x-lair.com xin reviews đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh lớp 11 tham khảo tài liệu các dạng bài tập Hóa 11 chương 1.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 11 chương 1

Đây là tài liệu cực kỳ hữu ích, bao gồm các dạng bài tập trắc nghiệm cùng tự luận chất hóa học lớp 11 cơ phiên bản và cải thiện chương Sự điện li. Tư liệu giúp các bạn củng cố kiến thức để đạt được công dụng cao trong kì thi học kì 1 sắp tới tới. Nội dung chi tiết mời chúng ta cùng quan sát và theo dõi và cài tài liệu tại đây.

Các dạng bài tập Hóa 11 chương 1

A. Trắc nghiệm

Câu 1. dung dịch dẫn điện tốt nhất là

A. NaCl 0,02 M.

B. NaCl 0,01 M.

C. NaCl 0,001 M.

D. NaCl 0,002 M.

Câu 2. hàng gồm những chất điện li yếu hèn là

A. BaSO4, H2S, NaCl, HCl.

B. Na2SO3, NaOH, CaCl2, CH3COOH.

C. CuSO4, NaCl, HCl, NaOH.


D. H2S, H3PO4, CH3COOH, Cu(OH)2.

Câu 3. Trong hỗn hợp HCl 0,001 M. Tích số ion của nước là

A. < H+ > .< OH_ > -14

B. < H+ > .< OH_ > =1,0.10 -14

C. < H+> .< OH_>> 1,0.10 -14

D. Không xác minh được

Câu 4. cân nặng NaOH cần dùng để pha chế 250,0 ml dung dịch bao gồm pH = 10,0 là

A. 1,0.10-3 g.

B. 1,0.10-2 g.

C. 1,0.10-1 g.

D. 1,0.10-4 g.

Câu 5. hỗn hợp của một bazơ sống 250C có

A. = 1,0.10-7.

B. -7.

C. > 1,0.10-7.

D. .> 1,0.10-14.

Câu 6. phối hợp một axit vào nước ở 250C, tác dụng là

A. ->.

B. = .

C. > .

D. . > 1,0.10-14.

Câu 7. H2SO4 với HNO3 là axit khỏe khoắn còn HNO2 là axit yếu bao gồm cùng nồng độ 0,01 mol/lit với ở cùng nhiệt độ. Mật độ ion H+ trong mỗi dung dịch được xếp theo chiều bớt dần như sau

A. +>+> .

B. +> +>.

B. +>+>.

D. +> +> .


Câu 8. dãy gồm các Hiđroxit lưỡng tính là

A. Pb(OH)2, Cu(OH)2, Zn(OH)2.

B. Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)2.

C. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Mg(OH)2.

D. Mg(OH)2, Zn(OH)2, Pb(OH)2.

Câu 9. Trong hỗn hợp H2S (dung môi là nước) rất có thể chứa

A. H2S, H+, HS-, S2-.

B. H2S, H+, HS-.

C. H+, HS-.

D. H+và S2-.

Câu 10. Thể tích nước bắt buộc cho vào 5 ml dung dịch HCl pH = 2 nhằm thu được hỗn hợp HCl pH = 3 là

A. 50 ml.

B. 45 ml.

C. 25 ml.

D. 15 ml.

Câu 11. Một mẫu nước mưa tất cả pH=4,82.Vậy mật độ H+ trong hỗn hợp là

A. 1,0.10 -14 M

B. 1,0.10-4 M

C. 1,0.10-5 M

D. >1,0.10-5 M

Câu 12. Phương trình ion thu gọn gàng của bội phản ứng mang đến biết

A. Mọi ion làm sao tồn tại trong dung dịch

B. Nồng độ những ion trong dung dịch

C. Bản chất của làm phản ứng vào dung dịch hóa học điện li

D. Không cho biết thêm được điều gì

Câu 13. sản phẩm tự tăng dần đều độ bazơ của những dung dịch sau : dd A (pH = 9), dd B (pH = 7), dd C (pH = 3), dd D (pH = 11) là

A. Dd D, dd A, dd B, dd C

B. Dd D, dd B, dd C, dd A

C. Dd B, dd A, dd D

D. Dd A, dd B, dd C, dd D

Câu 14. Dd chất điện li dẫn năng lượng điện được là do sự chuyển động của:

A. Các cation và anion.

B. Những cation cùng anion và các phân tử hòa tan.

C. Các ion cùng .

D. Những ion nóng chảy phân li.

Câu 15. cho những chất sau: K3PO4, H2SO4, HClO, HNO2, NH4Cl, HgCl2, Sn(OH)2. Những chất điện li yếu hèn là:


A. HgCl2, Sn(OH)2, NH4Cl, HNO2.

B. HClO, HNO2, K3PO4, H2SO4

C. HClO, HNO2, HgCl2, Sn(OH)2.

D. HgCl2, Sn(OH)2, HNO2, H2SO4.

Câu 16. mang lại 200 ml dung dịch HNO3 bao gồm pH=2, ví như thêm 300 ml hỗn hợp H2SO4 0,05 M vào dung dịch trên thì hỗn hợp thu được co pH bằng bao nhiêu?

A. 1,29

B. 2,29

C. 3

D.1,19

Câu 17. gồm dung dịch H2SO4 cùng với pH=1,0 khi rót tự 50 ml dung dịch KOH 0,1 M vào 50 ml hỗn hợp trên. Tính mật độ mol/l của dung dịch thu được?

A. 0,005 M

B. 0,003 M

C. 0,06 M

D. Kết quả khác

Câu 18. Dung dịch cất 0,063 g HNO3 trong một lít có độ pH là:

A. 3,13

B. 3

C. 2,7

D. 6,3

E. 0,001

Câu 19. Theo Areniut các chất làm sao sau đó là Hiđroxit lưỡng tính

A. Al(OH)3 , Fe(OH)2

B. Cr(OH)2 , Fe(OH)2.

C. Al(OH)3 , Zn(OH)2.

D. Mg(OH)2, Zn(OH)2.

Câu 20. Theo Areniut phạt biểu nào sau đó là đúng?

A. Chất bao gồm chứa nhóm OH là Hiđroxit.

B. Chất có công dụng phân li ra ion trong nước là axit.

C. Chất bao gồm chứa hiđrô trong phân tử là axit.

D. Chất gồm chứa 2 team OH là hiđrôxit lưỡng tính.

Câu 21. tuyên bố nào dưới đây không đúng ? phản ứng thảo luận ion trong dd hóa học điện li xẩy ra khi

Có phương trình ion thu gọn

B. Tất cả sự giảm nồng độ một trong những các ion tham gia phản ứng

Có thành phầm kết tủa, hóa học khí, hóa học điện li yếu.

D. Những chất tham gia đề xuất là hóa học điện li

B. Tự luận

Bài 1. Sự năng lượng điện li

BT1. Viết các phương trình điện li cho các trường phù hợp sau: NaCl; HCl; KOH; H2SO4; AlCl3; (NH4)2CO3

BT2. Viết những phương trình năng lượng điện li và tính số mol các ion sinh ra trong những trường đúng theo sau:

a. Dd đựng 0,2 mol HNO3

b. Dd chứa 0,5 mol Na3PO4

c. Dd đựng 2 mol NaClO


d. Dd cất 2,75 mol CH3COONa

BT3. Cho các dung dịch sau:

a. 200ml dd cất 0,25 mol Na2S

b. 500ml dd chứa 8,5g NaNO3

c. Hỗn hợp Ba(OH)20,3M

d. Dd Al2(SO4)30,15M

Viết các phương trình điện li với tính nồng độ mol của những ion vào dung dịch

BT4. Một dung dịch tất cả chứa 0,2 mol K+; 0,3 mol Mg2+; 0,45 mol và x mol .

a. Tính x?

b. Cô cạn hỗn hợp thu được m gam muối khan. Tính m?

BT5. Hài hòa hai muối X, Y vào nước được một lit dung dịch chứa: = 0,2M; = 0,3M; = 0,15M; = phường (M).

a. Tính p

b. Tìm cách làm hai muối hạt X, Y ban đầu. Tính cân nặng mỗi muối rước hòa tan.

Bài 2. Phân nhiều loại chất năng lượng điện li

BT1. Chỉ ra những chất sau đó là chất năng lượng điện li táo bạo hay điện li yếu trong nước. Viết phương trình điện li của chúng? NaBr; HClO; CaCl2; CH3COOH; K2CO3; Mg(OH)2.

Xem thêm: Dòng Điện Không Đổi - Dòng Diện Không Đổi Là Gì

BT2. Hãy thu xếp dung dịch những chất sau (cùng nồng độ) theo chiều tăng dần năng lực dẫn điện: CH3COOH; AlCl3; Al2(SO4)3; AgNO3; Ba(OH)2.