Nồng độ mol cùng nồng độ xác suất của hỗn hợp là khái niệm quan trọng mà những em cần nắm vững để giải nhiều bài toán tương quan đến tính mật độ mol, tuyệt nồng độ phần trăm của dung dịch trước với sau làm phản ứng.

Bạn đang xem: Công thức tính nồng độ dung dịch


Vậy nồng độ dung dịch là gì? cách làm và phương pháp tính nồng độ mol, nồng độ tỷ lệ của dung dịch như vậy nào? làm sao để tìm nồng độ dung dịch sau phản nghịch ứng, chúng ta cùng tò mò qua nội dung bài viết này. Đồng thời, áp dụng giải những bài tập liên quan đến tính nồng độ mol, nồng độ phần trăm của hỗn hợp trước cùng sau phản nghịch ứng hóa học.


I. Nồng độ phần trăm của dung dịch

1. Ý nghĩa của mật độ phần trăm

- Nồng độ phần trăm của dung dịch cho ta biết số gam hóa học tan có trong 100 gam dung dịch.

2. Bí quyết tính nồng độ phần trăm

+ Công thức: C% = .100%

- trong đó:

C% là nồng độ xác suất của dung dịch

mct là trọng lượng chất tan (gam)

mdd là khối lượng dung dịch (gam); mdd = mdung môi + mchất tan

+ Các phương pháp suy ra từ cách làm tính nồng độ phần trăm

- phương pháp tính trọng lượng chất tan:mct = (C%.mdd):100% 

- bí quyết tính trọng lượng dung dịch: mdd = (mct.100%):C%

3. Một trong những ví dụ vận dụng công thức tính nồng độ phần trăm

- ví dụ 1: Hoà rã 10 gam mặt đường vào 40 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của hỗn hợp thu được.

* Lời giải: Theo bài bác ra, ta có: mdd = mdm + mct = 40+10=50 (gam).

- Áp dụng bí quyết tính mật độ phần trăm, ta có:

 C% = .100% = (10.100) : 50 = 20%

- lấy ví dụ như 2: Tính cân nặng NaOH tất cả trong 200 gam dd NaOH 15%

* Lời giải: Theo bài bác ra, ta có:

 mNaOH = (C%.mdd):100 = (15%.200):100% = 30 (gam).

- lấy một ví dụ 3: Hoà tan đôi mươi gam muối bột vào nước được dd có nồng độ 10%

a) Tính khối lượng dd nước muối thu được

b) Tính khối lượng nước đề nghị dựng cho sự pha chế

* Lời giải: Theo bài xích ra, ta có:

a) mdd=(mmuối.100%):C% = (20.100%):10% = 200 (gam).

b) mnước=mdd-mmuối = 200-20 = 180 (gam).

II. Nồng độ Mol của dung dịch

1. Ý nghĩa của nồng độ mol dung dịch

- độ đậm đặc mol của dung dịch cho biết thêm số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch

2. Cách làm tính nồng nộ mol dung dịch

+ Công thức: 

*
 (mol/l).

- vào đó:

CM : là nồng độ mol

n : là số mol hóa học tan

Vdd : là thể tích dung dịch (lít)

+ những công thức suy ra từ phương pháp tính độ đậm đặc mol của dung dịch

- cách làm tính số mol chất tan: n = CM.Vdd (mol).

- bí quyết tính thể tích dung dịch: 

*
 (lít).

3. Một trong những ví dụ vận dụng công thức tính độ đậm đặc mol

- ví dụ như 1: Trong 200 ml dd bao gồm hoà chảy 16 gam NaOH. Tính nồng độ mol của dd.

* Lời giải:

- Đổi: 200ml=0,2 lít; theo bài xích ra, ta có:

 nNaOH=16/40=0,4 (mol).

- Áp dụng cách làm tính nồng độ mol: CM=n/V=0,4/0,2 = 2 (M).

- lấy ví dụ như 2Tính cân nặng H2SO4 có trong 50ml dd H2SO4 2M

* Lời giải:

- Tính số mol H2SO4 có vào dd H2SO4 2M.

 nH2SO4 = CM.V=2.0,05 =0,1 (mol).

⇒ mH2SO4 = n.M=0,1.98=9,8 (gam).

III. Bài tập tính nồng độ tỷ lệ và nồng độ mol dung dịch

Bài 1 trang 145 sgk hoá 8: Bằng giải pháp nào có được 200g hỗn hợp BaCl2 5%.

A. Hòa rã 190g BaCl2 trong 10g nước.

B. Hòa rã 10g BaCl2 trong 190g nước.

C. Hoàn tan 100g BaCl2 trong 100g nước.

D. Hòa rã 200g BaCl2 trong 10g nước.

E. Hòa rã 10g BaCl2 trong 200g nước.

* giải mã bài 1 trang 145 sgk hoá 8:

- Đáp án đúng: B.Hòa tan 10g BaCl2 trong 190g nước.

- Áp dụng công thức suy ra tự CT tính nồng độ phần trăm, ta có:

 mct = (C%.mdd)/100% = (5%.200)/100% = 10 (g).

 mà mdd = mct + mnước ⇒ mnước = mdd - mct = 200 – 10 = 190 (g).

Bài 2 trang 145 sgk hoá 8: Tính nồng độ mol của 850ml dung dịch bao gồm hòa tung 20g KNO3.Kết quả là:

a) 0,233M. B) 23,3M.

c) 2,33M. D) 233M.

* giải mã bài 2 trang 145 sgk hoá 8:

- Đáp số đúng: a. 0,233M.

- Theo bài ra, ta có:nKNO3 = 20/101 = 0,198 (mol).

- 850 ml = 0,85 (lít) ⇒ cm (KNO3) = n/V = 0,198/0,85 = 0,233 (M).

Bài 3 trang 146 sgk hoá 8: Hãy tính mật độ mol của mỗi dung dịch sau:

a) 1 mol KCl vào 750ml dung dịch.

b) 0,5 mol MgCl2 trong 1,5 lít dung dịch.

c) 400g CuSO4 trong 4 lít dung dịch.

d) 0,06 mol Na2CO3 trong 1500ml dung dịch.

* Lời giải bài 3 trang 146 sgk hoá 8:

- Áp dụng bí quyết tính mật độ mol: centimet = n/V.

- lưu giữ ý: các em nhớ đổi đơn vị thể tích trường đoản cú ml sang lít.

a) 1 mol KCl ⇒ nKCl = 1; 750ml dung dịch = 0,75 lít dung dịch ⇒ Vdd = 0,75 (l).

 ⇒ centimet (KCl) = n/V = 1/0,75 = 1,33 (M).

b) cm (MgCl2) = n/V = 0,5/1,5 = 1,33 (M).

c) nCuSO4 = 400/160 = 2,5 (mol)

 ⇒ cm (CuSO4) = 2,5/4 = 0,625 (M).

d) cm (Na2CO3) = 0,06/1,5 = 0,04 (M).

Bài 4 trang 146 sgk hoá 8: Hãy tính số mol với số gam chất tan trong mỗi dung dịch sau:

a) 1 lít dung dịch NaCl 0,5M.

b) 500ml dung dịch KNO3 2M.

c) 250ml hỗn hợp CaCl2 0,1M.

d) 2 lít dung dịch Na2SO4 0,3M.

* giải thuật bài 4 trang 146 sgk hoá 8: 

- Áp dụng cách làm suy ra từ công thức tính nồng độ mol: n = CM.V

- Và phương pháp tính khối lượng: m = n.M

a) 1 lít dung dịch NaCl 0,5M ⇒ Vdd = 1 lít; centimet = 0,5M.

 ⇒ nNaCl = CM.V = 1.0,5 = 0,5 (mol) ⇒ mNaCl = m = n.MNaCl = 0,5.(23 +35,5) = 29,25 (g).

b) nKNO3 = 2.0,5 = 1 (mol) ⇒ mKNO3 = 1.101 = 101 (g).

c) nCaCl2 = 0,1.0,25 = 0,025 (mol) ⇒ mCaCl2 = 0,025.(40 + 71) = 2,775 (g).

d) nNa2SO4 = 0,3.2 = 0,6 (mol) ⇒ mNa2SO4 = 0,6.142 = 85,2 (g).

Bài 5 trang 146 sgk hoá 8: Hãy tính nồng độ phần trăm của đều dung dịch sau:

a) 20g KCl vào 600g dung dịch.

b) 32g NaNO3 trong 2kg dung dịch.

c) 75g K2SO4 trong 1500g dung dịch.

* giải mã bài 5 trang 146 sgk hoá 8:

- Áp dụng công thức tính độ đậm đặc phần trăm. 

- lưu giữ ý: đổi solo vị khối lượng từ kilogam sang gam.

a) C% (KCl) = (mct.100%)/mdd = (20.100%)/60 = 3,33%

b) 2kg = 2000 (g).

Xem thêm: Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt 2020: Đề Thi Tốt Nghiệp 2020 Tất Cả Các Môn

 ⇒ C% (NaNO3) = (32.100%)/2000 = 1,6%

c) C% (K2SO4) = (75.100%)/1500 = 5%.

Bài 6 trang 146 sgk hoá 8: Tính số gam hóa học tan cần dùng làm pha chế mỗi hỗn hợp sau: