Tài sản (tiếng Anh: Assets) là một thành phần không thể bóc rời của report tài chính, tượng trưng cho 1 nguồn lực kinh tế mà cá thể hay công ty có quyền và tiện ích hợp pháp mà các cá nhân hay công ty khác không có.

Bạn đang xem: Assets là gìTài sản (Assets)

Khái niệm

Tài sản trong giờ Anh là Assets.

Chuẩn mực kế toán nước ta (VAS 01) khái niệm "tài sản là nguồn lực vì doanh nghiệp điều hành và kiểm soát và rất có thể thu được công dụng kinh tế vào tương lai". Định nghĩa này cho thấy có sự khác biệt giữa pháp luật của luật pháp và qui định của kế toán về tài sản.

Trên phương diện pháp lí, gia tài của một doanh nghiệp buộc phải thuộc quyền sở hữu của chúng ta đó, tuy vậy trên mặt kế toán, gia sản được report trên bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp không tuyệt nhất thiết nên thuộc quyền sở hữu, mà chỉ việc thuộc quyền kiểm soát của chúng ta đó nhằm thỏa mãn nhu cầu yêu mong "coi trọng bản chất hơn hình thức" của kế toán.

Phân các loại tài sản

Tài sản được trình bày trên bảng phẳng phiu kế toán theo tính thanh khoản giảm dần và được phân thành hai hạng mục cơ bản: tài sản thời gian ngắn và tài sản dài hạn.

Tài sản ngắn hạn (Short-term assets) là những gia tài có thời gian đổi khác thành tiền trong vòng một năm (hoặc một chu kì kinh doanh). Gia tài ngắn hạn của bạn thường bao hàm tiền và các tài khoản tương tự tiền, chi tiêu ngắn hạn, nợ bắt buộc thu ngắn hạn, mặt hàng tồn kho và những tài sản ngắn hạn khác.

Ví dụ: công ty Cổ phần Dược Hậu Giang báo cáo số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tại ngày 31 mon 12 năm 2015 chỉ là 89,5 tỉ đồng trong khi những khoản tương đương tiền (tiền gửi ngân hàng có kì hạn và các khoản cho công ty con vay tất cả thời hạn không thực sự 3 tháng) lên đến mức 331,2 tỉ đồng.

Xem thêm: Các Loại Sổ Sách Kế Toán Cần In Cuối Năm, Các Loại Chứng Từ Cần In Cuối Năm Và Cách Lưu Trữ

Tài sản lâu năm hạn (Long-term assets) là những tài sản có thời gian đổi khác thành tiền trên một năm (hoặc một chu kì khiếp doanh). Gia sản dài hạn của khách hàng thường bao gồm tài sản thắt chặt và cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính, chi tiêu dài hạn và những khoản trả trước dài hạn.

Ví dụ: Một doanh nghiệp thường có tài năng sản cố định hữu hình như nhà văn phòng, công xưởng sản xuất, thứ sản xuất, thiết bị quản lí, phương tiện vận tải,… mặt khác, các loại tài sản cố định vô hình thường bao gồm: quyền sửu dụng đất, thương hiệu thương mại, sáng sủa chế, phần mềm máy tính,…

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình báo cáo tài bao gồm phân tích – dự báo với định giá, NXB Đại học kinh tế quốc dân)