Bài viết này tổng hợp lại những kí hiệu toán học được sử dụng trong blog. Về cơ bản, tôi sẽ nỗ lực đồng bộ hết sức rất có thể các kí hiệu này với các kí hiệu thường xuyên được các nhà học máy với toán học sử dụng. Ở phía trên tôi không nói tới cách tính từng phép toán rõ ràng vì tôi đã trình bày trong các chuỗi bài xích về Toán và xác suất rồi.

Mục lụcTập hợpKí hiệuÝ nghĩa
$mathbbA$Tập $mathbbA$ bất kì
$mathbbN$Tập số trường đoản cú nhiên
$mathbbZ$Tập số nguyên
$mathbbQ$Tập số hữu tỉ
$mathbbI$Tập số vô tỉ
$mathbbR$Tập số thực
$x,y,z$Tập cất các bộ phận $x,y,z$
$a_1,a_2,…,a_n$Tập chứa các số nguyên từ $a_1$ tới $a_n$
$$Tập chứa những số thực trong khoảng $a
Số với ma trậnKí hiệuÝ nghĩa
$a$Số thực $a$
$mathbfa$Véc-to cột $mathbfa$
$mathbfA$Ma trận $mathbfA$
$_n$ hoặc $(a_1,….,a_m)$Véc-to sản phẩm $mathbfa$ cấp cho $n$
$_n^intercal$ hoặc $(a_1,….,a_m)^intercal$Véc-to cột $mathbfa$ cung cấp $n$
$mathbfainmathbbR^n$Véc-to cột số thực $mathbfa$ cấp cho $n$
$_mn$Ma trận $mathbfA$ cấp cho $m imes n$
$mathbfAinmathbbR^m imes n$Ma trận số thực $mathbfA$ cấp cho $m imes n$
$mathbfI_n$Ma trận đơn vị cấp $n$
$mathbfA^dagger$Giả nghịch đảo của ma trận $A$ (Moore-Penrose pseudoinverse)
$mathbfAodotmathbfB$Phép nhân phần tử Hadamard của ma trận $mathbfA$ với ma trận $mathbfB$ (element-wise (Hadamard))
$mathbfaotimesmathbfb$Phép nhân kế bên của véc-to $mathbfa$ cùng với véc-to $mathbfb$ (outer product): $mathbfamathbfb^intercal$
$VertmathbfaVert_p$Norm cấp $p$ của véc-to $mathbfa$: $VertmathbfaVert=igg(sum_ivert x_ivert^pigg)^frac1p$
$VertmathbfaVert$Norm cấp 2 của véc-to $mathbfa$ (độ nhiều năm véc-to)
$a_i$Phần tử thứ $i$ của véc-to $mathbfa$
$A_i,j$Phần tử sản phẩm $i$, cột $j$ của ma trận $mathbfA$
$A_i_1:i_2,j_1:j_2$Ma trận con từ hàng $i_1$ tới $i_2$ cùng cột $j_1$ tới $j_2$ của ma trận $mathbfA$
$A_i,:$ hoặc $mathbfA^(i)$Hàng $i$ của ma trận $mathbfA$
$A_:,j$Cột $j$ của ma trận $mathbfA$
Giải tíchKí hiệuÝ nghĩa
$f:mathbbAmapstomathbbB$Hàm số $f$ với tập xác minh $A$ và tập quý hiếm $B$
$f(x)$Hàm tiên phong hàng đầu biến $f$ theo trở thành $x$
$f(x,y)$Hàm số 2 đổi thay $f$ theo biến $x$ và $y$
$f(mathbfx)$Hàm số $f$ theo véc-to $mathbfx$
$f(mathbfx; heta)$Hàm số $f$ theo véc-to $mathbfx$ gồm tham số véc-to $ heta$
$f(x)^prime$ hoặc $dfracdfdx$Đạo hàm của hàm $f$ theo $x$
$dfracpartialfpartialx$Đạo hàm riêng biệt của hàm $f$ theo $x$
$ abla_mathbfxf$Gradient của hàm $f$ theo véc-to $mathbfx$
$int_a^bf(x)dx$Tích phân tính theo $x$ trong khoảng $$
$int_mathbbAf(x)dx$Tích phân toàn miền $mathbbA$ của $x$
$int f(x)dx$Tích phân toàn miền giá trị của $x$
$logx$ hoặc $lnx$Logarit tự nhiên: $logx riangleqlnx riangleqlog_ex$
$sigma(x)$Hàm sigmoid (logistic sigmoid): $dfrac11+e^-x=dfrac12Bigg( anhigg(dfracx2igg)+1Bigg)$
Xác suất thống kêKí hiệuÝ nghĩa
$haty$Đầu ra dự đoán
$hatp$Xác suất dự đoán
$hat heta$Tham số ước lượng
$J( heta)$Hàm ngân sách (cost function) hay hàm lỗi (lost function) ứng với thông số $ heta$
I.I.DMẫu bỗng nhiên (Independent và Identical Distribution)
$LL( heta)$Log Likelihood của thông số $ heta$
MLEƯớc lượng đúng theo lý cực to (Maximum Likelihood Estimation)
MAPCực đại tỷ lệ hậu nghiệm (Maximum A Posteriori)