- những nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng ngang (chu kì).

Bạn đang xem: Chu kì hóa 10

- các nguyên tố tất cả cùng số electron hóa trị (electron có khả năng tham gia vào quá trình hình thành links hóa học) được xếp thành một cột (nhóm).

II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

Số thứ tự của ô thành phần đúng thông qua số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó (= số e = số phường = số đơn vị điện tích hạt nhân).

*

 

2. Chu kì và nhóm

a) Chu kì

- Chu kì là dãy những nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

- Số trang bị tự của chu kì trùng cùng với số lớp electron của nguyên tử những nguyên tố vào chu kì đó.

+ Chu kì nhỏ: tất cả chu kì 1, 2, 3.

+ Chu kì lớn: bao gồm chu kì 4, 5, 6, 7.

Ví dụ: 12Mg: 1s22s22p63s2

 => Mg thuộc chu kì 3 vì gồm 3 lớp electron.

b) team nguyên tố

- team nguyên tố là tập hợp các nguyên tố cơ mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, cho nên có đặc thù hóa học tương tự nhau và được xếp thành một cột.

- tất cả 2 một số loại nhóm thành phần là team A và nhóm B:

+ nhóm A: bao hàm các nhân tố s cùng p.

Số sản phẩm tự nhóm A = tổng số e lớp bên ngoài cùng.

+ đội B: bao gồm các thành phần d và f có cấu hình e nguyên tử tận cùng dạng (n – 1)dxnsy:

* giả dụ (x + y) = 3 → 7 thì nhân tố thuộc nhóm (x + y)B.

* trường hợp (x + y) = 8 → 10 thì yếu tố thuộc nhóm VIIIB.

* nếu (x + y) > 10 thì yếu tố thuộc đội (x + y – 10)B.


- Khối những nguyên tố s, p, d, f

- Khối các nguyên tố s: gồm những nguyên tố nhóm IA cùng IIA

- Là phần đa nguyên tố cơ mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

 Ví dụ: 11Na: 1s22s22p63s1

- Khối các nguyên tố p: gồm những nguyên tố thuộc các nhóm từ bỏ IIIA mang lại VIIIA (trừ He).

- Là đa số nguyên tố mà lại nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

 Ví dụ: 13Al: 1s22s22p63s2 3p1

- Khối các nguyên tố d: gồm các nguyên tố thuộc đội B.

- Là gần như nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

Ví dụ: 26Fe: 1s22s22p63s2 3p63d64s2

- Khối những nguyên tố f: gồm các nguyên tố thuộc bọn họ Lantan cùng họ Actini.

Xem thêm: Trước When Chia Thì Gì - Trước Và Sau When Dùng Thì Gì

- Là đầy đủ nguyên tố cơ mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.