Trọng âm là phần kiến thức và kỹ năng vô cùng quan trọng và lộ diện xuyên suốt trong những bài kiểm tra, bài bác thi ở các cấp học. Nắm rõ được kiến thức và kỹ năng trọng âm để giúp các em dứt dạng bài tập trọng âm với điểm số cao nhất, cũng tương tự phát triển kỹ năng nói trường đoản cú nhiên, chuẩn chỉnh chỉnh như người phiên bản xứ!

I. Tổng hợp kiến thức về trọng âm

1. Các quy tắc tiến công trọng âm trong giờ đồng hồ Anh

1.1 giải pháp đánh trọng âm của từ tất cả 2 âm tiết

Quy tắc 1: Đa số các danh từ với tính từ có hai âm ngày tiết trong giờ đồng hồ Anh thì trọng âm thường rơi vào tình thế âm tiết máy nhất.

Bạn đang xem: Bài tập trọng âm 2 âm tiết

Ví dụ: 

center /ˈsentər/apple /ˈæp.əl/angry /´æηgri/happy/ ˈhæpi/… 

Quy tắc 2: nhiều phần các hễ từ và giới từ tất cả hai âm huyết thì trọng âm sẽ rơi vào tình thế âm tiết trang bị hai.

Ví dụ: 

profess /prəˈfes/enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/between /bɪˈtwiːn/among /əˈmʌŋ/… 

Quy tắc 3: một vài động từ bỏ nếu bao gồm âm tiết thiết bị hai là âm ngắn thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết máy nhất.

Ví dụ: 

enter/ ˈentər/, brighten /ˈbraɪ.tən/…

Quy tắc 4: Danh từ xuất xắc tính từ cất nguyên âm lâu năm ở âm tiết vật dụng hai thì trọng âm sẽ bấm vào chính âm ngày tiết đó.

Ví dụ: 

belief /bɪˈliːf/police /pəˈliːs/perfume /pərˈfjuːm/extreme /ɪkˈstriːm/supreme /suːˈpriːm/… 

Quy tắc 5: các từ số đếm trong tiếng Anh đang nhấn trọng âm ngơi nghỉ đuôi teen, nếu từ hoàn thành bằng đuôi y thì trọng âm sẽ rơi nghỉ ngơi âm máu đầu tiên. 

Ví dụ: 

thirteen /θɜːˈtiːn/ – thirty /ˈθɜː.ti/fifteen /fɪf ˈtin/ – fifty /ˈfɪf.ti/…

1.2 bí quyết đánh trọng âm của từ gồm 3 âm máu trở lên 

Quy tắc 6: với danh tự có cha âm tiết, ví như âm tiết thiết bị hai có âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ lâm vào âm tiết đồ vật nhất.

Ví dụ: 

exercise /’eksəsaiz/interview /ˈɪn.tə.vjuː/hospital /ˈhɒs.pɪ.təl/…

Quy tắc 7: Danh từ, cồn từ, tính tự khi tất cả âm ngày tiết cuối bao gồm chứa âm /ə/ hoặc /i/ và xong xuôi là phụ âm thì trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết thứ hai.

Ví dụ: 

important /ɪmˈpɔː.tənt/consider /kənˈsɪdər/remember /rɪˈmembər/…1.3 giải pháp đánh trọng âm mang đến từ bao gồm tiền tố, hậu tố

Quy tắc 8: những từ bao gồm hậu tố là – ic, – ish, – ical, – sion, – tion, – ance, – ence, – iar, – ience, – id, – eous, – idle, – ious, – ian, – ity thì trọng âm sẽ bấm vào âm tiết ngay sinh sống trước.

Ví dụ: 

nation /ˈneɪʃn/similarity /ˌsɪm.ɪˈlær.ə.ti/linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/foolish /ˈfuːlɪʃ/musician /mjuˈzɪʃn/,…

Quy tắc 9: những từ bao gồm hậu tố là – ee, – eer, – ique, – esque , – ain, – ese thì trọng âm rơi vào hoàn cảnh chính âm tiết đó.

Ví dụ: 

Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/engineer /ˌen.dʒɪˈnɪər/remain /rɪˈmeɪn/…

Quy tắc 10: những từ thêm hậu tố – ment, – ship, – ness, – en, – ful, – able, – er/or, – hood, – ing, – ous, – less thì trọng âm vẫn giữ lại như làm việc từ gốc. 

Ví dụ: 

agreement /əˈɡriːmənt/happiness /ˈhæpinəs/reliable /rɪˈlaɪəbl/poisonous /ˈpɔɪzənəs/interesting /ˈɪn.tre.stɪŋ/… 

Quy tắc 11: những từ gồm hậu tố là – al, – ate, – gy, – phy, – graphy, – cy, – ity thì tấn công trọng âm vào âm tiết thứ 3 từ địa chỉ cuối đếm lên. 

Ví dụ: 

economical /ˌiːkəˈnɑːmɪkl/investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/identity /aɪˈdɛntɪti/photography /fəˈtɑːɡrəfi/psychology /saɪˈkɒl.ə.dʒi/,... 

Quy tắc 12: các từ ngừng bằng những đuôi: how, what, where,... Thì nhấn trọng âm bao gồm vào âm tiết vật dụng nhất.

Ví dụ: 

everywhere /ˈev.ri.weər/somehow /ˈsʌm.haʊ/,...

Quy tắc 13: những từ đựng sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self thì trọng âm rơi vào cảnh chính các âm ngày tiết này. 

Ví dụ: 

event /ɪˈvent/protest /prəˈtest/persist /pəˈsɪst/contract /kənˈtrækt/herself /hɜːˈself/occur /əˈkɜːr/contain /kənˈteɪn/…

Quy tắc 14: Đa số các tiền tố không nhận trọng âm.

Ví dụ: 

dis’coverre’writeim’possibledisa’bility… 

Ngoại lệ: ‘underpass, ‘undergo…

Quy tắc 15: Trọng âm sẽ không rơi vào các âm yếu đuối như /ə/ hoặc /i/

Ví dụ: 

occur /əˈkɜːr/persona /pəˈsəʊ.nə/…

=> 13 QUY TẮC TRỌNG ÂM TIẾNG ANH

=> TỔNG HỢP CÁCH ĐÁNH TRỌNG ÂM TIẾNG ANH ĐƠN GIẢN VÀ DỄ NHỚ NHẤT

2. Trọng âm tiếng Anh trong câu

Trong giờ đồng hồ Anh, không chỉ còn mang trọng âm mà lại trọng âm cũng mở ra trong câu. Trọng âm của một câu rơi vào cảnh từ được vạc âm to, nhấn mạnh vấn đề để biểu lộ ý muốn, thông điệp mong truyền tải. Việc nhấn trọng âm cân xứng trong câu để giúp đỡ tạo cần âm điệu, đưa về sắc thái thoải mái và tự nhiên trong giao tiếp. 

Ví dụ: 

She is my girlfriend. (Nhấn bạo gan đối tượng, chính là cô ấy chứ chưa hẳn ai khác.)She is my girlfriend. (Nhấn bạo dạn mối quan tiền hệ)

Vậy làm cầm cố nào để xác định trọng âm vào câu? các từ vào câu thường được chia thành hai loại: 

2.1 những từ bao gồm chứa ngôn từ (content words): được thừa nhận trọng âm

Chúng ta thường nhấn trọng âm vào các từ gồm mang ý nghĩa chính, đặc trưng và thể hiện nội dung vào câu. Cầm thể:

Động từ bỏ chính: sell, bought, listening…Danh từ: car, weather, flower,...Tính từ: beautiful, cheap, rich,...Trạng từ: happily, quickly,...Trợ hễ từ (dạng lấp định): don’t, can’t,...Đại tự chỉ định: this, that, those, theseTừ để hỏi: Who, Where, How,... 

Ví dụ:

My mom is cooking dinner. You aren’t listening lớn me.What do they want to lớn do2.2 tự thuộc kết cấu (structure words): không sở hữu và nhận trọng âmĐại từ: we, they, he…Giới từ: by, on, at… Mạo từ: a, an, the… Từ nối: and, because…Trợ hễ từ: can, must,...Động trường đoản cú “tobe”: is, am, are

=> LỘ TRÌNH CHUẨN GIÚP “NÂNG CẤP” PHÁT ÂM TIẾNG ANH trong 1 THÁNG

=> CHINH PHỤC BẢNG PHIÊN ÂM TIẾNG ANH IPA DÀNH cho NGƯỜI MỚI

II. Tổng hợp một số bài tập về trọng âm 

Bài tập 1. Bài bác tập trọng âm 2 âm tiết

Tìm từ tất cả trọng âm không giống với hầu như từ còn lại 

1. A. Darkness B. Sister C. Market D. Remark

2. A. Begin B. Comfort C. Apply D. Suggest

3. A. Direct B. Idea C. Suppose D. Figure

4. A. Revise B. Amount C. Village D. Desire

5. A. Standard B. Happen C. Handsome D. Destroy

6. A. Provide B. Hàng hóa C. Promote D. Profess

7. A. Consist B. Carry C. Remove D. Protect

8. A. Provide B. Listen C. Repeat D. Collect

9. A. Study B. Delete C. Reward D. Survive

10. A. Connect B. Travel C. Deny D. Return

11. A. Impress B. Favor C. Occur D. Police

12. A. Regret B. Selfish C. Purpose D. Preface

13. A. Govern B. Cover C. Perform D. Father

14. A. Writer B. Teacher C. Builder D. Career

15. A. Morning B. College C. Arrive D. Famous

16. A. Contain B. Express C. Carbon D. Obey

17. A. Study B. Knowledge C. Precise D. Message

18. A. Private B. Provide C. Arrange D. Advise

19. A. Devote B. Compose C. Purchase D. Advise

20. A. Supper B. Support C. Supply D. Supreme

21. A. Rescue B. Request C. Receive D. Repeat

22. A. Hundred B. Thousand C. Relic D. Relax

23. A. Award B. Enroll C. Music D. Below

24. A. Champion B. Matches C. Direct D. Famous

25. A. Abroad B. Active C. Address D. Attend

26. A. Arrow B. Arrive C. Arrest D. About

27. A. Excuse B. Suburb C. Garden D. Swimming

28. A. Tenant B. Common C. Rubbish D. Machine

29. A. Christmas B. Champion C. Chemise D. Chimney

30. A. Crowded B. Language C. Practice D. Propose

Đáp án

1. D

2. B

3. D

4. C

5. D

6. B

7. B

8. B

9. A

10. B

11. B

12. A

13. C

14. D

15. C

16. C

17. C

18. A

19. C

20. A

21. A

22. D

23. C

24. C

25. B

26. A

27. A

28. D

29. C

30. D

Bài tập 2. Bài tập trọng âm 3 âm tiết trở lên

Tìm từ tất cả trọng âm không giống với đông đảo từ còn lại 

1. A. Powerful B. Proposal C. Athletic D. Position

2. A. Example B. Exercise C. Exactly D. Exporting

3. A. Explosive B. Exploring C. Expression D. Excellence

4. A. Dividend B. Division C. Distinctive D. Disgusting

5. A. Family B. Enemy C. Assembly D. Harmony

6. A. Assistant B. Difficult C. Important D. Encourage

7. A. Reference B. Coverage C. Positive D. Referee

8. A. Example B. Paragraph C. Telephone D. Favorite

9. A. Discover B. Appointment C. Important D. Telescope

10. A. Partner B. Excuse C. Táo bị cắn D. Parents

11. A. Eleven B. Yesterday C. Attitude D. Evening

12. A. Recognize B. Interfere C. Clarify D. Tolerate

13. A. Marvelous B. Courageous C. Delicious D. Religious

14. A. Animal B. Bacteria C. Habitat D. Pyramid

15. A. Wonderful B. Beautiful C. Colorful D. Successful

16. A. Fantastic B. Gymnastics C. Politics D. Emphatic

17. A. Difficulty B. Equality C. Simplicity D. Discovery

18. A. Pollution B. Excitement C. Usually D. Remember

19. A. Encourage B. Tropical C. Discover D. Advancement

20. A. Atmosphere B. Atlantic C. Athletics D. Canadian

21. A. Tomorrow B. Continue C. Popular D. Informing

22. A. Population B. Communicate C. Ability D. Continuum

23. A. Committee B. Comedian C. Communist D. Completion

24. A. Company B. Atmosphere C. Customer D. Employment

25. A. Century B. Evening C. Exciting D. Managing

26. A. Biology B. Absolutely C. Photography D. Geography

27. A. Politics B. Literature C. Chemistry D. Statistic

28. A. Profitable B. Reliable C. Dependable D. Forgettable

29. A. Likeable B. Oxygen C. Museum D. Energy

30. A. Apology B. Stupidity C. Generously D. Astronomy

Đáp án:

1. A

2. B

3. D

4. A

5. C

6. B

7. D

8. A

9. D

10. B

11. A

12. B

13. A

14. B

15. D

16. C

17. A

18. C

19. B

20. A

21. C

22. A

23. C

24. D

25. C

26. B

27. D

28. A

29. C

30. C

ĐĂNG KÝ NGAY:

Bài tập 3. 30 câu bài xích tập trọng âm thi thpt quốc gia

Tìm từ có trọng âm không giống với phần lớn từ còn lại 

1. A. Education B. Development C. Economic D. Preparation

2. A. Attend B. Option C. Percent D. Become

3. A. Literature B. Entertainment C. Recreation D. Information

4. A. Attractive B. Perception C. Cultural D. Expensive

5. A. Chocolate B. Structural C. Important D. National

6. A. Cinema B. Position C. Family D. Popular

7. A. Natural B. Department C. Exception D. Attentive

8. A. Economy B. Diplomacy C. Informative D. Information

9. A. Arrest B. Purchase C. Accept D. Forget

10. A. Expertise B. Cinema C. Recipe D. Similar

11. A. Government B. Musician C. Disgusting D. Exhausting

12. A. Adorable B. Ability C. Impossible D. Entertainment

13. A. Engineer B. Corporate C. Difficult D. Different

14. A. Popular B. Position C. Horrible D. Positive

15. A. Selfish B. Correct C. Purpose D. Surface

16. A. Permission B. Computer C. Million D. Perfection

17. A. Scholarship B. Negative C. Develop D. Purposeful

18. A. Ability B. Acceptable C. Education D. Hilarious

19. A. Document B. Comedian C. Perspective D. Location

20. A. Provide B. Hàng hóa C. Promote D. Profess

21. A. Different B. Regular C. Achieving D. Property

22. A. Education B. Community C. Development D. Unbreakable

23. A. Politics B. Deposit C. Conception D. Occasion

24. A. Prepare B. Repeat C. Purpose D. Police

25. A. Preface B. Famous C. Forget D. Childish

26. A. Cartoon B. Western C. Teacher D. Theater

27. A. Brazil B. Iraq C. Norway D. Japan

28. A. Scientific B. Ability C. Experience D. Material

29. A. Complain B. Luggage C. Improve D. Forgive

30. A. Offensive B. Delicious C. Dangerous D. Religious

Đáp án

1. B

2. B

3. A

4. C

5. B

6. B

7. A

8. D

9. B

10. A

11. A

12. D

13. A

14. B

15. B

16. C

17. C

18. C

19. A

20. B

C

A

A

C

C

A

C

A

B

C

Bài tập 4. Chọn từ có chứa dấu nhấn khác với phần đông từ còn lại 

1. A. Character B. Quảng cáo online C. Wonderful D. Understand

2. A. Dependable B. Reliable C. Remarkable D. Knowledgeable

3. A. Detective B. Romantic C. History D. Adventure

4. A. Biography B. Historic C. Discover D. Authorship

5. A. Imaginary B. Scientific C. Advantage D. Reviewer

6. A. Regulator B. Personal C. Referee D. Dangerous

7. A. Procedure B. Indicate C. Forefinger D. Enemy

8. A. Whenever B. Mischievous C. Hospital D. Separate

9. A. Introduce B. Delegate C. Marvelous D. Currency

10. A. Develop B. Conduction C. Partnership D. Majority

11. A. Counterpart B. Measurement C. Lãng mạn D. Attractive

12. A. Government B. Technical C. Parallel D. Understand

13. A. Pyramid B. Egyptian C. Belongs D. Century

14. A. Construction B. Suggestion C. Accurate D. Hi-jacket

15. A. Elegant B. Regional C. Musical D. Important

16. A. Difference B. Suburban C. Mạng internet D. Character

17. A. Beautiful B. Effective C. Favourite D. Popular

18. A. Attraction B. Government C. Borrowing D. Visitor

19. A. Difficult B. Individual C. Population D. Unemployment

20. A. Capital B. Tradition C. Different D. Opera

Đáp án

1. D

2. D

3. C

4. D

5. B

6. C

7. A

8. A

9. A

10. C

11. C

12. D

13. C

14. D

15. D

16. B

17. B

18. A

19. A

20. B

Trên phía trên là toàn cục kiến thức tương quan đến những quy tắc nhận trọng âm trong giờ đồng hồ Anh. Hy vọng nội dung bài viết của Langmaster đã cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích. Đừng quên dứt các bài tập trọng âm từ tất cả 2 âm tiết, 3 âm tiết bên dưới để thành thạo cách phát âm, đạt điểm cao khi làm bài xích kiểm tra, thi tuyển nhé!

Hầu hết trong các bài kiểm tra, bài xích thi giờ Anh ở những bậc học đều xuất hiện thêm bài tập ngữ âm (trọng âm với phát âm). Việc rèn luyện dạng bài xích tập này liên tục không chỉ giúp đỡ bạn đạt điểm trên cao mà còn trau dồi kĩ năng phát âm chuẩn, giúp quá trình giao tiếp giờ đồng hồ Anh trở nên tự nhiên và thoải mái và gồm ngữ điệu hơn. Trong nội dung bài viết này, ELSA Speak sẽ tổng thích hợp 100+ bài xích tập trọng âm cơ bản cùng đáp án đưa ra tiết, giúp bạn chinh phục các bài kiểm tra một biện pháp dễ dàng.

Tổng đúng theo quy tắc nên nắm trước khi làm bài bác tập trọng âm

1. Dìm trọng âm vào nơi bắt đầu từ

Trong tiếng Anh, có khá nhiều từ được tạo thành bằng cách thêm tiền tố hoặc hậu tố vào một trong những gốc từ. Khi đó, trọng âm của tự vẫn không ráng đổi. Bạn chỉ cần xác định đúng từ cội và nhận trọng âm tiếng Anh theo tự đó.


Kiểm tra phát âm với bài tập sau:


sentencesIndex>.text
Tiếp tục
Click khổng lồ start recording!
Recording... Click lớn stop!
*
*

= sentences.length" v-bind:key="s
Index">

Ví dụ:

Dependent /dɪˈpen.dənt/ (lệ thuộc)

Independent /ˌɪn.dɪˈpen.dənt/ (độc lập)

Beauti (n) /ˈbjuː.ti/ (đẹp)

Beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/ (đẹp)

Important /ɪmˈpɔː.tənt/ (quan trọng)

Unimportant /ˌʌn.ɪmˈpɔː.tənt/ (không quan lại trọng)

*
*

2. Phương pháp đánh trọng âm mọi từ đựng vần sệt biệt

Danh trường đoản cú chỉ môn học: Trọng âm phương pháp âm tiết cuối một âm tiết.

Ví dụ:

Geography /dʒiˈɑː.ɡrə.fi/ (địa lý)

Geology /dʒiˈɑː.lə.dʒi/ (địa chất)

Methodology /ˌmɛθəˈdɒləʤi/ (phương pháp luận)

Biology /baɪˈɒləʤi/ (sinh học)

Psychology /saɪˈkɒləʤi/ (tâm lý học)

Archaeology /ˌɑːkɪˈɒləʤi/ (khảo cổ học)

Danh trường đoản cú tận cùng bao gồm chứa ate, ite, ude, ute: Trọng âm giải pháp âm máu cuối một âm tiết.

Ví dụ:

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Graduate/ˈgrædjʊət/Người đã giỏi nghiệp
Climate/ˈklaɪmɪt/Khí hậu
Appetite/ˈӕpitait/Sự ngon miệng
Satelite/ˈsæt.əl.aɪt/Vệ tinh
Solitude/ˈsɒlɪtjuːd/Sự cô đơn
Altitude/ˈæltɪtjuːd/Độ cao
Institute/ˈinstitjuːt/Viện nghiên cứu
Parachute/ˈpærəʃuːt/Cái cho dù bay
Tính từ có tận cùng bằng ary, ative, ate, ite: Trọng âm cách âm huyết cuối một âm tiết.

Ví dụ:

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Imaginary/ɪˈmædʒ.ə.ner.i/Tưởng tượng
Contrary/ˈkɒntrəri/Trái ngược
Imitative/ˈɪmɪtətɪv/Bắt chước
Conservative/kənˈsɜːvətɪv/Thận trọng
Appropriate/əˈprəʊprɪɪt/Thích hợp
Temperate/ˈtɛmpərɪt/Khí hậu ôn hòa
Opposite/ˈɑː.pə.zɪt/Đối diện
Erudite/ˈɛru(ː)daɪt/Uyên bác
Động từ bao gồm tận thuộc là ate, ude, ute, fy, ply, ize, ise: Trọng âm giải pháp âm huyết cuối 2 âm tiết. Với ngôi trường hợp cồn từ chỉ gồm 2 âm tiết, trọng âm sẽ nằm tại âm máu cuối.

Ví dụ:

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Decorate/ˈdek.ər.eɪt/Trang trí
Create/kriˈeɪt/Sáng tạo
Conclude/kənˈkluːd/Kết luận
Elude/ɪˈluːd/Lẩn tránh
Persecute/ˈpɜːsɪkjuːt/Hãm hại
Prosecute/ˈprɒsɪkjuːt/Truy tố
Simplify/ˈsɪmplɪfaɪ/Đơn giản hóa
Satisfy/ˈsætɪsfaɪ/Làm vui lòng
Apply/əˈplaiÁp dụng
Multiply/ˈmʌltɪplaɪ/Nhân lên
Fertilize/ˈfɜːtɪlaɪz/Bón phân
Penalize/ˈpiːnəlaɪz/Xử phạt
Compromise/ˈkɑːm.prə.maɪz/Thỏa hiệp
Recognise/ˈrɛkəgnaɪz/Nhìn nhận
Động từ bao gồm 2 âm tiết: số đông trọng âm được tiến công ở âm tiết cuối. Ngôi trường hợp hễ từ bao gồm tận cùng là er, ern, en, ie, ish, ow, y thì trọng âm sẽ nằm tại âm ngày tiết đầu.

Ví dụ:

Trọng âm lâm vào âm huyết cuốiPhiên âmDịch nghĩa
Depend/dɪˈpend/Phụ thuộc
Unlock/anˈlok/Mở khóa
Trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm huyết đầuPhiên âmDịch nghĩa
Enter/ˈentə/Đi vào
Suffer/ˈsʌfə/Chịu đựng
Govern/ˈgʌvən/Cai trị
Open/ˈəʊ.pən/Mở
Happen/ˈhæpən/Xảy ra
Cherish/ˈʧɛrɪʃ/Trân trọng
Nourish/ˈnʌrɪʃ/Nuôi dưỡng
Follow/ˈfɒləʊ/Theo sau
Borrow/ˈbɒrəʊ/Vay mượn
Study/ˈstadi/Học tập
Bury/ˈbɛri/Mai táng
Trọng âm rơi vào tình thế âm ngay sát cuối từ bao gồm tận cùng là tion, sion, ic, ance, ious, ical, ive, ous, cial, ory.

Ví dụ:

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Prevention/prɪˈven.ʃən/Sự chống chặn
Position/pəˈzɪʃən/Chức vụ
Discussion/dɪˈskʌʃ.ən/Sự thảo luận
Decision/dɪˈsɪʒən/Quyết định
Patriotic/ˌpætrɪˈɒtɪk/Lòng yêu nước
Rhythmic/ˈrɪðmɪk/Nhịp nhàng
Importance/ɪmˈpɔːtəns/Quan trọng
Distance/ˈdɪstəns/Khoảng cách
Industrious/ɪnˈdʌstrɪəs/Siêng năng
Victorious/vɪkˈtɔːrɪəs/Chiến thắng
Poetical/pəʊˈɛtɪkəl/Thi vị
Economical/ˌiːkəˈnɒmɪkəl/Tiết kiệm
Perceive/pəˈsiːv/Nhận thức
Productive/prəˈdʌktɪv/Năng suất
Advantageous/ˌædvənˈteɪʤəs/Thuận lợi
Courageous/kəˈreɪʤəs/Can đảm
Artificial/ˌɑːtɪˈfɪʃ(ə)l/Nhận tạo
Commercial/kəˈmɜːʃəl/Thuộc về thương mại
Victory/ˈvɪktəri/Chiến thắng
Factory/ˈfæktəri/Xưởng sản xuất
hầu như từ bao gồm âm cuối là ade, ee, eer, ese, esque, mit, pel, press, rupt, sist, oo, cur, dict, ect, fer, ette, self, tain, test, tract, vent, vert… sẽ sở hữu được trọng âm thắt chặt và cố định ở đầy đủ âm máu này.

Ví dụ:

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Lemonade/ˌlɛməˈneɪd/Nước chanh
Colonnade/ˌkɒləˈneɪd/Dãy cột
Degree/dɪˈgriː/Trình độ
Refugee/ˌrɛfju(ː)ˈʤiː/Người ghen nạn
Engineer/ˌɛnʤɪˈnɪə/Kỹ sư
Musketeer/ˌmʌskɪˈtɪə/Lính ngự lâm
Chinese/ˌʧaɪˈniːz/Người Trung Quốc
Vietnamese/ˌvjɛtnəˈmiːz/Tiếng Việt
Picturesque/ˌpɪkʧəˈrɛsk/Đẹp như tranh
Statuesque/ˌstætjʊˈɛsk/Đẹp như tạc tượng
Admit/ədˈmɪt/Thừa nhận
Submit/səbˈmɪt/Gửi đi
Propel/prəˈpɛl/Đẩy đi
Express/ɪksˈprɛs/Thể hiện
Depress/dɪˈprɛs/Suy nhược
Corrupt/kəˈrʌpt/Tham nhũng
Disrupt/dɪsˈrʌpt/Làm con gián đoạn
Assist/əˈsɪst/Hỗ trợ
Consist/kənˈsɪst/Nhất quán
Kangaroo/ˌkæŋgəˈruː/Chuột túi
Taboo/təˈbuː/Điều cấm kỵ
Occur/əˈkɜː/Xảy ra
Collect/kəˈlɛkt/Sưu tầm
Affect/əˈfɛkt/Ảnh hưởng
Transfer/ˈtrænsfə(ː)/Chuyển khoản
Confer/kənˈfɜː/Trao
Cigarette/ˌsɪgəˈrɛt/Thuốc lá
Myself/maɪˈsɛlf/Chính tôi
Himself/hɪmˈsɛlf/Bản thân anh ấy
Sustain/səˈsteɪn/Chấp nhận
Entertain/ˌɛntəˈteɪn/Sự giải trí
Protest/ˈprəʊtɛst/Quả quyết
Abstract/ˈæb.strækt/Trừu tượng
Attract/əˈtrækt/Thu hút
Prevent/prɪˈvɛnt/Ngăn ngừa
Event/ɪˈvɛnt/Biến cố
*
*

3. Biện pháp đánh trọng âm của danh, tính, cồn từ 2 âm tiết

hầu như cách danh từ và tính từ tất cả 2 âm huyết thì trọng âm sẽ lâm vào cảnh âm tiết sản phẩm công nghệ nhất.

Ví dụ:

Monkey /´mʌηki/ (con khỉ)

Baby /’beibi/ (em bé)

Angry /´æηgri/ (giận giữ)

Happy /ˈhæpi/ (hạnh phúc)

Flower /ˈflaʊə/ (hoa)

Instant /ˈɪnstənt/ (lập tức)

Danh trường đoản cú hoặc tính từ cất nguyên âm lâu năm ở âm tiết thứ hai thì trọng âm sẽ nằm ở vị trí chính âm huyết đó.

Ví dụ:

Belief /bɪˈliːf/ (niềm tin)

Correct /kəˈrekt/ (chính xác)

Perfume /pərˈfjuːm/ (nước hoa)

Decor /ˈdeɪkɔː/ (thiết kế nội thất)

Discard /dɪˈskɑːrd/ (loại bỏ)

phần đông động từ và giới từ gồm 2 âm máu thì trọng âm sẽ nằm ở âm đồ vật hai.

Ví dụ:

Design /di´zain/ (thiết kế)

Include /ɪnˈkluːd/ (bao gồm)

Among /əˈmʌŋ/ (ở giữa)

Deny /dɪˈnaɪ/ (phủ nhận)

Admit /ədˈmɪt/ quá nhận

Từ chỉ số lượng: Nếu xong bằng đuôi -teen thì trọng âm sẽ nằm tại cuối, xong bằng đuôi -y trọng âm sẽ nằm tại vị trí âm tiết đầu tiên.

Ví dụ:

Thirteen /θɜːˈtiːn/ (13)

Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/ (14)

Thirty /ˈθɜː.ti/ (30)

Fifty /ˈfɪf.ti/ (40)

Mẹo thừa nhận trọng âm từ tất cả 3 âm tiết

giả dụ danh từ, tính từ, đụng từ có âm tiết cuối là /ə/ hoặc /i/ và xong bằng phụ âm thì trọng âm sẽ lâm vào âm thiết bị 2.

Ví dụ: consider /kənˈsɪdər/ (xem xét) , remember /rɪˈmembər/ (nhớ)

nếu danh từ tất cả 3 âm tiết nhưng âm tiết thứ hai chứa /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ lâm vào cảnh âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: exercise /’eksəsaiz/ (bài tập) , paradise /ˈpærədaɪs / (thiên đường)

Để nắm vững và cụ thể hơn về các quy tắc dấn trọng âm trong giờ đồng hồ Anh, các bạn có thể xem thêm tại bài viết 14 luật lệ trọng âm giờ Anh đầy đủ, dễ dàng nhớ nhất.

Xem thêm: Cách Tính Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số (Kèm Tài Liệu), Lý Thuyết Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số

*
*

100+ câu bài xích tập trọng âm nhiều dạng, rất đầy đủ đáp án

Bài tập trọng âm: chọn lựa cách đánh trọng âm đúng của từ

1. A. ‘Suspicious b. Suspi’cious c. Su’spicious d. Sus’picious
2. A. E’quipment b. Equip’ment c. ‘equipment d. Equi’pment
3. A. ‘understand b. Un’derstand c. Und’erstand d. Under’stand
4. A. Eigh’teen b. ‘eighteen c. Eighteen d. Eight’een
5. A. Representative b. ‘Representative c. Repre’sentative d. Represen’tative
6. A. Docu’mentary b. Do’cumentary c. ‘documentary d. Documentary
7. A. ‘Unexpected b. Unex’pected c. Unexpected d. Unexpec’ted
8. A. Pr’omise b. Pro’mise c. ‘promise d. Promise
9. A. Per’mission b. ‘permission c. Permission d. Per’mission
10. A. Impossible b. ‘impossible c. Im’possible d. Impos’sible

Đáp án: 1-c; 2-a; 3-d; 4-a; 5-c; 6-a; 7-b; 8-c; 9-a; 10-c

Bài tập trọng âm: chọn đáp án có trọng âm khác đông đảo từ còn lại

1. A. Generous b. Suspicious c. Constancy d. Sympathy
2. A. Acquaintance b. Unselfish c. Attraction d. Humorous
3. A. Loyalty b. Success c. Incapable d. Sincere
4. A. Carefully b. Correctly c. Seriously d. Personally
5. A. Excited b. Interested c. Confident d. Memorable
6. A. Organise b. Decorate c. Divorce d. Promise
7. A. Refreshment b. Horrible c. Exciting d. Intention
8. A. Knowledge b. Maximum c. Athletics d. Marathon
9. A. Difficult b. Relevant c. Volunteer d. Interesting
10. A. Confidence b. Supportive c. Solution d. Obedient
11. A. Whenever b. Mischievous c. Hospital d. Separate
12. A. Introduce b. Delegate c. Marvelous d. Currency
13. A. Develop b. Conduction c. Partnership d. Majority
14. A. Counterpart b. Measurement c. Thắm thiết d. Attractive
15. A. Government b. Technical c. Parallel d. Understand
16. A. Pyramid b. Egyptian c. Belongs d. Century
17. A. Construction b. Suggestion c. Accurate d. Hi-jacket
18. A. Dedicate b. Impressive c. Reminder d. Descendant
19. A. Remember b. Company c. Technical d. Interview
20. A. Electric b. Computer c. Fascinate d. Fantastic
21. A. Domestic b. Investment c. Substantial d. Undergo
22. A. Confident b. Influence c. Computer d. Remember
23. A. Optimist b. Powerful c. Terrorist d. Contrary
24. A. Government b. Destruction c. Contribute d. Depression
25. A. Institute b. Consumption c. Specific d. Encounter
26. A. Tableland b. Apparent c. Atmosphere d. Applicant
27. A. Vulnerable b. Satelite c. Eleven d. Element
28. A. Arrival b. Technical c. Proposal d. Approval
29. A. Empire b. Employer c. Conductor d. Transistor
30. A. Celebrate b. Fascinating c. Survive d. Elephant
31. A. Habitat b. Generate c. Canoe d. Penalty
32. A. Expression b. Decisive c. Dependent d. Independence
33. A. Decision b. Reference c. Refusal d. Important
34. A. Cooperate b. Permanent c. Recognise d. Industry
35. A. Attractive b. Sociable c. Dynamic d. Conservative
36. A. Entertain b. Enjoyable c. Anniversary d. Introduce
37. A. Approval b. Attractive c. Sacrifice d. Romantic
38. A. Conical b. Ancestor c. Ceremony d. Traditional
39. A. Romantic b. Following c. Summary d. Physical
40. A. Maintenance b. Appearance c. Develop d. Different
41. A. Contractual b. Significant c. Asia d. Demanding
42. A. Appearance b. Measurement c. Counterpart d. Cultural
43. A. Majority b. Minority c. Partnership d. Enjoyable
44. A. Marvelous b. Argument c. Apoplectic d. Maximum
45. A. Departure b. Separate c. Necessary d. Wrongdoing
46. A. Attention b. Appropriate c. Terrible d. Non-verbal
47. According b. Informality c. Expensive d. Acceptable
48. A. Assistance b. Consider c. Politely d. Compliment
49. A. Mischievous b. Family c. Supportive d. Suitable
50. A. Memory b. Typical c. Reward d. Marketing
51. A. Stimulate b. Generate c. Secure d. Estimate
52. A. Politics b. Historic c. Electric d. Specific
53. A. Reference b. Accident c. Coincide d. Formulate
54. A. Deposit b. Dramatist c. Register d. Community
55. A. Earthquake b. Transaction c. Applicant d. Patriot
56. A. Degree b. Virtually c. Assembly d. Synthetic
57. A. Coincide b. Community c. Conception d. Committee
58. A. Envelop b. Astronaut c. Tuberculosis d. Poverty
59. A. Altitude b. Recover c. Comedy d. Library
60. A. Demonstrate b. Clarify c. Successful d. Comfortable
61. A. Accountant b. Discover c. Messenger d. Unlucky
62. A. Marathon b. Advertise c. Industry d. Conclusion
63. A. Subsequent b. Undergo c. Government d. Enterprise
64. A. Chaotic b. Proposal c. Occupy d. Production
65. A. Piano b. Policeman c. Museum d. Souvenir
66. A. Guarantee b. Recommend c. Represent d. Illustrate
67. A. Agency b. Memory c. Encounter d. Influence
68. A. Well-being b. Reality c. Internet d. Demanding
69. A. Encourage b. Determine c. Emphasize d. Maintenance
70. A. Understand b. Grandparents c. Family d. Wonderful
71. A. Essential b. Furniture c. Opposite d. Fortunate
72. A. Crocodile b. Corridor c. Enormous d. Northerly
73. A. Habitat b. Pollution c. Construction d. Extinction
74. Classify b. Biologist c. Benefit d. Serious
75. A. Endangered b. Survival c. Commercial d. Industry
76. A. Mosquito b. Animal c. Crocodile d. Buffalo
77. A. Unnoticed b. Reunited c. Incredible d. Survival
78. A. Imagine b. Opinion c. Incredible d. Wilderness
79. A. Recommend b. Thoroughly c. Travelling d. Fascinate
80. A. Character b. Advertiser c. Wonderful d. Understand
81. A. Dependable b. Reliable c. Remarkable d. Knowledgeable
82. A. Detective b. Romantic c. History d. Adventure
83. A. Biography b. Historic c. Discover d. Authorship
84. A. Imaginary b. Scientific c. Advantage d. Reviewer
85. A. Regulator b. Personal c. Referee d. Dangerous
86. A. Procedure b. Indicate c. Forefinger d. Enemy
87. A. Opponent b. Penalize c. Overtime d. Synchronized
88. A. Windsurfing b. Equipment c. Amatuer d. National
89. A. Position b. Fingertip c. Athletic d. Requirement
90. A. Interesting b. Surprising c. Amusing d. Successful
91. A. Understand b. Engineer c. Benefit d. Vietnamese
92. A. Applicant b. Uniform c. Yesterday d. Employment
93. A. Dangerous b. Parachute c. Popular d. Magazine
94. A. Comfortable b. Employment c. Important d. Surprising
95. A. Elegant b. Regional c. Musical d. Important
96. A. Difference b. Suburban c. Internet d. Character
97. A. Beautiful b. Effective c. Favourite d. Popular
98. A. Attraction b. Government c. Borrowing d. Visitor
99. Difficult b. Individual c. Population d. Unemployment
100. A. Capital b. Tradition c. Different d. Opera.

Đáp án:

1b, 2d, 3a, 4b, 5a, 6c, 7b, 8c, 9c, 10a

11a, 12a, 13c, 14c, 15d, 16c, 17d, 18a, 19a, 20c

21d, 22c, 23d, 24a, 25b, 26b, 27c, 28b, 29a, 30c

31c, 32d, 33b, 34a, 35b, 36b, 37c, 38d, 39a, 40d

41c, 42a, 43c, 44d, 45d, 46c, 47b, 48a, 49c, 50c

51c, 52a, 53c, 54a, 55b, 56b, 57a, 58c, 59d, 60c

61c, 62d, 63b, 64c, 65d, 66d, 67c, 68c, 69c, 70c

71a, 72c, 73a, 74b, 75d, 76a, 77b, 78, 79a, 80d

81, 82c, 83d, 84b, 85c, 86a, 87a, 88b, 89b, 90a

91c, 92d, 93d, 94a, 95d, 96b, 97b, 98a, 99a, 100b

Ngoài việc tiếp tục làm những bài tập trọng âm để nắm vững cách nhận trọng âm, ngữ điệu của từ, bạn đừng quên luyện phát âm giờ Anh thuộc ELSA Speak. Đây được xem là cách gấp rút và kết quả nhất nếu bạn muốn giao tiếp thật tự nhiên và thoải mái và chuẩn chỉnh như người bản xứ!