1Làm xong xuôi biết đáp án, phương thức giải đưa ra tiết.2Học sinh rất có thể hỏi và hiệp thương lại nếu không hiểu.3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại những chú ý4Biết điểm yếu kém và có hướng phương án cải thiện

Đường thẳng đi qua (Aleft( - 1;2 ight)), nhấn (overrightarrow n = left( 2; - 4 ight)) làm cho véc tơ pháp tuyến có phương trình là:


Phương trình đường thẳng trải qua hai điểm (Aleft( - 2;4 ight),;Bleft( - 6;1 ight)) là:


Cho đường thẳng (left( d ight):x - 2y + 1 = 0). Nếu mặt đường thẳng (left( Delta ight)) đi qua (Mleft( 1; - 1 ight)) và tuy nhiên song cùng với (left( d ight)) thì (left( Delta ight)) có phương trình


Cho cha điểm (Aleft( 1; - 2 ight),,Bleft( 5; - 4 ight),,Cleft( - 1;4 ight)) . Đường cao (AA") của tam giác $ABC$ tất cả phương trình


Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), đến hai điểm (Mleft( 6; m 3 ight)), (Nleft( - 3; m 6 ight)). Hotline (Pleft( x; m y ight)) là vấn đề trên trục hoành làm sao cho ba điểm (M), (N), (P) trực tiếp hàng, khi ấy (x + y) có giá trị là


Cho đường thẳng (left( d ight):4x - 3y + 5 = 0). Nếu con đường thẳng (left( Delta ight)) đi qua góc tọa độ cùng vuông góc cùng với (left( d ight)) thì (left( Delta ight))có phương trình:


Cho nhị điểm (Aleft( - 2;3 ight),;Bleft( 4; - 1 ight).) Viết phương trình trung trực đoạn AB.

Bạn đang xem: Bài tập phương trình đường thẳng


Cho tam giác (ABC) gồm (Aleft( - 1; - 2 ight);Bleft( 0;2 ight);Cleft( - 2;1 ight)). Đường trung con đường (BM) gồm phương trình là:


Phương trình tham số của con đường thẳng trải qua điểm (Aleft( 2;, - 1 ight)) với nhận (overrightarrow u = left( - 3;,2 ight)) có tác dụng vectơ chỉ phương là


Cho (left( d ight):left{ eginarraylx = 2 + 3t\y = 3 + t.endarray ight.) . Hỏi gồm bao nhiêu điểm (M in left( d ight)) giải pháp (Aleft( 9;1 ight)) một đoạn bằng $5.$


Cho tam giác (ABC) biết trực chổ chính giữa (Hleft( 1;;1 ight)) cùng phương trình cạnh (AB:5x - 2y + 6 = 0), phương trình cạnh (AC:4x + 7y - 21 = 0). Phương trình cạnh (BC) là


Cho 4 điểm (Aleft( - 3;1 ight),Bleft( - 9; - 3 ight),Cleft( - 6;0 ight),Dleft( - 2;4 ight)). Search tọa độ giao điểm của 2 con đường thẳng (AB) cùng (CD).


Cho tam giác (ABC) với (Aleft( 2;3 ight);Bleft( - 4;5 ight);Cleft( 6; - 5 ight)). (M,N) theo lần lượt là trung điểm của (AB) cùng (AC). Phương trình thông số của mặt đường trung bình (MN) là:


Phương trình con đường thẳng trải qua điểm (Mleft( 5; - 3 ight),)và giảm hai trục tọa độ tại hai điểm A với B làm sao cho M là trung điểm của AB là:


Cho cha điểm (Aleft( 1;1 ight);Bleft( 2;0 ight);Cleft( 3;4 ight)). Viết phương trình con đường thẳng đi qua (A) và phương pháp đều nhì điểm (B,C).


Cho (Delta ABC) có (Aleft( 4; - 2 ight)). Đường cao (BH:2x + y - 4 = 0) và mặt đường cao (CK:x - y - 3 = 0). Viết phương trình con đường cao kẻ tự đỉnh A


Viết Phương trình con đường thẳng trải qua điểm (Mleft( 2; - 3 ight),)và cắt hai trục tọa độ tại nhị điểm $A$ và $B$ làm thế nào cho tam giác $OAB$ vuông cân.


Cho hai điểm (Aleft( - 1;2 ight)), (Bleft( 3;1 ight)) và con đường thẳng (Delta :left{ eginarray*20cx = 1 + t\y = 2 + tendarray ight.). Tọa độ điểm (C) trực thuộc (Delta ) nhằm tam giác (ACB) cân nặng tại (C).

Xem thêm: Hoa Tường Vi Là Gì? Ý Nghĩa Hoa Tường Vy Ý Nghĩa Hoa Tường Vi Là Gì


Cho hai điểm (Pleft( 1;6 ight)) và (Qleft( - 3; - 4 ight)) và đường thẳng (Delta :2x - y - 1 = 0). Tọa độ điểm N trực thuộc (Delta ) làm thế nào cho (left| NP - NQ ight|) khủng nhất.


Trong phương diện phẳng tọa độ (Oxy), mang đến điểm (Mleft( 4; m 1 ight)), con đường thẳng (d) qua (M), (d) giảm tia (Ox), (Oy) lần lượt tại (Aleft( a; m 0 ight)), (Bleft( 0; m b ight)) làm sao để cho tam giác (ABO) ((O) là nơi bắt đầu tọa độ) tất cả diện tích nhỏ nhất. Quý giá (a - 4b) bằng


Cho tam giác (ABC) bao gồm (Aleft( 2;4 ight),Bleft( 5;0 ight),Cleft( 2;1 ight).) Điểm (N) thuộc mặt đường trung tuyến đường (BM) của tam giác (ABC) và bao gồm hoành độ bằng ( - 1.) Tung độ của điểm (N) bằng
Đường trực tiếp đi qua(A( - 2;3)) và có vectơ chỉ phương (overrightarrow u = left( 2; - 3 ight))có phương trình tham số là:
*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát