Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng soạn là phản nghịch ứng oxi hóa khử khi mang đến Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng sau phản bội ứng thu được muối nhôm với khí nito. Hy vọng với phương trình phản ứng Al làm phản ứng HNO3 loãng, độc giả sẽ biết phương pháp viết và cân bằng chính xác phản ứng. Tự đó áp dụng vào giải các dạng bài tập liên quan đến kim loại công dụng axit HNO3. Mời các bạn tham khảo.Bạn vẫn xem: cân bằng phương trình al + hno3

1. Phương trình phản ứng Al tác dụng HNO3

2. Cách thăng bằng phản ứng Al chức năng HNO3

Xác định mục đích của từng hóa học tham gia phản ứng với nêu sự oxi hóa, sự khử:

Al0 + H+5NO3 loãng →Al+3(NO3)3+ N02+ H2O

Bạn đã xem: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O

Số oxi hóa của Al tăng từ 0 lên +3 => Al là hóa học khử

Số thoái hóa của N sút từ +5 xuống 0 => HNO3 là chất oxi hóa

Sự oxi hóa: Al → Al+3 + 3e

Sự khử: 2N+5 + 10e → N2

b) cân đối phản ứng bên trên theo phương thức thăng bằng electron.

Bạn đang xem: Cân bằng pt al hno3

0Al + H+5NO3 loang →+3Al(NO3)3 + 0N2 + H2O


*

3. Điều khiếu nại phản ứng xảy ra Al chức năng HNO3 

Dung dịch HNO3 loãng

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. phạt biểu như thế nào sau đó là sai?

A. Dung dịch AlCl3 cùng Al2(SO3)3 có tác dụng quỳ tím hóa hồng

B. Al(OH)3, Al2O3, Al phần đa là các chất lưỡng, tính

C. Nhôm là kim loai dịu và có công dụng dẫn năng lượng điện Iot

D. Trường đoản cú Al2O3 tất cả thế pha chế được Al.

Câu 2. hiện tượng nào xẩy ra khi cho từ từ mang lại dư hỗn hợp NaOH vào hỗn hợp AlCl3?

A. Lúc đầu không thấy hiện tại tượng, kế tiếp kết tủa xuất hiện

B. Xuất hiện kết tủa keo dán giấy trắng ngay lập tức lập tức, kế tiếp kết tủa chảy dần

C. Thuở đầu không thấy hiện nay tượng, tiếp nối kết tủa xuất hiện, rồi tung dần.

D. Mở ra kết tủa keo dán trắng ngay chớp nhoáng và không tan,

Đáp án B

Phương trình bội nghịch ứng

3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3 + 3NaCl

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

Xuất hiện kết tủa keo trắng ngay lập tức, kế tiếp kết tủa rã dần

Câu 3. đến 3,82 gam kim loại tổng hợp Ba, Al vào nước dư chỉ nhận được dung dịch chưa duy tốt nhất một muối. Khối lượng Ba là:

A. 3.425 gam.

B. 1,644 gam.

C. 1,370 gam,

D. 2,740 gam

Câu 4. cho một lá nhôm vào ống nghiệm đựng dung dịch Hg(NO3)2, thấy gồm một lớp thủy ngân dính trên bề mặt nhôm. Hiện nay tượng tiếp theo sau quan giáp được là:

A. Khí hiđro thoát ra mạnh.

B. Khí hiđro bay ra sau đó tạm dừng ngay.

C. Lá nhôm bốc cháy.

D. Lá nhôm tan tức thì trong thủy ngân và không tồn tại phản ứng.

Đáp án A

2Al + 3Hg(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Hg

Al sẽ tạo nên với Hg hỗn hống. Láo hống Al công dụng với nước

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2

Câu 5. Cho sơ thứ phản ứng sau: Al → X → Al2O3 → Y→ Z → Al(OH)3

X, Y, Z lần lượt rất có thể là:

A. Al(NO3)3, NaAlO2, AlCl3

B. Al(NO3)3, Al(OH)3, AlCl3

C. AlCl3, Al2(SO4)3, NaAlO2

D. AlCl3, NaAlO2, Al2(SO4)3

Đáp án A

Al → X (Al(NO3)3) → Al2O3 → Y(NaAlO2) → Z(AlCl3) → Al(OH)3

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

2Al(NO3)3 → Al2O3 + 6NO2 + 3/2O2

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

NaAlO2 + 4HCl → NaCl + AlCl3 + 2H2O

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

Câu 6. Nhỏ từ bỏ từ cho đến dư dung dịch KOH vào hỗn hợp AlCl3 hiện nay tượng xẩy ra là

A. Có kết tủa keo dán trắng, sau đó kết tủa tan.

B. Chỉ có kết tủa keo trắng.

C. Có kết tủa keo trắng và khí cất cánh lên.

D. Không có kết tủa, có khí bay lên.

Đáp án A

Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch KOH vào dung dịch AlCl3, ban đầu có kết tủa keo dán giấy trắng xuất hiện.

3KOH + AlCl3 → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl

Sau đó kết tủa keo dán giấy trắng tan trong NaOH dư tạo dung dịch trong veo (vì Al(OH)3 bao gồm tính lưỡng tính tan được trong dung dịch axit dư, cùng kiêm dư)

KOH + Al(OH)3 → KAlO2 + 2H2O

Câu 7. Cặp hóa học nào sau đây hoàn toàn có thể tồn trên được trong cùng một dung dịch

A. AlCl3 cùng Na2CO3

B. KNO3 và NaOH

C. AgNO3 với KCl

D. BaCl2 với H2SO4

Đáp án B

A. Al2(SO4)3 + 3Na2CO3 → Al2(CO3)3 + 3Na2SO4

C. KCl + AgNO3 → AgCl + KNO3

D. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl

Câu 9. Cho 300 ml hỗn hợp NaOH 2M vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,4M, lắc đều cho đến khi làm phản ứng xong ta chiếm được kết tủa Z. Tính khối lượng kết tủa thu được.

B. 3,12 gam.

C. 6,24 gam.

D. 2,34 gam.

Đáp án B

Ta tất cả theo đầu bài

nNaOH = 0,15.2 = 0,6 mol;

nAl2(SO4)3 = 0,1.0,4 = 0,08 mol.

Phương trình hóa học:

6NaOH + Al2(SO4)3 → 3Na2SO4 + 2Al(OH)3 ↓

Theo đề bài xích 0,6 0,08

Phản ứng: 0,48 ← 0,08 → 0,16 mol

Sau bội nghịch ứng: 0,12 0,16 mol

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

0,12 → 0,12 mol

⟹ n↓= 0,16 – 0,12 = 0,04 mol

⟹ m↓ = 0,04.78 = 3,12 gam.

Câu 10. Cho 1 lít dung dịch NaOH tác dụng với 600 ml hỗn hợp Al2(SO4)3 0,2M thu được 3,12 gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn.Nồng độ mol/lít của dung dịch NaOH.

A. 0,12M

B. 0,12M hoặc 0,92M

C. 0,92M

D. 0,15M hoặc 0,92M

Đáp án B

Theo bài bác ra, ta có: nAl2(SO4)3 = 0,6.0,2 = 0,12 (mol) ⇒ nAl3+ = 2.0,12 = 0,24 (mol).

Cũng theo bài xích ra, nAl(OH)3 = 3,12 /78 = 0,04 (mol).

Ta thấy n↓ Al3+ và bài xích không yêu ước tính lượng NaOH là min tuyệt max nên tất cả 2 trường đúng theo xảy ra:

TH1: Chỉ sinh sản kết tủa với Al3+ còn dư, khi đó chỉ xẩy ra phản ứng chế tạo ra kết tủa.

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

0,12 0,04

=> = n/V= 0,12/1 = 0,12M.

TH2: Kết tủa hình thành và bị tổng hợp một phần.

n↓còn lại = 4nAl3+ – nOH– → nOH- = 4nAl3+ – n↓ = 4.0,24 – 0,04 = 0,92 mol.

=> = n/V= 0,92/1 = 0,92 M.

Câu 11. Trong các cặp hóa học sau đây, cặp hóa học nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. AlCl3 cùng K2CO3

B. HNO3 và KHCO3

C. KAlO2 cùng NaOH

D. NaCl và AgNO3

Câu 12. Dùng hóa chất nào sau đây để rõ ràng Zn(NO3)2 với Al(NO3)3 ?

A. Hỗn hợp NaOH

B. Hỗn hợp Ba(OH)2

C. Dung dịch NH3

D. Hỗn hợp Ca(OH)2

Câu 13. Cho 1 gam sắt kẽm kim loại R vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,25M cho đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp không chứa ion Ag+ và có khối lượng giảm so với cân nặng của hỗn hợp AgNO3 lúc đầu là 4,4 gam. Sắt kẽm kim loại R là?

A. Cu.

B. Ca.

C. Zn.

D. Fe.

Đáp án D

*Trường đúng theo 1: R (hóa trị n) làm phản ứng trực tiếp với AgNO3

Phương trình phản ứng:

R + nAgNO3→ R(NO3)n + nAg

0,05/n → 0,05 → 0,05 mol

mdd giảm= mAg– mR pứ= 0,05.108 – 0,05R/n= 4,4

→ R/n= trăng tròn → Loại

*Trường hợp 2: R là Ca

Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2

0,025 → 0,025 → 0,025 mol

Ca(OH)2 + 2AgNO3→ Ca(NO3)2+ 2AgOH ↓

0,025 → 0,05 → 0,05

2AgOH → Ag2O + H2O

0,05 → 0,025 mol

ndd sút = mAg2O + mH2 – mCa = 0,025.232 + 0,025.2 – 1= 4,85 gam: Loại

*Vậy R là Fe.

2.nFe AgNO3 fe → fe tan hết, Ag+ chuyển hết thành Ag

mdd giảm= mAg– mFe = 0,05.108 – 1= 4,4 gam

Câu 14. Nhúng một đinh sắt vào 200ml dung dịch CuSO4 1M. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra, sấy thô và đem cân thì thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,4g. Coi như thể tích dung dịch chũm đổi không đáng kể. Vậy nồng độ của CuSO4 còn lại sau phản ứng là:

A. 0,75M

B. 0,5M

C. 0,65M

D. 0,8M

Đáp án A

Số mol CuSO4 ban đầu là 0,2 mol

Gọi x là số mol fe phản ứng:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

x → x → x

56x (g) 64x (g)

Khối lượng định sắt tăng lên là: 64x – 56x = 8x

Ta có: 8x = 0,4 → x = 0,05 mol

Số mol CuSO4 dư = 0,2 – 0,05 = 0,15 mol

CMCuSO4= 0,15/0,2 = 0,75M

…………………………………

Mời những bạn đọc thêm một số phương trình bội nghịch ứng liên quan

THPT Sóc Trăng sẽ gửi tới bạn Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O được thpt Sóc Trăng biên soạn. Nội dung tài liệu tất cả 3 phần, phần đầu giúp các bạn hoàn thành phương trình hóa học sẽ cho, các mục sau là ngã trợ, không ngừng mở rộng cho phần cân bằng phản ứng hóa học.

Xem thêm: Bài 1 Trang 87 Sách Bài Tập Sinh 11: Nêu Ưu Điểm Và Hạn Chế Của Sinh Sản Vô Tính

Các bạn cũng có thể các em cùng tìm hiểu thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài xích tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài xích tập đồ gia dụng Lí 12 ,….