1. Combine the two sentences, using although / though. 2. Complete the sentences, using although/ though or however. 3. Use your own ideas lớn complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner's. 4. Choose the correct answer A, B, or C khổng lồ complete each sentence. 5. Game Chain story


Grammar

 1. Combine the two sentences, using although / though.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 tập 2

(Kết vừa lòng hai câu, thực hiện "although / though".)

Example:

She watched the film twice. She didn"t understand the film. 

(Cô ấy sẽ xem bộ phim truyện hai lần. Cô ấy không hiểu biết nhiều nội dung của bộ phim truyện đó.)

→ Although / Though she watched the film twice, she didn"t understand it. 

(Mặc mặc dù cô ấy đã xem bộ phim truyền hình hai lần, cô ấy vẫn không hiểu nội dung của nó.)

→ She didn"t understand the film although / though she watched it twice. 

(Cô ấy không hiểu nội dung tập phim mặc cho dù cô ấy sẽ xem nó hai lần.)

1. The questions were very difficult. He solved them easily.

2. He was a great actor. He never played a leading role in a film.

3. They spent a lot of money on the film. The film wasn"t a big success.

4. The film was a comedy. I didn"t find it funny at all.

5. We played well. We couldn"t win the match.

Phương pháp giải:

Chúng ta thực hiện “although / though” trước một mệnh đề để nối nhì ý tương bội nghịch trong cùng một câu.


Lời giải đưa ra tiết:

1. The questions were very difficult. He solved them easily.

 (Các thắc mắc rất khó. Anh ấy đã giải quyết và xử lý chúng một cách dễ dàng.)

→ Although / Though the questions were very difficult, he solved them easily.

(Mặc cho dù các thắc mắc rất khó, tuy vậy anh ấy đã giải quyết và xử lý chúng một phương pháp dễ dàng.)

→ He solved questions easily although / though they were very difficult. 

(Anh ấy đã giải quyết và xử lý các câu hỏi một cách dễ dãi mặc mặc dù chúng rất khó.)

2. He was a great actor. He never played a leading role in a film. 

(Anh ấy là 1 trong những diễn viên xuất xắc vời. Anh ấy chưa khi nào đóng vai chính trong một bộ phim truyện nào cả.)

→ Although / Though he was a great actor, he never played a leading role in a film. 

(Mặc cho dù anh ấy là 1 diễn viên giỏi vời, cơ mà anh ấy chưa bao giờ đóng vai chủ yếu trong một bộ phim truyền hình nào cả.)

→ He never played a leading role in a film although / though he was a great actor. 

(Anh ấy chưa bao giờ đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình nào tuy nhiên anh ấy là một diễn viên hay vời.)

3. They spent a lot of money on the film. The film wasn"t a big success. 

(Họ đã chi rất nhiều tiền cho bộ phim. Bộ phim truyện không thiệt sự thành công.)

→ Although / Though they spent a lot of money on the film, the film wasn"t a big success. 

(Mặc cho dù họ sẽ chi không ít tiền cho cỗ phim, nhưng bộ phim truyền hình không thiệt sự thành công.)

→ The film wasn"t a big success although / though they spent a lot of money on the film. 

(Bộ phim không quá sự thành công tuy nhiên họ đã chi rất nhiều tiền cho bộ phim truyền hình đó.)

4. The film was a comedy. I didn"t find it funny at all. 

(Bộ phim là phim hài. Mình không thấy nó ảm đạm cười chút nào.)

 Although / Though the film was a comedy, I didn"t find it funny at all. 

(Mặc dù bộ phim là phim hài, nhưng lại mình ko thấy nó buồn cười chút nào.)

→ I didn"t find the film funny at all although / though it was a comedy. 

 (Mình ko thấy cỗ phim buồn cười một chút nào mặc cho dù nó là một bộ phim hài.)

5. We played well. We couldn"t win the match. 

(Chúng ta đã chơi rất tốt. Họ không thể chiến hạ trận đấu.)

→ Although / Though we played well, we couldn"t win the match. 

(Mặc dù họ đã nghịch rất tốt, nhưng bọn họ không thể win trận đấu.)

→ We couldn"t win the match although / though we played well. 

(Chúng ta quan trọng thắng trận đấu mang dù bọn họ đã nghịch rất tốt.)


2. Complete the sentences, using although/ though or however.

(Hoàn thành các câu, áp dụng although / though hoặc however)

1. ________ the acting in the film was good, I didn"t lượt thích its story. 

2. I felt really tired. ________, I went to see the film. 

3. I really enjoyed the new film________ most of my friends didn"t lượt thích it.

4. He studied hard for the exam. ________ , he failed it.

5. Mai speaks English very well ________ her native language is Vietnamese. 

Phương pháp giải:

- bọn họ sử dụng “although / though” trước một mệnh đề nhằm nối nhì ý tương phản bội trong và một câu.

- họ sử dụng “however” nhằm chỉ sự đối lập giữa ý trong hai vế của câu, thường được sử dụng sau vết phẩy.


Lời giải chi tiết:

1. Although / Though the acting in the film was good, I didn"t lượt thích its story. 

(Mặc cho dù diễn xuất trong phim cực tốt nhưng mình ko thích mẩu truyện của nó.)

2. I felt really tired. However, I went to see the film. 

(Mình đã cảm xúc thực sự mệt nhọc mỏi. Mặc dù nhiên, bản thân vẫn đi xem phim.)

3. I really enjoyed the new film although / though most of my friends didn"t like it. 

(Mình thực sự rất thích tập phim mới mặc dù hầu hết anh em của mình phần nhiều không say đắm nó.)

4. He studied hard for the exam. However, he failed it. 

(Anh ấy vẫn học rất chuyên cần cho kỳ thi. Tuy nhiên, anh lại không đạt kết quả cao.)

5. Mai speaks English very well although / though her native language is Vietnamese.

 (Mai nói giờ đồng hồ Anh rất tốt mặc cho dù tiếng mẹ đẻ của cô ý ấy là tiếng Việt.)


3. Use your own ideas to lớn complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner"s.

(Sử dụng ý tưởng của riêng bạn để xong xuôi các câu sau. Tiếp nối so sánh câu của bạn với câu của người tiêu dùng cùng lớp.)

1. I don"t really like the film though _______.

2. He felt very well. However, _______.

3. The film was a great success. However, _______.

4. Although it rained all day, _______.

5. The music in the film was terrible. However, _______.

Lời giải chi tiết:

1. I don"t really like the film though its storyline was intriguing

(Mình không thực sự thích tập phim mặc dù cốt truyện của chính nó hấp dẫn.)

2. He felt very well. However, he was diagnosed with cancer. 

(Anh ấy cảm xúc rất khỏe. Mặc dù nhiên, anh đã làm được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư.)

3. The film was a great success. However, the acting was disappointing.

 (Bộ phim thành công rực rỡ. Tuy nhiên, diễn xuất gây thất vọng.)

4. Although it rained all day, he decided to hang out alone

(Dù trời mưa một ngày dài nhưng cậu ta vẫn quyết định đi chơi một mình.)

5. The music in the film was terrible. However, it contributed to drawing public attention. 

(Âm nhạc trong phim thật khủng khiếp. Mặc dù nhiên, nó đã đóng góp thêm phần thu hút sự chú ý của công chúng.)


 4. Choose the correct answer A, B, or C to lớn complete each sentence.

(Chọn câu vấn đáp đúng trong các đáp án A, B hoặc C để hoàn thành mỗi câu.)

1. Mary overslept this morning _______ she went khổng lồ bed early last night.

A. Although

B. Because

C. So

2.  _______ the sun is shining, it isn"t very warm.

A. Because

B. However

C. Though

3. I don"t like running, _______ I like swimming.

A. But

B. So

C. However

4. _______ the film was exciting, Jim fell asleep in the cinema.

A. However

B. Because

C. Although

5. The story of the film is silly. _______, many people still enjoyed it. 

A. However

B. Though 

C. But

Lời giải bỏ ra tiết:

1. A

2. C

3. B

4. C

5. A

1. A

Mary overslept this morning although she went to bed early last night. 

(Mary sẽ ngủ quên sáng sủa nay mặc dù cô ấy đã đi ngủ sớm tối ngày qua.)

A. Although (măc dù)

B. Because (bởi vì)

C. So (vì vậy)

2. C

Though the sun is shining, it isn"t very warm. 

(Mặc cho dù mặt trời chói chang, mà lại thời huyết không ấm lắm.)

A. Because (bởi vì)

B. However (tuy nhiên)

C. Though (mặc dù)

3. B

I don"t lượt thích running, but I lượt thích swimming.

 (Mình không đam mê chạy bộ. Nhưng mình thích bơi lội.)

A. But (nhưng)

B. So (vì vậy)

C. However (tuy nhiên)

4. C

Although the film was exciting, Jim fell asleep in the cinema. 

(Mặc dù bộ phim truyện rất thu hút nhưng Jim đang ngủ quên trong rạp chiếu phim.)

A. However (tuy nhiên)

B. Because (bởi vì)

C. Although (mặc dù)

5. A

The story of the film is silly. However, many people still enjoyed it. 

(Câu chuyện của phim thiệt là ngớ ngẩn. Mặc dù nhiên, không ít người vẫn say mê nó.)


5. GAME Chain story

Work in groups. Develop a story using although / though.

(Làm việc nhóm. Trở nên tân tiến một câu chuyện bằng cách sử dụng "although / though".)

Although it rained yesterday, ... (Mặc dù trong ngày hôm qua trời mưa,...)

Example:

A: Although it rained yesterday, we went shopping. 

(Mặc dù trong ngày hôm qua trời mưa nhưng chúng mình vẫn đi tải sắm.)

B: Although / Though we went shopping, we didn"t buy anything. 

(Mặc mặc dù chúng mình đã đi mua sắm, nhưng chúng mình không download được gì cả.)

C: ...

Lời giải đưa ra tiết:

A: Although / Though the sun is shining, the weather isn"t very warm. 

(Mặc mặc dù mặt trời chói chang nhưng thời tiết không quá ấm.)

B: Although / Though the weather isn"t very warm, we go camping.

(Mặc cho dù thời tiết không quá ấm nhưng shop chúng tôi vẫn đi cắn trại.)

C: Although / Though we go camping, we don’t prepare anything.

(Mặc dù chúng tôi đi cắn trại, cửa hàng chúng tôi không chuẩn chỉnh bị bất cứ thứ gì cả.)

D: ….


từ bỏ vựng

1.

*
" translate_example1="Cảm ơn đã share những chủ ý của bạn." type="lghaudio" />

3.

*
difficult questions easily." translate_example1="Anh ấy giải quyết và xử lý những thắc mắc khó một biện pháp dễ dàng." type="lghaudio" />

4.

*
." translate_example1="Anh ấy chưa bao giờ đóng vai chính trong phim." type="lghaudio" />

5.

*
the match." translate_example1="Chúng tôi đã chơi tốt. Công ty chúng tôi không thể chiến thắng trận đấu." type="lghaudio" />

6.

*
ideas in two sentences." translate_example1="Chúng ta áp dụng ‘however’ để đối chiếu ý kiến trong hai câu." type="lghaudio" />

7.

*
it." translate_example1="Anh ấy học hành cần cù cho kỳ thi tuy nhiên anh ấy ko thi đậu." type="lghaudio" />

8.

*
is Vietnamese." translate_example1="Mai nói giờ đồng hồ anh xuất sắc mặc mặc dù tiếng bạn dạng địa của cô ấy ấy là giờ đồng hồ Việt." type="lghaudio" />

9.

*
." translate_example1="Họ sẽ tiêu nhiều tiền cho bộ phim. Tuy nhiên, nó ko mấy thành công." type="lghaudio" />

10.

*
. However, the stars are incredible.." translate_example1=" Nhạc vào phim thì ghê khủng. Mặc dù diễn viên trong phim thì tuyệt vời" type="lghaudio" />

11.

*
. However, I went khổng lồ see the film." translate_example1="Tôi đã khôn cùng mệt. Tuy nhiên, tôi đã từng đi xem phim." type="lghaudio" />

12.

*
this morning although she went lớn bed early last night." translate_example1="Mary ngủ quên sáng sủa nay mặc dù đêm qua cô ấy đi ngủ sớm." type="lghaudio" />

13.

*
, it is not very warm." translate_example1="Mặc mặc dù mặt trời chói chang, trời vẫn không ấm." type="lghaudio" />

14.

Xem thêm: Hà Nội Công Bố Đáp Án Chính Thức Đề Thi Toán Vào Lớp 10 Của Tp

*
. However, I lượt thích swimming." translate_example1="Tôi không thích hợp chạy.Tuy nhiên tôi yêu thích bơi." type="lghaudio" />

15.

*
, Jim fell asleep in the cinema." translate_example1="Mặc dù tập phim thú vị, Jim sẽ ngủ tại rạp." type="lghaudio" />