Bên cạnh việc nắm dĩ nhiên lý thuyết, luyện tập liên tục bằng các bài tập thực hành là điều vô cùng buộc phải thiết, tốt nhất là so với những chủ điểm ngữ pháp đặc biệt quan trọng như câu trực tiếp và câu gián tiếp. Bởi vì thế, nội dung bài viết hôm nay chúng mình sẽ hỗ trợ đến các bạn những dạng bài bác tập thịnh hành nhất của nhiều loại câu này để chúng ta cũng có thể ôn tập với củng vậy thêm loài kiến thức.

Bạn đang xem: Bài tập câu trực tiếp gián tiếp lớp 8

Mình sẽ tóm tắt sang một chút về các cấu trúc câu trực tiếp, loại gián tiếp thường chạm mặt để bạn cũng có thể nhớ lại và áp dụng ngay nhé.


Kiến thức tóm tắt về Câu tường thuật, câu con gián tiếp

Câu trực tiếp: “S + V…”, S + said/ said lớn Sb/ told.

(Trường hợp động từ tường thuật phân chia ở thì bây giờ thì khi chuyển sang câu gián tiếp ta sẽ không lùi thì)

Câu tường thuật dạng câu kể: S + said/ said khổng lồ Sb/ told + that + S + V (lùi thì)

Câu tường thuật dạng câu hỏi: S + asked/ wanted khổng lồ know/ wondered + if/ whether/ Wh-words + S + V (lùi thì)

Câu trần thuật dạng câu mệnh lệnh: S + asked/ told + O + (not) + lớn V

Trên đấy là một số cấu trúc thông dụng, thường xuyên gặp. Xung quanh ra, còn một số cấu tạo đặc biệt khác. Chúng ta có thể tham khảo bài viết về Câu tường thuật để hiểu ra hơn nhé.

*

I. Bài tập viết lại câu

1. “I walked trang chủ after the event,” Tom said.

➔ __________________________________________________________.


2. “Do you enjoy listening to lớn music?” Bin asked her.

➔ __________________________________________________________.

3. She said to me “Can you speak Vietnamese?”

➔ __________________________________________________________.


4. “I don’t like this red cap,” she said.

➔ __________________________________________________________.

5. He said to me “I haven’t finished my work”.

➔ __________________________________________________________.

6. “I must go home to make the dinner”,said Linda.

➔ __________________________________________________________.

7. “I have just received a postcard from my aunt,”my best friend said khổng lồ me.

➔ __________________________________________________________.

8. “Do your sister & brother go to lớn the same school?” phái nam asked his friend.

➔ __________________________________________________________.

9. ”Give him a smile,”The photographer told him.

➔ __________________________________________________________.

10. “Don’t discuss this question now,” said my teacher to lớn us.

➔ __________________________________________________________.

11. “If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

➔ __________________________________________________________.

12. “What would you bởi vì if you had three days off ?” I asked him.

➔ __________________________________________________________.

13. “If you had listened khổng lồ my advice, you wouldn’t have made such a big mistake.” Julia said khổng lồ LiLi.

➔ __________________________________________________________.

14. “I’m sure she will help you if you ask her.”, he told me.

➔ __________________________________________________________.

15. “I will be surprised if Mary doesn’t pass the exam.”, our teacher said.

➔ __________________________________________________________.

II. Tìm với sửa lỗi sai trong số câu tường thuật, gián tiếp bên dưới đây

Salim told to Alice to give her a hand.Cuong asked her whether did she like sports or not.Hoa promised her boy friend that she would expect to see him next Monday.Kim said her mother that she would visit her grandfather in Nha Trang the next day.Her father ordered her do not go out with him the day before.My neighbour told me that she will let me know as soon as she heard from him.The policeman asked Bob if he has really seen that happen with his own eyes.My father said that the taxi was coming now and asked if everyone was ready.Minh advised her husband don’ drink too much; however, he might lose control of the car and have a bad accident.Tam told her boyfriend that she is very glad he had come and invited him khổng lồ sit down.

III. CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT

1. Harry said khổng lồ me, “If I were you , I would read different types of books in different ways.”

A. Harry advised me read different types of books in different ways.

B. I said khổng lồ Harry read different types of books in different ways lớn me.

C. I read different types of books in different ways to Harry as he told me.

D. Conan advised me to read different types of books in different ways.

2. Shall I make you a coffee?” Jan said to lớn the lady.

A. Jan wanted to make a coffee for the lady

B. Jan refused to make a coffee for the lady

C. Jan offered lớn make a coffee for the lady

D. Jan promised to make a coffee for the lady

3. Jun asked Ngoc why _________ the film on television the night before.

A. Didn’t she watch B. Hadn’t she watched

C. She doesn’t watch D. She hadn’t watched

4. Gin asked me _________ .

A. What time does the concert start B. What time the concert start

C. What time the concert started D. What time did the concert start

5. Yen said that she _________ there at noon.

A. Is going khổng lồ be B. Going to lớn be

C. Will be D. Can be

6. Jack asked me _________.

A. Where do you come from? B. Where vì I came from

C. Where I came from D. Where did I come from?

7. They said that their house had been broken into _________.

A. The two days before B. Two days ago C. Two days before D. Since two days

8. Peter said he was leaving for Paris _________.

A. Next week B. The week previous C. Following week D. The following week

9. The woman wonders _________ doing well at school.

A. Whether her children are B. If her children were

C. Her children were D. Her children are if

10. The man asked the boys _________ .

A. Why did they fight B. Why they were fighting

C. Why they fight D. Why were they fighting

11. Judy _________ going for a walk, but no one else wanted to.

A.admitted B. Offered C. Promised D. Suggested

12. When he was at Oliver’s plat yesterday, Martin asked if he _________ use the phone.

A. Can B. Could C. May D. Must

13. Tom said that thành phố new york _________ more lively than London.

A. Is B. Be C. Was D. Were

14. Sue was very pessimistic about the situation. I advised her _________.

A. No worry B. Not worry C. No to lớn worry D. Not to lớn worry

15. Someone _________ me there’s been an accident on the motorway.

A. Asked B. Said C. Spoke D. Told

IV. Ngừng các câu tường thuật, con gián tiếp sau

1. “Where is my umbrella?” she asked.

➔ She asked _________________________________________________________ .

2. “How are you?” Martin asked us.

➔ Martin asked us _____________________________________________________ .

3. He asked, “Do I have to vày it?”

➔ He asked __________________________________________________________ .

4. “Where have you been?” the mother asked her daughter.

➔ The mother asked her daughter _________________________________________ .

5. “Which dress do you lượt thích best?” she asked her boyfriend.

➔ She asked her boyfriend ______________________________________________ .

6. “What are they doing?” she asked.

➔ She wanted to know _________________________________________________ .

7. “Are you going khổng lồ the cinema?” he asked me.

➔ He wanted to lớn know __________________________________________________ .

8. The teacher asked, “Who speaks English?”

➔ The teacher wanted to know ___________________________________________ .

9. “How bởi you know that?” she asked me.

➔ She asked me ______________________________________________________ .

10. “Has Caron talked to lớn Kevin?” my friend asked me.

➔ My friend asked me __________________________________________________ .

Đáp án bài xích tập Câu tường thuật, loại gián tiếp

I.

Tom told me that he had walked trang chủ after the event.Bin asked her if she enjoyed listening to music.She asked me if I could speak Vietnamese.She told me that she didn’t like that red cap.He told me he hadn’t finished his work.Linda told me that she must go trang chủ to make the dinner.My best friend told me that she/he had just received a postcard from her/his aunt.Nam asked his friend whether her/his sister and brother went to the same school.The photographer told him khổng lồ give him a smile.My teacher told us not to lớn discuss that question then.She said if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.I asked him what he would vày if he had had three days off. Julia told LilLi that she would not have made such a big mistake if she had listened lớn her advice.He told me that he was sure she would help if I asked her.Our teacher said that she would be surprised of Mary did not pass the exam.

II.

told khổng lồ ➔ tolddid she lượt thích ➔ she likednext Monday ➔ the next Mondaysaid ➔ said to/tolddo not go ➔ not lớn gowill let ➔ would lethas really seen ➔ had really seennow ➔ thendon’t drink ➔ not lớn dinkis ➔ was

III.

D 2. C 3. D 4. C 5. C 6. C 7. C 8. D 9. B 10. B 11. D 12. B 13. C 14. D 15. D

IV.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 1 Lớp 4 Môn Toán Năm 2021, Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 4 Môn Toán Năm Học 2021

She asked me where her umbrella was.Martin asked us how we were.He asked if he had to bởi vì it.The mother asked her daughter where she had been.She asked her boyfriend which dress he liked best.She wanted to lớn know what they were doing.He wanted khổng lồ know if I was going khổng lồ the cinema.The teacher wanted lớn know who spoke English.She asked me how I knew that.My friend asked me if Caron had talked khổng lồ Kevin.

Trên đây là một số dạng bài tập về câu tường thuật mà công ty chúng tôi đã tổng hòa hợp được. Hi vọng những bài xích tập này đã giúp đỡ bạn nắm vững rộng về câu tường thuật. Chúc bạn làm việc tốt!

bài tập đưa câu trực tiếp sang loại gián tiếp tất cả đáp an lớp 9bài tập câu tường thuật lớp 9bài tập câu trực tiếp con gián tiếp lớp 9 tất cả đáp anbài tập câu trực tiếp con gián tiếp lớp 9bài tập về câu trực tiếp gián tiếp lớp 9bài tập câu loại gián tiếp lớp 9 có đáp anbài tập câu gián tiếp lớp 9bài tập câu trần thuật lớp 9 gồm đáp anbài tập câu trực tiếp loại gián tiếp lớp 8 bao gồm đáp anbài tập trực tiếp loại gián tiếp lớp 9