Phương pháp nguyên hàm từng phần được biết đến là một trong những phương pháp để giải những bài toán nguyên hàm nâng cao. Đây cũng là một phương thức khá phức hợp nên trong quy trình áp dụng, các em rất dễ dàng nhầm lẫn. Trong bài viết này, Team x-lair.com Education để giúp các em hiểu chính xác về phương pháp này cũng như các dạng nguyên hàm thường chạm mặt và cách thức giải hiệu quả.

Bạn đang xem: Các phương pháp giải nguyên hàm


học livestream trực con đường Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh - Sinh bứt phá điểm số 2022 – 2023 tại x-lair.com Education
*

Nguyên hàm từng phần là cách thức phổ phát triển thành để tìm kiếm tích phân cô động của một hàm số phức tạp. Hàm số này hay sẽ cất đồng thời hai trong các 4 hàm số sau: hàm số lượng giác, hàm số logarit, hàm số đa thức tuyệt hàm số mũ.

Công thức tính nguyên hàm từng phần

Với hàm số u = u(x) với v = v(x) có đạo hàm và liên tiếp trên tập K thì ta tất cả công thức tổng quát như sau:


Khi sử dụng cách thức này những em buộc phải lưu ý:

Thứ từ ưu tiên để u là “nhất log, nhì đa, tam lượng, tứ mũ”. Phần còn sót lại đặt là dv.Với phần lớn nguyên hàm có chứa lượng giác với mũ thì các em có thể đặt u và dv dựa theo thứ tự lượng giác cùng mũ hoặc ngược lại. Mặc dù nhiên, những em buộc phải sử dụng 2 lần tích phân từng phần và thống nhất theo như đúng thứ tự.Số lần thực hiện tích phân từng phần sẽ nhờ vào vào bậc của hàm logarit với đa thức. Nỗ lực thể:

eginaligned&footnotesizecirc extBiểu thức nguyên hàm log_a^nf(x), ln^nf(x) extthì đề xuất tính n lần tích phân\&footnotesize exttừng phần.\&footnotesizecirc extNếu biểu thức tất cả chứa nhiều thức bậc n nhưng mà không chứa hàm logarit thì\&footnotesize ext các em cũng yêu cầu tính tích phân từng phần n lần.endaligned

Các dạng nguyên hàm từng phần thường xuyên gặp

Dạng 1: kiếm tìm nguyên hàm của hàm số logarit

Tính nguyên hàm của hàm số logarit:


egincasesu=ln(ax+b)\dv=f(x)dxendcasesimplies egincasesdu=fracaax+bdx\v=int f(x)dxendcases

egincasesu=lnx\dv=xdxendcasesimplies egincasesdu=fracdxx\v=fracx^22endcases

egincasesu=f(x)\dv=e^ax+bdxendcasesimplies egincasesdu=f"(x)dx\v=frac1ae^ax+bdxendcases

Dạng 3: tìm kiếm nguyên hàm của của hàm số lượng giác và hàm nhiều thức

Tính nguyên hàm của hàm con số giác:


eginaligned&egincasesu=f(x)\dv=sin(ax+b)dxendcasesimplies egincasesdu=f"(x)dx\v=-frac1acos(ax+b)endcases\& extHoặc\&egincasesu=f(x)\dv=cos(ax+b)dxendcasesimplies egincasesdu=f"(x)dx\v=frac1asin(ax+b)endcases\endaligned

eginaligned&int f(x)sin(ax+b)dx=uv-int vdu\& extHoặc\&int f(x)cos(ax+b)dx=uv-int vdu\endaligned

Dạng 4: tìm nguyên hàm của hàm con số giác cùng hàm số mũ

Tính nguyên hàm của hàm con số giác và hàm số mũ:


egincasesu=sin(cx+d)\dv=e^ax+bdxendcases extHoặc egincasesu=cos(cx+d)\dv=e^ax+bdxendcases
Bước 2: phụ thuộc vào công thức tổng thể uv – ∫vdu nhằm tính nguyên hàm.Các em cũng cần được lưu ý, làm việc dạng tính nguyên hàm của hàm số lượng giác và hàm số mũ này thì những em phải lấy nguyên hàm từng phần 2 lần. Ngoài ra, ở cách 1, những em cũng hoàn toàn có thể đặt theo cách sau:


egincasesu=e^ax+b\dv=sin(cx+d)dxendcases extHoặc egincasesu=e^ax+b\dv=cos(cx+d)dxendcases

eginalignat*2&J=e^xcosx+int sinx.e^xdx\&=e^xcosx+I\&small extLúc này biểu thức nguyên hàm đã trở thành:\&=e^xsinx-J\&=e^xsinx-(e^xcosx+I)\&Leftrightarrow 2I=e^xsinx-e^xcosx\& extVậy I=frac12(e^xsinx-e^xcosx)+Cendalignat*

Bài tập nguyên hàm từng phần có đáp án

Dưới đó là một số bài tập nguyên hàm từng phần tất cả lời giải cho những em học viên tham khảo:


eginaligned& small ext1)Tìm nguyên hàm của những hàm số sau: \& small exta. f(x) = int xsinxdx\& small extb. f(x) = int xe^3xdx\& small extc. f(x) = int x^2cosxdx\& small extLời giải: \& small exta. \& small extĐặt egincasesu = x\sinxdx = dvendcasesiffegincasesdu = dx\v = -cosxendcases\& small implies f(x) = int xsinxdx = -xcosx + int cosxdx = -xcosx + sinx + C\& small extb. \& small extĐặt egincasesu = x\e^3xdx = dvendcasesiffegincasesdu = dx\v = frac13e^3xendcases\& small implies f(x) = int xe^3xdx = frac13xe^3x - frac13 int e^3xdx = frac13xe^3x - frac19 int e^3xd(3x)\& small = frac13xe^3x - frac19e^3x + C\& small extc. \& small extĐặt egincasesu = x^2\coxdx = dvendcasesiffegincasesdu = 2xdx\v = sinxendcases\& small implies f(x) = int x^2cosxdx = x^2sinx - int 2xsinxdx = x^2sinx - 2int xsinxdx\& small extĐặt egincasesu = x\sinxdx = dvendcasesiffegincasesdu = dx\v = -cosxendcases\& small implies f(x) = x^2sinx + 2xcosx - 2int cosxdx = x^2sinx + 2xcosx - 2sinx + Cendaligned
eginaligned&2) extTìm nguyên hàm của hàm số I=sinx.e^xdx\&Đặtspace egincases &u=sinx\&dv=e^xdx endcases\ &Rightarrow egincases &du=cosxdx\&v=e^x endcases\& extKhi kia nguyên hàm I trở thành\&I=e^x.sinx-int cosxe^xdx\&=e^xsinx-J\&J=int cosxe^xdx\&=e^xsinx-J\&Đặtspace egincases &u=cosx\ &dv=e^xdx endcases\ &Rightarrow egincases&du=-sinxdx\&v=e^x endcases\&J=e^xcosx+int sinxe^xdx\&=e^xcosx+I\&I=e^xsinx-J\&=e^xsinx-e^xcosx\&Vậyspace I=frac12(e^xsinx-e^xcosx)+Cendaligned
eginaligned3) extTìm nguyên hàm &D=int x^2lnxdx\&Đặt:\&egincases u=lnx\x^2dx=dv endcases leftrightarrow egincases du=fracdxx\v=fracx^33 endcases\& ightarrow I= int x^2lnxdx=fracx^33ln-int fracx^33.fracdxx= fracx^33-fracx9+C endaligned
eginaligned&4)int(2-x).sinxdx\&Đặt egincasesu=2-x\dv=sinxdx endcases&Rightarrow &egincases &du=-dx\&v=-cosx endcases\& extTheo cách làm tích phân từng phần\& int(2-x).sinxdx\&=(2-x).(-cosx)-int cosxdx\&=(x-2).cosx-sinx+Cendaligned
eginaligned&5) intfrac1(sinx+cosx)^2dx\&=int frac1^2dx\&= int frac12cos^2(x-fracpi4)dx\&=frac12tan(x-fracpi4)+Cendaligned
eginaligned&6) extTìm nguyên hàm của hàm số sau: int frac1(1+x)(2-x)dx\&=intfrac1+x+2-x3(1+x)(2-x)dx\&=int frac1+x3(1+x)(2-x)dx+intfrac2-x3(1+x)(2-x)dx\&=frac13int frac12-xdx+frac13intfrac11+xdx\&=frac-13.ln|2-x|+frac13ln|1+x|+C\&=frac13ln|frac1+x2-x|+Cendaligned
eginaligned& 7) extTìm nguyên hàm int frac1sqrt1+x+sqrtxdx\&=int frac(x+1)-xsqrtx+1sqrtxdx\&=int frac(sqrtx+1-sqrtx)(sqrtx+1+sqrtx)sqrtx+1+sqrtxdx\&=int(sqrtx+1-sqrtx)dx\&=frac23(x+1)^frac32-frac23.x^frac32+C\&=frac23(x+1)sqrtx+1-frac23xsqrtx+Cendaligned
eginaligned&8) extTìm nguyên hàm của int frace^3x+1e^x+1dx\&=int frac(e^x+1)(e^2x-e^x+1)e^x+1dx\&=int(e^2x-e^x+1)dx\&=int(e^2x-e^x+1)dx\&=frac12e^2x-e^x+x+Cendaligned
eginaligned& 9) extCho nguyên hàm int xcos^2xdx=mx^2+xsin2x+pcos2x+Cspace exttrong kia m,n,p in R.space \& extTính quý giá của P=m+n+p\& extTa gồm : I=int xfrac1+cos2x2dx=frac12int xdx+frac12int xcos2xdx\&Đặt\&egincasesu=x\dv=cos2xdx endcases Rightarrow egincases du=dx\v=fracsin2x2 endcases\&xcos2xdx=fracxsin2x2-int fracsin2xdx2=fracxsin2x2+fraccos2x4+C\&Rightarrow I=frac14x^2+frac14xsin2x+frac18cos2x+CRightarrow m+n+p=frac58endaligned
eginaligned&10)space Chospace F(x)=x^2+1 extlà một nguyên hàm của hàm số fracf(x)x. extTìm nguyên hàm của f"(x)lnx\&Đặt egincases u=lnx\dv=f"(x)dx endcases Leftrightarrow egincases du=fracdxx\v=f(x) endcases\&Suy space ra int f"(x).lnxdx=lnx.f(x)-intfracf(x)xdx\&Taspace cóspace F"(x)=fracf(x)x Leftrightarrow2x=fracf(x)xLeftrightarrow f(x)=2x^2\&Dospace đóint f"(x).lnxdx=2x^2.lnx-x^2-1+C=x^2(2lnx-10)+Cendaligned

Học livestream trực tuyến đường Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh - Sinh đột phá điểm số 2022 – 2023 tại x-lair.com Education

x-lair.com Education là nền tảng học livestream trực tuyến đường Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh - Sinh uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam dành cho học sinh trường đoản cú lớp 8 đi học 12. Với câu chữ chương trình đào tạo bám giáp chương trình của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, x-lair.com Education để giúp đỡ các em mang lại căn bản, đột phá điểm số và cải thiện thành tích học tập.


top 11 trang web Học Toán Trực Tuyến

Tại x-lair.com, các em đã được huấn luyện bởi những thầy cô thuộc đứng top 1% thầy giáo dạy giỏi toàn quốc. Các thầy cô đều có học vị từ bỏ Thạc Sĩ trở lên với trên 10 năm khiếp nghiệm giảng dạy và có nhiều thành tích xuất dung nhan trong giáo dục. Bằng phương pháp dạy sáng sủa tạo, ngay sát gũi, các thầy cô để giúp các em tiếp thu kiến thức và kỹ năng một cách nhanh lẹ và dễ dàng dàng.

x-lair.com Education còn có đội ngũ ráng vấn học tập tập siêng môn luôn theo sát quy trình học tập của những em, cung ứng các em câu trả lời mọi vướng mắc trong quy trình học tập và cá nhân hóa lộ trình học hành của mình.

Với vận dụng tích hợp thông tin dữ liệu cùng căn cơ công nghệ, từng lớp học của x-lair.com Education luôn bảo đảm đường truyền bình ổn chống giật/lag về tối đa với unique hình hình ảnh và âm thanh giỏi nhất.

Nhờ căn cơ học livestream trực tuyến mô phỏng lớp học offline, những em hoàn toàn có thể tương tác trực tiếp với giáo viên dễ ợt như lúc học tại trường.

Khi biến đổi học viên trên x-lair.com Education, những em còn cảm nhận các sổ tay Toán – Lý – Hóa “siêu xịn” tổng hợp cục bộ công thức và ngôn từ môn học tập được biên soạn chi tiết, chi tiết và chỉn chu giúp những em học tập với ghi nhớ con kiến thức tiện lợi hơn.

Xem thêm: Giải Toán Hình Tròn Đường Tròn, Đường Tròn, Toán Lớp 5 Trang 96, 97 Hình Tròn, Đường Tròn

x-lair.com Education cam kết đầu ra 8+ hoặc ít nhất tăng 3 điểm mang đến học viên. Còn nếu không đạt điểm số như cam kết, x-lair.com vẫn hoàn trả những em 100% học tập phí. Các em đừng chậm tay đăng cam kết học livestream trực con đường Toán – Lý – Hóa – Văn lớp 8 – lớp 12 năm học 2022 – 2023 tại x-lair.com Education ngay từ bây giờ để thừa kế mức tiền học phí siêu ưu đãi lên tới mức 39% bớt từ 699K chỉ từ 399K.