PHẦN ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC ba CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT PHẦN HÌNH HỌC CHƯƠNG 1: HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC VUÔNG
*
*

Câu hỏi 1 : toàn bộ các quý giá của (x) nhằm biểu thức (sqrt x - 3 ) có nghĩa là: 

A (x B (x le 3) C (x > 3) D (x ge 3)

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải chi tiết:

Biểu thức (sqrt x - 3 ) xác minh ( Leftrightarrow x - 3 ge 0 Leftrightarrow x ge 3.)

Chọn D.

Bạn đang xem: Biểu thức có nghĩa khi nào


Câu hỏi 2 : Điều kiện xác minh của biểu thức (sqrt x - 8 ) là

A (x ge 8.) B (x > 8.)C (x D (x le 8.)

Lời giải chi tiết:

Ta có: (sqrt x - 8 ) xác minh khi (x - 8 ge 0 Leftrightarrow x ge 8)

Chọn A


Câu hỏi 3 : Biểu thức (sqrt 2x - 8 ) có nghĩa khi và chỉ khi:

A (x le - 4) B (x le 4) C (x ge - 4) D (x ge 4)

Phương pháp giải:

Hàm số (y = sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải đưa ra tiết:

Biểu thức (sqrt 2x - 8 ) khẳng định ( Leftrightarrow 2x - 8 ge 0 Leftrightarrow 2x ge 8 Leftrightarrow x ge 4.)

Chọn D.


Câu hỏi 4 : cùng với (x > 0) thì biểu thức nào sau đây luôn có nghĩa?

A (sqrt 2 - x ) B (sqrt x - 2 ) C (sqrt 2x )D (sqrt - 2x )

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.) 


Lời giải chi tiết:

Xét lời giải A: (sqrt 2 - x ) xác minh ( Leftrightarrow 2 - x ge 0 Leftrightarrow x le 2 Rightarrow ) loại đáp án A.

Xét lời giải B: (sqrt x - 2 ) khẳng định ( Leftrightarrow x - 2 ge 0 Leftrightarrow x ge 2 Rightarrow ) một số loại đáp án B.

Xét đáp án C:(sqrt 2x ) khẳng định ( Leftrightarrow 2x ge 0 Leftrightarrow x ge 0 Rightarrow ) chọn giải đáp C.

Chọn C.


Câu hỏi 5 : tất cả các giá trị của (x) nhằm biểu thức (sqrt - x^2 + 6x - 9 ) xác minh là

A (x = 6) B (x > 3) C (x = 3) D (x = -3)

Lời giải chi tiết:

Biểu thức (sqrt - x^2 + 6x - 9 ) khẳng định ( Leftrightarrow - x^2 + 6x - 9 ge 0).

( Leftrightarrow x^2 - 6x + 9 le 0 Leftrightarrow left( x - 3 ight)^2 le 0,,left( * ight)).

Do (left( x - 3 ight)^2 ge 0,,forall x Rightarrow left( * ight) Leftrightarrow x - 3 = 0 Leftrightarrow x = 3).

Chọn C.


Câu hỏi 6 : Điều kiện xác định của biểu thức (sqrt frac2017x - 2018 ) là

A (x ge 2018)B (x e 2018) C (x > 2018)D (x

Phương pháp giải:

- (sqrt A ) xác định (hay có nghĩa) lúc (A ge 0).

- Phân thức (fracA(x)B(x)) khẳng định khi (B(x) e 0).


Lời giải bỏ ra tiết:

+) (frac2017x - 2018) khẳng định khi (x - 2018 e 0,, Leftrightarrow x e 2018,,,,,,,,,,,,(1))

+) (sqrt frac2017x - 2018 ) xác định ( Leftrightarrow frac2017x - 2018 ge 0 Leftrightarrow x - 2108 > 0 Leftrightarrow x > 2018.;;;;left( 2 ight))

Kết đúng theo (1) cùng (2) suy ra (x > 2018).

Vậy điều kiện khẳng định của biểu thức(sqrt frac2017x - 2018 ) là (x > 2018).

Chọn C.


Câu hỏi 7 : Biểu thức (sqrt 1 - y^2 )xác định khi còn chỉ khi:

A (y le 1) B (y ge 1) C ( - 1 le y le 1) D (y e 1).

Lời giải đưa ra tiết:

(sqrt 1 - y^2 )xác định ( Leftrightarrow 1 - y^2 ge 0 Leftrightarrow y^2 le 1 Leftrightarrow , - 1 le y le 1)

Chọn C


Câu hỏi 8 : Điều kiện của (x) nhằm biểu thức (sqrt 3 - x )có nghĩa là:

A (x le 3) B (x > 3) C (x D (x ge 3)

Lời giải chi tiết:

(sqrt 3 - x ) bao gồm nghĩa ( Leftrightarrow 3 - x ge 0 Leftrightarrow x le 3.)

Chọn A


Câu hỏi 9 : Điều kiện của (x) để biểu thức (sqrt 3x - 6 ) gồm nghĩa là:

A (x ge - frac12) B (x ge 2) C (x ge - 2) D (x ge frac12)

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) bao gồm nghĩa ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải đưa ra tiết:

Biểu thức (sqrt 3x - 6 ) khẳng định ( Leftrightarrow 3x - 6 ge 0 Leftrightarrow x ge 2.) 

Chọn B.


Câu hỏi 10 : Tìm tất cả các giá trị của (x) nhằm biểu thức (P = sqrt x - 2 ) xác định.

A (x B (x > 2) C (x ge 2) D (x le 2)

Phương pháp giải:

Biểu thức: (sqrt fleft( x ight) ) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.) 


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (P = sqrt x - 2 ) xác minh ( Leftrightarrow x - 2 ge 0 Leftrightarrow x ge 2.)

Chọn C.


Câu hỏi 11 : Điều kiện xác minh của biểu thức (sqrt 2019 - frac2019x ) là:

A (x e 0) B (x ge 1) C (left< eginarraylx ge 1\x D (0

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (sqrt 2019 - frac2019x ) xác định

( Leftrightarrow 2019 - frac2019x ge 0 Leftrightarrow frac2019left( x - 1 ight)x ge 0 Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarraylx - 1 ge 0\x > 0endarray ight.\left{ eginarraylx - 1 le 0\x

Câu hỏi 12 : Biểu thức (Pleft( x ight) = sqrt 2019 - 3x + x - 2020) tất cả nghĩa khi: 

A (x ge 673) B (x le 673) C (x D (x e 2020) 

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải đưa ra tiết:

Biểu thức (sqrt 2019 - 3x + x - 2020) xác minh ( Leftrightarrow 2019 - 3x ge 0 Leftrightarrow x le 673.)

Chọn B.


Câu hỏi 13 : Điều kiện nhằm biểu thức (M = frac1sqrt x - 1) khẳng định là

A (x > 1) B (x > 0) C (x > 0,,;,,x e 1)D (x ge 0,,;,,x e 1)

Phương pháp giải:

Biểu thức (frac1fleft( x ight)) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) e 0.)

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (M = frac1sqrt x - 1) xác định ( Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\sqrt x - 1 e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\x e 1endarray ight..)

Chọn D.


Câu hỏi 14 : với giá trị làm sao của (x)thì (sqrt x^2 + 5x - 6 ) tất cả nghĩa?

A (x le 1)B (x ge - 6)C (x ge 1) với (x le - 6)D (x ge 1) hoặc (x le - 6)

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (sqrt x^2 + 5x - 6 = sqrt left( x - 1 ight)left( x + 6 ight) )

Để (sqrt x^2 + 5x - 6 )có nghĩa thì (left( x - 1 ight)left( x + 6 ight) ge 0)

 ( Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarraylx - 1 ge 0\x + 6 ge 0endarray ight.\left{ eginarraylx - 1 le 0\x + 6 le 0endarray ight.endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarraylx ge 1\x ge - 6endarray ight.\left{ eginarraylx le 1\x le - 6endarray ight.endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylx ge 1\x le - 6endarray ight.)

Chọn D.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 15 : kiếm tìm điều kiện khẳng định của biểu thức (P = dfrac1sqrt x^2 - 6x + 9 .) 

A (x > 3)B (x le 3)C (x ge 3)D (x e 3)

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Biểu thức (dfrac1sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) > 0.)


Lời giải chi tiết:

Biểu thức (P = dfrac1sqrt x^2 - 6x + 9 ) xác định ( Leftrightarrow x^2 - 6x + 9 > 0) ( Leftrightarrow left( x - 3 ight)^2 > 0 Leftrightarrow x - 3 e 0 Leftrightarrow x e 3.)

Vậy với (x e 3) thì biểu thức (P = dfrac1sqrt x^2 - 6x + 9 ) xác định.

Chọn D.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 16 : Điều kiện xác minh của biểu thức (sqrt 6 - 3x ) là:

A (x le 2)B (x ge 2) C (x ge 0)D (x

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Hàm số (sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải chi tiết:

(sqrt 6 - 3x ) xác định ( Leftrightarrow 6 - 3x ge 0 Leftrightarrow 3x le 6 Leftrightarrow x le 2.)

Chọn A.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 17 : tất cả các quý hiếm của (x) để biểu thức (P = sqrt<3>fracx - 3x^2 - 3x + 2) khẳng định là

A (x e 1) cùng (x e 2) B (x e 2) C (x e 1) cùng (x e 3)D (x ge 3)

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Phân thức xác minh khi còn chỉ khi chủng loại thức không giống 0.


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (P = sqrt<3>fracx - 3x^2 - 3x + 2) xác minh ( Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 e 0 Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x e 2endarray ight.).

Chọn A.

Xem thêm: Soạn Văn 6 Bức Tranh Của Em Gái Tôi, Soạn Văn 6 Bài: Bức Tranh Của Em Gái Tôi Tập 2


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 18 : Điều kiện để biểu thức(A = frac2017sqrt x - 1) xác minh là:

A (x > 0)B (x > 1)C (x > 0,x e 1)D (x ge 0,x e 1)

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Cách tìm điều kiện xác minh của 1 phân thức : biểu thức dưới chủng loại khác 0, biểu thức vào căn to hơn hoặc bởi 0


Lời giải đưa ra tiết:

Biểu thức (A = frac2017sqrt x - 1) khẳng định ( Leftrightarrow left{ eginarraylsqrt x - 1 e 0\x ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylsqrt x e 1\x ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x ge 0endarray ight.)

Chọn giải đáp D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 19 :

*

A
*
B
*
1;c)xgeq 0" align="absmiddle" />C
*
1;c)forall x" align="absmiddle" />D
*
1;c)xgeq 0" align="absmiddle" />

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

*


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi đôi mươi : Tìm đk của x nhằm biểu thức sau gồm nghĩa:

a) (sqrt 2 - 5x ) b) (frac1sqrt 1 - x ) c) (sqrt x^2 - 4x + 4 ) d) (frac1sqrt x^2 - 4x + 4 )

A (eginarrayla),,x le frac25 và & b),,x c),,forall x & & & d),,x ge 2endarray)B (eginarrayla),,x le frac25 & & b),,x c),,forall x & & & d),,x le 2endarray)C (eginarrayla),,x ge frac25 & & b),,x c),,forall x & & & d),,x e 2endarray)D (eginarrayla),,x le frac25 và & b),,x c),,forall x & & và d),,x e 2endarray)

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

a) (sqrt 2 - 5x ) gồm nghĩa ( Leftrightarrow 2 - 5x ge 0 Leftrightarrow - 5x ge - 2 Leftrightarrow x le frac25.)

b) (frac1sqrt 1 - x ) khẳng định ( Leftrightarrow left{ eginarraylsqrt 1 - x e 0\1 - x ge 0endarray ight. Leftrightarrow 1 - x > 0 Leftrightarrow x 0 Leftrightarrow left( x - 2 ight)^2 > 0 Leftrightarrow x - 2 e 0 Leftrightarrow x e 2.)


Đáp án - lời giải

40 bài xích tập tổng vừa lòng về Căn thức bậc nhì

40 bài tập tổng phù hợp về Căn thức bậc hai bao gồm đáp án với lời giải chi tiết đủ các mức độ


Xem chi tiết
*
*
*
*
*
*
*
*


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp x-lair.com


gởi góp ý Hủy bỏ
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép x-lair.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.