hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử vẻ vang 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học tập 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử dân tộc 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học tập 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử 10 Địa lí 10 GDCD 10 công nghệ 10 Tin học 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử dân tộc 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
Lớp 8
hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử vẻ vang 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học tập 7 lịch sử 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên 7 lịch sử hào hùng và Địa lí 7 GDCD 7 công nghệ 7 Tin học 7 Âm nhạc và mỹ thuật 7
lịch sử dân tộc và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6
Chương 1 : Sự năng lượng điện li Chương 2: Nito - Photpho Chương 3: Cacbon - Silic Chương 4: Đại cương về chất hóa học hữu cơ

Câu hỏi 1 : phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và từng nào lít khí hidro để điều chế 17 gam NH3? Biết rằng hiệu suất chuyển hóa thành amoniac là 25%. Những thể tích khí đo được ở đktc.

Bạn đang xem: Bài tập về hiệu suất phản ứng lớp 11

A 44,8 lít N2 và 134,4 lít H2 B 22,4 lít N2 và 67,2 lít H2C 22,4 lít N2 và 134,4 lít H2 D 44,8 lít N2 và 67,2 lít H2

Lời giải đưa ra tiết:

nNH3 = 17 : 17 = 1 mol

PTHH: N2 + 3H2 ( ightleftharpoons ) 2NH3

0,5 ← 1,5 ← 1 (mol)

Do năng suất phản ứng H = 25% đề nghị lượng yêu cầu dùng to hơn lượng tính toán được:

nN2 yêu cầu dùng = 0,5.(100/25) = 2 mol => V N2 phải dùng = 44,8 lít

nH2 nên dùng = 1,5.(100/25) = 6 mol => V H2 đề nghị dùng = 134,4 lít

Đáp án A


Câu hỏi 2 : Cho hỗn hợp khí N2, H2 với NH3 gồm tỉ khối đối với H2 là 8. Dẫn láo hợp đi qua dd H2SO4 quánh dư thì thể tích khí sót lại một nửa. Nguyên tố phần % theo thể tích của từng khí trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là : 

A 25% H2, 25% N2, 50% NH3 B 50% H2, 25% N2, 25% NH3 C 25% H2, một nửa N2, 25% NH3 D 30%N2, 20%H2, một nửa NH3 

Lời giải chi tiết:

NH3 bị hấp thụ vì chưng H2SO4

3NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

Lấy 1 mol láo hợp

=> nNH3 = 0.5 

nH2=x; nN2 = y 

x +y = 0.5 

2x + 28y = 8 . 2 -17 . 0.5 

=> x=y=0.25 

%NH3 = 50% 

%N2=%H2 = 25% 

Đáp án A


Câu hỏi 3 : trong một bình kín dung tích ko đổi chứa khí N2 và H2 với tỉ lệ thể tích 1:2. Đốt nóng bình sau một thời gian để xảy ra phản ứng N2 (k) + 3H2 (k) 

*
2NH3 (k). Sau đó gửi bình về nhiệt độ ban đầu thì thấy áp suất trong bình bằng 5/6 áp suất trước phản ứng. Hiệu suất của phản ứng là

A 37,5%. B 50,5%.C 75%.D 25%.

Lời giải đưa ra tiết:

Giả sử số mol N2 là một trong mol, số mol H2 là 2 mol, năng suất phản ứng là h.

N2 (k) + 3H2 (k) 

*
 2NH3 (k)

Bđ: 1 2 (Ta thấy: 1/1 > 2/3 => năng suất tính theo H2)

Pư: 2h/3 ← 2h → 4h/3

Sau: 1-2h/3 2-2h 4h/3

Số mol khí sau bội phản ứng: ns = 1-2h/3 + 2 - 2h + 4h/3 = 3 - 4h/3 (mol)

Ta có: (fracp_sp_d = fracn_sn_d Rightarrow frac3 m - m frac4h31 + 2 = frac56 Rightarrow h = 0,375 = 37,5\% )

Đáp án A


Câu hỏi 4 : Một láo hợp bao gồm 8 mol N2 với 14 mol H2 được nạp vào trong 1 bình kín có không gian 4 lít và giữ ở ánh nắng mặt trời không đổi. Lúc phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì áp suất bằng 10/11 áp suất ban đầu. Năng suất tổng hòa hợp NH3 là

A 17,18%.B 18,18%.C 22,43%.D 21,43%.

Lời giải chi tiết:

N2 + 3H2 (overset t^o,xt,p leftrightarrows ) 2NH3

Ban đầu: 8 14 (Ta thấy: 8/1 > 14/3 nên hiệu suất tính theo H2)

Phản ứng: x 3x 2x

Sau: 8-x 14-3x 2x

Ta có: n đầu = 8 + 14 = 22 mol và n sau = (8-x) + (14-3x) + 2x = 22 - 2x (mol)

Khi hiệu suất không đổi thì: (fracn_saun_dau=fracp_saup_dauRightarrow frac22-2 extx22=frac1011Rightarrow x=1)

→ nH2 pư = 3x = 3 mol

→ H = (fracn_H_2pun_H_2b extd.100%) = (frac314.100%) = 21,43%

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 5 : đến 2 mol N2 cùng 8 mol H2 vào trong bình kín. Tại thời điểm cân đối thu được 8 mol tất cả hổn hợp khí. Công suất của quy trình tổng vừa lòng amoniac trên là

A 30%B 40%C 50%D 60%

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Đặt hiệu suất là h

N2 + 3H2 (overset t^o,xt,p leftrightarrows ) 2NH3

Ban đầu: 2 8 

Phản ứng: 2h → 6h → 4h

CB: 2-2h 8-6h 4h

Số mol khí trên thời điểm cân bằng là 8 mol suy ra phương trình ẩn h.


Lời giải chi tiết:

Đặt năng suất là h

N2 + 3H2 (overset t^o,xt,p leftrightarrows ) 2NH3

Ban đầu: 2 8 

Phản ứng: 2h → 6h → 4h

CB: 2-2h 8-6h 4h

Số mol khí trên thời điểm cân đối là 8 mol phải ta có:

2 - 2h + 8 - 6h + 4h = 8 → h = 0,5 = 50%

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 6 : tất cả hổn hợp X gồm N2 và H2 có dX/H2 = 3,6. Sau khi tiến hành tổng thích hợp NH3 thu được tất cả hổn hợp Y tất cả dY/H2 = 4. Năng suất tổng thích hợp NH3 là

A 20%B 25% C 30% D  32%

Đáp án: B


Lời giải đưa ra tiết:

(overlineM_X=3,6.2=7,2;,,,,,,,,,,,,overlineM_Y=4.2=8)

 

*

→ (fracn_N_2n_H_2=frac5,220,6=frac14)

Giả sử có một mol N2 cùng 4 mol H2

N2 + 3H2 (overset t^o,xt,p leftrightarrows ) 2NH3

Ban đầu: 1 4 (Ta thấy: 1/1 2)

Phản ứng: x → 3x → 2x

Sau: 1-x 4-3x 2x

→ n sau = 1 - x + 4 - 3x + 2x = 5 - 2x (mol)

Ở ánh sáng không thay đổi thì:(fracn_ exttruocn_ extsau=fracoverlineM_sauoverlineM_ exttruoc o frac55-2x=frac87,2 o x=0,25)

(\% H = fracn_N_2pun_N_2bd.100\% = frac0,251.100\% = 25\% )

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 7 : các thành phần hỗn hợp A gồm N2, H2 với tỉ lệ thành phần 1 : 3, sản xuất phản ứng thân N2 và H2 đã cho ra NH3 với năng suất H% thu được các thành phần hỗn hợp khí B. Tỉ khối của A so với B là 0,6. Giá trị của H% là

A  50%B 60%C 70%D 80%

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

Giả sử có 1 mol N2 với 3 mol H2

N2 + 3H2 (overset t^o,xt,p leftrightarrows ) 2NH3

Ban đầu: 1 3 (Ta thấy: 1/1 = 3/3 nên hiệu suất tính theo N2 tuyệt H2 đều được)

Phản ứng: x → 3x → 2x

Sau: 1-x 3-3x 2x

Ta có: na = 1 + 3 = 4 mol; nB = 1 - x + 3 - 3x + 2x = 4 - 2x (mol)

Ở ánh sáng không thay đổi thì: (fracp_ extAp_ extB = fracn_Bn_ extA o frac4 - 2x4 = 0,6 o x = 0,8)

→ (\% H = fracn_N_2pun_N_2bd.100\% = frac0,81.100\% = 80\% )

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 8 : cho 30 lít N2 làm phản ứng với 30 lít H2 vào điều kiện thích hợp sẽ tạ ra V thể tích NH3 (đktc) khi năng suất phản ứng đạt 30% thì cực hiếm của V là

A 12 lítB 15 lítC 6 lítD 15 lít

Đáp án: C


Lời giải bỏ ra tiết:

N2 + 3H2 (overset t^o,xt,p leftrightarrows ) 2NH3

Ban đầu (lít): 30 30 (Ta thấy: 30/1 > 30/3 nên công suất tính theo H2)

Do đó: VH2 pư = 30.30% = 9 lít

Theo PTHH: VNH3 nhận được = 2/3.VH2 pư = 2/3.9 = 6 lít

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 9 : hỗn hợp A có 2 chất khí N2 cùng H2 gồm tỉ lệ mol 1 : 4. Nung A cùng với xúc tác ta được các thành phần hỗn hợp khí B, vào đó sản phẩm NH3 chỉ chiếm 20% theo thể tích (biết các khí đo cùng điều kiện). Công suất phản ứng tổng phù hợp NH3 là

A 43,76%B 20,83%C 41,67%D 48,62%

Đáp án: C


Lời giải bỏ ra tiết:

Giả sử có 1 mol N2 cùng 4 mol H2

N2 + 3H2 (overset t^o,xt,p leftrightarrows ) 2NH3

Ban đầu: 1 4 (Ta thấy: 1/1 2)

Phản ứng: x → 3x → 2x

Sau: 1-x 4-3x 2x

→ ∑nsau = 1 - x + 4 - 3x + 2x = 5 - 2x (mol)

Trong tất cả hổn hợp sau phản ứng, NH3 chiếm 20% theo thể tích đề nghị ta có:

(frac2 extx5 - 2 extx.100\% = 20\% ) → x = 5/12

→ nN2 pư = x = 5/12 mol

→ (\% H = fracn_N_2pun_N_2bd.100\% = frac5/121.100\% = 41,67\% )

 Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 10 : tất cả hổn hợp X bao gồm N2 với H2 gồm tỉ khối so với hiđro là 6,2. Dẫn X đi qua bình đựng bột sắt rồi nung rét biết rằng công suất tổng phù hợp NH3 đạt 40% thì thu được tất cả hổn hợp Y. Tỉ khối của Y so với H2 có mức giá trị là :

A 14,76. B 18,23. C 7,38.D 13,48.

Đáp án: C


Lời giải đưa ra tiết:

Áp dụng sơ đồ dùng đường chéo cho tất cả hổn hợp N2 và H2 ta có :

(,n_N_2 over n_H_2 = 2 over 3)

=> H2 thiếu, công suất phản ứng tính theo H2.

Chọn (left{ matrixn_N_2 = 2,,mol hfill cr n_H_2 = 3,,mol hfill cr ight.)

nH2 pư = 3 . 40% = 1,2 mol,

n N2 phản nghịch ứng = 0,4 mol

n NH3 sinh ra =0,8 mol.

(n_Y = n_X - 0,8 = 2 + 3 - 0,8 = 4,2,,mol.)

Bảo toàn khối lượng :

=>(overline M _Y = m_Y over n_Y = 62 over 4,2= 14,76.)

Vậy tỉ khối của Y với H2 là 7,38

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 11 : yêu cầu lấy từng nào lít khí nitơ cùng hiđro để điều chế được 67,2 lít khí amoniac, biết các thể tích đo cùng đk và năng suất phản ứng là 25%.

A VN2 = 6 (lít) cùng VH2 = 18 (lít).B VN2 = 134,4 (lít) với VH2 = 403,2 (lít)C VN2 = 33,6 (lít) cùng VH2 = 100,8 (lít).D VN2 = 8,4 (lít) cùng VH2 = 25,2 (lít).

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Công thức tính hiệu suất của phản bội ứng

H = (nTT/nLT).100%


Lời giải chi tiết:

PTHH: N2 + 3H2 → 2NH3

PT: 1 3 2 (lít)

Pư: 33,6 ← 100,8 ← 67,2 (lít)

Do H = 25% buộc phải lượng N2 với H2 nên lấy là:

VN2 = 33,6.(100/25) = 134,4 lít

VH2 = 100,8.(100/25) = 403,2 lít

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 12 : Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khoản thời gian phản ứng đạt thăng bằng thấy bình phản bội ứng tất cả 22 lít láo lếu hợp những khí. Các khí đo nghỉ ngơi cùng đk nhiệt độ và áp suất. Năng suất phản ứng là:

A

30%

B

20%

C

22,5%

D

25%


Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

*

Ban đầu: 10 15 0

Phản ứng x 3x 2x

Cân bằng 10 - x 15 - 3x 2x

Σ V cb = 25 – 2x = 22 => x = 1,5 => H = $frac1,5.315$.100% = 30%

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 13 : hỗn hợp X tất cả N2 cùng H2, tỉ khối của X so với He bởi 1,8. Nung nóng (bột fe xúc tác) hỗn hợp X sau một thời gian được hỗn hợp khí Y, tỉ khối của Y so với He bằng 2,25. Công suất phản ứng là ?

A

50%.

B

25%.

C

 37,5%.

D 75%.

Đáp án: A


Lời giải đưa ra tiết:

Có MX = 7,2 => nN2 : nH2 = 1 : 4

Giả sử nN2 = 1 ; nH2 = 4 mol

N2 + 3H2 → 2NH3

a → 3a → 2a mol

=> nhh sau = 5 – 2a

Vì trọng lượng khí vào bình không đổi => mX = mY

=> MX : MY = nY : nX

=> 1,8 : 2,25 = (5 – 2a) : 5

=> a = 0,5 mol

=> H% = H%N2 = 1/2 ( tính theo chất tất cả H% khủng hơn)

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 14 : cho 4 lít N2; 14 lít H2 vào bình phản bội ứng tất cả hổn hợp thu được sau bội nghịch ứng có thể tích 16,4 lít (đktc). Công suất của bội phản ứng tổng hợp NH3 là:

A một nửa B 20% C 80% D 30%

Đáp án: B


Phương pháp giải:

N2 + 3 H2 -> 2NH3

có 4 14

p/u x 3x 2x

sau 4-x 14-3x 2x

nsau =16,4

=> x

So sánh để xem tính hiệu suất theo N2 hay H2


Lời giải bỏ ra tiết:

N2 + 3 H2 -> 2NH3

có 4 14

p/u x 3x 2x

sau 4-x 14-3x 2x

4-x + 14-3x+ 2x=16,4

=> 18-2x=16,4

=> x=0,8

Tính công suất theo N2 bởi vì lượng H2 dư nhiều hơn thế nữa (N2: 4mol, H2: 14 mol)

=> H=

*
 = 
*

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 15 : mang lại 4 mol N2 và 16 mol H2 vào bình kín. Tại thời điểm thăng bằng thu được x mol các thành phần hỗn hợp khí. Biết năng suất của phản bội ứng tổng đúng theo NH3 là 70%. Tính x?

A 14,1 B 14,4 C 14,3 D 14,2

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Phương pháp:

 

*
3" align="absmiddle" />

=> H tính theo N2

H=

*
 mol

N2 + 3 H2 2NH3

Thay vào PT tính số mol tất cả hổn hợp sau phản bội ứng


Lời giải bỏ ra tiết:

 

Hướng dẫn giải

 

*
3" align="absmiddle" />

=> H tính theo N2

H= 

*
mol

N2 + 3 H2  2NH3

bđ 4 16

p/u 2,8 8,4 5,6

sau 1,2 7,6 5,6

=> x=14,4 mol

Đáp án B.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 16 : đến 6 mol N2 và trăng tròn mol H2 vào bình kín. Trên thời điểm cân bằng thu được 18 mol các thành phần hỗn hợp khí. Hiệu suất của bội phản ứng tổng vừa lòng NH3 trên.

A 75% B 50,67% C  66,67% D 85%

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Phương pháp:

N2 + 3 H2  2NH3

có 6 20

p/u x 3x 2x

sau 6-x 20-3x 2x

=> nsau =18 => x

*
3" align="absmiddle" />=> Tính H theo N2

=> H


Lời giải chi tiết:

 

Hướng dẫn giải:

 

N2 + 3 H2 2NH3

có 6 20

p/u x 3x 2x

sau 6-x 20-3x 2x

6-x + 20-3x+ 2x=18

=> 26-2x=18

=> x=4

*
3" align="absmiddle" />=> Tính H theo N2

 

*

Đáp án C.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 17 : các thành phần hỗn hợp X gồm: N2 và H2 với tỉ lệ mol là một trong những : 4. Nung hỗn hợp X ngơi nghỉ điều kiện phù hợp để phản bội ứng xảy ra. Biết công suất phản ứng là 40%. Phần trăm theo thể tích của amoniac (NH3) trong các thành phần hỗn hợp thu được sau làm phản ứng là:

A 16,04%.B 17,04%.C 18,04%.D 19,04%.

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

*


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 18 : X là hỗn hợp khí H2 cùng N2 tất cả tỉ khối đối với oxi bằng 0,225. Dẫn X vào trong bình có xúc tác bột sắt, đun cho nóng thì thu được các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả tỷ khối so với oxi bằng 0,25. Tính hiệu suất tổng vừa lòng NH3

A 25%. B 30%. C 15%. D 20%. 

Đáp án: A


Phương pháp giải:

- cách thức đường chéo cánh để tính tỉ trọng mol những khí

- Viết và tính theo PTHH


Lời giải đưa ra tiết:

MX = 0,225.32 = 7,2

H2: 2 20,8

7,2 => nH2/nN2 = 20,8/5,2 = 4

N2: 28 5,2

Giả sử nH2 = 4 mol với nN2 = 1 mol

BTKL: mX = mY => 4.2 + 1.28 = nY.0,25.32 => nY = 4,5 mol

3H2 + N2 (overset t^o,xt leftrightarrows ) 2NH3

Bđ: 4 1 (mol)

Pư: 3x x 2x (mol)

Sau: 4-3x 1-x 2x (mol)

nY = 4-3x + 1-x + 2x = 4,5 => x = 0,25 mol

Hiệu suất tính theo N2 => H = (0,25/1.100%) = 25%

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 19 : hỗn hợp X tất cả N2 và H2 tất cả tỉ khối tương đối so với H2 là 3,6. Cho các thành phần hỗn hợp X vào bình kín với xúc tác thích hợp rồi tiến hành phản ứng tổng đúng theo NH3 thấy thu được hỗn hợp Y tất cả N2, H2 cùng NH3. Biết tỉ khối tương đối của Y so với H2 bởi 4. Công suất phản ứng tổng hòa hợp NH3 trong làm phản ứng bên trên là

A 30%.B 15%.C 20%.D 25%.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc mặt đường chéo

PTHH: N2 + 3H2 (undersetoversett^0,p,xtlongleftrightarrow) 2NH3

(fracntrcn,sau = fracMsauM,truoc) 

Hiệu suất tính theo N2 hoặc H2 với đk là chất nào làm phản ứng hết nếu H =100%


Lời giải bỏ ra tiết:

MX = 3,6.2 = 7,2 (g/mol) ; MY = 4.2 = 8 (g/mol)

*

Coi láo lếu hợp lúc đầu có 5 mol thì nN2 = 1 (mol); nH2 = 4 (mol)

Gọi số mol của N2 pư là x (mol)

PTHH: N2 + 3H2 (undersetoversett^0,p,xtlongleftrightarrow) 2NH3

PƯ x → 3x 2x => số mol sút là 2x (mol)

=> số mol sau pư: nsau = ntrước - ngiảm = 5 – 2x (mol)

Ta có:

(egingathered fracntrcn,sau = fracMsauM,truoc Rightarrow frac55 - 2x = frac87,2 hfill \ Rightarrow 36 = 40 - 16x hfill \ Rightarrow x = 0,25,(mol) hfill \ \% H = fracn_N_2pun_N_2bd.100\% = frac0,251.100\% = 25\% hfill \ endgathered )

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi trăng tròn : mang đến phản ứng: N2 (k) + 3H2 (k) ( ightleftarrows ) 2NH3 (k). Giả dụ ở trạng thái cân bằng nồng độ NH3 là 0,30 mol/l, N2 là 0,05 mol/l với của H2 là 0,10 mol/l thì hằng số cân nặng bằn của phản ứng là

A 18. B 60. C 3600. D 1800.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Áp dụng bí quyết tính hằng số cân nặng bằng: (Kc = frac m^2 m. m = ?) với ; ;

là độ đậm đặc mol/l của các chất kia ở trạng thái cân nặng bằng.


Lời giải chi tiết:

N2 (k) + 3H2 (k) ( ightleftarrows ) 2NH3 (k).

Xem thêm: Nguyên Nhân Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2, Nguyên Nhân Dẫn Đến Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai

Áp dụng phương pháp tính hằng số cân nặng bằng:

(Kc = frac m^2 m. m = frac0,3^20,05.0,1 = 18)

Đáp án A


Đáp án - lời giải

30 bài bác tập về amoniac và muối amoni có lời giải

30 bài tập về amoniac và muối amoni hay nhất tất cả đáp án và giải thuật chi tiết


Xem chi tiết
40 câu hỏi lý thuyết về amoniac và muối amoni có giải mã (phần 2)

40 câu hỏi lý thuyết về amoniac và muối amoni tốt nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)


Xem cụ thể
40 câu hỏi lý thuyết về amoniac cùng muối amoni có lời giải (phần 1)

40 thắc mắc lý thuyết về amoniac cùng muối amoni hay nhất có lời giải chi tiết


Xem chi tiết
*
*
*
*
*
*
*
*


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp x-lair.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép x-lair.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.