Ôn tập toán hình học lớp 9 học tập kìI


Ôn tập toán hình học tập lớp 9 học tập kì 1: đường tròn – cung – dây

BÀI 1 :

Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC giảm cạnh AB, AC theo thứ tự tại E, D. BD và CE giảm nhau tại H. Minh chứng :

AH vuông góc BC (tại F ở trong BC).FA.FH = FB.FC.bốn điểm A, E, H, D thuộc nằm bên trên một mặt đường tròn , xác định tâm I của con đường tròn này.IE là tiếp đường của mặt đường tròn (I).

Giải.

1. AH vuông góc BC :