ax + b 0 ; ax + b £ 0, ax + b ³ 0) trong những số ấy a với b là hai số sẽ cho, a ¹ 0, được hotline là bất phương trình hàng đầu một ẩn

* lấy ví dụ : a) 2 x - 3

b) 5x - 15 ³ 0

a) 2 x - 3 - 15 ³ 0 là những bất phương trình số 1 một ẩn

c) 0x + 5 > 0 ( hệ số a = 0) và d) x2 > 0 ( tất cả bậc là 2) không phải là bất phương trình một ẩn

2. Nhì quy tắc biến đổi phương trình tương đương

a) Quy tắc chuyển vế :

Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình trường đoản cú vế này sang vế kia ta cần đổi vết hạng tử đó

b) quy tắc nhân với cùng 1 số

Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta buộc phải :

- Giữ nguyên chiều bất phương trình ví như số đó dương.

- Đổi chiều bất phương trình ví như số đó âm

B. Bài tập minh họa

Câu 1: Giải bất PT : x - 5

Giải:

Ta gồm :

*

Tập nghiệm của bất phương trình là :

<{x ext / ext x ext

Câu 2: Giải bất PT : 3x > 2x+5

Giải:

Ta bao gồm :

*

Tập nghiệm của bất phương trình là :

x / x > 5

*

Câu 3: Giải bất PT : 0,5x

Giải:

Ta bao gồm :

*

Tập nghiệm là : x/ x

Câu 4: Giải bất PT : $-frac14x

Giải:

Ta gồm :

*

 Tập nghiệm là:x / x > -12

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

*

Câu 5: Giải bất PT -4x + 12

Giải:

*

Vậy nghiệm của BPT là :

x > 3.

Câu 6: Giải bất phương trình 3x + 4

Giải:

Ta có:

*

Nghiệm của BPT là : $x

*

Câu 7: Giải bất phương trình sau: - 0,2x - 0,2 > 0,4x - 2

Giải:

Ta có:

*

Nghiệm BPT : x

Câu 8: Giải bất phương trình sau: 2x

Giải:

Ta có:

*

Tập nghiệm của BPT là :

x / x

Câu 9: Giải bất phương trình sau: -3x

Giải:

Ta có:

*

Tập nghiệm : x / x > - 9

Câu 10: Giải bất phương trình sau: <-2x>~-3x-5>

Giải:

*

Tập nghiệm của BPT là

 x / x > - 5

C. Bài bác tập rèn luyện

1. Tìm quý hiếm của k sao cho:

Phương trình: 2x + k = x – 1 bao gồm nghiệm x = – 2. Phương trình: (2x + 1)(9x + 2k) – 5(x + 2) = 40 gồm nghiệm x = 2 Phương trình: 2(2x + 1) + 18 = 3(x + 2)(2x + k) tất cả nghiệm x = 1Phương trình: 5(m + 3x)(x + 1) – 4(1 + 2x) = 80 gồm nghiệm x = 2

2. Tìm các giá trị của m, a và b để những cặp phương trình dưới đây tương đương:

mx2 – (m + 1)x + 1 = 0 với (x – 1)(2x – 1) = 0(x – 3)(ax + 2) = 0 và (2x + b)(x + 1) = 0

3. Giải các phương trình sau bằng phương pháp đưa về dạng ax + b = 0:

a) 3x – 2 = 2x – 3 b) 3 – 4y + 24 + 6y = y + 27 + 3y

c) 7 – 2x = 22 – 3x d) 8x – 3 = 5x + 12

e) x – 12 + 4x = 25 + 2x – 1 f) x + 2x + 3x – 19 = 3x + 5

g) 11 + 8x – 3 = 5x – 3 + x h) 4 – 2x + 15 = 9x + 4 – 2x

 

 

bài viết gợi ý:


Bạn đang xem: Bất phương trình một ẩn

1. Hầu hết hằng đẳng thức đáng nhớ (P1) 2. Dục tình giữa thứ tự và các phép toán 3. Giải việc bằng cách thức lập phương trình 4. Phương trình tích 5. Phương trình hàng đầu một ẩn 6. Phân tích nhiều thức thành nhân tử.

Xem thêm: Điện Phân Có Màng Ngăn Và Điện Phân Không Có Màng Ngăn Là Sao?

Phương thức dùng hằng đẳng thức 7. Số thành phần