Bài viết tổng hợp kiến thức và những bài tập trắc nghiệm tự cơ bạn dạng đến nâng cao kèm theo câu trả lời giúp học sinh học tập dễ dãi hơn.

Bạn đang xem: Công thức tính định luật 2 newton


ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN

1.Định luật:

Gia tốc của một vật cùng hướng với lực công dụng lên vật. Độ to của tốc độ tỉ lệ thuận với độ to của lực cùng tỉ lệ nghịch với trọng lượng của vật.

Trong đó: F là lực tính năng (N)

*

1. Một lực không đổi tác dụng vào một vật dụng có cân nặng 2kg làm vận tốc của nó tăng nhiều từ 2m/s mang lại 8m/s vào 3s.Hỏi lực tính năng vào đồ dùng là bao nhiêu?

a. 2N b. 3N c. 4N d. 5N

3. Một ô tô đang làm việc với vận tốc 60km/h thì fan li xe cộ hm phanh, xe đi được 50m thì giới hạn lại. Hỏi trường hợp ơ tơ chạy với vận tốc 120km/h thì qung đường xe hơi đi được từ bỏ luc hm mang lại lc dừng lại l bao nhiu ?(biết lực hm trong hai trường hợp là như nhau) a.100m b.150m c.200m d.2500m

4. Phải công dụng vào vật dụng có trọng lượng là 5 kilogam theo phương ngang một lực là bao nhiêu để đồ dùng thu được tốc độ là 1m/s2. A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

5. Dưới chức năng của một lực 20N, một vật vận động với tốc độ 0,4m/s2. Hỏi vật đó chuyển động với vận tốc bằng từng nào nếu lực công dụng bằng 50N? Chọn tác dụng đúng vào các hiệu quả sau :

A. A = 0,5m/s2; B. A = 1m/s2; C. A = 2m/s2; D. A = 4m/s2;

6. Một vật dụng có khối lượng 1 tấn, ban đầu chuyển động cấp tốc dần hồ hết và sau thời điểm đi được 100m thì có vận tốc là 5m/s. Lực tính năng vào Vật có mức giá trị

A. 125 N B.150 N C.175 N D.200 N

7. Một vật gồm khối trọng lượng m = 2kg được kéo thẳng đứng lên với khả năng kéo 24N. Bỏ qua mất lực cản của không khí ,g = 10m/s2 .Gia tốc của vật có độ lớn

A . 10m/ s2 B . 12m/ s2 C . 2m/ s2 D . 1giá trị khác


8. đồ dùng chịu tác dụng lực 10N thì có vận tốc 2m/s2 .Nếu vật đó thu gia tốc là một m/s2 thì lực chức năng là

A . 1N B . 2N C . 5N D . 50N

9. Một quả bóng có cân nặng 500g vẫn nằm cùng bề mặt đất thì bị đá bằng một lực 200N. Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với cẳng bàn chân là 0,02s thì bóng sẽ bay đi với vận tốc bằng:

a.0,008 m/s. B.2 m/s c.8 m/s d. 0,8 m/s.

10. Một trang bị có khối lượng bằng 50 kg, ban đầu chuyển động cấp tốc dần đều. Sau khoản thời gian đi được 50 centimet thì có vận tốc 0,7m/s. Lực đã chức năng vào vật dụng đã gồm mộy cực hiếm nào sau đây?

A.F=35N B.F=24,5N C.F=102N D.Một cực hiếm Khác

11. Dưới tác dụng của một lực 20N, một vật chuyển đông với gia tốc 0,4m/s. Hỏi đồ dùng đó chuyển động với tốc độ bằng bao nhiêu nếu lực công dụng bằng 50N?

A. A= 0,5m/s B. A=1m/s C. A=2m/s D. A=4m/s

12.Một ô tô trọng lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72km/h thì hm phanh, đi thêm được 500m rồi ngừng lại. Lựa chọn chiều dương là chiều chuyển động. Lực hm tc dụng ln xe cộ l:


a) 800 N. B) 800 N. C) 400 N. D) -400 N.

13. Lực F truyền đến vật khối lượng m1 vận tốc a1 = 6m/s2, truyền mang lại vật trọng lượng m2 tốc độ a2 = 3m/s2. Hỏi lực F truyền đến vật khối lượng m = m1 + mét vuông một tốc độ l bao nhiu?

A. 1m/s2 B. 2m/s2 C. 3m/s2 A. 4m/s2

14. Phải tác dụng vào đồ gia dụng có cân nặng là 5 kilogam theo phương ngang một lực là từng nào để vật dụng thu được gia tốc là 1m/s2.

A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

 

17. khi 1 vật chỉ chịu chức năng của một đồ dùng khác thì nó sẽ

a.biến dạng mà không thay đổi vận tốc. B.chuyển rượu cồn thẳng phần nhiều mãi mãi.

c.chuyển rượu cồn thẳng cấp tốc dần đều. D.bị biến dị và biến hóa vận tốc

18. Nếu phù hợp lực tác dụng vào vật gồm huớng không thay đổi và gồm độ lớn tăng thêm 2 lần thì ngay lúc đó:

a.Vận tốc của vật tăng lên 2 lần. B.Gia tốc của vật giảm sút 2 lần.

c.Gia tốc của vật tạo thêm 2 lần. D.Vận tốc của vật gảm đi 2 lần.


19. Chọn câu đúng:

A. Lực là tại sao gây ra vận động B. Lực là vì sao làm biến đổi vận tốc

C. Bao gồm lực chức năng lên đồ dùng thì đồ vật mới hoạt động D. Lực tất yêu cùng phía với gia tốc

20. Định pháp luật II Niutơn xác thực rằng:

a.Khi lực tc dụng ln vật bởi 0 thì vật hoạt động thẳng đều vày quán tính

b.Gia tốc của một thiết bị tỉ lệ cùng với lực tính năng vào vật và tỉ lệ nghịch với trọng lượng của đồ gia dụng đó

c.Khi một vật chịu đựng tc dụng của một thứ khc thì nĩ cũng tc dụng ln vật khc kia một phản bội lực trực đối.

d.Khi chịu công dụng của một lực không đổi thì vật vận động với tốc độ không đổi.

21. lựa chọn câu đúng?

A. Lúc thấy tốc độ của vật chuyển đổi thì chắc chắn là là bao gồm lực công dụng lên vật.

B. Còn nếu không chịu lực nào công dụng thì đông đảo vật cần đứng yên.

C. Khi không hề lực nào tính năng lên trang bị nữa, thì vật đang vận động thì nhanh chóng dừng lại.

D. Vật chuyển động được là nhờ gồm lực công dụng lên nó.

22. Điều nào sau đấy là sai khi nói tới tính hóa học của khối lượng?

a.Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương với không đổi đối với mỗi vật.


b.Khối lượng có tính chất cộng . C.Khối lượng đo bằng đơn vị chức năng (kg).

d.Vật có cân nặng càng bự thì nút độ quán tính càng bé dại và ngược lại.

23. Từ công thức của định giải pháp II Newton ta suy ra:

A.Gia tốc bao gồm cùng mùi hương với lực B.Khối lượng của vật dụng tỉ lệ cùng với độ bự của lực

C.Vật luôn hoạt động theo vị trí hướng của lực tính năng D.Cả 3 kết luận trên phần đông đúng

24. tìm phát biểu đúng sau đây:

A. Không tồn tại lực tác dụng, đồ không hoạt động B.Ngừng công dụng lực, vật sẽ dừng lại

C.Gia tốc của đồ nhất thiết theo vị trí hướng của lực D.khi tác dụng lực lên vật, vận tốc của vật dụng tăng

25. chọn câu sai trong số câu sau.

a.Trọng lực bao gồm phương trực tiếp đứng, có chiều từ trên xuống. B.Điểm để của trọng lực tại giữa trung tâm của vật.

c.Trọng lượng của vật bằng trọng lực chức năng lên đồ gia dụng khi đồ đứng im hoặc hoạt động thẳng rất nhiều so cùng với trái đất.

d.Trọng lực được xem bởi công thức:

26. Khối lượng của một vật dụng khơng tác động đến đa số đại lượng nào, đặc điểm nào sau đây?

a.Gia tốc lúc vật chịu tc dụng của một lực b.vận tốc lúc vật chịu tc dụng của một lực


c.cả phương, chiều và độ bự của lực chức năng lên vật d.Mức qun tính của vật.

27. Điều làm sao sau đấy là sai khi nói đến trọng lực?

a.Trọng lựơng khẳng định bởi biễu thức phường = mg. B.Điểm đặt của trọng tải là trọng tâm của vật.

 

c.Trọng lực tỉ lệ nghịch với cân nặng của chúng. D.Trọng lực là lực hút của trái đất chức năng lên vật.

a.0,008 m/s. B.2 m/s c.8 m/s d. 0,8 m/s.

10. Moät vaät coù khoái löôïng baèng 50 kg, baét ñaàu chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu. Sau thời điểm ñi ñöôïc 50 cm thì coù vaän toác 0,7m/s. Löïc ñaõ taùc duïng vaøo vaät ñaõ coù moäy giaù trò naøo sau ñaây?

A.F=35N B.F=24,5N C.F=102N D.Moät Giaù Trò Khaùc

11. Döôùi taùc duïng cuûa moät löïc 20N, moät vaät chuyeån ñoâng vôùi gia toác 0,4m/s. Hoûi vaät ñoù chuyeån ñoäng vôùi gia toác baèng bao nhieâu neáu löïc taùc duïng baèng 50N?

A. A= 0,5m/s B. A=1m/s C. A=2m/s D. A=4m/s

12.Một ô tô cân nặng 1 tấn đang hoạt động với tốc độ 72km/h thì hãm phanh, đi thêm được 500m rồi giới hạn lại. Lựa chọn chiều dương là chiều gửi động. Lực hãm tác dụng lên xe cộ là:


a) 800 N. B) 800 N. C) 400 N. D) -400 N.

13. Lực F truyền mang đến vật trọng lượng m1 tốc độ a1 = 6m/s2, truyền đến vật cân nặng m2 gia tốc a2 = 3m/s2. Hỏi lực F truyền đến vật cân nặng m = m1 + mét vuông một gia tốc là bao nhiêu?

A. 1m/s2 B. 2m/s2 C. 3m/s2 A. 4m/s2

14. Phaûi taùc duïng vaøo vaät coù khoái löôïng laø 5 kilogam theo phöông ngang moät löïc laø bao nhieâu ñeå vaät thu ñöôïc gia toác laø 1m/s2.

*
A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

15.Vaät khoái löôïng m=20kg ñaët naèm yeân treân maët phaúng nhaün naèm ngang ñöôïc giöû bôûi moät daây noái vaøo töôøng nhö hình. Taùc duïng leân vaät löïc F= 100N nhö hình veõ, vaät vaãn khoâng chuyeån ñoäng. Löïc caêng daây khi naøy laø:

A.50N B.86,6N C.100N D.250N

16. Theo định phương pháp II Niu-tơn:

A. Tốc độ của thứ tỉ lệ thuận với lực chức năng vào vật với tỉ lệ nghịch với khối lượng của đồ dùng và được xem bởi công thức

*
.


B. Lực chức năng vào trang bị tỉ lệ thuận với khối lượng của trang bị và được xem bởi công thức .

C. Lực công dụng vào vật dụng tỉ lệ thuận với gia tốc của đồ vật và được xem bởi bí quyết .

D. Cân nặng của đồ dùng tỉ lệ thuận với lực tác dụng vào trang bị và được xem bởi công thức

*
.

17. khi moät vaät chæ chòu taùc duïng cuûa moät vaät khaùc thì noù seõ

a.bieán daïng maø khoâng núm ñoåi vaän toác. B.chuyeån ñoäng thaúng ñeàu maõi maõi.

c.chuyeån ñoäng thaúng cấp tốc daàn ñeàu. D.bò bieán daïng vaø thay ñoåi vaän toác

18. Neáu hôïp löïc taùc duïng vaøo vaät coù huôùng khoâng ñoåi vaø coù ñoä lôùn taêng leân 2 laàn thì ngay trong lúc ñoù:

a.Vaän toác cuûa vaät taêng leân 2 laàn. B.Gia toác cuûa vaät giaûm ñi 2 laàn.

c.Gia toác cuûa vaät taêng leân 2 laàn. D.Vaän toác cuûa vaät gaûm ñi 2 laàn.

19. Choïn caâu ñuùng:

A. Löïc laø nguyeân nhaân gaây ra chuyeån ñoäng B. Löïc laø nguyeân nhaân laøm bieán ñoåi vaän toác

C. Coù löïc taùc duïng leân vaät thì vaät môùi chuyeån ñoäng D. Löïc khoâng theå cuøng höôùng vôùi gia toác


20. Định phương pháp II Niutơn xác thực rằng:

a.Khi lực công dụng lên vật bởi 0 thì vật chuyển động thẳng đều vì chưng quán tính

b.Gia tốc của một thiết bị tỉ lệ cùng với lực tính năng vào vật và tỉ lệ nghịch với cân nặng của đồ đó

c.Khi một thiết bị chịu công dụng của một vật dụng khác thì nó cũng tính năng lên đồ vật khác kia một phản lực trực đối.

d.Khi chịu chức năng của một lực không thay đổi thì vật vận động với vận tốc không đổi.

21. Choïn caâu ñuùng?

A. Khi thaáy vaän toác cuûa vaät ráng ñoåi thì chaéc chaén laø coù löïc taùc duïng leân vaät.

B. Neáu khoâng chòu löïc naøo taùc duïng thì moïi vaät phaûi ñöùng yeân.

C. Khi khoâng coøn löïc naøo taùc duïng leân vaät nöõa, thì vaät ñang chuyeån ñoäng thì laäp töùc döøng laïi.

D. Vaät chuyeån ñoäng ñöôïc laø nhôø coù löïc taùc duïng leân noù.

22. Ñieàu naøo sau ñaây laø sai lúc noùi veà tính chaát cuûa khoái löôïng?

a.Khoái löôïng laø ñaïi löôïng voâ höôùng, döông vaø khoâng ñoåi ñoái vôùi moãi vaät.

b.Khoái löôïng coù tính chaát coäng . C.Khoái löôïng ño baèng ñôn vò (kg).


d.Vaät coù khoái löôïng caøng lôùn thì möùc ñoä quaùn tính caøng nhoû vaø ngöôïc laïi.

23.Töø coâng thöùc cuûa ñònh luaät II Newton ta suy ra:

A.Gia toác coù cuøng höông vôùi löïc B.Khoái löôïng cuûa vaät tæ leä vôùi ñoä lôùn cuûa löïc

C.Vaät luoân chuyeån ñoäng theo höôùng cuûa löïc taùc duïng D.Caû 3 keát luaän treân ñeàu ñuùng

24.Tìm phaùt bieåu ñuùng sau ñaây:

A. Khoâng coù löïc taùc duïng, vaät khoâng chuyeån ñoäng B.Ngöøng taùc duïng löïc, vaät seõ döøng laïi

C.Gia toác cuûa vaät nhaát thieát theo höôùng cuûa löïc D.khi taùc duïng löïc leân vaät, vaän toác cuûa vaät taêng

25. Choïn caâu sai vào caùc caâu sau.

a.Troïng löïc coù phöông thaúng ñöùng, coù chieàu töø treân xuoáng. B.Ñieåm ñaët cuûa troïng löïc taïi troïng taâm cuûa vaät.

c.Troïng löôïng cuûa vaät baèng troïng löïc taùc duïng leân vaät lúc vaät ñöùng yeân hoaëc chuyeån ñoäng thaúng ñeàu so vôùi traùi ñaát.

d.Troïng löïc ñöôïc tính bôûi coâng thöùc:

26. Khối lượng của một đồ gia dụng không ảnh hưởng đến hồ hết đại lượng nào, tính chất nào sau đây?


a.Gia tốc khi đồ dùng chịu công dụng của một lực b.vận tốc khi thứ chịu chức năng của một lực

c.cả phương, chiều với độ lớn của lực công dụng lên vật d.Mức quán tính của vật.

27. Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà troïng löïc?

a.Troïng löïơng xaùc ñònh bôûi bieãu thöùc p. = mg. B.Ñieåm ñaët cuûa troïng löïc laø troïng taâm cuûa vaät.

Xem thêm: Cấu Tạo Máy Phát Điện Tuabin Nước Tuabin Thủy Điện Mini Dùng Gia Đình Cực Rẻ

c.Troïng löïc tæ leä nghòch vôùi khoái löôïng cuûa chuùng. D.Troïng löïc laø löïc huùt cuûa traùi ñaát taùc duïng leân vaät.

Luyện bài tập trắc nghiệm môn thứ lý lớp 10 - coi ngay