Bài tập Although In spite of despite là 1 trong dạng bài tập rất dễ dàng nhầm lẫn cùng với nhau, nếu như không chăm chú và thực hành xuất sắc sẽ giỏi bị không nên sót trong các bài kiểm tra. Chính vì vậy trong nội dung bài viết hôm nay hãy bên nhau củng gắng lại con kiến thức tương tự như thực hiện các bài tập về điểm ngữ pháp này nhé!

*

Cấu trúc Although In spite of despite

Although/ In spite of/ Despite trong giờ đồng hồ Anh nó phần nhiều mang một chân thành và ý nghĩa là khoác dù. Những liên từ này có vai trò biểu thị sự tương phản chân thành và ý nghĩa trong câu, nó gồm vị trí đứng ở đầu mệnh đề giỏi giữa câu.

Bạn đang xem: Bài tập về although in spite of despite lớp 7

Nếu đặt ở trong phần đầu câu, sau mệnh đề đựng Although/ In spite of/ Despite bắt buộc phải thêm lốt phẩy để phân làn hai mệnh đề.

Cụ thể cấu trúc như sau:

Although + S + V, S + V.

➔ Despite/In spite of + Noun/ Noun Phrase/ Ving, S + V.

Bài tập Although In spite of despite

Bài 1: áp dụng Although/ In spite of/ Despite điền vào chỗ trống:

1. They liked their camping holiday, ……………. Of the rain.

2. My father decided lớn buy the car ……………. He didn’t really have enough money.

3. ……………. His age, he still plays badminton every morning.

4. We still play football outside ……………. Of the heavily rain.

5. Loan knew what he wanted ……………. Of not understanding anything.

6. Salim wnet lớn school alone, ……………. She knew that it was very unsafe.

7. ……………. The pain in her leg, she still won the marathon excellent.

8. ……………. She was very sick, she still try to lớn complete this job.

9. ……………. Land & Mike went to university together, they weren’t close friend.

10. ……………. Her illness, she must go to school.

ĐÁP ÁN

1. They liked their camping holiday, in spite of the rain.

2. My father decided khổng lồ buy the oto although he didn’t really have enough money.

3. Despite his age, he still plays badminton every morning.

4. We still play football outside in spite of the heavily rain.

5. Loan knew what he wanted in spite of not understanding anything.

6.Salim wnet khổng lồ school alone, although she knew that it was very unsafe.

7. Despite the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

8. Although she was very sick, she still try khổng lồ complete this job.

9. Although Land and Mike went khổng lồ university together, they weren’t close friend.

10. Despite her illness, she must go lớn school.

Bài 2: bài xích tập although in spite of despite viết lại câu với từ cho sẵn vào ngoặc

1. I couldn’t sleep although I was tired (despite)

2. Although he’s got an English name, he is in fact German (despite)

3. In spite of her injured foot, she managed khổng lồ walk to lớn the village (although)

4. I decided lớn accept the job although the salary was low (in spite of)

5. We lost the match although we were the better team (despite)

6. In spite of not having eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry (although)

7. I’m not tired in spite of working hard all day (although)

8. She is quite fat although she plays thể thao everyday (despite / the fact)

9. Although I see him every morning, I’ve never spoken to him (in spite of)

10. It’s quite warm although it’s a bit windy (despite)

ĐÁP ÁN

1. I couldn’t sleep despite being tired.

2. Despite his English name, he is in fact German.

3. Although she had an injured foot, she managed lớn walk lớn the village.

4. I decided khổng lồ accept the job in spite of the low salary.

5. We lost the match despite being the better team.

6. Although I hadn’t eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry.

7. I’m not tired although I work all day.

8. Despite the fact that she plays sports everyday, she is quite fat.

9. In spite of seeing him every morning, I’ve never spoken to lớn him.

10. It’s quite warm despite being a bit windy.

*

Bài 3: Viết lại câu sao để cho nghĩa không cầm cố đổi

1. Although his friend was sick, she still went to work yesterday.

=> ……………………………………………………………………………………….

2. Her brother really enjoy this job although the salary was very low.

=> ……………………………………………………………………………………….

3. Despite her unkind behavior, we still love her.

=> ……………………………………………………………………………………….

4. In spite of the dirty room, Salim didn’t clean it.

=> ……………………………………………………………………………………….

5. The film poster is wonderful. I don’t like to see it.

=> ……………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

1.Despite the fact that his friend was sick, she still went lớn work yesterday.

2. Her brother really enjoy this job despite the low salary.

3. Although she behaves unkind, we still love her.

4. Although the room was dirty, Salim didn’t clean it.

5. Although the film poster is wonderful, I don’t like to see it.

Bài 4: xong xuôi câu sau đây sao cho đúng cấu tạo của Although/ In spite of/ Despite

1. ………….. The story of the film was good, I didn’t like the acting.

2. I went khổng lồ see the film ………….. Feeling really tired.

3. I really enjoyed the Water War………….. Most of my friends said it wasn’t a very good film.

4. ……………careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

Xem thêm: Những Chân Chạy Marathon Sub Trong Chạy Bộ Là Gì Mới Nhất 2022

5. …………..the film was gripping, Tom slept from beginning to lớn end.