Bài toán Cx-lair.com Sx-lair.com tác dụng với dung dịch kiềm có lời giải chi tiết

I. Lý thuyết

+ áp dụng linh hoạt công thức

*

II. Ví dụ như minh họa

(Lời giải) ví dụ 1: đến 0,012 mol Cx-lair.com hấp thụ bởi vì 200 ml NaOH 0,1M với Ca(OH)2 0,01M. Trọng lượng muối được là?


(Lời giải) ví dụ 2: hấp thụ 3,36 lít Sx-lair.com (đktc) vào 0,5 lít lếu láo hợp gồm NaOH 0,2M với KOH 0,2M. Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thu được cân nặng muối khan là:


(Lời giải) lấy một ví dụ 3: Hấp thụ toàn cục 0,3 mol Cx-lair.com vào dung dịch đựng 0,25 mol Ca(OH)2. Trọng lượng dung dịch sau bội phản ứng tăng tốt giảm bao nhiêu gam?


(Lời giải) lấy ví dụ 4: Hấp thụ hoàn toàn 1,568 lít Cx-lair.com (đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH 0,16M thu được hỗn hợp X. Thêm 250 ml hỗn hợp Y tất cả BaCl2 0,16M với Ba(OH)2 a mol/l vào hỗn hợp X chiếm được 3,94 gam kết tủa với dung dịch Z. Cực hiếm của a là:


A.

Bạn đang xem: Bài toán so2 tác dụng với dung dịch kiềm

0,02 B. 0,015 C. 0,03 D. 0,04

(Lời giải) lấy ví dụ như 5: các thành phần hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) với dung dịch Y, trong những số đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ trọn vẹn 6,72 lít khí Cx-lair.com (đktc) vào Y, chiếm được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là

A. 23,64 B. 21,92 C. 39,40 D. 15,76

(Lời giải) ví dụ như 6: Sục 2,016 lít khí Cx-lair.com (đktc) vào 100 ml dung dịch NaOH 1M được hỗn hợp A. Rót thêm 200 ml dung dịch có BaCl2 0,15M và Ba(OH)2 xM nhận được 5,91 gam kết tủa. Tiếp tục nung lạnh thì thu tiếp m gam kết tủa nữa. Quý hiếm của X và m là:


A. 0,1 với 3,94 B. 0,1 và 1,97 C. 0,05 với 3,94 D. 0,05 và 1,97


III. Bài xích tập vận dụng

(Lời giải) Câu 1: Sục 2,24 lít (đktc) Cx-lair.com vào 100 ml dung dịch hỗn hợp tất cả KOH 1M cùng Ba(OH)2 0,75M. Sau khi khí bị hấp thụ hoàn toàn thấy chế tạo m gam kết tủa. Quý hiếm của m là:


A. 19,7 B. 14,775 C. 23,64 D. 16,745


(Lời giải) Câu 2: Sục 4,48 lít (đktc) Cx-lair.com vào 100 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M. Sau khi khí bị hấp thụ trọn vẹn thấy sinh sản m gam kết tủa. Quý hiếm của m là:


A. 23,64 B. 14,775 C. 9,85 D. 16,745


(Lời giải) Câu 3: đến 6,72 lít khí Cx-lair.com (đktc) vào 380 ml hỗn hợp NaOH 1M, thu được dung dịch A. Mang lại 100 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào hỗn hợp A được m gam kết tủa. Giá trị m bằng


A. 19,7g B. 15,76g C. 59,1g D. 55,16g


(Lời giải) Câu 4: kêt nạp hết 0,672 lít Cx-lair.com (đktc) vào trong bình chứa 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M. Thêm tiếp 0,4 gam NaOH vào bình này. Trọng lượng kết tủa nhận được sau phản bội ứng là?


A. 1,5 g B. 2,0 g C. 2,5 g D. 3,0 g

(Lời giải) Câu 5: dung nạp hết 4,48 lít Cx-lair.com (đktc) vào 0,5 lít NaOH 0,4M cùng KOH 0,2M. Sau phản nghịch ứng được hỗn hợp X. Lấy 50% dung dịch X công dụng với BaCl2 dư, chế tác m gam kết tủa. Cực hiếm của m là:

A. 19,7g B. 29,55 C. 39,4g D. 9,85


(Lời giải) Câu 6: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít Cx-lair.com (đktc) vào 500 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả KOH 0,4M và Ba(OH)2 0,05M được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là:

A. 4,925 g. B. 5,0 g. C. 9,85 g. D. 19,7 g

(Lời giải) Câu 7: dung nạp 6,72 lít Sx-lair.com (đktc) vào 200 ml dung dịch KOH 1M, NaOH 0,85M, BaCl2 0,45M. Tiếp đến cho tiếp 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M nhận được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là:

A. 13,02 g. B. 26,04 g. C. 28,21g D. 19,53 g.

(Lời giải) Câu 8: đến V lít khí Cx-lair.com được hấp thụ đàng hoàng vào dung dịch X chứa 0,04 mol NaOH với 0,03 mol Na2CO3. Khi Cx-lair.com được kêt nạp hết thu được dung dịch Y. Làm bay hơi cảnh giác dung dịch Y nhận được 6,85 gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của V (ở đktc) là:

A. 1,008. B. 1,344. C. 0,896. D. 2,133.

(Lời giải) Câu 9: mang lại 30 gam các thành phần hỗn hợp CaCO3 và KHCO3 tác dụng với HNO3 dư chiếm được khí Y. Dan tổng thể khí Y đi qua 500 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp Ba(OH)2 0,25M với NaOH 0,5M nhận được m gam kết tủa Z. Giá trị của m là

A. 39,400. B. 24,625. C. 59,600. D. 59,100.

(Lời giải) Câu 10: cho 4,48 lít Cx-lair.com dung nạp hết vào 100 ml hỗn hợp hỗn hợp gồm NaOH 0,6M với Ba(OH)2 1,2M có mặt kết tủa và dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X thu được m gam muối. Cực hiếm của m là

A. 5,18 B. 5,04 C. 7,12 D. 10,22.

(Lời giải) Câu 11: dung dịch X đựng NaOH 1M với Ba(OH)2 0,02M. Hấp thụ 0,5 mol khí Cx-lair.com vào 500 ml dung dịch X. Hỏi thu được từng nào gam kết tủa?

A. 39,4 B. 19,7 C. 1,97 D. 3,94

(Lời giải) Câu 12: Dẫn từ tốn V lít Cx-lair.com (đktc) vào 300 ml dung dịch cất đồng thời hai bazơ NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M sau làm phản ứng nhận được 3,94 gam kết tủa trắng. Giá trị lớn nhất của V là:

A. 2,24 lít B. 1,12 lít C. 0,448 lít D. 1,568 lít.

(Lời giải) Câu 13: Thổi Cx-lair.com vào dung dịch cất 0,02mol Ba(OH)2. Giá trị cân nặng kết tủa biến đổi thiên trong tầm nào lúc Cx-lair.com trở nên thiên trong vòng từ 0,005 mol mang lại 0,024 mol?

A. 0 gam mang lại 3,94g B. 0,985 gam mang lại 3,94g C. 0 gam mang đến 0,985g D. 0,985 gam đến 3,152g

(Lời giải) Câu 14: Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít khí Cx-lair.com (đktc) vào 200ml dung dịch KOH 1M, thu được hỗn hợp X. Mang đến từ từ hỗn hợp HCl 2,5M vào X cho khi bắt đầu có khí có mặt thì hết V ml. Quý giá của V là:

A. 80 B. 60 C. 40 D. 100

(Lời giải) Câu 15: dung nạp 3,36 lít Cx-lair.com vào 200,0 ml dung dịch tất cả hổn hợp NaOH xM cùng Na2CO3 0,4M thu được hỗn hợp X có chứa 19,98 gam các thành phần hỗn hợp muối khan. Nồng độ mol/l của NaOH vào dung dịch ban đầu là:

A. 0,70M B. 0,75M C. 0,50M D. 0,60M

(Lời giải) Câu 16: đến 1,792 lít khí Cx-lair.com (ở đktc) dung nạp hết vào 200 ml dung dịch chứa các thành phần hỗn hợp NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,12M thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là:

A. 4,728. B. 3,940. C. 1,576. D. 2,364.

(Lời giải) Câu 17: Hấp thụ trọn vẹn 11,2 lít Cx-lair.com (đktc) vào dung dịch cất X mol Ca(OH)2; y mol NaOH và x mol KOH. Sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu đuợc dung dịch đựng 32,3 gam muối (không gồm kiềm dư) và 15 gam kết tủa. Bỏ qua mất sự thủy phân của các ion, tỉ lệ thành phần x : y có thể là

A. 2 : 3. B. 8 : 3. C. 49 : 33. D. 4 : 1.

(Lời giải) Câu 18: Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít Cx-lair.com (đktc) vào 100 ml dưng dịch chứa K2CO3 0,2M và NaOH x mol/lít, sau khi các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho tổng thể Y tính năng với hỗn hợp BaCl2 dư, thu được 11,82 gam kết tủa. Mặt khác, cô cạn (đun nóng) dung dịch Y chiếm được m gam muối. Giá trị của m là:

A. 12,04. B. 10,18. C. 11,32. D. 12,48.

(Lời giải) Câu 19: Hấp thụ hoàn toàn 8,96 lít Cx-lair.com (đktc) vào V ml dung dịch đựng NaOH 2,75M và K2CO3 1M. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng ở nhiệt độ thường nhận được 64,5 gam hóa học rắn khan gồm 4 muối. Cực hiếm của V là

A. 140 B. 200 C. 180 D. 150

(Lời giải) Câu 20: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít Cx-lair.com (đktc) vào 100 ml dung dịch đựng K2CO3 0,2M cùng NaOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch Y. Cho toàn thể Y chức năng với hỗn hợp BaCl2 dư, chiếm được 11,82 gam kết tủa. Cực hiếm của x là:

A. 1,6. B. 1,4 C. 1,0 D. 1,2

(Lời giải) Câu 21: mang đến V lít Cx-lair.com đkc kêt nạp hết trong dung dịch chứa 0,2 mol Ba(OH)2 cùng 0,1 mol NaOH. Sau phản nghịch ứng hoàn toàn thì được kết tủa với dung dịch cất 21,35 gam muối.V có giá trị là

A. 7,84 l B. 8,96 l C. 6,72 l D. 8,4 l

(Lời giải) Câu 22: Hấp thụ trọn vẹn V lit Cx-lair.com(ở đktc) vào trong bình đựng 200ml hỗn hợp NaOH 1M và Na2CO3 0,5M. Cô cạn dung dịch sau bội phản ứng thu được 19,9 gam hóa học rắn khan. Quý giá V là

A. 1,12 B. 4,48 C. 2,24 D. 3,36

(Lời giải) Câu 23: đề xuất dùng từng nào ml hỗn hợp X cất NaOH 1M, KOH 1M cùng Ba(OH)2 1M để sau khi hấp thụ hết 3,584 lít Cx-lair.com (ở đktc) thì thu được hỗn hợp Y có khối lượng giảm 0,84 gam so với khối lượng dung dịch X (biết hơi nước cất cánh hơi không đáng kể)?

A. 80 ml. B. 60 ml. C. 50 ml. D.

Xem thêm: Bài 55: Sơ Đồ Điện Được Phân Làm Mấy Loại ? 2 3 4 5 Sơ Đồ Điện Được Phân Làm Mấy Loại

100 ml.

(Lời giải) Câu 24: kêt nạp hết 0,3 mol khí Cx-lair.com vào 2 lít dung dịch tất cả hổn hợp Ba(OH)2 0,05M với NaOH 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam kết tủa và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m1 gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của m với m1 theo lần lượt là: