Sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh 6 Unit 8: Sports và games - kết nối tri thức

Trọn bộ lời giải sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 8: Sports and games cuốn sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám sát chương trình sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm bài bác tập về đơn vị trong SBT tiếng Anh 6 thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm unit 8

*

A. Pronunciation (trang 9 SBT giờ Anh lớp 6)

Exercise 1. Write the following words in the correct column (Viết những từ sau vào đúng cột)

travel

match

competitive

congratulation

educational

chess

fantastic

exercise

schedule

marathon

*

Đáp án:

/e/

/æ/

chess

travel

competitive

match

exercise

fantastic

schedule

congratulation

educational

marathon

Exercise 2. Read the sentences aloud, paying attention to lớn the underlined words (Đọc to những câu, chăm chú những từ được gạch ốp chân)

1. The match was not so bad.

2. My elder brother ran in a marathon yesterday.

3. Please send my congratulations khổng lồ the chess winner.

4. Phu Quoc Island is a great travel destination.

5. This sports shop sells equipment at a competitive price.

Hướng dẫn:Học sinh triển khai đọc theo yêu ước đề bài.

Xem thêm: Tôi Có Người Tình Bỏ Lại Nơi Phố Ngày Xưa, Lời Bài Hát Cay Đắng Bờ Môi

B. Vocabulary & Grammar (trang 9, 10, 11, 12 SBT tiếng Anh lớp 6)

Exercise 1. Write the past size of the following verbs (Viết dạng vượt khứ của các động từ sau)

1. Read

2. Write

3. Wear

4. Begin

5. Make

6. Hear

7. Swim

8. Ride

9. Beat

10. See

11. Speak

12. Tell

13. Buy

14. Hold

15. Put

Đáp án:

1. Read

read

2. Write

wrote

3. Wear

wore

4. Begin

began

5. Make

made

6. Hear

heard

7. Swim

swam

8. Ride

rode

9. Beat

beat

10. See

saw

11. Speak

spoke

12. Tell

told

13. Buy

bought

14. Hold

held

15. Put

put

Dịch:

1. Read (đọc)

2. Write (viết)

3. Wear (mặc)

4. Begin (bắt đầu)

5. Make (làm)

6. Hear (nghe)

7. Swim (bơi)

8. Ride (lái)

9. Beat (đánh bại)

10. See (nhìn)

11. Speak (nói)

12. Tell (nói)

13. Buy (mua)

14. Hold (giữ)

15. Put (đặt)

Exercise 2. Wordsearch: Find the irregular past verb forms in the table. Look at the example.(Wordsearch: Tìm những dạng đụng từ vượt khứ bất phép tắc trong bảng. Nhìn vào ví dụ.)