Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và mua ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại trên đây (88.98 KB, 6 trang )
Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 4

Bài tập Unit 4 lớp 4

nâng cao: When’s your birthday?

Bản quyền ở trong về upload.123doc.net nghiêm cấm phần nhiều hành vi xào luộc vì mục tiêu thươngmại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. Fifth B. Seventh C. Eight D. Ninth2. A. One B. Month C. Year D. Week3. A. Cake B. Candy C. Birthday D. Sweet4. A. Summer B. Teacher C. Worker D. Doctor5. A. Friday B. October C. Saturday D. Sunday

Exercise 2: Write

a the

1. What does your sister bởi in _____ evening? - She plays ______ piano2. What ____ nice birthday cake!

3. I play badminton in ____ morning

Exercise 3: Choose the best answer A, B, C or D

1. When is your birthday, Tran? - It’s ______ the fifth of MayA. At

B. OnC. InD. Of


2. ______ is the date today? - It’s the tenth of JanuaryA. When

B. WhereC. WhatD. Which

3. Is that your dog? - No, it _______. It’s James’ dogA. Isn’t


(2)

C. Isn’t notD. Isnt not

4. What _____ you _____ on Wednesday? - I read book và listen khổng lồ musicA. Are - do

B. Bởi - doC. Is - doD. Vày - does

5. Her birthday is on ________ of FebruaryA. The tenth

B. TenthC. FirstD. Second

6. What day is ________? - It is Thursday.A. Yesterday


B. TomorrowC. MonthD. Week

7. ______ is he? - He is four years oldA. How

B. WhenC. What timeD. How old

8. The third month of the year is ________.A. January


(3)

9. Today is Tuesday. So yesterday was __________ & tomorrow is ____________.A. Monday - Thursday

B. Monday - WednesdayC. Wednesday - MondayD. Sunday - Thursday

10. There are _____ months in a yearA. Twelve

B. TwelfthC. SevenD. Seventh

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets


1. What you (do) at weekends? - I (play) with my friends

___________________________________________________2. Simon (have) history on Thursday.

___________________________________________________3. What your mother (do) at weekends? - I (play) with my friends___________________________________________________

Exercise 5: Correct one mistake in each of the following sentences

1. How is your birthday?

___________________________________________________2. It’s on the six of March

___________________________________________________3. They helps their mom at weekends

___________________________________________________

Exercise 6: Read và write the answer


(4)

It is the 2nd of October today. It is Bill’s birthday. He has a nice birthday cake. Those are

his friends. They have a lot of fun.1. Where is Bill from?

___________________________________________________2. What nationality is he?

___________________________________________________3. What does he vì on Tuesdays & Fridays?

___________________________________________________4. What does he bởi vì on Sundays?

___________________________________________________5. What is the date today?

___________________________________________________

Exercise 7: Reorder these words to lớn have correct sentences

1. Do/ to/ bed?/ time/ go/ you/ What/

___________________________________________________2. Like/ Do/ sports?/ you/ playing/

___________________________________________________3. The/ What/ Phong?/ is/ today,/ date/

___________________________________________________

-The

end-Đáp án bài tập Unit 4 lớp 4

nâng cao: When’s your

birthday?

Exercise 1: Choose the odd one out
(5)

5. B

Exercise 2: Write

1. What does your sister bởi in __the___ evening? - She plays ___the___ piano2. What __a__ nice birthday cake!

3. I play badminton in __the__ morning

Exercise 3: Choose the best answer A, B, C or D

1. B 2. C 3. A 4. B 5. A

6. B 7. D 8. D 9. B 10. A

Exercise 4: Give the correct khung of the verbs in brackets

1. What vày you do at weekends? - I play with my friends2. Simon has history on Thursday.

3. What does your mother vày at weekends? - I play with my friends

Exercise 5: Correct one mistake in each of the following sentences

1. When is your birthday?2. It’s on the sixth of March

3. They help their mom at weekends


Exercise 6: Read và write the answer

1. He is from New York2. He is American

3. He plays football with his friends4. He goes swimming with his friends5. It is the second of October.

Exercise 7: Reorder these words lớn have correct sentences

1. What time vì you go to lớn bed?2. Bởi vì you lượt thích playing sports?3. What is the date today, Phong?


(6)

Tài liệu liên quan


*
bài tập tu dưỡng HS xuất sắc HÓA 9 bao gồm đáp án 6 1 4
*
bài xích giảng Đề 4-có lời giải thi test toán ĐH 2011 5 295 0
*
tài liệu 260 bài xích tập trắc nghiệm phần năng lượng điện xoay chiều (Có đáp án) pdf 30 3 74
*
tài liệu ĐỀ KIỂM TRA LỚP 10 ( TỔNG HỢP) ( CÓ ĐÁP ÁN) pptx 7 630 4
*
Tài liệu bài xích tập trắc nghiệm về thông số kỹ thuật electron (Có đáp án) pptx 15 3 47
*
250 bài tập phương trình với hệ phương trình gồm đáp án 114 772 0
*
Sử dụng hiệ tượng ghi nhật kí để tự nhận xét sau bài dạy của gia sư nhằm nâng cấp chất lượng huấn luyện và giảng dạy ở khoa tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm thành phố hà nội 67 664 1
*
Bai tap hinh giai tich trong mat phang (có dap an) 8 505 2
*
bài xích tập trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh có giải đáp 22 1 4
*
bai tap dong dien trong cac moi truong co dap an 2 729 3
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(11.65 KB - 6 trang) - Tải bài tập Unit 4 lớp 4 nâng cao: When’s your birthday? - Ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 4 có đáp án
Tải bản đầy đủ ngay


Xem thêm: Thay Đèn Xi Nhan Exciter 150 Có Bị Phạt Không, Độ Đèn Xi Nhan Có Bị Phạt

×