Bài tập về thì hiện tại đơn và quá khứ đối chọi có đáp án trong phân mục học tập cùng rèn luyện con kiến thức. Bài bác tập chúng ta học sinh hoàn toàn có thể rèn luyện kiến thức và chuẩn bị kỹ năng làm bài xích tập rất tốt cho những kì thi và chất vấn sắp tới. Tài liệu về thì bây giờ đơn và quá khứ 1-1 là phần định hướng và bài xích tập tất cả đáp án nâng cao, bám sát chương trình với giúp học viên năng vững nhất kiến thức khi học công dụng nhất.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn và hiện tại đơn


Phân biệt thì hiện tại đơn và quá khứ đơn

Thì hiện tại đơn: diễn tả hành động được lặp đi tái diễn nhiều lần về một hành động và thói quen cuộc sống thường ngày ở hiện tại.

Thì bây giờ đơn có các dấu hiệu nhận biết trong những câu là: every day/ week/ month/ year, usually, often, always, rarely, never, sometimes, in the morning/ evening, afternoon, at night, …

Thì thừa khứ đơn: diễn đạt hành hễ đã dứt trong thừa khứ ở thời điểm ví dụ trong thừa khứ.

Dấu hiệu nhận thấy câu vượt khứ đối kháng là yesterday, then, when, last night/ week/ month/ year, a week/ month/ year ago, two days ago, in 2019, ….

*

Bài tập về thì hiện tại đơn cùng quá khứ bao gồm đáp án

Exercise 1: Put the verb in brackets into the present simple or past simple

We _________ (go) to lớn the holiday last weekend. My cousins _________ (not/ visit) us every weekend. ___________ (your mum/ make) sugar yesterday? I _______ (send) nam giới an e-mail yesterday morning The children always ______ (do) their homework yesterday morning.

Exercise 2: Choose the correct answer

Dad doesn’t buy/ didn’t buy a new bike. I don’t watch/ didn’t watch TV yesterday. Vị you like/ liked chips? Mary leaves/ left for Italy last week. Did Tuan come/ came to the party?

Exercise 3: Put the verbs in the present simple or the past simple

A: ___________________ (you/ go) khổng lồ supper market yesterday?

B: No, I __________. I ___________ (never/ work) on Friday 

A: _______________ (you/ see) Charles yesterday?

B: Yes. We ________ (have) breakfast together.

A: ____________ (Nam/ work) at a bank?

B: No, She ____________. SHe __________ (work) at a post office

A: ____________ (you/ do) anything exciting last Saturday?

B: No, not really. He_____________ (watch) TV và _________________ (read) a newspaper. It was a boring weekend.

A: What __________ (you/do) at weekends?

B: We usually ___________(go) to lớn the holiday

Exercise 4: Complete the sentences with the time expressions from the list
*

at the momentalwaysyesterdaylast nightevery weeklast summer
We watched a really good film at the cinema __________. She is upset because he failed his driving chạy thử __________. He ____________ brushes his teeth before she goes khổng lồ bed at night. She is working _____________ I can’t come with you. My father does the shopping _______________. I went lớn a beautiful exotic island ____________. The weather was very cold.

Exercise 5: Put the verbs in brackets into the present simple or the past simple

Tommy Brown ________ (like) making up stories. No one ______ (believe) what he ______ (say) because he always _____ (tell) lies. She ________ (live) in a big village & _______ (work) on a farm just outside the village. One night last month, Jenny______ (finish) worked late. It _________ (be) dark và cold. Suddenly, She _______ (hear) a strange noise, so She _________ (look) up. It __________ (be) a UFO bright flashing lights. The UFO ________ (come down) towards her and she ________ (see) two green men looking at her from outside. She ___________ (scream), ___________ (drop) her bag and ______________ (run away). When she ______________ (arrive) in the village, she ______________ (run) into some villagers & ______________(start) telling them about the aliens but they all ______________ (laugh) at her. No one ______________ (believe) Jenny.

Xem thêm: Definition Of Whole Number S And Integers, What Are Whole Numbers

*

Kết luận

Trên trên đây là toàn cục nội dung của bài tập về thì bây giờ đơn cùng quá khứ đối kháng có đáp án giao hàng mọi fan ôn tập với rèn luyện kỹ năng và kiến thức và khả năng làm bài tốt nhất. Các bạn có thể bài viết liên quan nhiều tài liệu rộng để nâng cấp kiến thức cho doanh nghiệp về bài tập anh văn hiệu quả.