Các dạng bài xích tập phản ứng oxi hóa, khử chọn lọc có đáp án đưa ra tiết

Với những dạng bài xích tập bội phản ứng oxi hóa, khử tinh lọc có đáp án chi tiết Hoá học lớp 10 tổng hợp các dạng bài tập, trên 200 bài bác tập trắc nghiệm tất cả lời giải chi tiết với đầy đủ phương thức giải, lấy ví dụ như minh họa sẽ giúp đỡ học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài xích tập phản bội ứng oxi hóa, khử từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Hoá học tập lớp 10.

Bạn đang xem: Các dạng bài oxi hóa khử

*

Tổng hợp lý thuyết chương bội nghịch ứng oxi hóa, khử

Phương pháp giải những dạng bài bác tập chương phản nghịch ứng oxi hóa, khử

Bài tập trắc nghiệm

Phương pháp cân bằng phản ứng thoái hóa khử

A. Phương thức & Ví dụ

Lý thuyết và cách thức giải

Theo trình từ bỏ 3 cách với nguyên tắc:

Tổng electron nhường nhịn = tổng electron nhận

Bước 1. Khẳng định sự biến đổi số oxi hóa.

Bước 2. Lập thăng bởi electron.

Bước 3. Đặt các hệ số tìm được vào phản ứng và tính các hệ số còn lại.

Lưu ý:

- Ngoài cách thức thăng bằng electron, còn hoàn toàn có thể cân bằng phản ứng lão hóa – khử theo phương pháp tăng – sút số thoái hóa với nguyên tắc: tổng số thoái hóa tăng = tổng số oxi hóa giảm.

- làm phản ứng oxi hóa – khử còn hoàn toàn có thể được cân bằng theo phương thức thăng bằng ion – electron: cơ hội đó vẫn bảo đảm an toàn nguyên tắc thăng bằng electron nhưng các nguyên tố phải được viết sinh sống dạng ion đúng, như NO3-, SO42-, MnO4-, Cr2072-,...

- giả dụ trong phản ứng lão hóa – khử có tương đối nhiều nguyên tố có số oxi hóa thuộc tăng (hoặc thuộc giảm) mà:

+ chúng thuộc một hóa học thì phải bảo đảm tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố vào phân tử.

+ chúng thuộc các chất khác nhau thì phải bảo đảm an toàn tỉ lệ số mol của những chất đó theo đề cho.

* cùng với hợp hóa học hữu cơ:

- nếu như hợp hóa học hữu cơ trước và sau làm phản ứng có một đội nguyên tử đổi khác và một trong những nhóm không đổi thì nên xác minh số thoái hóa của C vào từng team rồi cân nặng bằng.

- giả dụ hợp hóa học hữu cơ chuyển đổi toàn phân tử, nên cân đối theo số oxi hóa trung bình của C.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. thăng bằng phản ứng:

FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2SO4 + H2O

Hướng dẫn:

Bước 1. Khẳng định sự biến đổi số oxi hóa:

Fe+2 → Fe+3

S-2 → S+6

N+5 → N+1

Bước 2. Lập thăng bởi electron:

Fe+2 → Fe+3 + 1e

S-2 → S+6 + 8e

FeS → Fe+3 + S+6 + 9e

2N+5 + 8e → 2N+1

→ bao gồm 8FeS và 9N2O.

Bước 3. Đặt các hệ số tìm được vào phản ứng cùng tính những hệ số còn lại:

8FeS + 42HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 9N2O + 8H2SO4 + 13H2O

Ví dụ 2. cân bằng phản ứng trong hỗn hợp bazơ:

NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr

Hướng dẫn:

CrO2- + 4OH- → CrO42- + 2H2O + 3e

Br2 + 2e → 2Br-

Phương trình ion:

2CrO2- + 8OH- + 3Br2 → 2CrO42- + 6Br- + 4H2O

Phương trình phản ứng phân tử:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Ví dụ 3. Cân bởi phản ứng trong dung dịch có H2O tham gia:

KMnO4 + K2SO3 + H2O → MnO2 + K2SO4

Hướng dẫn:

MnO4- + 3e + 2H2O → MnO2 + 4OH-

SO32- + H2O → SO42- + 2H+ + 2e

Phương trình ion:

2MnO4- + H2O + 3SO32- → 2MnO2 + 2OH- + 3SO42-

Phương trình phản ứng phân tử:

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O → 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH

Ví dụ 4. cân bằng phản ứng oxi hóa – khử sau:

C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O

Hướng dẫn:

*

5C6H12O6 + 24KMnO4 + 36H2SO4 → 12K2SO4 + 24MnSO4 + 30CO2 + 66H2O

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho bội nghịch ứng: Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH

Tỉ lệ thông số của chất khử và hóa học oxi hóa sau khoản thời gian cân bằng là:

A. 4:3 B. 3:2 C. 3:4 D. 2:3

Lời giải:

Đáp án: B

*

⇒ 3Na2SO3 + 2KMnO4 → 3Na2SO4 + 2MnO2

Kiểm tra hai vế: thêm 2KOH vào vế phải, thêm H2O vào vế trái.

⇒ 3Na2SO3 + 2KMnO4 + H2O → 3Na2SO4 + 2MnO2 + 2KOH

Câu 2. mang lại phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + H2O. Hệ số thăng bằng của FeSO4 với K2Cr2O7 lần lượt là:

A. 6 ; 2 B. 5; 2 C. 6; 1 D. 8; 3

Lời giải:

Đáp án:

*

Hay 6FeSO4 + K2Cr2O7 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3

Kiểm tra nhì vế: thêm K2SO4 vào về phải; thêm 7H2SO4 vào vế trái → thêm 7H2O vào vế phải.

⇒ 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + 7H2O

*

Hay Cu + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2

Kiểm tra nhị vế: thêm 2HNO3 vào vế trái thành 4HNO3, thêm 2H2O vào vế phải.

⇒ Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Câu 3. Cân bởi phản ứng sau: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Lời giải:

Đáp án:

*

Hay 3Fe3O4 + HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO

Kiểm tra hai vế: thêm 28 vào HNO3 làm việc vế trái, thêm 14H2O sinh hoạt vế phải.

⇒ 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

Câu 4. Cân bởi phản ứng: As2S3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + NO + H2SO4

Lời giải:

Đáp án:

*

Hay 3As2S3 + 28HNO3 + 4H2O → 6H3AsO4 + 28NO + 9H2SO4

Câu 5. Tính tổng hệ số cân bằng trong phản bội ứng sau:

*

A. 15 B. 14 C. 18 D. 21

Lời giải:

Đáp án: A

*

Phương trình: Cr2O3 + 3KNO3 + 4KOH → 2K2CrO4 +2H2O + 3KNO2

⇒ Tổng hệ số cân bằng là 15

Câu 6. Cân bởi phản ứng oxi hóa – khử sau:

CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COOH + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

Lời giải:

Đáp án:

*

3CH3CH2OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 →3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 11H2O

Câu 7. xác minh hệ số thăng bằng của KMnO4 trong làm phản ứng sau:

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + ...

A. 2 B. 5 C. 7 D. 10

Lời giải:

Đáp án: A

*

Câu 8. Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bởi e:

a) Fe2O3 + Al → Al2O3 + FenOm

b) FenOm + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Lời giải:

Đáp án:

*

Các dạng bài xích tập về oxi hóa - khử

Phương pháp:

* Định biện pháp bảo toàn electron

Trong phản bội ứng oxi hoá - khử, số mol electron mà hóa học khử cho thông qua số mol electron mà hóa học oxi hoá nhận. ∑ne cho = ∑ne nhận

Sử dụng đặc thù này để tùy chỉnh cấu hình các phương trình liên hệ, giải những bài toán theo phương thức bảo toàn electron.

* Nguyên tắc

Viết 2 sơ đồ: sơ đồ hóa học khử nhịn nhường e- với sơ đồ chất oxi hoá dấn e-.

* một vài chú ý

- nhà yếu vận dụng cho bài toán oxi hóa khử các chất vô cơ

- có thể áp dụng bảo toàn electron cho 1 phương trình, những phương trình hoặc toàn thể quá trình.

- Xác định chính xác chất nhường và nhận electron. Trường hợp xét cho một quá trình, chỉ cần xác định tâm trạng đầu với trạng thái cuối số thoái hóa của nguyên tố, hay không quan tâm đến trạng thái trung gian số thoái hóa của nguyên tố.

- Khi áp dụng PP bảo toàn electron thường thực hiện kèm các PP bảo toàn không giống (bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố).

- Khi mang lại KL chức năng với dung dịch HNO3 và dung dịch sau phản ứng không chứa muối amoni: nNO3- = tổng thể mol e nhường nhịn (hoặc nhận).

a/ việc kim loại tính năng với axit không có tính oxi hóa

-Công thức contact giữa số mol sắt kẽm kim loại và số mol khí H2

2. NH2 = n2 . NM1 + n2 .n-M2 +….. (với n1, n2 là số electron nhịn nhường của kim loại M1 và m2 ; nM1 , nM2 là số mol của sắt kẽm kim loại M1, M2).

- công thức tính khối lượng muối vào dung dịch:

Mmuối = mKL + mgốc ax (mSO42-, mX-…)

Trong đó, số mol gốc axit được cho vày công thức:

Ngốc ax = tổng e trao đổi/ điện tích cội axit.+ cùng với H2 SO4 : mMuối = mKL + 96.nH2

+ với HCl: mmuối =mKL + 71.nH2

+ cùng với HBr: mmuối =mKL + 160.nH2

Ví dụ 1: Hoà rã 7,8g tất cả hổn hợp bột Al với Mg trong hỗn hợp HCl dư. Sau làm phản ứng trọng lượng dung dịch axit tạo thêm 7,0g. Cân nặng nhôm và magie trong hỗn hợp đầu là:

A. 2,7g với 1,2g B. 5,4g và 2,4g C. 5,8g và 3,6g D. 1,2g và 2,4g

Hướng dẫn:

Áp dụng định nguyên tắc bảo toàn cân nặng ta bao gồm :mH2 = 7,8-7,0 =0,8 gam

Mặt khác theo phương pháp 1 cùng theo đề ta gồm hệ phương trình:

(Khi gia nhập phản ứng nhôm nhịn nhường 3 e, magie nhường 2 e và H2 tiếp thu 2 e)

3.nAl + 2.nMg =2.nH2=2.0.8/2 (1)

27.nAl +24.nMg =7,8 (2)

Giải phương trình (1), (2) ta bao gồm nAl =0.2 mol cùng nMg = 0.1 mol

Từ đó ta tính được mAl =27.0,2 =5,4 gam cùng mMg =24.0,1 =2,4 gam chọn đáp án B

Ví dụ 2: cho 15,8 gam KmnO4 chức năng với dung dịch HCl đậm đặc. Thể tích khí clo thu được ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh là:

A. 5,6 lít. B. 0,56 lít. C. 0,28 lít. D. 2,8 lít.

Hướng dẫn:

Ta có: Mn+7nhường 5 e (Mn+2),Cl-thu 2.e (Cl2)

Áp dụng định cơ chế bảo toàn e ta gồm :

5.nKmnO4 =2.nCl2

⇒ nCl2 = 5/2 nKmnO4 =0.25 mol rArr; VCl2 =0,25 . 22,4 =0,56 lít

Ví dụ 3. Hòa tan hoàn toàn 20g tất cả hổn hợp Mg với Fe vào dung dịch axit HCl dư thấy bao gồm 11,2 lít khí bay ra nghỉ ngơi đktc và dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X thì thu được từng nào gam muối khan?

A. 55,5g. B. 91,0g. C. 90,0g. D. 71,0g.

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức 2 ta có:

mmuối = m sắt kẽm kim loại + mion sản xuất muối

= đôi mươi + 71.0,5=55.5g

⇒ chọn A

b/ câu hỏi kim loại công dụng với các thành phần hỗn hợp axit có tính oxi hóa

Ví dụ 4. kết hợp 15 gam tất cả hổn hợp X tất cả hai sắt kẽm kim loại Mg với Al vào hỗn hợp Y bao gồm HNO3 và H2SO4 sệt thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, NO2, N2O. Phần trăm khối lượng của Al cùng Mg vào X theo thứ tự là:

A. 63% với 37%. B. 36% với 64%. C. Một nửa và 50%. D. 46% và 54%.

Hướng dẫn:

Ta có 24 nMg + 27 nAl =15 (1)

-Xét quá trình oxi hóa

Mg → Mg2++ 2e

Al → Al3++3e

⇒tổng số mol e nhịn nhường = 2nMg + 3 nAl

- Xét quá trình khử2N+5 +2.4e → 2 N+1

S+6 + 2e → S+4⇒tổng số mol e nhấn = 2.0,4 + 0,2 = 1,4 mol

Theo định hình thức bảo toàn e ta có:

2nMg + 3 nAl = 1,4 (2)

Giải hệ (1) và (2) ta được nMg = 0,4 mol, nAl =0,2 mol

⇒% Al = 27.0,2/15 = 36%

⇒%Mg = 64%

⇒ chọn B

Ví dụ 5: Một hỗn hợp X có trọng lượng 18,2g bao gồm 2 sắt kẽm kim loại A (hóa trị 2) với B (hóa trị 3). Tổ hợp X hoàn toàn trong dung dịch Y đựng H2SO4 với HNO3. Cho ra hỗn hợp khí Z gồm 2 khí SO2 cùng N2O. Xác minh 2 kim loại A, B (B chỉ teo thể là Al tuyệt Fe). Biết số mol của hai kim loại bằng nhau và số mol 2 khí SO2 với N2O lần lượt là 0,1 mol từng khí.

A. Cu, AlB. Cu, FeC. Zn, AlD. Zn, Fe

Hướng dẫn:

Quá trình khử nhì anion tạo ra khí là:

4H+ + SO42- + 2e → SO2 + 2H2O

0,2 0,1 mol

10H+ + 2NO3- + 8e → N2O + 5H2O

0,8 0,1 mol

Tổng e (nhận) = 0,2 + 0,8 = 1 mol

A → A2+ + 2e

a 2a

B → B3+ + 3e

b 3b

Tổng e (cho) = 2a + 3b = 1 (1)

Vì số mol của hai sắt kẽm kim loại bằng nhau nên: a= b (2)

Giải ( 1), (2 ) ta tất cả a = b = 0,2 mol

Vậy 0,2A + 0,2B = 18,2 ⇒ A + B = 91 ⇒ A là Cu và B là Al.

c/ bài toán kim loại công dụng với axit bao gồm tính lão hóa

Trong các phản ứng oxy hóa khử, sản phẩm tạo thành có chứa các muối nhưng ta thường chạm chán như muối bột sunfat SO42-(có điện tích là -2), muối hạt nitrat NO3-, ( tất cả điện tích là -1), muối halogen X-( bao gồm điện tích là -1), ... Yếu tắc của muối bao gồm caction sắt kẽm kim loại (hoặc cation NH4+),và anion nơi bắt đầu acid. ước ao tính cân nặng muối tạo thành thành trong hỗn hợp ta tính như sau:

mmuối = mkim một số loại + mgốc acid

Trong đó:mgốc acid = Mgốc acid .ne (nhận)/(số năng lượng điện tích gốc acid)

Ví dụ 6: mang lại 6,3 g tất cả hổn hợp Mg và Zn tác dụng hết với hỗn hợp HCl thấy thoát ra 3,36 lít H2 (đktc). Khối lượng muối tạo nên trong hỗn hợp là:

A. 15,69 gB. 16,95 gC. 19,65 gD. 19,56 g

Hướng dẫn:

Ta có:2H++ 2e → H2

0,3 0,15 mol/

Vậy trọng lượng muối trong dung dịch là:Mmuối = mkim nhiều loại + mgốc acid = 6,3+35,5.0,3/1=16,95 g.

⇒ lựa chọn B

Một số lưu giữ ý:

-Với kim loại có nhiều số oxy hóa khác biệt khi làm phản ứng với dung dịch axit HNO3 loãng, HNO3 đặc nóng vẫn đạt số lão hóa cao nhất.

-Hầu hết các kim một số loại phản ứng được với HNO3 đặc nóng (trừ Pt, Au) cùng HNO3 sệt nguội (trừ Pt, Au, Fe, Al, Cr….) khi dó N+5trong HNO3 bị khử về mức thoái hóa thấp hơn giữa những đơn chất khi tương ứng.

-Các kim loại tính năng với ion trong môi trường thiên nhiên axit H+coi như tác dụng với HNO3. Các kim các loại Zn, Al tính năng với ion trong môi trường kiềm OH-giải phóng NH3.

Ví dụ 7: phối hợp 15g tất cả hổn hợp X tất cả 2 kim loại Mg, Al vào dung dịch Y có HNO3 cùng H2SO4 đặc thu được 0,1 mol từng khí SO2, NO, NO2, N2O. Phần tram cân nặng của Al, Mg trong X lần lượt là:

Hướng dẫn:

Gọi Mg, Al trong hỗn hợp X theo lần lượt là x, y (mol).

*
*
*

Phương pháp bảo toàn electron

A. Phương thức & Ví dụ

Lý thuyết và cách thức giải

Trong làm phản ứng oxi hoá - khử, số mol electron mà chất khử cho bằng số mol electron mà chất oxi hoá nhận. ∑ne mang đến = ∑ne nhận

Sử dụng đặc thù này để cấu hình thiết lập các phương trình liên hệ, giải các bài toán theo phương pháp bảo toàn electron.

* Nguyên tắc

Viết 2 sơ đồ: sơ đồ hóa học khử nhường e- cùng sơ đồ hóa học oxi hoá nhận e-.

* một trong những chú ý

- công ty yếu áp dụng cho bài toán oxi hóa khử các chất vô cơ

- có thể áp dụng bảo toàn electron cho 1 phương trình, các phương trình hoặc toàn thể quá trình.

- Xác định đúng đắn chất nhường với nhận electron. Nếu xét cho một quá trình, chỉ việc xác định tâm lý đầu cùng trạng thái cuối số thoái hóa của nguyên tố, thường xuyên không quan tâm đến trạng thái trung gian số lão hóa của nguyên tố.

- Khi áp dụng PP bảo toàn electron thường áp dụng kèm những PP bảo toàn không giống (bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố).

- Khi cho KL tính năng với dung dịch HNO3 và dung dịch sau làm phản ứng không đựng muối amoni: nNO3- = tổng cộng mol e dường (hoặc nhận).

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Cho 15,8 gam KMnO4 công dụng với dung dịch HCl đậm đặc. Thể tích khí clo nhận được ở đk tiêu chuẩn là:

A. 5,6 lít. B. 0,56 lít. C. 0,28 lít. D. 2,8 lít.

Hướng dẫn:

Ta có: Mn+7 nhường nhịn 5 e (Mn+2),Cl- thu 2.e (Cl2)

Áp dụng định nguyên tắc bảo toàn e ta tất cả :

5.nKMnO4 = 2.nCl2

⇒ nCl2 = 5/2 nKMnO4 =0.25 mol⇒ VCl2 = 0,25 . 22,4 = 0,56 lít

Ví dụ 2. Cho các thành phần hỗn hợp chứa 0,05 mol Fe với 0,03 mol Al tính năng với 100ml dd Y có AgNO3 với Cu(NO3)2 cùng nồng độ mol. Sau bội nghịch ứng được chất rắn Z bao gồm 3 kim loại. Mang lại Z công dụng với dd HCl dư thu được 0,35mol khí.Nồng độ mol mỗi muối trong Y là?

Hướng dẫn:

3 kim loại trong chất rắn Z là Ag, Cu cùng Fe dư ⇒ Al với 2 muối bột trong Y hết

Z + HCl:

*

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. mang đến m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng thu được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn và Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Giá trị của m là?

Lời giải:

Đáp án:

Ta có: nAgNO3 = 0,08 mol; nZn = 0,09 mol

*

Dựa vào sơ trang bị (quan trọng điểm đến tâm trạng đầu cùng trạng thái cuối)

⇒ Ag+ là chất nhận e với Zn là hóa học nhường e

Ag+ + 1e → Ag

0,08 0,08 0,08

Zn – 2e → Zn2+

x 2x

Bảo toàn e ⇒ 2x = 0,08 ⇒ x = 0,04

nZn dư = 0,09 – 0,04 = 0,05 mol

Ta thấy: hỗn hợp rắn X và các thành phần hỗn hợp rắn Z tất cả 3 kim loại Ag, Cu, Zn dư với

∑mkl = 7,76 + 10,53 = 18,29g

mCu = 18,29 – (mAg + mZn dư) = 18,29 – (0,08.108 + 0,05.65) = 6,4g

Câu 2. hài hòa hết 7,44 gam tất cả hổn hợp Al, Mg vào thể tích toàn diện là 500 ml dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp A cùng 3,136 lít (đktc) hỗn hợp hai khí đẳng mol có cân nặng 5,18 gam, trong những số ấy có một khí bị hóa nâu trong không khí. Tính thành phần phần trăm theo trọng lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Lời giải:

Đáp án:

nhh = 3,136/22,4 = 0,14; (M- khí ) = 5,18/0,14 = 37

NO (M = 30) → Khí 2: N2O (M = 44)

nNO = nNO2 = 0,14/2 = 0,07 mol

Al – 3e → Al3+

x mol

Mg – 2e → Mg2+

y mol

N+5 + 3e → N+2 (NO)

3a a

2N+5 + 8e → 2N+1 (N2O)

8a a

Theo định giải pháp bảo toàn e ⇒ 3x + 2y = 3a + 8a = 0,77

Lại gồm : 27x + 24y = 7,44

→ x = 0,2; y = 0,085

%mMg = 27,42%; %mAl = 72,85%

Câu 3. hòa hợp 19,2 gam kim loại M vào H2SO4 đặc dư chiếm được khí SO2. Mang lại khí này hấp thụ hoàn toàn trong 1 lít hỗn hợp NaOH 0,6M, sau bội nghịch ứng đem cô cạn hỗn hợp thu được 37,8 gam hóa học rắn. Xác định M.

Lời giải:

Đáp án:

nNaOH = 0,6 mol

Nếu chất rắn là NaHSO3 thì: nNaHSO3 = 0,3635 mol

Nếu chất rắn là Na2SO3 thì: nNa2SO3 = 0,3 mol

Nhận thấy: nNaOH = 2nNa2SO3 phải phản ứng giữa SO2 với NaOH là:

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

0,3 0,6 0,3

Ta có: M – ne → Mn+

S+6 + 2e → S+4 (SO2)

0,6 0,3

Áp dụng định nguyên tắc bảo toàn e ta có:

nM = 0,6/n → M = 19,2/(0,6/n) = 32n

Chọn n = 2 → M = 64 (Cu)

Câu 4. mang đến 19,2g Cu chức năng hết với hỗn hợp HNO3. Tất cả lượng khí NO có mặt đem oxi biến thành NO2 rồi sục vào nước thuộc với luồng khí oxi để đưa hết thành HNO3. Tính thể tích Oxi (đktc) đã tham gia vào quy trình trên.

Lời giải:

Đáp án:

phương thức bảo toàn e

Cu – 2e → Cu+2

0,3 0,6

O2 + 4e → 2O-2

x 4x

→ 4x = 0,6 → x = 0,15

→ VO2 = 0,15 × 22,4 = 3,36l

Câu 5.

Xem thêm: A Closer Look 2 Unit 9 Lớp 6 A Closer Look 2 Trang 29, A Closer Look 2 Unit 9 Lớp 6 Cities Of The World

đến a gam tất cả hổn hợp A tất cả FeO, CuO, Fe3O4, (có số mol bởi nhau) tính năng vừa đủ với 250ml hỗn hợp HNO3 thu được hỗn hợp B và 3,136 lít tất cả hổn hợp NO2 cùng NO có tỉ khối 90 với hidro là 20,143. Tính a và centimet của HNO3.

Lời giải:

Đáp án:

Số mol e mang đến = số mol e dìm ⇒ 0,09 + (0,05 × 3) = 0,24 (mol)

→ Số mol Fe+2 = 0,24 còn mặt khác nFeO = nFe3O4 = 0,12 (mol)

a = 0,12(80 + 72 + 232) = 46,08

nHNO3 = nNO + nNO2 + 3nFe + 2nCu = 0,14 + 3(0,12 × 4) + 2 × 0,12 = 1,82 (mol)

Vậy CMHNO3 = 1,82 : 0,25 = 7,28M

Câu 6. Để m g phoi bào sắt (A) ngoài không khí sau 1 thời gian trở thành hỗn hợp (B) có cân nặng 30g bao gồm Fe và những oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3. Mang đến B công dụng hoàn toàn axit nitric thấy giải phóng ra 5,6 lít khí NO nhất (đktc). Tính m?