alpha ight) = - an alpha cr $$
*
Hình 4. Bù nhauCông thức lượng giác - nhì góc bù nhau. $alpha$ và $pi - alpha $.
$$eqalign và sin left( fracpi 2 - alpha ight) = cos alpha ;;;;;;;;;;;;;cos left( fracpi 2 - alpha ight) = sin alpha cr & an left( fracpi 2 - alpha ight) = cot alpha ;;;;;;;;;;;;;cot left( fracpi 2 - alpha ight) = an alpha cr $$
*
Hình 5. Hơn nhát nhau $pi$Công thức lượng giác - nhị cung hơn nhát nhau $pi$. $alpha$ và $pi + alpha $.
$$eqalign & sin left( pi + alpha ight) = - sin alpha ;;;;;;;;;;;cos left( pi + alpha ight) = - cos alpha cr và an left( pi + alpha ight) = an alpha ;;;;;;;;;;;;;cot left( pi + alpha ight) = cot alpha cr $$


Xem thêm: Giao Bài Tập Tiếng Anh Cho Trẻ Mẫu Giáo Như Thế Nào? Tiếng Anh Mẫu Giáo

*