Bên cạnh vấn đề nắm chắc hẳn lý thuyết, luyện tập liên tục bằng các bài tập thực hành là vấn đề vô cùng buộc phải thiết, tuyệt nhất là đối với những chủ điểm ngữ pháp đặc biệt như câu trực tiếpcâu con gián tiếp. Bởi vì thế, bài viết hôm nay bọn chúng mình sẽ hỗ trợ đến chúng ta những dạng bài bác tập phổ cập nhất của một số loại câu này để bạn có thể ôn tập và củng nỗ lực thêm kiến thức.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật lớp 9 có đáp án

Mình đang tóm tắt qua 1 chút về các cấu trúc câu trực tiếp, loại gián tiếp thường gặp mặt để chúng ta có thể nhớ lại và vận dụng ngay nhé.


Kiến thức nắm tắt về Câu tường thuật, câu con gián tiếp

Câu trực tiếp: “S + V…”, S + said/ said to lớn Sb/ told.

(Trường hợp động từ tường thuật phân tách ở thì lúc này thì khi chuyển sang câu loại gián tiếp ta sẽ không còn lùi thì)

Câu tường thuật dạng câu kể: S + said/ said to Sb/ told + that + S + V (lùi thì) 

Câu trần thuật dạng câu hỏi: S + asked/ wanted lớn know/ wondered + if/ whether/ Wh-words + S + V (lùi thì)

Câu tường thuật dạng câu mệnh lệnh: S + asked/ told + O + (not) + lớn V

Trên đó là một số cấu trúc thông dụng, hay gặp. Xung quanh ra, còn một số cấu trúc đặc biệt khác. Chúng ta cũng có thể tham khảo bài viết về Câu tường thuật để thấu hiểu hơn nhé.

*
*

I. Bài bác tập viết lại câu

1. “I walked trang chủ after the event,” Tom said.

➔ __________________________________________________________.


2. “Do you enjoy listening to lớn music?” Bin asked her.

➔ __________________________________________________________.

3. She said khổng lồ me “Can you speak Vietnamese?”

➔ __________________________________________________________.

4. “I don’t like this red cap,” she said.

➔ __________________________________________________________.

5. He said to me “I haven’t finished my work”.

➔ __________________________________________________________.

6. “I must go home to make the dinner”,said Linda.

➔ __________________________________________________________.

7. “I have just received a postcard from my aunt,”my best friend said to me.

➔ __________________________________________________________.

8. “Do your sister và brother go lớn the same school?” nam asked his friend.

➔ __________________________________________________________.

9. ”Give him a smile,”The photographer told him.

➔ __________________________________________________________.

10. “Don’t discuss this question now,” said my teacher lớn us.

➔ __________________________________________________________.

11. “If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

➔ __________________________________________________________.

12. “What would you vì chưng if you had three days off ?” I asked him.

➔ __________________________________________________________.

13. “If you had listened lớn my advice, you wouldn’t have made such a big mistake.” Julia said lớn LiLi.

➔ __________________________________________________________.

14. “I’m sure she will help you if you ask her.”, he told me.

➔ __________________________________________________________.

15. “I will be surprised if Mary doesn’t pass the exam.”, our teacher said.

➔ __________________________________________________________.

II. Tìm và sửa lỗi sai trong các câu tường thuật, con gián tiếp bên dưới đây

Salim told khổng lồ Alice to give her a hand. Cuong asked her whether did she lượt thích sports or not.Hoa promised her boy friend that she would expect to lớn see him next Monday.Kim said her mother that she would visit her grandfather in Nha Trang the next day.Her father ordered her do not go out with him the day before.My neighbour told me that she will let me know as soon as she heard from him.The policeman asked Bob if he has really seen that happen with his own eyes.My father said that the taxi was coming now và asked if everyone was ready.Minh advised her husband don’ drink too much; however, he might thua trận control of the car and have a bad accident.Tam told her boyfriend that she is very glad he had come và invited him khổng lồ sit down.

III. CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT

1. Harry said to me, “If I were you , I would read different types of books in different ways.”

A. Harry advised me read different types of books in different ways.

B. I said to lớn Harry read different types of books in different ways lớn me.

C. I read different types of books in different ways to Harry as he told me.

D. Conan advised me to lớn read different types of books in different ways.

2. Shall I make you a coffee?” Jan said to the lady.

A. Jan wanted lớn make a coffee for the lady

B. Jan refused lớn make a coffee for the lady

C. Jan offered khổng lồ make a coffee for the lady

D. Jan promised to make a coffee for the lady

3. Jun asked Ngoc why _________ the film on television the night before.

A. Didn’t she watch B. Hadn’t she watched

C. She doesn’t watch D. She hadn’t watched

4. Gin asked me _________ .

A. What time does the concert start B. What time the concert start

C. What time the concert started D. What time did the concert start

5. Yen said that she _________ there at noon.

A. Is going lớn be B. Going lớn be

C. Will be D. Can be

6. Jack asked me _________.

A. Where vày you come from? B. Where do I came from

C. Where I came from D. Where did I come from?

7. They said that their house had been broken into _________.

A. The two days before B. Two days ago C. Two days before D. Since two days

8. Peter said he was leaving for Paris _________.

A. Next week B. The week previous C. Following week D. The following week

9. The woman wonders _________ doing well at school.

A. Whether her children are B. If her children were

C. Her children were D. Her children are if

10. The man asked the boys _________ .

A. Why did they fight B. Why they were fighting

C. Why they fight D. Why were they fighting

11. Judy _________ going for a walk, but no one else wanted to.

A.admitted B. Offered C. Promised D. Suggested

12. When he was at Oliver’s plat yesterday, Martin asked if he _________ use the phone.

A. Can B. Could C. May D. Must

13. Tom said that thủ đô new york _________ more lively than London.

A. Is B. Be C. Was D. Were

14. Sue was very pessimistic about the situation. I advised her _________.

A. No worry B. Not worry C. No to worry D. Not lớn worry

15. Someone _________ me there’s been an accident on the motorway.

A. Asked B. Said C. Spoke D. Told

IV. Chấm dứt các câu tường thuật, con gián tiếp sau

1. “Where is my umbrella?” she asked.

➔ She asked _________________________________________________________ .

2. “How are you?” Martin asked us.

➔ Martin asked us _____________________________________________________ .

3. He asked, “Do I have to vày it?”

➔ He asked __________________________________________________________ .

4. “Where have you been?” the mother asked her daughter.

➔ The mother asked her daughter _________________________________________ .

5. “Which dress vày you like best?” she asked her boyfriend.

➔ She asked her boyfriend ______________________________________________ .

6. “What are they doing?” she asked.

➔ She wanted khổng lồ know _________________________________________________ .

7. “Are you going to lớn the cinema?” he asked me.

➔ He wanted lớn know __________________________________________________ .

8. The teacher asked, “Who speaks English?”

➔ The teacher wanted khổng lồ know ___________________________________________ .

9. “How vì you know that?” she asked me.

➔ She asked me ______________________________________________________ .

10. “Has Caron talked to Kevin?” my friend asked me.

➔ My friend asked me __________________________________________________ .

Đáp án bài bác tập Câu tường thuật, con gián tiếp

I.

Tom told me that he had walked trang chủ after the event.Bin asked her if she enjoyed listening to music.She asked me if I could speak Vietnamese.She told me that she didn’t like that red cap.He told me he hadn’t finished his work.Linda told me that she must go trang chủ to make the dinner.My best friend told me that she/he had just received a postcard from her/his aunt.Nam asked his friend whether her/his sister and brother went to the same school.The photographer told him khổng lồ give him a smile.My teacher told us not to discuss that question then.She said if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.I asked him what he would bởi vì if he had had three days off. Julia told LilLi that she would not have made such a big mistake if she had listened khổng lồ her advice.He told me that he was sure she would help if I asked her.Our teacher said that she would be surprised of Mary did not pass the exam.

II.

told to lớn ➔ tolddid she lượt thích ➔ she likednext Monday ➔ the next Mondaysaid ➔ said to/tolddo not go ➔ not to gowill let ➔ would lethas really seen ➔ had really seennow ➔ thendon’t drink ➔ not lớn dinkis ➔ was

III.

D 2. C 3. D 4. C 5. C 6. C 7. C 8. D 9. B 10. B 11. D 12. B 13. C 14. D 15. D

IV.

Xem thêm: Sửa Lỗi Xigncode3 Là Gì - Lỗi Xigncode3 Không Chạy

She asked me where her umbrella was.Martin asked us how we were.He asked if he had to bởi it.The mother asked her daughter where she had been.She asked her boyfriend which dress he liked best.She wanted khổng lồ know what they were doing.He wanted lớn know if I was going to the cinema.The teacher wanted to know who spoke English.She asked me how I knew that.My friend asked me if Caron had talked lớn Kevin.

Trên đấy là một số dạng bài bác tập về câu tường thuật mà cửa hàng chúng tôi đã tổng hợp được. Hi vọng những bài xích tập này đã giúp cho bạn nắm vững rộng về câu tường thuật. Chúc bạn làm việc tốt!