- qui định 1: những nguyên tố được xếp theo chiều tăng mạnh của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Bảng tuần hoàn nhóm a

- phép tắc 2: các nguyên tố gồm cùng số lớp electron vào nguyên tử được xếp thành một hàng.

- cách thức 3: những nguyên tố bao gồm cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được sắp xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là những electron có công dụng tham gia hình thành liên kết hóa học (electron phần ngoài cùng hoặc phân lớp kế ko kể cùng không bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- mỗi nguyên tố chất hóa học được xếp vào một ô của bảng gọi là ô nguyên tố.

- Số đồ vật tự của ô nguyên tố đúng bằng số hiệu nguyên tử của nhân tố đó.

*

2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là dãy các nguyên tố cơ mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được thu xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần.

b) ra mắt các chu kì

- Chu kì 1: bao gồm 2 thành phần $H,(Z=1)$ đến $He,(Z=2)$.

- Chu kì 2: gồm 8 yếu tắc $Li,(Z=3)$ đến $Ne,(Z=10)$.

- Chu kì 3: gồm 8 yếu tắc $Na,(Z=11)$ cho $Ar,(Z=18)$.

- Chu kì 4: bao gồm 18 nguyên tố $K,(Z=19)$ cho $Kr,(Z=36)$.

- Chu kì 5: tất cả 18 nguyên tố $Rb,(Z=37)$ mang lại $Xe,(Z=54)$.

- Chu kì 6: gồm 32 nguyên tố $Cs,(Z=55)$ đến $Rn,(Z=86)$.

- Chu kì 7: bước đầu từ yếu tố $Fr,(Z=87)$ mang lại nguyên tố tất cả $Z=110$, đấy là một chu kì chưa hoàn thành.

c) Phân loại chu kì

- Chu kì $1,, 2,, 3$ là những chu kì nhỏ.

- Chu kì $4,, 5,, 6,, 7$ là những chu kì lớn.

$ Rightarrow$ thừa nhận xét:

- các nguyên tố trong thuộc chu kì bao gồm số lớp electron cân nhau và thông qua số thứ từ bỏ của chu kì.

- bắt đầu chu kì là sắt kẽm kim loại kiềm, sát cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

- 2 sản phẩm cuối bảng là 2 chúng ta nguyên tố có cấu hình electron sệt biệt: Lantan và Actini.

+ chúng ta Lantan: gồm 14 nguyên tố đứng sau $La,(Z=57)$ trực thuộc chu kì 6.

+ chúng ta Actini: tất cả 14 nhân tố sau $Ac,(Z=89)$ nằm trong chu kì 7.

3. Nhóm nguyên tố

a) Định nghĩa

- đội nguyên tố là tập hợp những nguyên tố nhưng nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, vì thế có tính chất hóa học gần giống nhau cùng được thu xếp thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn chia thành 8 nhóm A (đánh số trường đoản cú IA mang lại VIIIA) và 8 nhóm B (đánh số trường đoản cú IB mang lại VIIIB). Mỗi nhóm là 1 trong cột, riêng đội VIIIB bao gồm 3 cột.

- Nguyên tử các nguyên tố vào cùng một đội nhóm có số electron hóa trị đều bằng nhau và thông qua số thứ tự của tập thể nhóm (trừ nhị cột cuối của group VIIIB).

* đội A:

- đội A bao gồm 8 nhóm từ IA đến VIIIA.

- các nguyên tố team A bao gồm nguyên tố $s$ với nguyên tố $p$:

+ nguyên tố $s$: nhóm IA (nhóm sắt kẽm kim loại kiềm, trừ $H$) và nhóm IIA (kim nhiều loại kiềm thổ).

+ thành phần $p$: nhóm IIIA cho VIIIA (trừ $He$).

- STT đội = Số $e$ lớp ngoài cùng = Số $e$ hóa trị

+ thông số kỹ thuật electron hóa trị tổng quát của group A:

$ longrightarrow ns^a,,np^b$

$ longrightarrow ĐK: 1 le a le 2 ;,, 0 le b le 6$

+ Số thứ tự của group $A = a + b$

$ longrightarrow$ nếu $a+b le 3$ $Rightarrow$ Kim loại

$ longrightarrow$ nếu như $5 le a+b le 7$ $Rightarrow$ Phi kim

$ longrightarrow$ nếu $a+b = 8$ $Rightarrow$ Khí hiếm

+ Ví dụ:

$ longrightarrow Na,(Z=11): 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1 ,Rightarrow ,IA$

$ longrightarrow O,(Z=8): 1s^2,,2s^2,,2p^4 ,Rightarrow ,VIA$

* nhóm B:

- team B có 8 team được viết số từ IIIB đến VIIIB, rồi IB cùng IIB theo chiều từ trái sang đề nghị trong bảng tuần hoàn.

- nhóm B chỉ gồm những nguyên tố của những chu kỳ lớn.

Xem thêm: Công Thức Tính Đỉnh Parabol, Cách Xác Định Tọa Độ Đỉnh Parabol

- nhóm B gồm các nguyên tố $d$ và nguyên tố $f$ (thuộc 2 mặt hàng cuối bảng).

- STT team = Số $e$ phần bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị (Ngoại lệ: Số $e$ hóa trị = 9, 10 thuộc đội VIIIB)