Bạn đã xem trăng tròn trang mẫu của tài liệu "Bài tập giờ Anh 12 - Unit 1: Life stories", để thiết lập tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên


Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 12 unit 1 life stories

Tài liệu thêm kèm:

*
bai_tap_tieng_anh_12_unit_1_life_stories.docx

Nội dung text: bài xích tập tiếng Anh 12 - Unit 1: Life stories

Unit 1. LIFE STORIES PART 1: VOCABULARY and GRAMMAR đánh giá A. VOCABULARY • talented /"tỉlənɪd/ (adj.): cĩ tài năng, cĩ khiếu. Ex: The kids at this school are all exceptionally talented in some way. • accomplished /ə"kɒmplɪʃt/ (adj.) (+ at/in): cĩ không thiếu thốn tài năng, hồn hảo, được giáo dục. Ex: He came to new york in 1976, already accomplished in English. • pioneer /ˌpaɪə"nɪə(r)/ (n.): bạn tiên phong, người tiên phong • be widely/ internationally recognized: được cơng nhận rộng rãi, được nhân loại cơng nhận. • dedication /ˌdɛdɪ"keɪʃən/ (n.) (+ to): sự góp sức Ex: There was no doubting Luke"s dedication khổng lồ the campaign. • be dedicated to lớn V-ing/ noun phrase: tận tụy, tận trung ương • respectable /rɪs"pɛktəbl/ (adj.): đáng yêu trọng, đúng chuẩn • respectful /ris"pektful/ (adj): lễ phép, thổ lộ sự kính trọng, tơn kính (mơ tả hành động, sự việc) • distinguished /dɪs"tɪŋgwɪʃt/ (adj.): ưu tú, xuất sắc, lỗi lạc • generosity /ˌdʒɛnə"rɒsɪti/ (n.): sự hào phĩng • inspiration /ˌɪnspə"reɪʃən/ (n.): sự truyền cảm hứng, cảm hứng • strategist /"strỉtɪdʒɪst/ (n): nhà chiến lược • popularity /ˌpɒpjʊ"lỉrɪti/ (n.): sự nổi tiếng, tính thông dụng • influential /ˌɪnflʊ"ɛnʃəl/ (adj.): cĩ ảnh hưởng, cĩ thế lực • recognition /ˌrɛkəg"nɪʃən/ (n.): sự cơng nhận, sự được cơng nhận, đồng ý • khổng lồ win/ receive/ meet with recognition from the public: được mọi fan thừa dìm • achievement /ə"tʃi:vmənt/ (n.): thành tựu, sự giành được, sự hồn thành • controversial /ˌkɒntrə"vɜ:ʃəl/ (adj.): gây tranh cãi xung đột • racial segregation /"reɪʃəl ˌsɛgrɪ" geɪʃən/: sự rành mạch chủng tộc • reach one"s full potential: dành được tiềm năng về tối đa • a stroke of luck: một thời điểm may bất ngờ • reputation /ˌrɛpju(:)"teɪʃən/ (n.): danh tiếng, tăm tiếng • figure /"fɪgə/ (n.): nhân vật, biểu tượng • resort khổng lồ (v.): dùng đến • take something/ somebody for granted: coi ai/ cái gì là hiển nhiên, sẵn cĩ • at the expense of: phải trả giá chỉ bằng• be committed to: tận tụy, bị kìm hãm • be devoted to: tận tâm, góp sức cho • distinctive /dɪs"tɪŋktɪv/ (adj.): đặc biệt, xuất sắc đẹp • epitome /ɪ"pɪtəmi/ (n.): tấm gương hồn hảo, hình tượng hồn hảo • representative /ˌrɛprɪ"zɛntətɪv/ (n.): đại diện, biểu trưng • celebrated /"sɛlɪbreɪtɪd/ (adj.): nổi tiếng, trứ danh, nổi tiếng • exceptional /ɪk"sɛpʃənl/ (adj): khác thường, sệt biệt, nước ngoài lệ, hi hữu cĩ • extraordinary /ɪks"trɔ:dnri/ (adj): lạ thường, quan trọng • remarkable /rɪ"mɑ:kəb1/ (adj.): xuất sắc, sệt biệt, đáng chăm chú • spectacular /spɛk"tỉkjʊlə/ (adj.): đẹp mắt mắt, ngoạn mục, si mê sự để ý • profound /prə"faʊnd/ (adj.): phức tạp, thâm thúy B. GRAMMAR review I. A/AN/THE • A/an/the là đa số từ không còn sức thân thuộc trong tiếng Anh, bọn chúng được hotline là mạo từ. Cĩ 2 nhiều loại mạo từ: mạo trường đoản cú khơng xác minh và mạo trường đoản cú xác định. 1. Cách dùng mạo từ bỏ khơng xác định “a” với “an”. • cần sử dụng “a” hoặc “an” trước một danh từ bỏ số không nhiều đếm được. Chúng cĩ nghĩa là một. Chúng được sử dụng trong câu cĩ tính tổng quan hoặc đề cập cho một chủ thể không được đề cập trường đoản cú trước. Ex: - A ball is round (nghĩa chung, khái quát, chỉ toàn bộ các quả bĩng): quả bĩng hình trịn. - He has seen a girl (chúng ta khơng biết cơ gái nào, chưa được đề cập trước đĩ): Anh ấy vừa mới gặp một cơ gái. A. Sử dụng "an” trước: - quán từ "an" được dùng trước các từ bước đầu bằng nguyên âm (trong giải pháp phát âm, chứ khơng yêu cầu trong phương pháp viết). Gồm những: - các từ ban đầu bằng những nguyên âm “a, e, i, o”. Ví dụ: an táo apple (một quả táo), an orange (một quả cam). - một số từ ban đầu bằng “u”: Ví dụ: an umbrella (một dòng ơ) - một trong những từ bước đầu bằng “h” câm: Ví dụ: an hour (một tiếng) - các từ khởi đầu bằng một chữ viết tắt: an S.O.S/ an M.P b. Dùng "a" trước: - cần sử dụng “a” trước các từ bước đầu bằng một phụ âm. Chúng bao hàm các vần âm cịn lại và một vài trường hợp bước đầu bằng "u, y, h". Ex: A house (một ngơi nhà), a year (một năm), a uniform (một bộ đồng phục)- Đứng trước một danh từ mở đầu bằng "uni " với "eu" cần dùng "a": Ví dụ: a university (trường đại học), a union (tổ chức), a culogy (lời ca ngợi). - Dùng trong số thành ngữ chỉ con số nhất định như: a lot of/ a great giảm giá khuyến mãi of/ a couple/ a dozen. Ex: I want khổng lồ buy a dozen eggs. (Tơi ước ao mua 1 tả trứng.) - dùng trước số đông số đếm khăng khăng thường là hàng ngàn, hàng trăm như: a/ one hundred - a/ one thousand. Ex: My school has a thousand students. (Trường của tơi cĩ một nghìn học sinh.) - cần sử dụng trước “half” (một nửa) khi nĩ theo sau một đơn vị chức năng nguyên vẹn: a kilo tốt a half, xuất xắc khi nĩ đi ghép với cùng một danh trường đoản cú khác nhằm chỉ nửa phần (khi viết cĩ vệt gạch nối): a half - share, a half - holiday (ngày lễ chỉ ngủ nửa ngày). Ex: My mother bought a half kilo of apples. (Mẹ tơi sở hữu nửa cân nặng táo.) - cần sử dụng với các đơn vị phân số như : 1/3 ( a/ one third), 1 tháng 5 (a/ one fifth), 1/4 (a quarter) Ex: I get up at a quarter past six. (Tơi thức dậy lúc 6 tiếng 15 phút.) - Dùng trong các thành ngữ chỉ giá bán cả, tốc độ, tỉ lệ: a dollar, a kilometer, an hour, 4 times a day Ex: John goes khổng lồ work four times a week. (John đi làm việc 4 lần 1 tuần.) 2. Biện pháp dùng mạo từ xác minh “the” • sử dụng “the” trước một danh từ đã làm được xác định cụ thể về khía cạnh tính chất, quánh điểm, địa điểm hoặc đã được đề cập mang lại trước đĩ, hoặc rất nhiều khái niệm phổ thơng, ai cũng biết. Ex: - The man next lớn Lin is my friend. (Trong câu này khắp cơ thể nĩi và fan nghe phần lớn biết đĩ là người lũ ơng nào). Người lũ ơng bên cạnh Lin là các bạn của tơi. - The sun is big. (Mặt trời chỉ cĩ một). Khía cạnh trời hết sức lớn. • cùng với danh tự khơng đếm được, cần sử dụng “the” giả dụ nĩi mang lại một vật nạm thể, khơng sử dụng “the” giả dụ nĩi chung. Ex: - Chili is very hot. (Chỉ những loại ớt nĩi chung). Ớt hết sức cay. - The chili on the table has been bought. (Cụ thể là ớt nghỉ ngơi trên bàn) Ớt làm việc trên bàn vừa new được mua. • với danh trường đoản cú đếm được số nhiều, khi bọn chúng cĩ nghĩa thay mặt đại diện chung cho một lớp các vật cùng các loại thì cũng khơng dùng "the". Ex: Students should do homework before going lớn school. (Học sinh nĩi chung) học viên nên làm bài xích tập về nhà trước lúc tới trường. II. đánh giá THE SIMPLE PAST & PAST CONTINUOUS. 1. Simple past (Quá khứ đơn) a. Với động từ "to be":(+) S + was/ were + O (-) S + wasn"t/ weren"t + O (?) Was/ were (not) + S + O? b. Với động từ “to do”: (+) S + Ved + O (-) S + didn"t + V + O (?) Did (not) + S + V + O? Uses (Cách sử dụng) • Điều tra hành động đã xảy ra và hoàn thành hồn tồn trong quá khứ. Ex: - I saw a movie yesterday. - Last year, I traveled lớn Japan. • Diễn tà một chuỗi các hành động liên tiếp xẩy ra trong vượt khứ. Ex: - I finished work, walked to lớn the beach and found a nice place to lớn swim. - Did you showroom flour, pour the milk & then add the eggs? c. Adverds (Trạng ngữ dấn biết) • Yesterday, ago, upon a time, in 1945 (in a specific year in the past ), last d. Một số lưu ý đối cùng với thi vượt khứ đơn: • luật lệ thêm “ed” với hễ từ thường: hầu như động từ nhận thêm "ed" để trở thành động trường đoản cú dạng vượt khứ. Ex: work - worked, visit - visited • Một vài cồn từ xong xuôi bằng phụ âm "y" thì đổi thay "y" thành "i" rồi thêm "ed" để trở thành dạng cồn từ quá khứ. Ex: study - studied, carry - carried • Một vài đụng từ cĩ dạng 1:1:1 (1 phụ âm + 1 nguyên âm + 1 phụ âm) thì ta gấp đơi phụ âm cuối rồi thêm "ed". Ex: plan - planned, fit - fitted * cách phát âm đối với động từ cĩ đuơi “ed”: Đúng nhất: Theo phiên âm quốc tế, lúc -ED đứng sau các âm sau sẽ được phát âm như sau: phát âm của -ED những âm trước -ED /ɪd/ /t/ /d/ /t/ /k/ /f/ /p/ /ʃ/ /tʃ/ /s/ /t/ /θ/ /d/ những nguyên âm cùng phụ âm cịn lạiMẹo vặt: (Khơng đúng 100%): theo như hình vị tự: phát âm của -ED các âm trước -ED /ɪd/ t d /t/ p. X ce f ch sh *gh s *th ph k /d/ những nguyên âm cùng phụ âm cịn lại Ex: /ɪd/ wanted, needed, demanded, suggested, mended, hated, visited, /t/ walked, liked, stopped, raped, washed, watched, laughed, sentenced, rated, breathed, stated, looked, cooked, sniffed, missed, mixed /d/ played, studied, changed, matched, decreed, Note: • khi *th vạc âm là /θ/ thì -ed mới phát âm là /t/ như breathed, • khi *th vạc âm là /ð/ thì -ed cĩ phạt âm là /d/ như bathed, • khi *gh phân phát âm là /f/ thi -ed phát âm là /t/ như laughed, coughed, • lúc *gh là âm câm thi -ed phát âm là /d/ như ploughed, • Nguyên âm + S + ED thì -ed thường xuyên được phát âm là /d/ như praised, chased, raised nước ngoài lệ: - một trong những tỉnh từ bỏ sau cĩ giải pháp phát âm của -ed là /ɪd/: naked /"neɪkɪd/, learned /"lə:nɪd/, aged /eɪdʒɪd/, beloved /bɪ"lʌvɪd/, blessed /"blesɪd/, crooked /"krʊkɪd/, ragged /"rỉɡɪd/, sacred /"seɪkrɪd/, wretched /"retʃɪd/, - Phần ngoại lệ: Cĩ một chữ cĩ -ed tận thuộc được phạt âm là /əd/. Chữ đĩ là hundred /"hʌndrəd/ 2. Past continuous (Quá khứ tiếp diễn) a. Size (+) S + was/ were + V-ing +O (-) S + wasn"t/ weren"t + V-ing + O (?) Was/ were (not) + S + V-ing + O? b. Uses (Cách sử dụng) • miêu tả hành hễ đang xẩy ra tại một thời điểm khẳng định trong thừa khứ. Ex: I was sleeping at 12 o"clock last night. • diễn đạt một hành vi đang xẩy ra thì một hành động khác xen vào hành vi đang xẩy ra dùng QKTD; hành động xen vào dùng QKĐ. Ex: I was studying when he came in. • biểu đạt nhiều hành vi xảy ra bên cạnh đó trong thừa khứ (đi với while).Ex: Yesterday evening, my mother was cooking while my father was reading books. C. Advs (Trạng ngữ dìm biết) At (specific time) From khổng lồ last night yesterday, one year ago At this/ that time At the moment Past simple While/ When Past continuous Past continuous d. đầy đủ động tự khơng phân chia ở những thì tiếp diễn: một số trong những động từ bỏ chỉ xúc cảm (like, love ) tốt (know, believe, want) khơng được chia các thì tiếp tục (kể cả hiện nay tại tiếp nối hay thừa khứ tiếp diễn). Verbs of thinking believe, doubt, guess, imagine, know, realize, suppose, understand. Verbs of the senses hear, smell, sound, taste. Verbs of possession belong to have (meaning possess), own, possess. Verbs of emotion dislike, hate, like, love, prefer, regret, want, wish. Verbs of appearance appear, seem. Others contain, depend on, include, involve, mean, measure, weigh, require. Ex: Jane was being at my house when you arrived. Jane was at my house when you arrived. PART 2: PRACTICE A. PHONETICS I. Find the word which has a different sound in the part underlined. 1. A. Accident B. Jazz C. Stamps D. Watch 2. A. This B. Thick C. Maths D. Thin 3. A gas B. Gain C. Germ D. Goods 4. A. Bought B. Nought C. Plough D. Thought 5. A. Spear B. Gear C. Fear D. Pear II. Choose the word which has a different ức chế pattern from the others. 1. A. Remember B. Influence C. Expression D. Convenient 2. A. Medium B. Computer C. Formation D. Connection 3. A. National B. Cultural C. Popular D. Musician 4. A. Successful B. Humorous C. Arrangement D. Attractive5. A. Construction B. Typical C. Glorious D. Purposeful B. VOCABULARY và GRAMMAR I. Choose the correct words in the box to lớn complete the sentences. Widely related master inequality movement accomplished pioneer increasingly 1. Hughes is one of the most ___ writers in American đôi mươi literary history? 2. Albert Einstein was essentially all ___ to lớn science meanwhile Leonardo domain authority Vinci was a ___ at art, architecture, invention, và several other areas. 3. Han Mac Tu was part of the new poetic ___ in Vietnam at the beginning of the 20th century. 4. Han Mac Tu is considered a ___ of romantic poetry in Vietnam. 5. During his time at University, Nelson Mandela became ___ aware of the racial ___ và injustice faced by non-white people. 6. Steve Jobs is ___ recognized as a pioneer in the field of microcomputer revolution. II. Give the correct form of the words in the following sentences. 1. He was the most ___ football player that our school had produced in years His talent for football was great. TALENT 2. Vị you know Professor Phan Huy Le whose great ___ was his books on the history of Vietnam in the 19th century? ACHIEVE 3. He wishes lớn straighten up & lead a ___ life. RESPECT 4. His career as a journalist was full of ___ achievements. He was a respected & admired journalist. DISTINGUISH 5. To be successful takes hard work and ___. DEDICATE 6. Doing things with ___ will give us true happiness. The more we give away, the happier we are. GENEROUS 7. Tran Hung Dao was a great ___ lớn lure the enemy to lớn enter deeply into his land, then attacked khổng lồ destroy them. STRATEGY 8. Mother Teresa was a living saint who offered a great example & ___ khổng lồ the world. INSPIRE 9. Zuckerberg was forced lớn shut his trang web down, but its immense ___ & controversy had made him consider its future potential. POPULAR 10. As the principal founder of Microsoft, Bill Gates is one of the most ___ & richest people on the planet. INFLUENCE11. If Presley was considered a ___ & a rebellious figure, it just made him more popular with young listeners. CONTROVERSY 12. Stephen William Hawking got more ___ for his research & discoveries through his print & TV interviews. RECOGNINZE III. Indicate the correct answer to lớn complete each of the following questions. 1. At his first school, Mark Zuckerberg ___ in all subjects & worked hard throughout his classes. A. Interested B. Excelled C. Engrossed D. Involved 2. His incredible performance during high school ___ him admission lớn Harvard University. A. Earned B. Attained C. Resorted D. Applied 3. Mother Teresa suffered various health problems, but nothing could ___ her from fulfilling her mission of serving the poor & needy. A. Persuade B. Warn C. Appoint D. Dissuade 4. In 1979, Mother Teresa was awarded the Nobel Peace Prize for work undertaken in the ___ lớn overcome poverty & distress. A. Battle B. Struggle C. Movement D. Proposal 5. At the age of 18, Mother Teresa was ___ permission lớn join a group of nuns in Ireland. A. Required B. Sought C. Obtained D. Given 6. Nelson Mandela was awarded the Nobel Peace Prize in 1993 for his work in helping to kết thúc racial ___ in South Africa A. Integration B. Segregation C. Achievement D. Exploitation 7. Princess Diana fought for her children on any cấp độ so they could reach their full ___ as human beings và in their public duties. A. Requirement B. Condition C. Capacity D. Potential 8. Meeting my favorite celebrity at the airport was certainly a ___ of luck that wouldn"t have happened if I"d arrived five minutes later. A. Number B. Piece C. Stroke D. Name 9. Steve Jobs might hardly imagine that only a year later the company ___ impressive victory with táo bị cắn II, one of the first highly successful ___ personal computer. A. Attain / massly-produced B. See / mass-produced C. Taste / massive produced D. Achieve / mass-producing 10. Ms. May, 59 years old, is the country"s longest-serving home secretary in half a century, with a ___ for seriousness, hard work & above all, determination. A. Fame B. Reputation C. Achievement D. Maintenance11. Theresa May is one of a growing number of women in traditionally ___ British politics rising lớn the upper position of leadership. A. Male-dominated B. Man-domination C. Male-dominating D. Man-dominatedly 12. Marilyn Monroe is widely ___ as one of most influential figures in American culture. A. Classified B. Depicted C. Admired D. Regarded 13. May"s sports nhân vật was Geoffrey Boycott, a solid, stubborn cricketer who ___ in playing the long game. A. Qualified B. Specialized C. Engrossed D. Indulged 14. Like many other Britain"s prime ministers, May ___ a place at Oxford. A. Admitted B. Permitted C. Won D. Constituted 15. She has been quite critical ___ the truyền thông focusing on her fashion instead of her achievement as a politician. A. With B. For C. Of D. In 16. Marilyn Monroe was ___ for Golden Globe Best Actress Award for Bus Stop (1956). A. Offered B. Nominated C. Awarded D. Rewarded 17. Marilyn Monroe ___ to a heavy drug use, which had a damaging impact ___ both her mental and physical health. A. Resorted - on B. Abused - in C. Overexploited - to lớn D. Related - for 18. Their family were wealthy but they encouraged their children to work hard and take nothing ___. A. For sure B. For good C. For granted D. For charge 19. When Bill Gates saw an opportunity to lớn found his own company, he dropped ___ Harvard without finishing his course. A. Into B. By C. Around D. Out of 20. Despite the pervasive press intrusions into her private life, Princess Diana remained very popular because people could identify ___ her. A. In B. For C. With D. As 21. Elvis was ___ shy & as a youngster was not keen on performing in public. A. Relatively B. Respectively C. Virtually D. Almost 22. As a teenager, he was uninterested in school - but became ___ in music, listening to a huge ___ of contemporary American music. A. Bored - amount B. Reluctant - diversity C. Reckless - type D. Absorbed - range 23. Elvis Presley was ___ for the idea that rock "n" roll music was having a negative effect on American teenagers. A. Accused B. Convicted C. Criticized D. Charged24. If Presley was considered a controversial and a rebellious ___, it just made him more popular with young listeners. A. Creator B. Figure C. Character D. Celebration 25. Darwin was ___ a place on the HMS Beagle khổng lồ act as a natural scientist on a voyage lớn the coast of South America. A. Won B. Gained C. Offered D. Admitted 26. Influenced by the work of Malthus, Darwin came ___ a theory of natural selection và gradual evolution over time. A. Off B. Into C. Out D. Up with 27. In the struggle for survival, the fittest win out at the ___ of their rivals because they succeed in adapting themselves best ___ their environment A. Expense - lớn B. Cost - for C. Expenditure - of D. Stake - lớn 28. Van Gogh played a ___ role in the development of modern art. A. Worthless B. Valueless C. Key D. Minor 29. Van Gogh was ___ to a lunatic asylum where he would spend time on và off until his death in 1890. A. Related B. Referred C. Adapted D. Committed 30. Oprah Winfrey has played a key role in modern American life, shaping cultural ___ & promoting various liberal causes. A. Values B. Trends C. Potentials D. Prosperity IV. Indicate the word(s) CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions. 1. His early death only cemented his legendary status, & Elvis Presley has become deeply ingrained in popular culture. A. Engrossed B. Indulged C. Deep-rooted D. Supreme 2. A distinctive feature of Trump"s business and real estate ventures has been the prominent use of his own name. A. Characteristic B. General C. Common D. Superficial 3. Mother Teresa was a Roman Catholic nun who devoted her life to lớn serving the poor & destitute around the world. A. Committed B. Dedicated C. Committed D. Attended 4. Marilyn Monroe has become an iconic representative of fame và female beauty. A. Figure B. Image C. Typical D. Idol 5. Marilyn Monroe was an epitome of sensuality, beauty và effervescence và was naturally photogenic.A. Frame B. Indicator C. Instructor D. Figure 6. Despite the truyền thông often being dismissive of Monroe"s potential, her efforts to improve acting paid off. A. Failed B. Broke down C. Managed D. Met with success 7. Margaret Thatcher was known for her tough uncompromising conservative political views, and became dubbed as ‘The Iron Lady’. A. Reserved B. Inflexible C. Narrow-minded D. Compatible 8. He is commonly referred khổng lồ as the "The King of Rock "n" Roll" và epitomizes the post-war pop generation A. Be representative of B. Leads C. Elaborates D. Expands on 9. Leonardo da Vinci created rare masterpieces of art such as The Mona Lisa" và ‘The Last Supper’. A. Worthless works of art B. Invaluable property C. Excellent qualifications D. Excellent works of art 10. Domain authority Vinci studied all aspects of life and his far-reaching investigations & discoveries sought khổng lồ show an underlying unity of the universe. A. Insignificant B. Finite C. Extensive D. Excessive V. Indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. 1. Domain authority Vinci from an early age began lớn display his remarkable academic and artistic talents. A. Striking B. Extraordinary C. Run-of-the-mill D. Exceptional 2. Joachim Lafosse confirms his exceptional talent with "Free Student", a film that is more conventional in its form. A. Out of the ordinary B. Abnormal C. Usual D. Odd 3. Van Gogh became one of the most celebrated artists of the twentieth century. A. Admired B. Honored C. Acclaimed D. Obscure 4. Michael stood out for his exceptional enthusiasm and soft, infectious musical voice. A. Attract attention B. Be inconspicuous C. Be conspicuous D. Stick out a mile 5. In recent years, Madonna has continued lớn tour, release albums & engage in humanitarian work. A. Throw oneself into B. Become uninvolved in C. Have a hand in D. Take part in 6. Henry VIII was equally notorious for his six marriages and several scandalous love affairs. A. Anonymous B. Infamous C. Celebrated D. Ill-famed 7. The works da Vinci did finish were often spectacular masterpieces, such as his paintings The Last Supper and The Mona Lisa. A. Magnificent B. Out of this world C. Unimpressive D. Remarkable8. The death of Diana princess had a profound impact on the British public và those in other countries. A. Far-reaching B. Superficial C. Deep-seated D. Heartfelt VI. Put the verb in the past simple tense or the past continuous. 1. When I (arrive) ___ at this house, he still (sleep) ___. 2. The light (go) ___ out while we (have) ___ dinner. 3. Bill (have) ___ breakfast when I (stop) ___ at this house this morning. 4. She (wash) ___ up when Tam (arrive) ___ at this house. 5. As we (cross) ___ the Street, we (see) ___ an accident. 6. Tom (see) ___ a serious accident while he (stand) ___ at the bus stop. 7. The children (play) ___ football when their mother (come) ___ back home. 8. The bell (ring) ___ while Tom (take) ___ a bath. 9. He (sit) ___ in a car when I (see) ___ him. 10. We (clean) ___ the house when she (come) ___ yesterday. VII. Add "A/ AN/ THE/ X" khổng lồ each of the following sentences. 1. He made his first attempt to lớn engage in sporting activities four years ago with ___ tư vấn of his family. 2. He was ___ most talented football player that our school had produced in years. His talent for ___ football was great. 3. He did ___ đen Mountain hike with his friends, but had to kiểm tra his blood glucose levels every four hours. 4. Vì you know Professor Phan Huy Le whose great achievement was his books on ___ history of Viet nam giới in ___ 19th century? 5. ___ following year, he took part in Melbourne Sunset run khổng lồ raise funds for ___ orphanage. 6. He wishes khổng lồ straighten up và lead ___ respectable life. He would like to be socially acceptable due to lớn his good behavior. 7. He had lớn brake hard to lớn avoid hitting ___ truck in front.8. Doing things with generosity will give us ___ true happiness. ___ more we give away, ___ happier we are. 9. His career as ___ journalist was full of distinguished achievements. He was ___ respected and admired journalist. 10. Five years ago, when Edward was 35 years old, he was diagnosed with ___ diabetes. VIII. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences. 1. She has read ___ interesting book. A. A B. An C. The D. X 2. You"ll get ___ shock if you cảm biến ___ live wire with that screwdriver. A. An/ the B. X/ the C. A/ a D. An/ the 3. Mr. Smith is ___ old customer và ___ honest man. A. An/ the B. The/ an C. An/ an D. The/ the 4. I first met her four years ago when we ___ at a middle school. A. Had been studying B. Are studying C. Have been studying D. Were studying 5. This school has an excellent ___ in the community. A. Image B. Reputation C. Name D. Opinion 6. ___ youngest boy has just started going khổng lồ ___ school. A. A/ x B. X/ the C. An/ x D. The/ x 7. Bởi you go to ___ prison to visit him? A. The B. A C. X D. An 8. The boys broke a window when they ___ football. A. Played B. Were playing C. Half played D. Are playing 9. In spite of having a peasant ___, Nguyen Hue had proved that he was really an excellent general, only gained victories. A. Situation B. Experience C. Condition D. Background 10. As well as being a successful actor, Clint Eastwood is a ___ film director. A. Talent B. Talented C. Distinguish D. Respectful 11. I ___ about him when suddenly he came in. A. Talk B. Talked C. Am talking D. Was talking 12. At first, Microsoft had ___ hyphen in the name "Micro-soft", ___ combination of microcomputer và ___ software. A. A - the - a B. A - a - X C. The - the - X D. X - a - the 13. Le Loi used the ___ war, moving from little to large scale.A. Mid-term B. Short-term C. Long-term D. Half term 14. Last night at this time, they ___ the same thing. She ___ and he ___ the newspaper. A. Are doing/ is cooking/ is reading B. Were doing/ was cooking/ was reading C. Was doing/ has cooked/ is reading D. Had done/ was cooking/ read 15. When Carol ___ last night, I ___ my favorite show on television. A. Was calling/ watched C. Called/ was watching B. Called/ have watched D. Had called/ watched IX. Choose the word or phrase among A, B, C or D that needs correction. 1. The shortage of cooking gas in North Korea raised prices: an example of how the law of supply and demand also apply to lớn planned economies. A. The shortage of B. Raised C. An example of D. Apply 2. In the latter half of the nineteenth century, physical techniques making it possible to lớn determine the chemical constitution of stars. A. Latter half B. Making it C. To determine D. Of stars 3. In 1997, molecular biologist L. Mark Lagrimini of Ohio State University cloned the gen in that codes for a type of peroxidase found in tobacco plants. A. In B. In that C. A type of D. Found 4. Alpine Sainte nards are too good at following the scent of humans, even in snow, that they are used by ski patrols as rescue dogs. A. Too B. Following C. Used D. As 5. Booker T. Washington, head of the first industrial school for African Americans, was as popular with Southerners than he was with Northerners. A. First industrial B. Was C. Popular with D. Than he X. Indicate the correct response lớn each of the following exchanges. 1. "How vày you like your steak done?" – “___.” A. I don"t like it B. Very little C. Well done D. Very much 2. "Oops! I"m sorry for stepping on your foot" – “___.” A. Never mind B. You don"t mind C. You"re welcome D. That"s fine 3. Anne: "Fancy a bite to eat?" - Barbara: “___” A. No thanks, I"ve just had some. B. No thanks, I"ve just had something. C. No thanks, I"m not neatly very thirsty. D. No thanks, I"m trying khổng lồ give up. 4. Receptionist: "Good morning." - Chris: "Good morning. I"ve come to lớn ___ Mrs. Dabria." A. See B. Visit C. Do business with D. Hold a talk with5. Arm & Mary are studying in their classroom. Ann: "Can I borrow your dictionary?" – Mary: “___” A. I"m afraid I can"t B. Here you are! C. I think so. D. It doesn"t matter. 6. Jack and Joe are discussing how lớn make salad for dinner. Jack: “___” - Joe: “How about putting some grapes in it, instead?” A. We could fry some onions with it too. B. I"d rather just have some bread, thanks. C. Let"s put some pieces of apple in the salad. D. Good idea! I"ll go & make one. 7. - Would you mind lending me you bike?" – “___.” A. Yes. Here it is B. Not at all C. Great D. Yes, let"s 8. Havy: "Thanks for your help, Judy." - Judy: “___.” A. With all my heart B. Never remind me C. It"s my pleasure D. Wish you C. READING I. Choose the word or phrase from the box that best fits the blank space in the following passage. Milestones prolific like won funded breakthroughs making revolutionary Elon Musk is one of the greatest và most (1) ___ modern inventors and is responsible for monumental advancements in futuristic giải pháp công nghệ (2) ___ renewable energy and space travel. Many of his innovations seem khổng lồ be right out of a science-fiction movie, but throughout his career he has brought about huge scientific (3) ___. After (4) ___ his first fortune from the internet payment service "PayPal", he invested $100 million in his space travel company, "SpaceX" và began building satellites, launch vehicles and other spacecraft both for NASA và for his own company, creating new (5) ___ with his privately (6) ___ spacecraft. Many of his (7) ___ ideas & inventions focus on space travel, renewable energy, commercial electric cars & other technologies, that look khổng lồ a future where fossil fuels and other resources may be in shorter supply. His futuristic & visionary ideas have (8) ___ him both scientific và philanthropic recognition & awards. II. Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage. Gia Long was the first emperor of the Nguyen dynasty as well as the (1) ___ father of the modern nation of Vietnam. Born as Nguyen Phuc Anh, he was the nephew of the last Nguyen lord who ruled over southern Vietnam. (2) ___ being born into a royal family, he had khổng lồ (3) ___ many difficulties in his early life as he became the (4) ___ of rival groups who attempted to lớn (5) ___ the Nguyen clan completely. After the deaths of his father và uncle at the hands of the rival leaders, Nguyen Phuc Anh fled lớn the southerncoastal tip of Vietnam where (6) ___ he met a French priest, Pigneau de Behaine, who would (7) ___ become his trusted adviser và play a major role in his (8) ___ to power. He escaped with the help of the priest và later on sought aid from the French in his struggle (9) ___ his rivals. (10) ___ the help of the French, and equipped with (11) ___ European armaments, he was (12) ___ in securing victories over his rivals. 1. A. Found B. Founded C. Founding D. Founder 2. A. Because of B. In view of C. Despite of D. In spite of 3. A. Encounter B. Face up C. Manage D. Get by 4. A. Shield B. Target C. Purpose D. Destination 5. A. Wipe off B. Wipe out C. Kill up D. Destroy 6. A. By chance B. On occasion C. On purpose D. At stake 7. A. At last B. Especially C. Specially D. Eventually 8. A. Raise B. Arise C. Rise D. Rising 9. A. For B. Against C. Off D. At 10. A. With B. Without C. But for D. Thanks 11. A. Advance B. Advances C. Advanced D. Advancing 12. A. Engaged B. Involved C. Successful D. Attended III. Read the passage, & choose the correct answer A, B, C or D for each question. William Sydney Porter (1862-1910), who wrote under the pseudonym of O. Henry, was born in North Carolina. His only formal education was khổng lồ attend his Aunt Lina"s school until the age of fifteen, where he developed his lifelong love of books. By 1881 he was a licensed pharmacist. However, within a year, on the recommendation of a medical colleague of his Father"s, Porter moved to La Salle County in Texas for two years herding sheep. During this time, Webster"s Unabridged Dictionary was his constant companion, và Porter gained a knowledge of ranch life that he later incorporated into many of his short stories. He then moved lớn Austin for three years, & during this time the first recorded use of his pseudonym appeared, allegedly derived from his habit of calling "Oh, Henry" lớn a family cat. In 1887, Porter man Athol Estes. He worked as a draftsman, then as a bank teller for the First National Bank. In 1894 Porter founded his own humor weekly, the "Rolling Stone", a venture that failed within a year, and later wrote a column for the Houston Daily Post. In the meantime, the First National bank was examined, & the subsequent indictment of 1886 stated that Porter had embezzled funds. Porter then fled khổng lồ New Orleans, and later lớn Honduras, leaving his wife và child in Austin. He returned in 1897 because of his wife"s continued ill-health, however she died six months later. Then, in 1898 Porter was found guilty & sentenced to lớn five years imprisonment in Ohio. At the age of thirty five, he entered prison as a defeated man; he had lost his job, his home, his wife, & finally his freedom. He emerged from prison three years later,reborn as O. Henry, the pseudonym he now used to hide his true identity. He wrote at least twelve stories in jail, & after re-gaining his freedom, went to thành phố new york City, where he published more than 300 stories and gained fame as America"s favorite short Story writer. Porter married again in 1907, but after months of poor health, he died in thủ đô new york City at the age of forty-eight in 1910. O. Henry"s stories have been translated all over the world. 1. According to the passage, Porter"s Father was ___. A. The person who gave him a life-long love of books B. A medical doctor C. A licensed pharmacist D. Responsible for his move to La Salle County in Texas 2. Why did the tác giả write the passage? A. To outline the career of a famous American B. Because of his fame as America"s favorite short story writer C. Because it is a tragic story of a gifted writer D. Khổng lồ outline the influences on O. Henry"s writing 3. The word "imprisonment" in paragraph 2 is closet in meaning khổng lồ ___. A. Captivity B. Escape C. Insult D. Punishment 4. What is the passage primarily about? A. The life và career of William Sydney Porter B. The way to adopt a nickname. C. O. Henry"s influence on American literature. D. The adventures of O. Henry. 5. The author implies which of the following is true? A. Porter"s wife might have lived longer if he had not left her in Austin when he fled. B. Porter was in poor health throughout his life. C. O. Henry is as popular in many other countries as he is in America D. Porter would probably have written less stories if he had not been in prison for three years. 6. Which of the following is true, according lớn the passage? A. Porter left school at 15 to lớn become a pharmacist B. Porter wrote a column for the Houston Daily Post called "Rolling Stone". C. The first recorded use of his pseudonym was in Austin D. Both of Porter"s wives died before he died 7. The word "pseudonym" in the passage refers to lớn ___. A. William Sydney Porter B. O. Henry C. Athol Estes D. The Aunt Lina IV. Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question.A large number of inventions require years of arduous research & development before they are perfected. For instance, Thomas Edison had to make more than 1,000 attempts to lớn invent the incandescent light bulb before he finally succeeded. History is replete with numerous other examples of people trying, yet failing lớn make inventions before they eventually succeeded. Yet some inventions have come about not through hard work but simply by accident in most cases, when someone unintentionally invented something, the inventor was attempting to lớn create something else. For example, in the 1930s, chemist Roy Plunkett was attempting to lớn make a new substance that could be used to lớn refrigerate items. He mixed some chemicals together. Then, he put them into a pressurized container & cooled the mixture. By the time his experiment was complete, he had a new invention. It was not a new substance that could be used for refrigeration though. Instead, he had invented Teflon, which is today most commonly used to make nonstick pots & pans. Similarly, decades earlier, John Pemberton was a pharmacist in Atlanta, Georgia. He was attempting to lớn create a tonic that people could use whenever they had headaches. While he was not successful in that endeavor, he managed lớn invent Coca-Cola, the world - famous carbonated soft drink. Scientists have also made crucial discoveries by accident when they were conducting experiments. In 1928, Alexander Fleming discovered penicillin, an antibiotic in this manner. He discovered some mold growing in a dish with some bacteria. He noticed that the bacteria seemed khổng lồ be avoiding the mold. When he investigated further, he determined some of the many useful properties of penicillin, which has saved millions of lives over the past few decades. Likewise, in 1946, scientist Percy Spencer was conducting an experiment with microwaves. He had a candy bar in his pocket, & he noticed that it suddenly melted. He investigated và learned the reason why that had happened. Soon afterward, he built a device that could utilize microwaves lớn heat food, the microwave oven. 1: Which title best summarizes the main idea of the passage ___. A. History"s Most Important Inventions B. Accidental Inventions and Discoveries C. How to Become a Great Inventor D. You Don"t Always Get What You Want 2: In paragraph 1, the word "arduous" is closest in meaning to lớn ___. A. Detailed B. Tough C. Specific D. Constant 3: In paragraph 2, the word "endeavor" is closest in meaning to lớn ___. A. Research B. Dream C. Request D. Attempt 4: What does the tác giả say about Teflon? A. People first used it as a refrigeration device. B. It was created many years before Coca-Cola. C. The man who made it was a pharmacist. D. It is used for kitchenware nowadays. 5: Who was John Pemberton?A. The person who made Teflon B. The creator of Coca-Cola C. The man who discovered penicillin D. The inventor of the microwave 6: The tác giả uses Alexander Fleming as an example of ___. A. One of the most famous inventors in history B. A person who made an accidental scientific discovery C. Someone who became a millionaire from his invention D. A man who dedicated his life to medical science 7: What does the author imply about penicillin? A. Doctors seldom use it nowadays. B. Some people are not affected by it. C. It is an invaluable medical supply. D. Mold combines with bacteria to make it. D. WRITING I. Indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions. 1. Only with careful environmental planning can we protect the world in which we live. A. Careful environmental planning protects the world we live in. B. Planning the environment carefully, we can protect the world in which we live. C. Protecting the world we live in, we plan the environment carefully. D. We can protect the world we live in only with careful environmental planning. 2. You should take regular exercises instead of sitting in front of the television all day. A. Taking regular exercises is better than sitting in front of the television all day. B. Sitting in front of the television all day helps you take regular exercises. C. Sitting in front of the television all day & taking exercises are advisable. D. Don"t take regular exercises, just sit in front of the television all day. 3. Wouldn"t it be better khổng lồ let them know about the alternations lớn the plan? A. Why haven"t they have been informed about the new development? B. Shouldn"t they have been consulted before the scheme was changed? C. Don"t they think they should be informed about the changes in the plan? D. We"d better ask them to change the plan, hadn"t we? 4. Don"t take any notice of all his complaints about his health; there"s nothing wrong with him. A. You can ignore all his talk of being ill; he"s actually perfectly healthy. B. Try to lớn avoid the subject of his health as I am tired of hearing all about his complaints. C. Don"t listen khổng lồ him talking about his health; it"s his favorite subject. D. If you let him, he would talk only about his ill-health though actually he is quite healthy.5. We had planned to lớn walk right round the lake, but the heavy rain made this impossible. A. In spite of the heavy rain we managed khổng lồ walk half way round the lake as planned. B. The heavy rain nearly prevented us from walking right round the lake. C. We would have walked right round the lake even if it had rained heavily. D. If it hadn"t rained so heavily, we would have walked right round the lake. 6. There won"t be peace in the conflict if both sides bởi vì not really desire it. A. It is only if both sides actually want the conflict to over peacefully that it will happen. B. As both sides in the conflict apparently desire peace, it is likely that there will be peace soon. C. The main problem in the conflict seems to be that neither side really desires peace. D. There has been a lot of fighting in the conflict because both sides seem lớn want it that way. 7. The accident happened as a result of the driver"s not paying attention lớn the road. A. If the driver would have paid attention lớn the road, the accident hadn"t happened. B. Had the driver been paid attention khổng lồ the road, the accident wouldn"t have happened. C. If the driver had been paying attention to the road, the accident wouldn"t have happened. D. Had the accident not happened, the driver would not have had to pay attention to the road. 8. "Shall I help you vì chưng the dishes, Carlo?" said Robert. A. Robert suggested helping Carlo with the dishes. B. Robert suggested to help Carlo vì the dishes. C. Robert offered Carlo lớn help vày the dishes. D. Robert offered to lớn help Carlo do the dishes. 9. If I hadn"t had so much work to bởi I would have gone to the movies. A. Because I had to vì so much work I couldn"t go lớn the movies. B. I would go lớn the movies when I had done so much work. C. A lot of work couldn"t prevent me from going lớn the movies. D. I never go lớn the movies if I have work to do. 10. "Why don"t you get your hair cut, Gavin?" said Adam. A. Adam advised Gavin to lớn cut his hair. B. Gavin was suggested khổng lồ have a hair cut. C. It was suggested that Adam get Gavin"s haircut. D. Adam suggested that Gavin should have his hair cut. II. Indicate the sentence that best combines each pair of the following sentences. 1. He did not remember the meeting. He went out for a coffee with his friends then.A. Not remember the meeting, he went out for a coffee with his friends. B. Not lớn remember the meeting, he went out for a coffee with his friends. C. Not remembered the meeting, he went out for a coffee with his friends. D. Not remembering the meeting, he went out for a coffee with his friends. 2. They left their home early. They didn"t want to lớn miss the first train. A. They left their home early so as to lớn not miss the first train. B. They left their home early for fear that they wouldn"t miss the first train. C. They left their home early so as not lớn miss the first train. D. They left their home early in order that not to miss the first train. 3. The traffic is so heavy. It will take us at least an hour to lớn get there. A. Unless the traffic is heavy, it will take us at least an hour khổng lồ get there. B. As the traffic is so heavy, it will take us at least an hour to get there. C. The traffic was so heavy that it took us an hour khổng lồ get there. D. We will spend more than an hour khổng lồ get there to lớn avoid heavy traffic. 4. There was no poor performance. Moreover, that of the Russian dancers was certainly the best. A. The best performance was the one of the Russians while some of the others were poor. B. The Russian dancers were well-worth watching but the others weren"t. C. All the dancers but the Russian performed poorly. D. They all danced well, but the Russian did the best. 5. I started training to be an accountant six months ago. I"ve got more months to go and then I have lớn take exams. A. By the time I"ve taken my exam, I will have started training to lớn be an accountant for a year. B. By the time I take my exam, I will have been in training to lớn be an accountant for a year. C. By the time I took my exam, I would have trained khổng lồ be an accountant for a year. D. By the time I"ve taken my exam, I will be training for a year. 6. Why did Danny decide lớn enter the marathon? Danny"s totally unfit. A. Why did Danny decide lớn enter the marathon who"s totally unfit? B. Why did Danny, whose totally unfit, decide khổng lồ enter the marathon? C. Why did Danny decide to enter the marathon, who"s totally unfit? D. Why did Danny, who"s totally unfit, decide to lớn enter the marathon? PART 3: kiểm tra YOURSELF I. Find the word which has a different sound in the part underlined.1. A. Candy B. Sandy C. Many D. Handy 2. A. Earning B. Learning C. Searching D. Clearing 3. A. Waited B. Mended C. Naked D. Faced 4. A. Given B. Risen C. Ridden D. Whiten 5. A. Cough B. Tough C. Rough D. Enough II. Choose the word which has a different căng thẳng pattern from the others. 1. A. Designer B. Origin C. History D. Chất lượng 2. A. Capital B. Construction C. Announcement D. Eventful 3. A. Apartment B. Tradition C. Different D. Expensive 4. A. Monitor B. Organize C. Following D. Inviting 5. A. Accurate B. Discussion C. Sentiment D. Industry III. Choose the correct words in the box khổng lồ complete the sentences. Gained patriotism favourable talented celebrated leadership 1. Her mother is always the first reader of her books, & she creates the most ___ conditions for her daughter to work. 2. Nguyen Dinh Chieu was a Vietnamese poet who was known for his ___ and anti- colonial writings against the French 3. The work, Luc Van Tien, remains one of the most ___ works in Vietnamese literature. 4. He was the most ___ football player that our school had produced in years. His talent for football was great. 5. Nguyen Hue, with his genius ___, created a people"s army, no matter small or large. 6. Nguyen Binh Khiem ___ a reputation as someone who could foretell the future. IV. Indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. 1. The impact of the assembly line helped Ford become the dominant firm in the motorcar industry. A. Most influential B. Subservient C. Best-selling D. Depressive 2. They all encouraged my creativity & inspired me in many ways. A. Overlooked B. Motivated C. Rejected D. Disappointed 3. She idolizes her artist mother, Ingrid, who is as strong & dangerous as she is beautiful. A. Impresses B. Detests C. Worships D. Hates 4. Clara did not care how low the Phineas fortune had fallen; no proper respectable girl would allow herself to lớn be a maid.A. Disreputable B. Unworthy C. Paltry D. Reputable 5. He was by nature a reserved man but not a cold one. A. Shy B. Easygoing C. Sociable D. Lavish 6. She was brought up in a well-off family. She can"t understand the problems we are facing. A. Poor B. Broke C. Wealthy D. Kind V. Indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions. 1. P.G. Wodehouse"s broadcasts attracted the strongest criticism from countrymen who felt it appeared he was indifferent khổng lồ the war. A. Attentive B. Regardless C. Unresponsive D. Apathetic 2. Although many criticized his seemingly over-generous pay. Henry Ford also pointed out that the high wage helped the workers to be able to lớn afford the cars. A. Lavish B. Open-handed C. Big-hearted D. Mean 3. Annie ran Tobin"s Café on the tảo for some 30 years where she was known to lớn be a very generous và charitable lady. A. Free-handed B. Generous C. Non-profit-making D. Penny-pinching 4. Rich, worldly and sophisticated, he could have been the ideal husband for Gwendolyn but feels compelled lớn crush her independent spirit và mold her into his perfect wife. A. Elegant B. Naive C. Knowledgeable D. Worldly-wise 5. There has been insufficient rainfall over the past two years, và fanners are having trouble. A. Abundant B. Adequate C. Unsatisfactory D. Dominant 6. We strongly believe that he"s innocent of the crime. We bởi vì not think that he did it A. Crimeless B. Skillful C. Clean D. Guilty 7. The situation seems to lớn be changing minute by minute. A. From time to time B. Time after time C. Again và again D. Very slowly 8. Jose had a hard time comparing the iPhone to the Samsung phone because to lớn him they were apples and oranges. A. Containing too many technical details B. Very similar C. Completely different D. Very complicated VI. Indicate the correct answer khổng lồ complete each of the following questions. 1. Hawking was honored with many ___ awards lượt thích the Gold Medal of the Royal Astronomical Society. A. Exceptional B. Imperative C. Indispensible D. Prestigious 2. Her range of media enterprises has made Oprah one of the richest ___ women.A. Ready-made B. Self-made C. Tailor-made D. Independent-made 3. When I ___ trang chủ last night, I ___ that Jane ___ a beautiful candle light dinner. A. Had arrived/discovered/preparing B. Was arriving/has discovered/was preparing C. Have arrived/was discovering/had prepared D. Arrived/discovered/was preparing 4. Tran Hung Dao was a great ___ khổng lồ lure the enemy khổng lồ enter deeply into his land, then attacked lớn destroy them. A. Strategy B. Strategist C. Soldier D. King 5. ___ Emperor quang đãng Trung was ___ second emperor of ___ Tay Son Dynasty, reigning from 1788 lớn 1792. A. The - a - the B. X - a - the C. X - the - the D. X – the - X 6. While I ___ TV last night, a mouse ran across the floor. A. Watch B. Watched C. Was watching D. Am watching 7. When it began lớn rain, they ___ in the yard. A. Played B. Had played C. Were playing D. Have played 8. Liz và Laura is going shopping together. Liz: "Look! This sweater is beautiful." - Laura:"___?" A. Why not trying it on B. Why not trying on it C. Why not try it on D. Why not try on it 9. Anna is seeing Bill off at the airport. Anna: “___” - Bill: "I will." A. I"ll miss you much. B. Give my best wishes to lớn your parents. C. Have a nice trip! D. Wish you a happy journey. 10. When I woke up this morning, it ___. A. Rained B. Was raining C. Has rained D. Is raining 11. Her ___ to lớn medicine was so great that she had little time for anything else. A. Importance B. Dedication C. Emphasis D. Reputation 12. Bill Gates was ___ middle child of William H. Gates II, ___ prominent Seattle Lawyer, and Mary Gates, who worked as teacher before she had children. A. The / a / a B. A / a / a C. The / the / a D. The / the / the 13. While Tom ___ tennis, Ann ___ a shower. A. Played / took B. Playing / taking C. Was playing / was taking D. Was play / was take 14. When they ___ in the garden, the phone ___.A. Worked / was ringing B. Were working / rang C. Worked / rang D. Work / rings 15. Oprah Winfrey has been an important role model for black American women, breaking down many invisible ___. A. Trends B. Gaps C. Obstacles D. Barriers 16. It was on Oprah that Armstrong finally made a dramatic ___ that he had used performance-enhancing drugs during his cycling career. A. Encouragement B. Confession C. Receipt D. Acceptance 17. In 2004, Barack Obama was elected to the US Senate where he ___ a reputation as one of rising stars in the Democrat Party. A. Acquired B. Refrained C. Gained D. Highlighted 18. Michael Porter has ___ as the strategic adviser khổng lồ many successful U.S. Companies & other international companies. A. Served B. Employed C. Described D. Appointed 19. Gia Long had to ___ many difficulties in his early life, as he became the target of rival groups attempting to wipe out the Nguyen clan completely A. Khuyễn mãi giảm giá B. Cope C. Encounter D. Surpass 20. A year into his presidency, Barack Obama was awarded the Nobel Peace Prize (2009) ___ his promise khổng lồ promote world peace. A. About B. For C. With D. On 21. George VI ___ royal duties such as representing his father at coalmines, factories, & rail yards. A. Paid off B. Got over C. Gave in D. Took up 22. Nelson Mandela is one of the most ___ political leaders of the Twentieth and Twenty-First Century. A. Admired B. Perfect C. Talent D. Skilled 23. Emergency crews are ___ progress in fixing the broken levees, but they are in a desperate race to lớn stop the flooding. A. Making B. Doing C. Getting D. Becoming 24. The dream of a successful Scotland is capable of ___. A. Effort B. Achievement C. Performance D. Realization 25. If necessary, part of the responsibility is ___ by the internal security troops. A. Taken on B. Taken over C. Taken in D. Taken up 26. She is a ___ example of what people with disabilities can achieve. A. Shining B. Brightening C. Glamorous D. Gloomy 27. He is a captain who leads ___.A. By instance B. By mirror C. By example D. By sample 28. Japan is often quoted as the prime ___ of a modern industrial nation. A. Example B. Performer C. Instructor D. Pioneer 29. Some argue that the intellectual life of Bulgarians in the nineteenth century was ___ influenced by Russian culture. A. Superficially B. Mightily C. Terribly D. Strongly 30. Peter is an artist himself và has some of his own very interesting ___ on sale in the shop. A. Create B. Creators C. Creations D. Creativity 31. We must continually evaluate the ___ of each change on the product as a whole. A. Performing B. Possibility C. Impact D. Affect 32. A couple who gave their 50th blood ___ were presented with awards to mark their achievement. A. Deficiency B. Adequacy C. Plenty D. Donation VII. Choose the word or phrase among A, B, C or D that needs correction. 1. Only after Theodore Roosevelt became president did conservation developed into a major environmental issue in the United States A. Only after B. Developed C. Into D. Environmental 2. Contemporary poet James Merrill writes autobiographical verse that building on remembrances of his childhood. A. Contemporary B. Writes C. Building on D. His 3. Together Rogers & Hammerstein wrote nine musicals, the first of whose was Oklahoma (1943). A. Together B. Musicals C. First D. Whose 4. Benjamin Franklin was the editor of the largest newspaper in the colonies, a diplomatic representative to France and later khổng lồ England, & he invented many useful devices A. Was B. The largest C. He invented D. Many 5. Albert Einstein was such brilliant a scientist that many of his colleagues had to study for several years in order to khung opinions about his theories. A. Such brilliant a scientist B. Many of his colleagues C. Study D. About VIII. Choose the word or phrase from the box that best fits the blank space in the following passage. Earned took based regard examples saw rest by Jack Ma is one of the world"s greatest living (1) ___ of entrepreneurship today. Once a poor lad who survived (2) ___ guiding tourists, Ma left no stone unturned to lớn rise above his humble condition và achieve success. One of the first steps he (3) ___ in this (4)___ was lớn improve his communication skills by learning English. Jack was one of the first few individuals who (5) ___ internet as a business opportunity even at a time when the (6) ___ of the world didn"t believe in his thoughts. After starting his first venture using a mere $20000, the entrepreneur (7) ___ around $800,000 in a matter of just three years. However, it is the e-commerce (8) ___ venture, "Alibaba", which he founded in the early 2000s that catapulted this entrepreneur lớn global fame. IX. Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank Spare the following passage. Donald John Trump is the 45th President of the United States, in office since January 20, 2017. (1) ___ to being a politician, he is a successful business magnate & television personality as well. The son of a wealthy real estate developer, Trump attended the Wharton School of the University of Pennsylvania before taking (2) ___ of his family"s business. He owned several beauty (3) ___ & ventured into (4) ___ television as well. Expanding the (5) ___ of his ambitions, he entered national politics in the early 2000s & (6) ___ his eyes on the presidential office. As a politician, his career was marred by allegations of sexual (7) ___ & he also earned much (8) ___ for his extravagant lifestyle and (9) ___ comments on immigrants from Islamic nations. (10) ___ the controversies surrounding him, Trump (11) ___ for the 2016 presidential election as a Republican và (12) ___ Democratic candidate Hillary Clinton in a surprise victory. Donald Trump is the first person khổng lồ assume presidency without prior military or government service and at 70, he is also the oldest one to lớn assume the office. 1. A. In addition B. In contrast C. Apart D. Other 2. A. Steps B. Charge C. Measures D. Advantages 3. A. Pageants B. Competitions C. Tests D. Examinations 4. A. Realistic B. True C. Actual D. Reality 5. A. Scale B. Scope C. Horizons D. Amount 6. A. Put B. Phối C. Lay D. Lain 7. A. Abuse B. Prejudices C. Misconduct D. Mistakes 8. A. Criticism B. Accusation C. Blame D. Conviction 9. A. Burning B. Confusing C. Respectful D. Controversial 10. A. Thanks to B. Other than C. Despite D. With 11. A. Went B. Applied C. Ran D. Struggled 12. A. Won B. Defeated C. Suggested D. Appointed X. Read the passage and choose the correct answer A, B, C or D for each question.Joyce Carol Oates published her first collection of short stories, By The North Gate, in 1963, two years after she had received her master"s degree from the University of Wisconsin & become an instructor of English at the University of Detroit. Her productivity since then has been prodigious, accumulating in less than two decades lớn nearly thirty titles, including novels, collections of short stories and verse, play & literary criticism. In the meantime, she has continued khổng lồ teach, moving in 1967 from the University of Detroit to lớn the University of Windsor, in Ontario, and, in 1978, lớn Princeton University Reviewers have admired her enormous energy, but find a productivity of such magnitude difficult to lớn assess. In a period characterized by the abandonment of so much of the realistic tradition by authors such as John Barth, Donald Barthelme, and Thomas Pynchon, Joyce Carol Oates has seemed at times determinedly old-fashioned in her insistence on the essentially mimetic quality other fiction. Hers is a world of violence, insanity, Fractured love, và hopeless loneliness. Although some of it appears khổng lồ come from her own direct observations, her dreams, và her fears, much more is clearly from the experiences of others. Her first novel With Shuddering Fall (1964), dealt with stock oto racing, though she had never seen a race. In Them (1969) she focused on Detroit from the Depression through the riots of 1967, drawing much of her material from the deep impression made on her by the problems of one of her students. Whatever the source và however shocking the events or the motivations, however, her fictive world remains strikingly akin to that real one reflected in the daily newspapers, the television news và talk shows, and popular magazines of our day. 1. What is the main purpose of the passage? A. To nhận xét Oates" By the North Gate B. To lớn compare some modern writers C. Khổng lồ outline Oates career D. To describe Oates" childhood 2. Which of the following does the passage indicate about Joyce Carol Oates" first publication? A. It was not successful B. It was a volume of short fiction C. It was part of her master"s thesis. D. It was about an English instructor in Detroit 3. Which of the following does the passage suggest about Joyce Carol Oates in terms of her writing career? A. Most of her work is based on personal experience. B. Her style is imitative of other contemporary authors. C. She has produced a surprising amount of fictions in a relative short time. D. She has experienced long nonproductive periods in her writing. 4. The word "fictive" in the passage is closest in meaning lớn ___. A. Imaginary B. Attractive C. Helpful D. Impressive 5. What was the subject of Joyce Carol Oates" first novel? A. Loneliness B. Racing C. Teaching D. Insanity 6. Why does the tác giả mention Oates" book Them?A. It is her best piece of nonfiction B. It is an autobiography C. It is a typical novel of the 1960"s. D. It is a fictional work based on another person"s experiences. 7. Which of the following would Joyce Carol Oates be most likely to lớn write? A. A romance novel phối in the nineteenth century B. A story with an unhappy ending C. A dialogue for a talk show D. A science fiction novel XI. Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question. Any danh mục of the greatest thinkers in history contains the name of the brilliant physicist Albert Einstein. His theories of relativity led khổng lồ entirely new ways of thinking about time, space, matter, energy & gravity. Einstein"s work led to such scientific advances as the control of atomic energy, even television as a practical application of Einstein"s work. In 1902 Einstein became an examiner in the Swiss patent office at Bern. In 1905, at age 26, he published the first of five major research papers. The first one provided a theory explaining Brownian movement, the zig-zag motion of microscopic particles in suspension. The second paper laid the foundation for the photon, or quantum, theory of light. In it he proposed that light is composed of separate packets of energy, called quanta or photons, that have some of the properties of particles và some of the properties of waves. A third paper contained the "special theory of relativity" which showed that time & motion are relative khổng lồ the observer, if the speed of light is constant & the natural laws are the same everywhere in the universe. The fourth paper was a mathematical addition to lớn the special theory of relativity. Here Einstein presented his famous formula, E = m(cc), known as the energy mass equivalence. In 1916, Einstein published his general theory of relativity. In it he proposed that gravity is not a force, but a curve in the space-time continuum, created by the presence of mass. Einstein spoke out frequently against nationalism, the exalting of one nation above all others. He opposed war & violence and supported Zionism, the movement to establish a Jewish homeland in Palestine. When the Nazis came khổng lồ power in 1933, they denounced his ideas. He then moved lớn the United States.

Xem thêm: No Offense Là Gì, Nghĩa Của Từ Offense, Nghĩa Của Từ : Offense

In 1939 Einstein learned that two German chemists had split the uranium atom. Einstein wrote to