tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Chọn câu trả lời B

A. HF ⇄ H+ + F–.

Bạn đang xem: Al oh 3 là chất điện li mạnh hay yếu

B. KOH → K+ + OH–.

C. Al(OH)3 ⇄ Al(OH)2+ + OH–.

D. Cu(OH)2 ⇄ Cu(OH)+ + OH–.

⇒ lựa chọn BCó các hợp chất tiếp sau đây đựng vào 5 lọ mất nhãn etanol, glucozơ, etanal, saccarozơ, glixerol. Nhờ vào quan giáp thí nghiệm sau hãy ấn định các chữ dòng đúng cho những lọ:

a) Chỉ các hợp chất A, C, D cho màu xanh lá cây lam khi tác dụng với C u ( O H ) 2 nghỉ ngơi t o thường,

b) Chỉ những hợp chất C, E mang đến kết tủa đỏ gạch men khi chức năng C u ( O H ) 2  đun nóng

c) Hợp hóa học A cũng mang lại kết tủa đỏ gạch sau khoản thời gian thuỷ phân trong H 2 S O 4 loãng với đun rét với Cu(OH)2. A, B, C, D, E là phần đa chất làm sao sau đây

A. C 11 H 22 O 11 , C 3 H 5 ( O H ) 3 , C 6 H 12 O 6 , C 2 H 5 O H , C H 3 C H O

B. C 11 H 22 O 11 ,  C 2 H 5 O H ,  C 6 H 12 O 6 ,  C 3 H 5 ( O H ) 3 ,  C H 3 C H O

C. C 11 H 22 O 11 , C 6 H 12 O 6 ,  C 2 H 5 O H , C 3 H 5 ( O H ) 3 , C H 3 C H O

D. Tất cả đều sai


Lớp 12 chất hóa học
1
0

Cho các chất sau:

KHCO3; (NH4)2CO3; H2ZnO2; Al(OH)3; Pb(OH)2; Sn(OH)2; Cr(OH)3; Cu(OH)2; Al, Zn.

Số chất lưỡng tính là

A. 8.

B. 10.

C. 6.

D. Đáp án khác.


Lớp 12 chất hóa học
1
0

Câu53. Glucozơ ko phản ứng với hóa học nào sau đây?A. (CH 3 CO) 2 O B. H2OC. DdAgNO3/NH3D. Cu(OH)2


Lớp 12 hóa học
1
0

Trong những chất sau: CH3COONa; C2H4; HCl; CuSO4; NaHSO4; CH3COOH; Fe(OH)3; Al2(SO4)3; HNO3; LiOH. Số chất điện li mạnh khỏe là

A. 7

B. 6

C. 8

D. 5


Lớp 12 chất hóa học
1
0

Trong các chất sau, chất nào không tồn tại tính hóa học lưỡng tính ?

A. Al(OH)3.

B. Al2O3.

C. ZnSO4.

D. NaHCO3.


Lớp 12 chất hóa học
1
0

Có các phát biểu sau:

1. HgCl2 là muối lúc tan vào nước có thể phân li trọn vẹn ra ion

2. Một hợp chất trong nhân tố phân tử bao gồm nhóm OH là bazơ

3. Hg(CN)2 là chất điện li yếu

4. Nước là chất điện li mạnh cho nên dẫn điện khôn xiết tốt

Số tuyên bố đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Lớp 12 chất hóa học
1
0

Al(OH)3 tất cả thể công dụng với các chất như thế nào trong 4 chất sau đây: Ba(OH)2; H2SO4; NH4OH; H2CO3?

A. đối với tất cả 4 chất

B. Ba(OH)2; H2SO4

C. chưa đến H2SO4

D. NH4OH; H2CO3


Lớp 12 hóa học
1
0

Cho những chất: HCl, H2O, HNO3, HF, HNO2, KNO3, CuCl, CH3COOH, H2S, Ba(OH)2. Số hóa học thuộc một số loại điện li yếu ớt là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8


Lớp 12 chất hóa học
1
0

Trong những cặp chất sau đây:

a) C và H2O

b) (NH4)2CO3 và KOH

c) NaOH với CO2

d) CO2 với Ca(OH)2

e) K2CO3 cùng BaCl2

f) Na2CO3 với Ca(OH)2

g) HCl và CaCO3

h) HNO3 với NaHCO3

i) teo và CuOSố cặp hóa học phản ứng tạo nên thành sản phẩm có chất khí là

A. 4.

B. 5.

C. 7.

D. 9.


Lớp 12 chất hóa học
1
0

Cho những phát biểu sau:

(a) kim loại sắt bao gồm tính lây lan từ.

(b) vào tự nhiên, crom chỉ tồn tại sống dạng solo chất.

(c) Fe(OH)3 là hóa học rắn gray clolor đỏ.

(d) CrO3 là 1 trong những oxit axit.

Xem thêm: Tìm Hiểu Và Cài Đặt Elk Elasticsearch Logstash Kibana, Elk Stack Là Gì

(e) Cr(OH)3 tan được trong dung dịch NaOH

(g) Cr phản ứng cùng với axit H2SO4 loãng chế tạo thành Cr3+

(h) Trong môi trường xung quanh kiềm, Br2 thoái hóa thành

(i) Cu có công dụng dẫn điện tốt hơn Al.

Số phát biểu đúng là:

A. 4

B. 6

C. 5 

D. 7


Lớp 12 chất hóa học
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)