Học cách chuyển trường đoản cú câu chủ động (Active voice) sang câu thụ động (Passive voice) thật thuận tiện bạn gồm tin không? kim chỉ nan không rắc rối, khó nhớ mà còn khiến cho giải quyết khôn cùng nhanh những dạng bài bác tập tương quan đến câu bị động. Sau đây công ty chúng tôi xin ra mắt đến cho chính mình những bài tập câu bị động tất cả kèm giải đáp đầy đủ.Bạn đã xem: bài xích tập câu bị đông trong giờ đồng hồ anh lớp 10


*

Tổng hợp bài bác tập câu bị động

CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG

Active: S + V + O

Passive: S(O) + (tobe) + Ved/PII + by O(S)

CÁC DẠNG BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Tìm với sửa lỗi sai trong những câu dưới đây

1.That cake made for my birthday party.

Bạn đang xem: Câu bị đông trong tiếng anh lớp 10

2. A novel are being read by Jim.

3. Loan is having her hair cutting next Sunday.

4. This house built by his father 3 years ago.

5. I gave a notebook on my birthday by my best friend yesterday.

Exercise 2: Chuyển những câu sau sang câu bị động

1.Mr.Huynh teaches them vocabularies.

➔___________________________________.

2. You should do your homework.

➔___________________________________.

3. Phái mạnh built this house in 1999.

➔___________________________________.

4. Wind posted the letter last month.

➔___________________________________.

5. She will open her new restaurant next Monday.

➔___________________________________.

6. We had to postpone the meeting because the quái nhân was ill.

➔___________________________________.

7. Hoa cleans the window every week.

➔___________________________________.

8. This bill includes service.

➔___________________________________.

9. Nobody told him that his parents came back.

➔___________________________________.

10. They used this fans all day.

➔___________________________________.

Exercise 3: Viết lại câu tiếp sau đây sao cho nghĩa không rứa đổi.

1.My mother make me study harder.

➔___________________________________.

2. She enjoys her father taking her to school.

➔___________________________________.

3. I have my children clean the house.

➔___________________________________.

4. People say Bob is the most intelligent student in his class.

➔___________________________________.

5. People think that we built this bridge 2 years ago.

➔___________________________________.

6. I want my mother to lớn buy a new phone.

➔___________________________________.

7. I heard My Tam sing many songs yesterday.

➔___________________________________.

Exercise 4: Chia các động tự sau

1. That novel __________ (write) by a famous artist.

2. The milk ____________ (deliver) every day.

3. Lan’s car __________ (repair) last month.

4. Phong _______________ (go/not) alone tonight by his family.

5. My mother let me _________ (use) her computer.

6. His car needs __________ (repair).

7. The date of that meeting _________(change/not) yet.

8. Look at this old house! They ________ (knock) down.

9. That language ______ (speak) by his grandfather years ago.

10. All the troubles __________ (cause) by his girlfriend yesterday.

ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1. Made ➔ was made (that cake là nhà ngữ chỉ vật yêu cầu không thể sinh sống dạng dữ thế chủ động phải chuyển thành bị động)

2. Are ➔ is (a novel là nhà ngữ số ít)

3. Cutting ➔ cut (cấu trúc tiêu cực “have + O + Ved/PII)

4. Built ➔ was built (this house là chủ ngữ chỉ vật đề nghị không thể sống dạng dữ thế chủ động phải đưa thành bị động)

5. Gave ➔ was given (được tặng kèm bởi bạn bè của tôi – câu bị động)

Exercise 2:

1. They are taught vocabularies by Mr.Huynh.

2. Your homework should be done.

3. This house was built by phái mạnh in 1999.

4. The letter was posted by Wind last month.

5. Her new restaurant will be opened next Monday.

6. The meeting was had khổng lồ postpone because the quái vật was ill.

7. The window is cleaned by Hoa every week.

8. Service is included by this bill.

9. He wasn’t told that his parents came back.

10. This fans were used all day.

Exercise 3:

1.I am made to study harder by my mother.

2. She enjoys being taken to school by her father.

3. I have the house cleaned by my children.

4. It’s said that Bob is the most intelligent student in his class.

Or: Bob is said to lớn be the most intelligent student in his class.

5. It’s thought that we built this bridge 2 years ago.

Or: We are thought to have built bridge 2 years ago.

6. I want to be bought a new phơn by my mother.

7. My Tam was heard khổng lồ sing many songs yesterday.

Exercise 4:

1.That novel _____was written_____ (write) by a famous artist.

(cuốn đái thuyết đã được viết – câu bị động)

2. The milk _____is delivered_______ (deliver) every day.

(dấu hiệu: every day bắt buộc chia bị động ở thì lúc này đơn)

3. Lan’s car ____was repaired______ (repair) last month.

(dấu hiệu: last month buộc phải chia câu tiêu cực ở thì thừa khứ)

4. Phong ______won’t be gone_________ (go/not) alone tonight by his family.

(dấu hiệu: tonight đề nghị chia câu bị động ở thì tương lai đơn)

5. My mother let me ____use_____ (use) her computer.

(let + sb + Vinf – câu công ty động)

6. His oto needs _____reparing/to be repaired_____ (repair).

(cấu trúc bị động của need)

7. The date of that meeting ____hasn’t been changed_____(change/not) yet.

(dấu hiệu: yet buộc phải chia câu thụ động ở thì hiện tại hoàn thành)

8. Look at this old house! They ___are being knocking_____ (knock) down.

(dấu hiệu: Look… đề nghị chia câu thụ động ở thì bây giờ tiếp diễn)

9. That language ___was spoken___ (speak) by his grandfather years ago.

Xem thêm:

(dấu hiệu: years ago bắt buộc chia câu bị động ở thì thừa khứ)

(dấu hiệu: yesterday cần chia câu thụ động ở thì thừa khứ)

Thực hành những dạng bài xích tập về câu bị động trong tiếng anh rất cần thiết cho học sinh để có công dụng cao trong số bài kiểm tra.