– Bình phường của một hiệu bởi bình phương số đầu tiên trừ đi hai lần tích số đầu tiên nhân số thứ hai rồi cùng với bình phương số trang bị hai.

Bạn đang xem: Bài tập về hằng đẳng thức lớp 8

(A – B)2 = A2 – 2AB + B2

Ví dụ:

( x – 2)2 = x2 – 2. X. 22 = x2 – 4x + 4

3. Hiệu nhị bình phương

– Hiệu nhị bình phương bởi hiệu hai số kia nhân tổng nhị số đó.

A2 – B2 = (A + B)(A – B)

Ví dụ:

4. Lập phương của một tổng

– Lập phương của một tổng = lập phương số đầu tiên + 3 lần tích bình phương số trước tiên nhân số vật dụng hai + 3 lần tích số đầu tiên nhân bình phương số lắp thêm hai + lập phương số trang bị hai.

(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

Ví dụ: 

5. Lập phương của một hiệu

Lập phương của một hiệu = lập phương số đầu tiên – 3 lần tích bình phương số trước tiên nhân số sản phẩm công nghệ hai + 3 lần tích số trước tiên nhân bình phương số thiết bị hai – lập phương số lắp thêm hai.

(A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

6. Tổng nhì lập phương

Tổng của nhị lập phương bằng tổng nhị số đó nhân cùng với bình phương thiếu của hiệu.

A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

Ví dụ; 

7. Hiệu nhị lập phương

Hiệu của hai lập phương bằng hiệu của nhị số kia nhân với bình phương thiếu của tổng.

Xem thêm: Dao Động Duy Trì Là Dao Động Tắt Dần Mà Người Ta Đã, Phát Biểu Nào Sau Đây Về Dao Động Duy Trì Là Đúng

A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

Ví dụ: 

Bài tập

Bài toán 1: Tính

Bài toán 2: Tính

Bài toán 3: Viết các đa thức sau thành tích

Bài 4: Tính nhanh

2. 29,9.30,1

4. 37.43

Bài toán 5: Rút gọn gàng rồi tính giá trị biểu thức

…………..


*
Bài thu hoạch nghị quyết tw 5 khóa XII của Đảng viên
*
Kế hoạch giáo dục và đào tạo lớp 1 sách Cánh diều theo Công văn 2345 (6 môn)Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII của Đảng viên (20 chủng loại bài)