Fractions

½a half/ə ‘hɑ:f/
¼a quarter/ə ‘kwɔːtə/
¾three quarters/θriː ‘kwɔːtəz/
a third/ə ‘θɜ:d/
two thirds/tu: ‘θɜ:dz/
a fifth/ə ‘fɪfθ/
two fifths/tu: ‘fɪfθs/
three fifths/θriː ‘fɪfθs/
four fifths/fɔː ‘fɪfθs/
a sixth/ə ‘sɪksθ/
five sixths/faɪv ‘sɪksθs/
an eighth/ən ‘eɪtθ/
three eighths/θriː ‘eɪtθs/
five eighths/faɪv ‘eɪtθs/
seven eighths/sevən ‘eɪtθs/

Decimal Fractions

0.1nought point one/nɔ:t pɔɪnt wʌn/
0.01nought point oh one/nɔ:t pɔɪnt əʊ wʌn/
0.0001nought point oh oh oh one/ten pɔɪnt əʊ əʊ əʊ wʌn/
1.1one point one/wʌn pɔɪnt wʌn/
1.2one point two/wʌn pɔɪnt tu:/
1.23one point two three/wʌn pɔɪnt tu: θri:/
1.0123one point oh one two three/wʌn pɔɪnt əʊ wʌn tu: θri:/
10.01ten point oh one/ten pɔɪnt əʊ wʌn/
21.57twenty-one point five seven/’twentɪ wʌn pɔɪnt faɪv ‘sevən/
2.6666666666….two point six recurring/tu: pɔɪnt sɪks rɪ’kɜ:rɪŋ/
2.612361236123…two point six one two three recurring/tu: pɔɪnt sɪks wʌn tu: θri: rɪ’kɜ:rɪŋ/
2.5 milliontwo point five million/tu: pɔɪnt faɪv ‘mɪljən/

SI Units: Prefixes

PrefixSymbol10nLong/Short Scale
yotta (gr. Okto – eight)Y1024Quadrillion/Septillion
zetta (lat. Septem – seven)Z1021Trilliard/Sextillion
eksa (gr. Ex – six)E1018Trillion/Quintillion
peta (gr. Penta – five)P1015Billiard/Quadrillion
tera (gr. Teras – monster)T1012Billion/Trillion
giga (gr. Gigas – giant)G109Milliard/Billion
mega (gr. Megas – great)M106Million/Million
kilo (gr. Khilioi – thousand)k10³Thousand/Thousand
hecto (gr. Hekaton – hundred)h10²Hundred/Hundred
deca (gr. Deka – ten)da101Ten/Ten
100One/One
decy (lat. Decimus – tenth)d10-1Tenth/Tenth
centy (lac. Centum – hundredth)c10-2Hundredth/Hundredth
milli (lac. Mille – thousand)m10-3Thousandth/Thousandth
mikro (gr. Mikros – small)µ10-6Millionth/Millionth
nano (gr. Nanos – dwarf)n10-9Milliardth/Billionth
pico (it. Piccolo – small)p10-12Billionth/Trillionth
femto (den. Femten – fifteen)f10-15Billiardth/Quadrillionth
atto (den. Atten – eighteen)a10-18Trillionth/Quintillionth
zepto (lat.


Bạn đang xem: Cách đọc số mũ trong tiếng anh


Xem thêm: Những Bài Học Cuộc Sống - 9 Bài Học Đáng Để Suy Ngẫm Về Cuộc Sống

Septem – seven)
z10-21Trilliardth/Sextillionth
yokto (gr. Okto – eight)y10-24Quadrillionth/Septillionth

Cardinal Numbers

1one/wʌn/
2two/tu:/
3three/θri:/
4four/fɔː/
5five/faɪv/
6six/sɪks/
7seven/’sevən/
8eight/eɪt/
9nine/naɪn/
10ten/ten/
11eleven/ɪ’levən/
12twelve/twelv/
13thirteen/θɜ:’ti:n/
14fourteen/fɔː’ti:n/
15fifteen/fɪf’ti:n/
16sixteen/sɪkst’i:n/
17seventeen/seven’ti:n/
18eighteen/eɪ’ti:n/
19nineteen/naɪn’ti:n/
20twenty/’twentɪ/
21twenty-one/twentɪ’wʌn/
22twenty-two/twentɪ’tu:/
23twenty-three/twentɪ’θri:/
24twenty-four/twentɪ’fɔː/
25twenty-five/twentɪ’faɪv/
26twenty-six/twentɪ’sɪks/
27twenty-seven/twentɪ’sevən/
28twenty-eight/twentɪ’eɪt/
29twenty-nine/twentɪ’naɪn/
30thirty/’θɜ:tɪ/
40forty/’fɔːtɪ/
50fifty/’fɪftɪ/
60sixty/’sɪkstɪ/
70seventy/’sevəntɪ/
80eighty/’eɪtɪ/
90ninety/’naɪntɪ/
100a hundred; one hundred/ə ‘hʌndrəd/ /wʌn ‘hʌndrəd/
101a hundred and one/ə ‘hʌndrəd ən wʌn/
102a hundred and two/ə ‘hʌndrəd ən tu:/
110a hundred and ten/ə ‘hʌndrəd ən ten/
120a hundred & twenty/ə ‘hʌndrəd ən ‘twentɪ/
200two hundred/tu: ‘hʌndrəd/
300three hundred/θri: ‘hʌndrəd/
400four hundred/fɔː ‘hʌndrəd/
500five hundred/faɪv ‘hʌndrəd/
600six hundred/sɪks ‘hʌndrəd/
700seven hundred/’sevən ‘hʌndrəd/
800eight hundred/eɪt ‘hʌndrəd/
900nine hundred/naɪn ‘hʌndrəd/
1 000a thousand, one thousand/ə θ’ɑʊzənd/ /wʌn ‘θɑʊzənd/
1 001a thousand và one/ə ‘θɑʊzənd ən wʌn/
1 010a thousand và ten/ə ‘θɑʊzənd ən ten/
1 020a thousand và twenty/ə ‘θɑʊzənd ən ‘twentɪ/
1 100one thousand, one hunded/wʌn ‘θɑʊzənd wʌn ‘hʌndrəd/
1 101one thousand, one hundred và one/wʌn ‘θɑʊzənd wʌn ‘hʌndrəd ən wʌn/
1 110one thousand, one hundred and ten/wʌn ‘θɑʊzənd wʌn ‘hʌndrəd ən ten/
9 999nine thousand, nine hundred and ninety-nine/naɪn ‘θɑʊzənd naɪn ‘hʌndrəd ən ‘naɪntɪ ‘naɪn/
10 000ten thousand/ten ‘θɑʊzənd/
15 356fifteen thousand, three hundred and fifty six/’fɪfti:n ‘θɑʊzənd θri: ‘hʌndrəd ən ‘fɪftɪ sɪks/
100 000a hundred thousand/ə ‘hʌndrəd ‘θɑʊzənd/
1 000 000a million/ə ‘mɪljən/
100 000 000a hundred million/ə ‘hʌndrəd ‘mɪljən/
1 000 000 000a billion/ə ‘bɪljən/
100 000 000 000a hundred billion/ə ‘hʌndrəd ‘bɪljən/
1 000 000 000 000a trillion/ə ‘trɪljən/
1 000 000 000 000 000a quadrillion/ə kwɒdrɪljən/
1 000 000 000 000 000 000a quintillian/ə kwɪn’tɪljən/
1 000 000 000 000 000 000 000a sextillion/ə seks’tɪljən/
1 000 000 000 000 000 000 000 000a septillion/ə sep’tɪljən/
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000an ocillion/ən ɒkt’tɪljən/
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000a nonillion/ə nɒn’ɪljən/
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000a decillion/ə de’sɪljən/

Ordinal Numbers

1stfirst/fɜ:st/
2ndsecond/’sekənd/
3rdthird/θɜ:d/
4thfourth/fɔ:θ/
5thfifth/fɪfθ/
6thsixth/sɪksθ/
7thseventh/’sevənθ/
8theighth/eɪtθ/
9thninth/naɪnθ/
10thtenth/tenθ/
11theleventh/ɪ’levənθ/
12thtwelfth/’twelfθ/
13ththirteenth/θɜ:’ti:nθ/
14thfourtheenth/fɔː’ti:nθ/
15thfidteenth/fɪf’ti:nθ/
16thsixteenth/sɪks’ti:nθ/
17thseventeenth/seven’ti:nθ/
18theighteenth/eɪ’ti:nθ/
19thnineteenth/naɪn’ti:nθ/
20thtwentieth/’twentɪəθ/
21sttwenty-first/twentɪ’fɜ:st/
22ndtwenty-second/twentɪ’sekənd/
23rdtwenty-third/twentɪ’θɜ:d/
24thtwenty-fourth/twentɪ’fɔ:θ/
25thtwenty-fifth/twentɪ’fɪfθ/
26thtwenty-sixth/twentɪ’sɪksθ/
27thtwenty-seventh/twentɪ’sevənθ/
28thtwenty-eighth/twentɪ’eɪtθ/
29thtwenty-ninth/twentɪ’naɪnθ/
30ththirtieth/’θɜːtɪəθ/
31stthirty-first/θɜːtɪ’fɜ:st/
40thfortieth/’fɔ:tɪəθ/
50thfiftieth/’fɪftɪəθ/
100thhundredth/’hʌndrədθ/
1 000ththousandth/’θɑʊzəndθ/
1 000 000thmiilionth/’mɪljənθ/

View original