Đối với các bé xíu lớp 3 thì vấn đề phát triển kỹ năng nghe nói là vấn đề vô cùng quan trọng, nhằm phát triển năng lực của con trẻ một cách kết quả nhất thì ngoài các bài tập cơ phiên bản còn đa số dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 nâng cao giúp nhỏ nhắn rèn luyện và nâng cao khả năng của bạn dạng thân.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh nâng cao lớp 3

Dưới phía trên nuôi bé đúng đã tổng hợp 2 bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 nâng cao ghép lại thành 2 đề thi hoàn hảo với hầu như dạng bài tập nâng cao phổ biến đổi nhất mang đến trẻ, các bố mẹ có thể in ra nhằm học cùng trả .

Tổng hợp bài xích tập giờ Anh lớp 3 cải thiện số 1 

I. Lựa chọn câu trả lời đúng nhất: (30 câu)

1. This ……………a house.

A. Are B. Is C. You D. Her

2. I ….. Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

3. You …….. Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

4. This ……………..a desk.

A. Is B. Are C. You D. He

5. She………………….Mary.

A. Am B. Is C. Are D. He

6. This is …………….ruler.

A. A B. An C. Và D. End

7. Hello, …………….Sean.

A. You B. Am C. I’m D. I

8. What’s ………name ?

A. She B. He C. You D. Her

9. This isn’t ………………..bag.

A. He’s B. His C. Me’s D. You’s

10.Good mo… ning, Peter.

A. W B. T C. R D. Q

11. Loo…….. At the dog.

A. T B. K C. B C. C

12. Sing a s………ng.

A. O B. W C. U D. Q

13.W.. ..o is she? She is Mary.

A. T B. H C. W D. Q.

14.This is m.. ..school.

A. E B. W C. Y D.a

15. How ….re you ?

A. E B. S C. A D.o

16.Ope.. …the book, please.

A.t B. H C. N D.r

17.Hi…..name is Peter.

A. W B. S C. A D.t

18.Nice to meet …………………..

A. I B. Me C. He D. You

19. My ….. Is Jenny.

A. Your B. Name C. Game D. Name’s

20.Do you like………………?

A. Look B. Books C. Ten D. Sing

21. Stand ……, please.

A. Down B. Up C. In D. On

22. Sit ……., please.

A. Down B. Up C. In D. On

23. Alice ……. A cat.

A. You B. He C. She D. Has

24. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary: – …….., Bob.

A. Nice lớn meet you B. See you later C. Goodbye D. Good night

25. Goodbye ……..

A. Nice lớn meet you. B. See you later C. Good morning D. Good evening

26. …… to …… you, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hi C. You – me D. He – she

27. ……… your name?

A. What B. What’s C. How’s D. Why’s

28. …………………are you?

A. What B. How C. How’s D. What’s

29. I’m fine, ………………you.

A. Thank B. Thanks C. Good D. Bye

30. I’m fine, thank you. ………….you ?

A. You B. And you C. And D. Bye

II. Thêm vần âm để sản xuất thành từ bỏ đúng: (34 câu)

31. St _ nd up!

32. See _ _ _ again

33. Ei _ ht

34. Tab _ e

35. School-b ­_ g

36. Th _ ee

37. T _ ank you very much

38. No_ebook

39. Hi, Alice. I _ _ Tommy

40. Teach _ r

41. Hi. How _ _ _ you?

42. Tab_ e

43. C_air

44. Wh _ t is this?

45. Lis _ en lớn me, please.

46. Let’s sing a s _ ng.

47. Bye. See you late _.

48. Is this a penc _ l?

49. This is _ doll.

50. _ ice to meet you.

51. No, it is n _ t.

52. Is this a penc_l ?

53. My name _ _ Peter.

54. My _ame is Alice.

55. I’m fine, _ _ _ _ _ you.

56. Look at the boa_d

57. This is my r_ler.

58. This is a do_l.

59. I_ is a pencil.

60. Is this _ chair ?

61. Listen t_ the teacher.

62. Go_ _ morning, students.

63. L_ ok at the board!

Tổng hợp bài xích tập tiếng Anh lớp 3 nâng cấp số 2

III. Nối cặp từ bỏ tương ứng: (62 câu)

Phần 1: câu 65-74

1. Board 2. Paper 3. Chalk 4. Butterfly 5. Good – bye

6. Nine 7. Open 8. Cat 9. Eraser 10. Hello

a. Giấy b. Mở c. Con mèo d. Giã biệt e. Bảng

f. Số cửu g. Cục tẩy h. Xin xin chào i. Con bướm j. Phấn

1……2……3………4………..5……….6………7………..8………..9……..10……….

Phần 2: 75 mang lại 84:

*
*
*
*
*

IV. Sắp đến xếp những từ để tạo thành câu đúng: ( 18 câu )

127. Và Tim. / Jane / is / This /

———————————————————

128. Is / This / doll. / a /

———————————————————

1299. Are / the school gate. / at / Peter and Mary /

———————————————————

130. Is / my / teddy bear. / This /

———————————————————

131. Am / hungry now. / I

———————————————————

132. Chair / It / is / a /

———————————————————

133. Is / my / This / book./

———————————————————

134. Your / name ? / What’s /

———————————————————

135. Name ? / friend’s / What’s / your /

———————————————————

136.Some / Peter / wants / food. /

———————————————————

137 . My / cats. / brother / doesn’t like /

———————————————————

138 .tomorrow! / See / you /

———————————————————

139. Postcard / a / Write / a pen friend. / to lớn /

———————————————————

140. English / Let’s / learn /

———————————————————

141. Crosswords puzzle. / Complete / the /

———————————————————

142. Good / , teacher. / morning /

———————————————————

143. Come / khổng lồ / please. / class, /

———————————————————

144. Song. / Sing / a /

Tổng hợp bài bác tập giờ Anh lớp 3 nâng cao số 3

Phần đề bài 

Bài 1: Khoanh tròn vào từ không giống với các từ còn lại

1. A. Fish B. Bird C. Ship D. Dog

2. A. On B.up C. Down D. Large

3. A. They B. His C. Their D. Its

4. A. Classroom B. Ruler C.library D. School

5. A. Old B. New C. Stand D. Small

6. A. Bedroom B. Bathroom C.classroom D. Kitchen

7 A. Is B. Go C. Am D. Are

8. A. Listen B. Mở cửa C. And D. Play

9. A. Dad B. Doctor C. Mum D. Grandma

10 A.many B. Windy C. Cloudy D. Sunny

Bài 2: Chọn giải đáp đúng

11. Where is your sister? She is (at/ in/ on) the kitchen .

12. What’s her name? -(She/ My name/ Her name ) is Mary.

13. There(am/ is/ are) a bed and two chairs in the room.

14. How old are you?-I’m (nice/ nine/ fine).

15. (What/ How/ How many) is the weather today?

16. How many books(is/ does/ do) she have?- She has five books.

Bài 3: Tìm và sửa lại lỗi sai cho các câu sau

17. This is dad. She is Long.

18. How many brothers bởi Lan have?

19. There are one notebook on the table.

20. How old is your friends, Lan và Hoa?

21. This is my boyfriend, her name is Nam.

Bài 4: Đọc đọc đoạn văn sau, rồi vấn đáp các câu hỏi dưới đây.

Hello! My name is Nga. My house is in the village. It’s a small house. It has a living room, two bedrooms and a kitchen. The living room has a table, six chairs và a lamp under the ceiling. My house is small but it’s very nice.

22. Where’s her house?

…………………………….

23. How many kitchens & bedrooms does her house have? ……………………………………………………………..

24. Where is the lamp?

……………………………

25. How is her house?

……………………………………………

26. Does her house have four rooms?

………………………………………..

Bài 5: Điền thắc mắc thích hợp cho những câu trả lời sau.

27…………………………………….? 30…………………………….?

My books are in the bag. No, there are two erasers in the box.

28……………………………………? 31……………………………..?

There are two pens overthere. My house? It’s in the village.

29……………………………..? 32……………………………….?

Yes, my mother is a teacher. It’s rainy in London today.

Bài 6Sắp xếp và viết thành một câu hoàn hảo đúng ngữ pháp sao cho có nghĩa

33. There/ two/ robot/ room. 36. There/ a pen/ two books/ desk.

……………………………….. ……………………………………

34. You/ have/ toys? 37. Nam/ Tu/ eleven/ old.

…………………………………. …………………………………..

35. How/ weather/ Hue/ today? 38. She/ have/ dolls?- No/doesn’t

…………………………………… ………………………………………….

Bài 7: Điền từ tương thích vào chỗ trống.

39……………….old are they?-………….are 20.

40………………students are there?

41……………….is your sister?

42……………..are the balls?- They are……….the room.

43…………is his name?- He is John.

44……………is that?- That is my dad.

Bài 8: chuẩn bị xếp những từ sau thành câu trả chỉnh.

45. Is/ that/ friend/ her/ she/ is/ Ha.

…………………………….

46. Ink-pots/ are/ no/,/ in/there/ two/ the/ box/.

………………………………………….

47. Small/ an/ eraser/ have/ and/ I/ a/ ruler.

…………………………….

48. Have/ how/ new/ many/ they/books/ do?

……………………………………………

49. Le Loi/ school/ street/ on/ her/ is?

…………………………………..

50. My/ country/ big/ house/ is/ and/ nice/ in/ It/ is/ the/.

Xem thêm: Thuốc Gaptinew Là Thuốc Gì, Thuốc Gaptinew (Gabapentin 300Mg) Là Thuốc Gì

………………………………………………………….

Phần đáp án

Bài 1:

1/ C. Ship

2/D. Large

3/ A. They

4/ B ruler

5/ C. Stand

6/ C. Classroom

7/ A. Go

8/ C. And

9/ B. Docter

10/ A. Many

Bài 2:

11/ in

12/ Her name

13/are

14/nine

15/ How

16/ dose

Bài 3:

17/ This is dad, He is Long

18/ How many brothers dose Lan have?

19/ There is one notebook on the table

20/ How old are your friends?

21/ This is my boy friend, his name is Nam

Bài 4:

22/ Her house is in the village

23/Her house have one kitchen & 2 bedroom

24/ The lamp is under the ceiling

25/ Her house is small but very nice

26/ Yes, she does

Bài 5:

27/ Where is your book?

28/ How many pens overthere?

29/ Does your mother is teacher?

30/ Are there two easers in the box?

31/ where is your house?

32/ How is weather in London today?

Bài 6:

33/ There are two robots in the room

34/ vì chưng you have toys?

35/ How is the weather in Hue today?

36/ There are a pen and two books in the desk

37/ Nam và Tu are eleven years old

38/ Does she have dolls? / No, she doesn’t

Bài 7:

39/ How

40/ How many

41/ Who

42/ Where

43/ What

44/ Who

Bài 8:

45/ That is her friend, she is Ha

46/ There are two ink-pots in the box

47/ I have an small easer & a ruler

48/ How many new book bởi vì they have?

49/ Her school is on the Le Loi street

50/ My house is in the country. It is big và nice

Trên đây là các dạng phổ biến, ngoài những bài tập giờ Anh lớp 3 cải thiện này ra các bố mẹ cũng rất có thể tham khảo những dạng bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 cơ bạn dạng phổ biến hóa tại đây bài bác viết Bài Tập tiếng Anh Lớp 3 – 5 Dạng bài Tập Theo Sách Mới

Nhacai789 - Nhà cái uy tín nhất VN 2022 |

Lịch thi đấu World Cup