Để học giỏi được môn hoá, các em cần đặc trưng ghi nhớ tính hóa học hoá học của các nguyên tố và các hợp chất. Nội dung bài viết này để giúp đỡ các em hệ thống lại tính chất hoá học tập của Oxit, Axit, Bazơ và Muối và áp dụng giải một số bài tập.

Bạn đang xem: Axit tác dụng với oxit bazo

Tính chất hoá học của Oxit Axit Bazo muối bột thuộc phần: CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

tính hóa chất của oxit axit bazo với muối

I. đặc thù hoá học của Oxit bazơ

1. Oxit bazơ công dụng với nước H2O

- một số trong những Oxit bazo chức năng với nước tạo thành hỗn hợp bazo (kiềm)

PTPƯ: Oxit bazo + H2O → Bazo

Ví dụ: BaO(r) + H2O(dd) → Ba(OH)2,(dd)

Na2O + H2O(dd) → 2NaOH

CaO + H2O(dd) → Ca(OH)2

- một trong những oxit bazo khác công dụng với nước như: K2O, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO,...

2. Oxit bazo tác dụng với Axit

- Oxit bazo tính năng với axit sinh sản thành muối cùng nước

PTPƯ: Oxit bazo + Axit → muối + H2O

Ví dụ: CuO(r) + HCl(dd) → CuCl2,dd + H2O

BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

3. Oxit bazo tính năng với Oxit axit

- một số oxit bazo (là đông đảo oxit bazo rã trong nước) công dụng với oxit axit chế tạo thành muối

PTPƯ: Oxit bazo + Oxit axit → Muối

Ví dụ: CaO + CO2 → CaCO3

BaO + CO2 → BaCO3

II. đặc thù hoá học của Oxit axit

1. Oxit axit tác dụng với nước H2O

- các Oxit axit công dụng với nước sinh sản thành hỗn hợp axit

PTPƯ: Oxit axit + H2O → Axit

Ví dụ: P2O5 (r) + 3H2O → 2H3PO4

SO3 + H2O → H2SO4

N2O5 + H2O → 2HNO3

- Những oxit axit tính năng được với nước và vì thế cũng chảy trong nước.

2. Oxit axit chức năng với bazo

- Oxit axit tác dụng với bazo sinh sản thành muối cùng nước

PTPƯ: Oxit axit + Bazơ → muối + H2O

Ví dụ: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

3. Oxit axit tính năng với oxit bazơ

- Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ (tan) sinh sản thành muối.

Ví dụ: CO2 + BaO → BaCO3

III. đặc thù hoá học tập của Axit

1. Axit làm đổi màu giấy quỳ tím

- dung dịch axit làm chuyển màu sắc giấy quỳ tím thành đỏ

2. Axit chức năng với kim loại

+ Axit chức năng với sắt kẽm kim loại tạo thành muối với giải phóng khí Hyđro H2

PTPƯ: Axit + Kim loại → muối hạt + H2↑

+ Điều kiện xẩy ra phản ứng:

- Axit: thường được sử dụng là HCl, H2SO4 loãng (nếu là H2SO4 quánh thì không giải phóng H2; nội dung này vẫn học làm việc bậc THPT)

- Kim loại: Đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học tập của kim loại:

Dãy năng lượng điện hoá kim loại:

K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Pt > Au

Cách nhớ: bao giờ Cần thiết lập Áo Záp Sắt chú ý Sang cần Hỏi cửa hàng Á Pi Âu

Ví dụ: 2Na + 2HCl = 2NaCl + H2↑

Mg + H2SO4 (loãng) = MgSO4 + H2↑

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2↑

2Al + 3H2SO4 (loãng) → Al2(SO4)3 + 3H2↑

- Chú ý: Sắt khi tác dụng với HCl, H2SO4 loãng chỉ chế tạo ra muối fe (II) chứ không chế tạo ra muối sắt (III) (phản ứng không to gan nên không tạo thành muối fe (III), muối bột sắt (III) tạo ra khi phản nghịch ứng với H2SO4 đặc nóng).

3. Axit tính năng với bazo

- Axit tính năng với bazo chế tạo thành muối cùng nước

PTPƯ: Axit + Bazo → muối + H2O

- Điều kiện: Tất cả những axit đều chức năng với bazơ. Bội nghịch ứng xảy ra mãnh liệt cùng được call là phản ứng trung hòa.

Ví dụ: NaOH + HCl → NaCl + H2O

Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2+ 2H2O

Cu(OH)2 + H2SO4 (loãng) → CuSO4 + 2H2O

4. Axit tác dụng với Oxit bazơ

- Axit tác dụng với Oxit bazơ chế tác thành muối cùng nước

PTPƯ: Axit + Oxit bazơ → muối + H2O

- Điều liện: Tất cả những axit đều công dụng với oxit bazơ.

Ví dụ: Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O

FeO + H2SO4(loãng) = FeSO4 + H2O

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

5. Axit công dụng với muối

- Muối (tan) + Axit (mạnh) → Muối new (tan hoặc ko tan) + Axit new (yếu hoặc dễ cất cánh hơi hoặc mạnh).

- Điều khiếu nại phản ứng:

+ Muối tham gia tan, Axit mạnh, muối sinh sản thành ko tan trong axit sinh ra

+ chất tạo thành có ít nhất 1 kết tủa (ký hiệu:↓) hoặc một khí cất cánh hơi (ký hiệu: ↑)

+ Sau bội nghịch ứng, trường hợp muối new là muối hạt tan thì axit mới nên yếu, trường hợp muối new là muối không tan thì axit mới đề nghị là axit mạnh.

Ví dụ: H2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2HCl

K2CO3 + 2HCl = 2KCl + H2O + CO2

Lưu ý: (H2CO3 không bền với phân bỏ ra H2O với CO2)

IV. đặc điểm hoá học của Bazơ

1. Bazo chức năng với chất chỉ thị màu

- Dung dịch bazơ làm quỳ tím biến đổi màu xanh.- Dung dịch bazơ làm phenolphthalein không màu lật sang màu đỏ.

2. Bazo tính năng với oxit axit

- dung dịch bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành thành muối và nước.

Ví dụ: 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

3Ca(OH)2 + P2O5 → Ca3(PO4)2↓ + 3H2O

3. Bazơ chức năng với axit

- Bazơ (tan cùng không tan) công dụng với axit sản xuất thành muối với nước.

Ví dụ: KOH + HCl → KCl + H2O

Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

4. Bazơ công dụng với muối

- dung dịch bazơ tác dụng với nhiều dung dịch muối tạo nên thành muối mới và bazơ mới.

Ví dụ: 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

5. Bazơ phản nghịch ứng phân huỷ

- Bazơ không tan bị sức nóng phân bỏ thành oxit với nước.

Ví dụ: Cu(OH)2 CuO + H2O

2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O

V. Tính chất hóa học của muối

1. Tính năng với kim loại

+ hỗn hợp muối tất cả thể công dụng với kim loại tạo thành muối bắt đầu và sắt kẽm kim loại mới.

Ví dụ: sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

2. Tác dụng với axit

+ Muối gồm thể tác dụng được cùng với axit chế tác thành muối mới và axit mới.

Ví dụ: BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4↓

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

3. Chức năng với dung dịch muối

+ Hai dung dịch muối bao gồm thể chức năng với nhau chế tạo ra thành hai muối mới.

Ví dụ: AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓

4. Tính năng với hỗn hợp bazơ

+ dung dịch bazơ có thể chức năng với hỗn hợp bazơ tạo ra thành muối mới và bazơ mới.

Ví dụ: Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3↓

5. Bội phản ứng phân bỏ muối

+ nhiều muối bị phân diệt ở ánh sáng cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…

Ví dụ: 2KClO3 2KCl + 3O2

CaCO3  CaO + CO2

VI. Làm phản ứng hội đàm trong dung dịch

1. Định nghĩa:

+ bội nghịch ứng thảo luận là bội nghịch ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản bội ứng thảo luận với nhay đầy đủ thành phần cấu trúc của chúng để tạo nên những hợp chất mới.

2. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi

+ phản ứng đàm phán trong dung dịch của các chất chỉ xẩy ra nếu thành phầm tạo thành tất cả chất không tan hoặc chất khí.

Ví dụ: CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

K2SO4 + NaOH: phản bội ứng ko xảy ra.

Lưu ý: phản ứng th-nc cũng thuộc loại phản ứng dàn xếp và luôn luôn xảy ra.

Ví dụ: H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

VII. Bài xích tập về Oxit, Axit, Bazo cùng Muối

Bài 1 trang 14 sgk hóa 9: Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 cùng dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết các phương trình hóa học của bội phản ứng pha chế magie sunfat.

* giải mã bài 1 trang 14 sgk hóa 9:

- các phương trình bội phản ứng:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Bài 2 trang 14 sgk hóa 9: Có phần nhiều chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy lựa chọn 1 trong các chất đã cho tính năng với dung dịch HCl sinh ra:

a) Khí nhẹ hơn không khí với cháy được trong không khí.

b) hỗn hợp có màu xanh da trời lam

c) Dung dịch gồm màu đá quý nâu

d) Dung dịch không có màu.

Viết các phương trình hóa học.

* giải mã bài 2 trang 14 sgk hóa 9:

a) Khí nhẹ hơn không khí cùng cháy được trong bầu không khí là khí H2;

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

b) dung dịch có màu xanh da trời lam là hỗn hợp muối đồng (II).

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Dung dịch có màu quà nâu là hỗn hợp muối sắt (III)

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Dung dịch không tồn tại màu là dung dịch muối nhôm.

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O.

Bài 3 trang 14 sgk hóa 9: Hãy viết các phương trình chất hóa học của phản ứng trong mỗi trường thích hợp sau:

a) Magie oxit và axit nitric;

b) Đồng (II) oxit cùng axit clohiđric;

c) Nhôm oxit với axit sunfuric;

d) Sắt và axit clohiđric;

e) Kẽm cùng axit sunfuric loãng.

* lời giải bài 3 trang 14 sgk hóa 9:

- các phương trình phản nghịch ứng:

a) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

b) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

d) sắt + 2HCl → FeCl2 + H2↑

e) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

Bài tập 6 trang 19 sgk hóa 9: Cho một cân nặng mạt sắt dư vào 50ml dung dịch HCl. Bội nghịch ứng dứt thu được 3,36 lít khí (DKTC).

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính cân nặng mạt sắt đang tham gia bội phản ứng.

c) Tính mật độ mol của dung dịch HCl sẽ dùng.

* lời giải bài tập 6 trang 19 sgk hóa 9:

a) PTPƯ: fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

b) từ PTPƯ ta thấy khí thu được là H2↑

Theo đề bài xích ta thu được 3,36 lít khí (ĐKTC) là của khí Hyđro nên ta có

(mol)

Theo PTPƯ: nFe = nH2 = 0,15 mol ⇒ mFe = 0,15. 56 = 8,4 (g)

c) Theo PTPƯ: nHCl = 2.nFe = 2 × 0,15 = 0,3 (mol), VHCl = 50ml = 0,05(lít)

nên ta có:

⇒ Vậy mật độ mol của HCl là 6 (M)

Bài tập 7 trang 19 sgk hóa 9: Hòa tan hoàn toàn 12,1g tất cả hổn hợp bột CuO và ZnO buộc phải 100ml hỗn hợp HCl 3M.

a) Viết những phương trình hóa học.

b) Tính xác suất theo trọng lượng của từng oxit trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

c) Hãy tính cân nặng dung dịch H2SO4 có nồng độ 20 % để hòa tan trọn vẹn hỗn hợp những oxit trên.

* lời giải bài tập 7 trang 19 sgk hóa 9:

Theo đề bài xích ta có: VHCl = 100ml = 0,1 lít ⇒ nHCl = CM . V = 0,1 . 3 = 0,3 mol

Gọi x cùng y là số mol CuO cùng ZnO trong hỗn hợp.

a) Phương trình hóa học xảy ra:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O (1)

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O (2)

b) Tính thành phần hỗn hợp, nhờ vào phương trình làm phản ứng (1), (2) với dữ khiếu nại đề bài cho ta tất cả hệ phương trình đại số:

Theo PTPƯ (1): nHCl = 2. NCuO = 2.x mol;

Theo PTPƯ (2): nHCl = 2. NZnO = 2y mol;

Vì bội phản ứng xảy ra hoàn toàn (tức là HCl sử dụng hết 0,3 mol) nên:

⇒ nHCl = 2x + 2y = 0,3 (∗)

Ta có: mCuO = (64 + 16).x = 80x ; mZnO = (65 + 16).y = 81y

Vì bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn (tức là sử dụng hết 12,1 g các thành phần hỗn hợp CuO cùng ZnO) nên:

⇒ mhh = 80x + 81y = 12,1. (∗∗)

Từ (∗) với (∗∗) ta tất cả hệ phương trình

2x + 2y = 0,3 và

80x + 81y = 12,1

Giải hệ phương trình bên trên ta được: x = 0,05; y= 0,1.

⇒ nCuO = 0,05 mol, nZnO = 0,1 mol

mCuO = 80 . 0,05 = 4 g

%mCuO = (4. 100%) / 12,1 = 33%

%mZnO = 100% – 33% = 67%.

c) Khối lượng H2SO4 cần dùng:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O (3)

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O (4)

Dựa vào phương trình (3) cùng (4), ta có:

Theo pt (3)  mol

Theo pt (4)  mol

⇒  = 98. (0,05 + 0,1) = 14,7g.

Khối lượng dung dịch H2SO4 20% đề xuất dùng:  = 14,7 .100 /20 = 73,5g.

Bài tập 5 trang 21 sgk hóa 9: hoàn thành chuỗi PTPƯ

;

* giải thuật bài tập 5 trang 21 sgk hóa 9:

1) S + O2  SO2

2) 2SO2 + O2 2 SO3

3) SO2 + Na2O → Na2SO3

4) SO3 + H2O → H2SO4

5) 2H2SO4 (đ) + Cu  CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

6) SO2 + H2O → H2SO3

7) H2SO3 + 2 NaOH → Na2SO3 + 2H2O

8) Na2SO3 + 2HCl → 2 NaCl + SO2↑ + H2O

9) H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2H2O

10) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2 NaCl

Bài tập 6 trang 33 sgk hóa 9: Trộn 30ml dung dịch gồm chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dung dịch bao gồm chứa 1,7 g AgNO3.

a) Hãy cho biết thêm hiện tượng quan ngay cạnh được và viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra.

c) Tính mật độ mol của chất còn lại trong dung dịch sau phản bội ứng. Nhận định rằng thể tích của dung dịch biến hóa không đáng kể.

* giải mã bài tập 6 trang 33 sgk hóa 9:

a) Phương trình bội nghịch ứng: CaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓trắng + Ca(NO3)2

- hiện tượng kỳ lạ quan cạnh bên được: tạo ra chất không tan, màu trắng, lắng dần dần xuống lòng cốc đó là AgCl

b)  = 40 + 35,5. 2 = 111g/mol ;

*
 = 108 + 14 + 16.3 = 170g / mol

*
 = 2,22 / 111 = 0,02 (mol);
*
 = 1,7/170 = 0,01 (mol)

Theo PTPƯ thì tỉ lệ mol: nCaCl2 = 0,02/1 > 0,01/2 = nAgNO3

⇒ AgNO3 phản ứng hết, CaCl2 dư.

Xem thêm: Dịch Vụ Chặn Cuộc Gọi Ngoài Danh Bạ Của Viettel ? Chống Làm Phiền

Theo pt: nAgCl = nAgNO3 = 0,01 (mol) ⇒ mAgCl = 0,01. 143,5 = 1,435 (g)

c) Chất sót lại sau phản bội ứng: Ca(NO3)2 và CaCl2 dư

Theo pt: nCaCl2 (pư) = (1/2). NAgNO3 = 0,01/2 = 0,005 mol

nCaCl2 (dư) = 0,02 – 0,005 = 0,015 (mol)

CM CaCl2 (dư) = 0,015/(0,03 + 0,07) = 0,15 (M)

nCa(NO3)2 = nAgNO3 = 0,005 (mol)

CM Ca(NO3)2 = 0,005/(0,03 + 0,07) = 0,05 (M)

Tính chất hoá học tập của Oxit Axit Bazo Muối - Hoá 9 được soạn theo SGK new và được đăng vào mục Soạn Hóa 9 và giải bài tập Hóa 9 gồm các bài Soạn Hóa 9 được hướng dẫn biên soạn bởi đội ngũ gia sư dạy tốt hóa hỗ trợ tư vấn và những bài bác Hóa 9 được x-lair.com trình bày dễ dàng hiểu, dễ áp dụng và dễ tìm kiếm, giúp bạn học tốt hóa 9. Giả dụ thấy giỏi hãy chia sẻ và phản hồi để nhiều người khác học hành cùng.