Trung vai trung phong gia sư - dạy dỗ kèm tận nhà NTIC ra mắt Chuyên đề: bội nghịch ứng thoái hóa - Khử giúp cho chúng ta rèn luyện, tự khắc sâu kiến thức chương phản nghịch ứng oxi hóa - khử và hỗ trợ kiến thức cho chúng ta đang ôn tập chuẩn bị bước vào kì thi trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Các bước cân bằng phản ứng oxi hóa khử


*

1. Số oxi hóa, phương pháp tính số thoái hóa của yếu tố trong đúng theo chất

- Số thoái hóa của thành phần trong phân tử là năng lượng điện của nguyên tử nguyên tố kia trong phân tử, khi mang thiết rằng links giữa các nguyên tử vào phân tử là links ion.

- phép tắc tính số oxi hóa:

+ Trong đối chọi chất, số oxi hóa nguyên tố bằng 0:.

+ Tổng đại số số oxi hoá của những nguyên tử vào phân tử (trung hoà điện) bởi 0.

+ Tổng đại số số oxi hoá của những nguyên tử trong một ion phức tạp bằng điện tích của ion đó.

+ khi tham gia hòa hợp chất, số oxi hoá của một số nguyên tố có trị số không đổi: H là +1, O là -2 …

* Chú ý: lốt của số oxi hoá để trước bé số, còn lốt của năng lượng điện ion đặt sau con số (số lão hóa Fe+3 ; Ion fe (III) ghi: Fe3+)

2. Cân đối phản ứng thoái hóa - khử theo phương thức thăng bằng electron

- Nguyên tắc: phụ thuộc vào sự bảo toàn electron nghĩa là tổng số electron của chất khử đến phải bởi tổng số electron hóa học oxi hóa nhận.

- các bước cân bằng:

+ bước 1: Viết sơ đồ phản ứng với các nguyên tố có sự cầm cố đổi số oxi hóa.

+ bước 2: Viết các quá trình: khử (cho electron), oxi hóa (nhận electron).

+ cách 3: cân nặng bằng electron: nhân hệ số để:

Tổng số electron mang lại = tổng số electron nhận.

(tổng số oxi hóa giảm = tổng số oxi hóa tăng).

+ cách 4: cân bằng nguyên tố không biến đổi số oxi hoá (thường theo đồ vật tự:

kim loại (ion dương):

Gốc axit (ion âm).

Môi trường (axit, bazơ).

Nước (cân bằng H2O để cân nặng bằng hiđro).

+ bước 5: Kiểm soát số nguyên tử oxi ở 2 vế (phải bằng nhau).

* giữ ý:

- khi viết các quá trình oxi hoá và quá trình khử của từng nguyên tố, cần theo như đúng chỉ số nguyên lý của nguyên tố đó.

Xem thêm: Ước Mơ Của Chí Phèo ” Ở Giữa Đời Thường, Bài 2 Trang 155 Sgk Ngữ Văn 11 Tập 1

Ví dụ:Fe0 + H2S+6O4đặc lạnh → Fe+32(SO4)3 + S+4O2 + H2O

hóa học khử chất oxi hóa

1 x 2Fe0 → 2Fe+3 + 6e

3 x S+6 + 2e → S+4

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H20

3. Các dạng phản bội ứng oxi hóa - khử

Dạng 1:Phản ứng thoái hóa – khử thường thì (có thể có axit, kiềm giỏi nước tham gia phản ứng là hóa học môI trường)

Cân bằng những phản ứng lão hóa – khử dưới đây theo cách thức thăng bằng electron. Hãy cho biết thêm vai trò chất phản ứng là hóa học khử, hóa học oxi hóa xuất xắc chất môi trường thiên nhiên ? Giải thích.

1. NH3 + O2→NO + H2O

2. Mg + HNO3→ Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

3. Zn + H2SO4→ZnSO4 + H2S + H2O

4. MnO2 + HCl →MnCl2+ Cl2­ + H2O

5. KMnO4+ HCl → KCl + MnCl2+ Cl2­ + H2O

6. KMnO4+ FeSO4+ H2SO4→ Fe2(SO4)3 + MnSO4+ K2SO4+ H2O

7. KMnO4+ K2SO3+ H2O → K2SO4+ MnO2+ KOH

8. FeO + HNO3 → Fe(NO3)3+N2O­+H2O

Dạng 2 :Phản ứng thoái hóa – khử nội phân tử

Cân bằng những phản ứng thoái hóa – khử sau đâytheo phương pháp thăng bằng electron. Hãy chỉ ra rằng nguyên tố là hóa học khử, hóa học oxi hóa

1. KClO3 ——> KCl + O2

2. AgNO3 ——> Ag + NO2 + O2

3. Cu(NO3)2 ——-> CuO + NO2 + O2

4. HNO3——-> NO2 + O2 + H2O

5. KMnO4 ——> K2MnO4 + O2 + MnO2

Dạng 3 :Phản ứng tự thoái hóa – khử

1. Cl2 + KOH ——-> KCl + KClO3 + H2O

2. S + NaOH ——> Na2S + Na2SO3 + H2O

3. NH4NO2 ——–> N2 + H2O

4. I2 + H2O ——–> HI + HIO3

Dạng 4 :Phản ứng oxi hóa – khử có số lão hóa là phân số

1. Fe3O4 + Al —–> sắt + Al2O3

2. Fe3O4 + HNO3 ——-> Fe(NO3)3 + NO + H2O3. CH3– C = CH + KMnO4 + KOH —-> CH3– COOK + K2CO3 + MnO2+ H2O4. CH3– CH = CH2+ KMnO4+ H2O —–> CH3– CH(OH) –CH2(OH) + MnO2+ KOH

5. Fe3O4 + HNO3—–> Fe(NO3)3 + NO­ + H2O