Bài tập tiếng Anh lớp 3 tổng hợp đang là phần đa tài liệu học tiếng Anh lớp 3 hiệu quả cho các em với phần lớn dạng bài xích tập ôn luyện những kỹ năng và kiến thức tiếng Anh lớp 3 về trường đoản cú vựng, ngữ pháp cho trẻ em.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 chương trình mới


Để các em học viên lớp 3 gồm thêm những bài xích tập giờ Anh để ôn luyện hiệu quả, x-lair.com giữ hộ tới những em tổng hợp bài xích tập tiếng Anh lớp 3 cho trẻ em với đa số dạng bài bác tập tổng hợp, mang đến trẻ học tiếng Anh cấp tốc hơn và kết quả hơn.

Tổng hợp bài xích tập giờ Anh lớp 3 mang đến trẻ

Những bài tập tổng thích hợp này được đúc rút từ đa số bài tập giờ Anh với rất nhiều dạng không giống nhau, đến trẻ ôn luyện giờ đồng hồ Anh toàn diện và tổng thể nhất. Hãy cùng xong những bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 này cho trẻ nhé!

*

I. Complete the words:

1. They’re fl_ing k_te_.

2. Mai is in the di_ing room.

3. Ha_ you g_t any _orto_ses? - _ _ _, I have.

4. Whe_e is your dog? – He’s cha_ing a mo_se.

5. Ha_ she go_ any _ets? Yes, she _ a_. She has got a gree_ par_ot and_leven go_ _fish.

II. Circle the odd one out:

1. Mother school father sister

2. Big book pen ruler

3. Bedroom kitchen bathroom garden

4. She he living room I

5. Sunny windy rainy tortoise

6. Am weather are is

7. Dog bird fish robot

8. Ship doll ball have

III. Select và circle A, B or C:

1. What are they doing? – They are _____ with paper boat.

A. Doing B. Making C. Playing

2. Has she got any pet? – No, she_____.

A. Has B. Hasn’t C. Haven’t

3. How many ______ are there in your bedroom? – There are two.

A. Chair B. Chairs C. X

4. What’s Mai doing? – She ______.

A. Play cycling B. Cycling C. Cycles

5. How old is your_______? – He’s thirty-four.

A. Sister B. Mother C. Father

6. What is the---------- today?

A. Activity B. Colour C. Weather

7. --------- many cats bởi you have?

A. Why B. How C. What

8. What _____ are your dogs? – They are black and white.

A. Colour B. Yellow C. Sunny

IV. Ðiền từ còn thiếu vào vị trí trống

1…….name is Peter.

2. My mother is thirty ………old.

3. Mai is …… Vietnam.

4. ……….you want a banana?

5. How many crayons …….you have?

6. The weather is often ………in summer.

7. We go to lớn school ……….bike.

8. There ……..six books on the table.

9. This is a schoolbag …….that is a table.

10. Hello, my name …….Hoa. I …..years old.

V. Khoanh vào từ khác loại

1. A. Globe B. Map C. Desk D. These

2. A. Forty B. Thirteen C. Sixty D. Twenty

3. A. Sun B. Snowy C. Cloud D. Wind

4. A. Teddy B. Kite C. Cake D. Puzzle

5. A. Picture B. Pencils C. Notebooks D. Markers

6 A. Classroom B. Teacher C. Library D. School

7. A. I B. She C. His D. It

8. A. His B. She C. My D. Its

9. A. Rice B. Bread C. Cake D. Milk

10. A. House B. Ruler C. Book D. Eraser

*

VI. Chọn đáp án đúng cho các câu sau

1. What’s ……..name? Her name is Hoa.

A. My B. His C. Her

2. How is she? She’s ………….

A. Five B. Nice C. Ok

3. How old is your grandmother? She is eighty …..old.

A. Years B. Year C. Yes

4. ………to meet you.

A. Nine B. Nice C. Good

5. Bye. See you……

A. Late B. Nice C. Later

6. What’s it?It’s ………inkpot.

A. An B. A C. Some

7. How many ………are there ? There is a desk.

A. Desk B. A desk C. Desks

8. The weather is ………today.

A. Cold B. Ok C. Too

9. ……is phái mạnh from? He’s from nhị phong.

A. What B. Who C. Where

10. Who is he? ………is my friend

A. He B. I C. She

VII. Sắp đến xếp các từ sau thành câu

1. Friend /is / my / Hien/ new.

2. Is /That / classroom / her.

3. Your / Write / please / name.

4. Down / your / Put / pencil/

VIII. Complete the sentences

1. …..hat is you… name?

2. I am …..rom Vietnam.

3. My b…rth…ay is in Septembe…

4. I hav… Engli…h on Friday.

5. ….hose are my notebo…ks.

IX. Fill in the blank

1. These ………..my pencils

2. ………is your birthday?

3. I have Art ……. Tuesday.

4. What vì you bởi ……….English lesson?

5. Would you ……….some milk?

X. Answer question

What’s your name? ………………………………………………………………………………………

Where are you from?..........................................................................................................…………

What subjects vị you like?................................................................................................………...

How many students are there in your class?......................................................................………….

Xem thêm: Hạt Điều Tiếng Anh Của Loại Hạt Điều Việt Nam, Hạt Điều Trong Tiếng Tiếng Anh

When vì you have Maths?...............................................................................................………….

Những bài tập tổng vừa lòng tiếng Anh lớp 3 này vẫn là đa số tài liệu học tập tiếng Anh đặc biệt cho những em. Các chúng ta có thể cho trẻ học tập thêm phần đông dạng bài học kinh nghiệm mới, bài bác tập giờ Anh new tại x-lair.com nhé!