Bài tập thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễnchắc hẳn vẫn là nội dung thực hành thực tế hữu ích dành cho những bạn đang muốn hoàn thiện kỹ năng liên quan tiền đến những thì trong tiếng Anh. Để rất có thể làm được xuất sắc các bài tập này, các bạn phải nắm bắt được ngữ pháp và cấu trúc sử dụng thì hiện tại xong tiếp diễn. Cùng x-lair.com làm cho cá bà tập tiếp sau đây để củng cố kỹ năng và kiến thức nhé!


1. Bí quyết thì hiện tại dứt tiếp diễn

Thể khẳng định

S + have/ has been + V_ing
I/ You/ We/ They -> have

Ví dụ: They have been waiting for 5 hours.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn có đáp án

He/ She/ It -> has

Ví dụ: He has been waiting for 5 hours

Thể bao phủ định

S + have/ has + not + been + V_ing
Have not = haven’t, Has not = hasn’t

*
*
*
*
Bài tập thì hiện nay tại xong tiếp diễn – bài xích tập 8

Hội thoại 6

A: Peter, why are you so noisy? I want lớn sleep!

B: bởi you mean it? I ………………………………………………… any noise since I got up. (not make)

Hội thoại 7

A: …………….. You ……………………………………… for a long time? (cough)

B: Not really. It started the day before yesterday.

Hội thoại 8

A: Mr. Gregson, how long ……………… you ……………………………………….. English? (not teach)

B: khổng lồ tell the truth I’ve never taught English. But I’d lượt thích to try it.

Hội thoại 9

A Hi, Sam. How is your new girlfriend doing?

B Susan? She ……………………………………………………. Khổng lồ me since we had an argument. (not speak)

Hội thoại 10

A: Have you heard about the ngân hàng robbery in King Street?

B: Yes, I have. The police ……………………………………………….. For the robbers day và night. (look)

Bài tập 9: For each situation, write two sentences using the words in brackets.Tom started reading a book two hours ago. He is still reading it và now he is on page 53.

(read/ for two hour) He …….

(read/ 53 pages so far) He …….

Rachel is from Australia. She is travelling round Europe at the moment. She began her trip three months ago.

(travel/ for three months) She …….

(visit/six countries so far) …….

Patrick is a tennis player.He began playing tennis when he was ten years old. This year he is national champion again – for the fourth time

(win/ the national championships/ four times) …….

(play/ tennis since he was ten) …….

When they left college, Lisa and Sue started making films together.They still make films.

(make/ five films since they left college) …….

Xem thêm: Tổng Hợp Xét Tính Đồng Biến Nghịch Biến Của Hàm Số Lượng Giác Cực Hay

Đáp án

Bài tập 1Where is he? I have been waiting for him since 5 o’clock!She has been going out since 5 a.m.They have not been eating anything all the morning.Will the rain ever stop? It has been raining all day.Jan is out of breath. She has been running 2 hours ago.I have been reading this book since last night.She has been chatting with her friend all the day.Hey, you have been sitting at the computer all day. You should really take a break now.She has been riding for 4 hours & she is very tired now.We have not been writing to each other for 6 months.Bài tập 2
1. A2. B3. D4. C5. A
6. A7. B8. C9. B10. B
Bài tập 4
1. Have you been waiting2. Has John been doing
3. Haven’t you been eating4. Has it been snowing
5. Have Peter and Joly been arguing6. Have you been using
7. Hasn’t Ben been wearing8. Have you been revising
9. Has your dad been working10. Have you been making
Bài tập 5
1. I have been replacing2. I have been learning
3. Has been waiting4. Has been sunbathing
5. Have been relaxing6. Have been playing
7. Have been trying8. Has been living
9. Have been painting10. Has been sleeping
Bài tập 6
1. Has been sleeping2. Were having3. Has been waiting4. Has still doing
5. Has been doing6. Has been going7. Haven’t been eating8. Has been raining
Bài tập 7Have you been waiting long?What have you been doing?How long have you been working there?How long have you been selling computers?Bài tập 8have you been learninghas been bakinghave been cleaninghave not been workinghas … not been goinghave not been makinghave … been coughinghave … not been teachinghas not been speakinghave been lookingBài tập 9He has been reading for two hours./ He has read 53 pages so far.She’s been travelling for three months./ She’s visited six countries so far.He’s won the national championships four times./ He’s been playing tennis since he was ten.They’ve made five films since they left college./ They’ve been making films since they left college.

Trên đây là tổng hợp toàn bộ kiến thức về thì hiện tại hoàn thành và một số trong những bài tập thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn gồm đáp án vị x-lair.com tổng hợp cùng biên soạn. Các bạn đã làm hết bài xích tập chưa? Hãy check đáp án chi tiết để phát âm hơn về kiểu cách dùng của thì hiện nay tại xong tiếp diễn nhé!